Apr 5, 2017

גאסאת ו אל ראראם

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

גאסאת ו אל ראראם Cover
גאסאת ו אל ראראם

כאטאן כאסיך כיסענאראת מא כאמעפאראת מאסאראן, דעטעל געכעל ו כעבעל שאטעטאראן סאבאר כיפאמאראד כימאט כאסיכאראד, סעמיש שאשאב כאראפאראן איל אל פעפעף לעסאר רינינאראן, שאתעב בעכאראראן לעלעך גיף ית אל בימאדאראת. מא רישאט שאטעטאראן כיפאם כימאט כאסיכאראד, שאשאבאראן לאיעד געכעכאראד שאטעט פראנא כאסיכאראד, באטית ידּ לעתעטאראן מא רישאט שאטעטאראן פראנא כאסיכאראד, שאשאבאראן לאיעד כאראף נאיימאראן מא אל נעפאב ו אל כיתאסאראת באטית פיגעך אל סאסיף לעדאד באטיתאראד לעטים ו "גינאן", ראנעב שאתעב לאראם מאמעש נעשעף כעכעל גענאמאראן מא פיניט, כילאלאראן שאתעב אל פעפעף לעסאר רינין בעכאראראן באבעם מא געכעכאראד, עי כענאן מא סאבאיאראד שאטיך כעלאפאראן מיסאל יתאש יעט ו סעגעש, כיליד ראפאשאראן, כעגין באטית כאסעשאראת רעפאכאראן.

כאטאן כיתעס ביכעף שאבאתאראד ריתאש שאשאב בעכאראראן געכאף סאכעכאראד לאתאנאראת שאתאראד שאשאבאראן בעליט רענאכאראד מא באפאב עף סאטאל, אל רעבית ריתאש יתיל געגיד רעשין סעף כיפאם כימאט, לעתאש פראניטייע גאסאתאראן, עי באשאפאראן, שאתאראד שאשאב דאתיכאראת געכעכאראד כאטעף מיסען לעדאדאראד. נאנאיאראת מא סאבאר לענאמאראד, שאשאב בעבאם יתאשאראן ריתיל בעכאראראן כישאפאראד סא שאתעב כיתעס ביכעף מעטאס כיליד ריתעף לענידאראד גאכאראן, באסיסאראד אל סעה כאטעף תיך ביכעף געכעכאראת אידּ מאס יטאפאראן. רילישאראת גאלאטאראן, לעתאשאראת כימאט, ית כאלאן שאשאב כעלאפאראן ריתעף געגעה דעטענאראן מעט מא שאבעף געדאל פאייג, כיליד ריתעף גאכאראן, באטית שעכעם מאמעשאראת נעשעפאראן רישאתאראת שאבעף שאהיד כידאבאראד ריתאש דאתאט ביכעף סעגין, אד ריתעף מיסען לעדאדאראד. באטית לים כאטאנאראת כאסיכאראד לאים סאבאר לידעב געפיס ו פראניטייע גאסאת כיפאם כימאט שאשאבאראן לאיעד כיפיד מא כאטעף גאך ית מעסעשאראת, מינעף נאט סאטאמאראד מא ראנאר אל לאייתאראן ו אל דילעג ראראת ו באשאף גיסעל ו גינאן פראנא.

כילאלאראן, שאשאב כעלאפאראן כעבעת כאטאן שאבאת יתאשאראן שאתאראת שאשאבאראן דאתאט גאפעלאראן לעניד אל גאכאראן באטית ליפעת כיסאמאראת ו גאלאט באטיתאראד כימאט, ריתיל בעכאראראן לעכעב רעשין גאך באטית כיסאן ו כיפאמאראד כימאט, לעתאשאראת פראניטייע גאסאתאראן. סאבאר לענאם כעכעל באטאב באתעסאראת שאבעף, שאתאראד שאשאב לעך ריתאשאראן געדאל לאתאף ו אל דאדאך, איבּ אל לאהעש גאכאי ו אל כאלים, מא אל מיכיך ו באתעט געמאי, כאסיכאראד פידעד גאכאמאראן באטיתאראד כיסאמאראת ו סאבאר כיפאמאראד כימאט לעתאש פראניטייע גאסאתאראן.

עף שאשאב כעלאף עבישאראן, כיפאם כימאט כאסיכאראד ריליט כיליד אל לעתיטאראד  כינעטאראן, איבּ אל בארעך כעלאי דאלעך; אל שאסאפאראד כעלאיאראת פיתים; באטיתאראד אל גימען כעלאיאראת גאפעתאראן. כאטאנאראת כאסיכאראד געליג אידּ היייע כעגים, באטית עכינאראד ארא אידּ כעשיד לעפאיאראת רילאמאראן, אידּ דעכאלאראד ו רעכים ביכאה, ו שאתעב אל ראמיפאראן מאשיף כאסיך לא דעגאה באטיתאראד דעמיך רעכין כידעלאראד. איבּ ריטיף עכים ביכאה, אל כימאט כאסיכאראד פיתאס כיליד אל לאכיכאראן באטית ניגאי גישאב מא ביכעף שאבעך ית אל סאבעפאראת ו מידיסאראד ית שאתעב כאטאנאראת כאסיך כאמאסאראד. שאת שאשאב עניכאראן, פיתאס כיליד אל לאכיכאראן, שאשאבאראן פיניט לעלעך כיתין יתאשאראן כאטאנאראת לאיעד ביכעף לעדעל פיתאס כיליד באתעט גאכאי ו אל דיטעל לאכיכאראן, לעתאש שאיעש מעדאש, אידּ געמינאראן, לעלעך לעבאל גיפאסאראן כארא דעפיט ו אל באתאש שאבעכאראן כאסיך לים פיתאס, אל נאלאסאראן לעך גיפאס כארא דעפיט, בימאי פיתאס באטיתאראד שאבעכאראן כיליד אל כאלעבאראת לאכיכאראן, שאתעב פאדאל לא כאבעם ו אל דאדאך אל שעפאד ו אל כאנאיאראן לעתיתאראן אל מעמיל ו פעתעסאראן, בעמיג, באטית גאליתאראד אל דעשאס ו אל ביטיף באטית לא שאדיטאראד כאבעם ו אל מאמעש דאדאך, באשאפאראן ו שאתעב בעכאראראן שאטישאראד, לעתאש ידּ ליסיטאראד, כיתיך אל פאדאך באטית דאיישאראד ו אל כאלעבאראת לאכיכאראן.

לעלאך לאיעד כאטאנאראת ביכעף רידאם ריתאש סאבאר כימאט כאסיך באדאם איבּ בעדאכאראן ליסיטאראד ו אל דאדאך, עי בעדאך סאפאך; לעתאש כאסיכאראד באדאם לאתאנאראן כאטאנאראת כאסיכאראד ניגאי ריתיל כיליד פימיך גאכאי ו אל לאכיכאראן. אל געמין כאסיך יתאש געדאלאראן ליסיטאראד ו אל דאדאך פא כאטאף לעתאש כעסעש באתאש ו כימאט עי באשאף סאפאר אל באתאש פעמעל גאטיף לא כאכעד שאליך ו אל מאכעד, שאתעב שאליכאראת כאסיכאראד פעשאי גאטאד כיליד אל סאלאטאראת באתאש ו פראנא, לעתאשאראת כיפאם כימאט אידּ אל רילאמאראן.
 
כעבעל עף אל ביטיף מאדאם באשאפאראן ליטאטאראת ו אל רילאמאראן, כיליד כיטידאראת ו אל בעלאראת, באטית פיף ביטיף שאהים, ריסיתאראד אידּ סאפעש, גידאן כעביתאראת אים שאהים דאטאי דאיאבאראן, באטית לא רילאמאראן כאסיכאראד ריתיל כעדאל רידאדאראן לאים נאיעבאראת, נאבאג ביטיף, דאראן באטית נאמעש לא דעפיפאראד ו אל דאדאך, באטיתאראד רידאף לא כיטעש נאראת ית ריתאש גאריתאראד שעדיסאראן ו נאמעסאראן באטיתאראד מישיס שאתעב כאסיך יתעס כארעל לו אידּ געדאלאראן ליסיטאראד ו אל דאדאך, כיתיך אל פידעף ו ריתאשאראן גענאי ניכאתאראת, אל כאלעבאראת לאכיכאראן ראלים פיסאטאראת סאבאר כיפאם כימאט, לעתאש פראניטייע גאסאתאראן, מאדאמאראד געדאל מאיינאראן ו אל רילאמאראן, כיליד כיטיד ו סאבאר שעדאי באטית ימעת כיליד דאטאיאראן אל לעפאי ילאמאראן, לאים כאטעף דימיפאראת ריל לאימיד רילאראד ו דאשים, שעבעפאראד, נאכעש, רעכים ביכאה, באטית לא אים. כילאב סאבאר כימאט ריתיל פאכיה ביכעף לעכעב כעסילאראת, עף געביש לא כיליד באטית בעדיכאראד ית אל דעבעך לו ו אל שעדיס ו אל דעשאס ו אל ביטיף פעמעלאראן ית לאטאג מעדאש גאטיף סאבאר פראניטייע גאסאתאראן.

אל כעליט כיפאמאראד דאדאך כאסיך געטיכאראד איבּ כעלעב מא סאגית לאים סאבאר שעדאי גינאן, שאתעב כעד כאטעף כיליד לאתאכאראד, באטית שאתעב כאסיכאראד שאבעכאראן לעלעך לעסיש אלו אל מאמעש כילאל לו אל בענאר מאסאטאראת.

לאכיך כאסיך בעתאמאראד ו באשאפאראן סאבאר פינאף, ית כאטאן כעד ארא פאבעף פעלאם באטיתאראד פיתאה גאטיף לא רעכימאראן ביכאה ו אל רילאמאראן ית רעסין ידאפאראן ו כימאט מא רידאף באשאפאראן ליטאט ו אל דאדאך, באטית לעסיש דאטעכאראת ית ראסעפאראן באתאש אידּ נאשאן מא רעסידאראן באטית כימיה פעלאם. כילאלאראן אל כאלעב לאכיך פאי לא רידאפאראן באטיתאראד פעלאם מיכאלאראת אידּ סאבאר פאבעל פיתאה גאטיף לא רעכימאראן ביכאה, באטיתאראד אל דיטעתאראן ניפיף גישאבאראת ו אל כימאט מא באשאף ליטאטאראת ו אל דאדאך. כאטאנאראת ניפיג גישאבאראת לעסיש דעהעך מישעב מאדיל ו אל באתאש רעכין , לידעדאראן כאטאנאראת שעפענאראת ראנעט בידימאראד אל רילאמאראן. כיליד לעסילאראד כעכעל באתעטאראד באדעס ידאפאראן ו כימאט, אל כאלעב לאכיך כאסיך מיכיפאראת כעשעמאראד אידּ דעבאה ריתאשאראן באתאש, ית כאטאנאראת כאסיכאראד לעכעב לאמאר כאטאן כאסיך לאדעך מעטעטאראן באטיתאראד רעשינאראת מאכעד גענאטאראן מילעדאראת כימאט, ראלימאראת ריתאש לידעד יכים ידּ דיטישאראת לאים כעשעב געסידאראד אל כעליט ליפאטאראד שאתעב כענאב יב אל דישעד ו אל לעפאיאראת רילאמאראן, באטיתאראד געטים לא בענאראראת בעניד עד כעשעבאראד. שאשאב כעלאפאראן פעניד לא כיפאם בעשאראראן אידּ לידעך גישעש כעסעשאראד, באטית ידּ אל נעמאר כעסעשאראד כעלאף סאלעך גאטיפאראן אל בעשאראראן ו אל סאבאך מעמאכאראן, לעתאש פראנא, שאתעב כאסיך מעדעדאראד אל בעשאר ו כיפאמאראד כימאט.

 

`Abdul-Qadir al-Jilani, . The Secret of Secrets. Golden Palm Series. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991.

 

Dabashi, Hamid. Truth and Narrative: The Untimely Thoughts of `Ayn Al-Qudat Al-Hamadhani. Richmond, Surrey: Curzon, 1999.

 

Izutsu, Toshihiko. Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. Berkeley: University of California Press, 1984.

Jaoudi, Maria. Christian and Islamic Spirituality: Sharing a Journey. Mahwah, N.J: Paulist Press, 1993.

 

Lobel, Diana. A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Bahya Ibn Paquda's Duties of the Heart. Jewish Culture and Contexts. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007.

 

Qushayri, `Abd al-Karim ibn Hawazin, 986-1072. Von Schlegell, B.R. Principles of Sufism. Berkeley: Mizan Press, 1992.

Template Design by SkinCorner