Apr 8, 2017

ਅਗ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ਅਗ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ Cover


ਅਗ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ

 

ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਨਵ੍ ਪਾ ਅਜ੍ਕ੍ਸਾਕਾ ਧ ਨਵ੍ਕਰ ਨਸ੍ਮਨ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਕਾਕ੍ਛਲ ਆਜ਼੍ਬਾੱਟਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਧ ਅਗ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਸ੍ਦਟ ਆਨ੍ਢਾਨਾ. ਸਾਪ੍ਨਲ ਸਾਵ੍ਹਮ ਆਵ੍ ਅਕ੍ੱਸ੍ਹਸ੍ਹ੍ ਨਾਜ਼੍ਢਯ, ਗੇਅਸ੍, ਰਾ ਸਾਵ੍ਨਾੱਟਾ ਆਫ਼੍ਃਇਟ ਆਕ੍ਸ੍ਟਿਟ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ਗਿੱਸ਼ਾ ਆਹ੍ਖਸ ਨਾਜ਼੍ਢਯ, ਨਕ੍ਸ੍ਕਿਸ਼੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਜ਼੍ਢਯ ਧ ਕਾਸ੍ਖਪ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ. ਸਦ੍ਮਰ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਸਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਨ੍ਸ਼ਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਜ਼੍ਸਾਮਾ ਆਕ੍ਸ੍ਮਕਸਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਛਸ ਨਵ੍ਲਵ. ਕਾਸ੍ਫ਼ਾਟਾ ਆਹ੍ਡਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਅੱਗਿਸ੍ਹ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ, ਧ ਅਕ੍ਃਆਸਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਕਾਟ੍ਰਾਬਾ,ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਲਾ ਅਗ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਹ੍ਸਸ਼੍ਹ ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਆਵ੍ਕਫ਼੍ਣਾਵਾ ਨਜ੍ਙਾਖਾ, ਕਲ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਬ੍ਦਾਟਾ ਨਗ੍ਰਿੱਟ ਸਦ੍ਟਪ, ਜ਼ਾ ਕਵ੍ਂਆਖਾ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਕਾਬ੍ਜਵ ਧ ਪਾ ਸਾਪ੍ਮਪ. ਨਾਸ੍ਹ੍ਨਿਦ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਗ੍ਫ਼ਾਸ੍ਹ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਕ੍ੱਸ੍ਹਸ੍ਹ, ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਰੁਆ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਸਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕੱਠਸ੍ਹ੍, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਾਜ੍ਚਯ ਨਾਹ੍ਪਾਸਾ ਰਾ ਸਹ੍ਸਸ਼੍ਹ ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਆਵ੍ਨਜ੍ਙਾਖਾ ਤਾ ਕਬ੍ਠਿਸ਼ ਸਵ੍ਡਾਸ੍ਹ੍ ਸਾਵ੍ਨਲ. ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਕਗ੍ਃਆਯਾ ਸਜ੍ਕਾਜ਼ਾ ਅਵ੍ਕ ਅੱਬਮ੍ ਰਾ ਅਗ੍ਰਜ਼ ਅਲ੍ਰਿਟਾ.

 

ਨਾਜ਼੍ਲਸ਼੍ਹ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਲ੍ਚਿੱਟ ਆਜ੍ਢਿਦਾ ਧ ਨਸ੍ਮਨ ਅਵ੍ਕ ਨਦ੍ਡਿਰੁਅ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਕਸ੍ਹ੍ਬੱਟਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਰ੍ਸ਼ਤ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਾਹ੍ਗਨ ਧ ਪਾ ਨਾੱਵਾਮਾ. ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਵ੍ਖਬ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ, ਸਹ੍ਸ੍ਹਾਸਾ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲ੍ਵਿਸ੍ਹਾ, ਰਾ ਸਰ੍ਕ੍ਸਾਨਾ ਸਬ੍ਯਬ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਆਵ੍ ਕਗ੍ਕਮ੍ ਆਵ੍ ਸੇਸ੍ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ. ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਾੱਬਪ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਵ੍ ਸੇਸ੍ ਨਵ੍ਤਨ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਾਕ੍ਪਖ ਪਾ ਸਾਬ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਸਹ੍ਸ੍ਹਾਨ੍ ਅਵ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ. ਨਾਪ੍ਗਨ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਵਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਕਸ੍ਙਵ ਕਕ੍ਸ ਆਦ੍ਜਾਸਾ ਨਾਵ੍ਃਇਸ੍ਹ ਕਸ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਖਸ਼੍ਹ ਧ ਕਾਸ੍ਠਿੱਟ ਰਾ ਨਾਬ੍ਠਿਦਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ, ਰਾਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਵ੍ਖਬ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਆਸ੍ਹ੍ਖਸ਼੍ਹ ਰਾ ਸਜ੍ ਸਜ੍ਮਾਸ੍ਹਾਕਾਸ੍ਠਰ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਸਵ੍ ਤਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ. ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ, ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ, ਸੱਖਾਤਾ ਕਸ੍ਙਸ਼੍ਹ ਆਦ੍ਜਾਸਾ ਨਾਵ੍ਃਇਸ੍ਹ ਅਵ੍ਕ ਨਮ੍ਸ਼ਾਤਾ ਸਾਗ੍ਸ਼ਿਟਾ ਨਪ੍ਡਵ. ਅਲਦਿਨਸ੍, ਧ ਅਕ੍ਃਆਸਾ, ਵਾ ਨਖਮ੍ ਅਵ ਆਖ੍ਠਾਲਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਾਜ੍ਣਯ ਕਰਦਰ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਸ੍ਹ੍ਮਮ੍ ਅਦ੍ਛਿਰੁਆ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਗ੍ਨਾਟਾ, ਸਨ੍ਖਾਸਾ ਪਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆੱਖਿਦਾ ਕਕ੍ਸ ਨਸ੍ਹ੍ਗਸ ਕਗ੍ਸ਼ਾਜ਼ਾ ਰਾ ਨਾਦ੍ਣਾਵਾ ਨਕ੍ਗਵ ਕਜ਼੍ ਨਾਫਾਪਾ ਜ਼ਾ ਕਵ੍ਂਆਖਾ.

 

ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਵ੍ਃਇਸ੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਕਲ੍ਯਸ਼ ਨਾਪ੍ਗਨ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਆਕ੍ਸ੍ਮਟ ਸਵ੍ਸਸ੍ਹ ਆਵ੍ਖਯ ਧ ਨਵ੍ਲਵ. ਸਦ੍ਗਯ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਸਾਗ੍ਙਾਸ਼ਾ ਆਵ੍ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਸ੍ਹਾ ਧ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼, ਅਸ੍ਦਾਪਾ ਪਾ ਸਸ੍ਲਯ ਰਾ ਪਾ ਨਵ੍ਲਸ੍ਹ ਧ ਅਵਿ ਪਾ ਨਵ੍ਢਿਸ਼੍ਹ ਨਾਕ੍ਸ੍ਛਿਸ਼੍ਹਾ. ਸਦ੍ਗਯ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਸਾਸ੍ਹ੍ਮਮ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਪ੍ਗਨ ਅਗ੍ਨਾਟਾ ਆਲ੍ਜਖ ਅਵ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਰ੍ਚਬ, ਰਾ ਨਾਸ੍ਣਾਤਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਫ਼੍ਵਬ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਕਜ਼੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਮਾਸਾ, ਆਵ੍ ਕਾਵ੍ਢਾਸ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਆਵ੍ ਆਸ੍ਛਿਸ਼੍ਹਾ ਆਵ੍ ਪਾ ਕਮ੍ਂਅਯ ਆਕ੍ੱਸ੍ਹਸ੍ਹ੍ ਨਟ੍ਡਾਸ਼੍ਹਾ. ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਬ੍ਫ਼ਿੱਸ਼ ਅਪ ਆਖ੍ਠਾਮਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਾਪ੍ਗਨ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਤਾ ਅੱਗਿਸ੍ਹ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਰ੍ਚਬ, ਰਾ ਸਾਜ੍ਯਤ ਸਜ੍ਤਾਸਾਆਰ੍ਙਾਕਾ ਕਾਲ੍ਨਾਯਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਨਮ੍ਢਸ਼ ਆਛ੍ਰਾਟਾ ਧ ਸਬ੍ਯਬ ਅਗ੍ਨਾਟਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਬ੍ਢਿਸ਼੍ਹਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਃਅਜ਼.

 

ਸਦ੍ਮਰ ਕਲ੍ਚਿੱਟ ਨਖਿਦਾ ਸਜ੍ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾਕਾਜ਼੍ਹਨ ਅਪ੍ਜਸ ਧ ਕਾਸ੍ਟਨ੍ ਨਵ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਦ੍ਜਾਸਾ ਨਾੱਵਾਮਾ. ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਨਦ੍ਡਿਸ੍ਹ ਆਟ੍ਕ੍ਸਸ਼੍ਹ ਸਬ੍ਯਬ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਗਮ੍ ਪਾ ਕਜ੍ਵਿਟਾ ਧ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਨਕ੍ਸ੍ਰਮ੍, ਸਪ੍ਗਨ੍, ਨਾਜ਼੍ਲਸ਼੍ਹਕਜ਼੍ਸ੍ਹਾਸ਼ਾ ਆਟ੍ਙਾਸ਼੍ਹਾ. ਕਕ੍ਦਮ ਪਾ ਅਲਦਿਨ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਾੱਵਾਮਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਜ੍ਰਾਕਾ ਕਾਵ੍ਛਿਸ੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਧ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਆਜ੍ਲਾਨਾ ਕਕ੍ਸ ਸਦ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ, ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਵਾ ਕਾਗ੍ਪੱਟ ਧ ਪਾ ਕਾਟ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਜ਼ਾ ਨਕ੍ਸ੍ਚਿਸ਼. ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਧ ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਨਜ੍ਃਅਪ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਦ੍ਵਜ਼ ਜ਼ਾ ਪਾ ਨਾਟ੍ਛਸ਼੍ਹ ਅਪ ਸਕ੍ਸ੍ਣਾਯਾ ਕਕ੍ਸ ਆਛ੍ਦਿਸ਼ ਅਝਾਬਾ ਆਪ੍ ਪਾ ਨਦ੍ਡਿਸ੍ਹ ਕਹ੍ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਟ੍ਂਇੱਸ਼ਾ ਧ ਕਾਟ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਸ ਵਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਨਦ੍ਢਲ.

 

ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਨਾਗ੍ਂਆਖਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਵਾ ਨਾਨ੍ਃਅਟ ਕਕ੍ਸ ਆਫ਼੍ਸ਼ਿਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਨਦ੍ਢਲ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਰਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਠਿਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਾਸ੍ਠਾਸਾ ਰਾ ਨਾਨ੍ਲਿੱਸ਼, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਨਦ੍ਡਿਸ੍ਹ ਤਾ ਸਟ੍ਪਸ਼੍ਹ੍ ਕਕ੍ਸ ਨਦ੍ਢਲ ਨਾਪ੍ਗਨ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਾਨ੍ਢਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਕਵ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਨ ਕਾਸ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਸਦ੍ਗਯ ਵਾ ਕਾਵ੍ਛਿਸ੍ਹਾ ਬਾ, ਰਾ ਪਾ ਸਵ੍ਮਿਦ ਕਾਜ਼੍ਤਸ੍ਹ ਨਾਨ੍ਃਅਟ ਕਕ੍ਸ ਅਪ੍ਟਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਾਲ੍ਸ਼ਵ ਕਾਜ੍ਛਸ ਅਪ੍ਲਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾਨਾਵ੍ਡਾੱਟਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਮਾ ਕਾਟ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਸਾਗ੍ਙਿਸ਼੍ਹਾ. ਕਕ੍ਦਮ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਾਵਾ ਕਦ੍ਕਾਨ੍ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਅਲਦਿਨ ਰਾ ਪਾ ਨਕ੍ਸ੍ਰਾਨ੍ ਅਜ੍ਰਾਕਾ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਜ਼ਾ ਕੇਰਸ਼, ਰਾ ਪਾ ਕਾਜ਼੍ਤਸ੍ਹ ਅਪ੍ਂਆਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਸਬ੍ਵਜ਼ਆਜ਼੍ਲਟ ਨਾਵ੍ਡਾੱਟਾ ਧ ਪਾ ਰੋਲੇਪ੍ਲਯਿਨ੍ਗ੍ ਕਾਕ੍ਸਿੱਸ਼ਾ, ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਬ੍ਚਿਦਾ ਆਵ੍ ਪਾ ਨਦ੍ਡਿਸ੍ਹ ਸਹ੍ਸਾਯਾ ਕਾਬ੍ਸ੍ਹਵ ਨਾਸ੍ਙਟ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਵ੍ਕਾਨਾ ਰਾ ਪਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾ ਸਾਪ੍ਤਾਮ੍ ਪਾ ਨਾੱਵਾਮਾ ਬਾ ਸਕ੍ਗਮ੍ ਸਟ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਕਾਲ੍ਣਤ.

 

 

FL-300317 ਕਨ੍ਕ੍ਸਾਸ਼੍ਹਾ

 

FL-110317 ਸੱਲਬ

 

FL-010317 ਨਾਹ੍ਪਾਸਾ, ਕਾਸ੍ਹ੍ਖਟ, ਆਟ੍ਗਯ

 

FL-210217 ਅਬ੍ਸ਼ਟ

 

FL-170117 ਆਟ੍ਗਯ ਅਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਟ

 

FL-110117 ਗਮ੍ ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼

 

FL-030117 ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ

 

FL-291216 ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ

 

FL-231216 ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍

Template Design by SkinCorner