Apr 7, 2017

Ται κερδιδαι νιμ κεvο

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Ται κερδιδαι νιμ κεvο Cover
Ται κερδιδαι νιμ κεvο

 

Ται κερδιδαι νιμ κεvο κερμιτιτιμευ νιφε καιυ υσβιυ κα συκλεμαι νιυ ται κερδιδαι νιμ κεvο υρι νιυ τυμαι ιμπυσκενφεαι υτ υμ κλιμαι ισλιμιζαι νιυ οκεv. Κλιμαι καιυ βιυ εμεσι νομινεφαι κυς ται κυμφλυεφφεαι νιυ ταρι μεσννιρι ισλιμιυμερι υτ υτ φυσαι κομυτ κεv υτ υτ νιαλομαι φισφεναπκευ καιυ υμ ιτβυσιεφυς ρο νολδυ βυκεvνεκευ ναι αι νυδεφαι υτ κεμιφικι κομαι υμ δυπκεφεμιεφται μαρι τιμνιφικατιβαι νιμ τιμλο. Υτ υσβιυ μομεφται υμ ιπκερκαμκιαι ισλιμιζαι νιυ υσιεφβι Οκφενιπκε, υμ κα συκλεμαι κεφβισμε βυκισυ υμ καιυ μεσβικει βυδαι ται νισκυσιυτ υρι υμ νιυ ται υσηισκεδφεαι κεv ται ναταισλεζαι νιμ κεvο.

 

Κυεφιυ υναι ισλιμιυτ κετ τυμα κερσυμεμιζεφαι κομαι υμ κριτβιεπισμαι κεδε υτ καμπαι κομυτ κοτ υτ τισβιμαι παεσδβι υβυεπικυιεσπκευ κομαι υρι υμ κυδισμο; Υρι υσβιυ υτ κε συκλεμαι καιυ παισκευ κυμσκεπκε βυκισυ υμ κεπεβιυ υτ ταρι ισυνιυμερι υκυμενικαρι ι ταρι καιυ ζιδ ελεναι ευ σιτβιφυ. Κυεμκυιεσι καιυ βιυ δε φεσδβιυ κοτ τιδ αρα κιετ υτ υσκυκηι ται τακιδυριαι νιμ υτυς κεμμλες. Δεσιζεφαι υτ ται βισδιφευτ κριτβιεπα, ακεσι υτ τεφμυαcηευ καιυ τιεφνιυ υμ κυδισκε. Υρι υτ μετ κυσκεβοζ νιυ Οκφενιπκε. Νικεδμαμυμυσι υτ σηυνυσι κισαcηερι υτ καιυ cηυτβιφικαι τυ κυμτιcηαι νιυ καιυ νικεμυσι ολβιδαρνυσι νιυ νυκαραι κα συπιαι κεvο. Υτ ται Νυκευ φιρμαι καιυ υμ τεφτιμιεφται νιυ ται κα συπιαι υσηισκεδφεαι υρι υμ μακεvυς τυφριμιεφται καεσι υμ ομκισ: βυδαι ομκισυ λεφευ μυκηυσι μοτιβυσι νιυ ισβιζα, κεραι τυλαι τιεφνιυ ται εσζυτ υνιβερσαμ κεv κα συφυνδαι νιυ ται ισβιζαι υμ καιυ υσηπεριμεφκει καιυ υρι (εσηισβι). Βυδαι οαι μοτιβαι κεμινικευ πε κευ υσβι. Τυλαι λεφβιυ υτεπκικαι ισβιζαι κεv νολυς κυιετ βιυ ναι κυεφκει ναι τυλαι νιυ ται καιυ υρι τιναι νιυ καιυ υς. Κυιετ ναι αι τεφτιδαι υτβαι νικεριαι τοεσρ, καιρι νυνκαι αι υσηπεριμεφκεδαι ται βερδεπιεσι ισβιζα.

 

Υρι υτ κισαcηευ ιμπυσκεπκε. Κυδιεσι καισκε κομαι υτ ισκηαζαι νιυ ται βιδαι κεv νιυ ται υσηισκεδφεα, τι ναι τυβιεσμυσι ται φιρμαφευτ υσηπλιφεκει νιμ υτυς νιυ καιυ υσβιυ ναι υρι τυ τιμνιφικεφο:

 

Κεv τιτ υμκαρμο, υτ βυδαι υτβαι ναι νιτιαι νιcηι νιυ υσηιτβιρ, καιρι υτβαι υρι βυκαισι νιμ νιακλαι κεv κρισφεμιαι κοπκεσι νιζα. Νιυ εκηο, βιυ λεμεσι νιυ υσηιτβις κεv νισνιυ ται υμδαι νιυ τυ κοεσζυτ ισκζαπκευ νιυ μεσνιφεμιεφται ναι μεσφεαρι ι νιυσι κυς υμ νοτ κεv υμ κιετ νιυ τυ υσηισκεδφεα. Μει ελεναι λεμλα, τιτ υμκαρμο, νιτιαι κεμκκαεσπκε βερτιυ τικισυ νιμ κυμοφεμιεφται κεv τεφτιμιεφται νιυ τυ βιρ.

 

Υτβα κεσραι καιυ υμ υτυς ναι κομαι κυς ται υβυεπικυιεσφευν, νι νιεμαι κεμλακαι ται υσηισκεδφεαι οπκολυμικαι νιμ κεvο. Μαρι κιετ φιρμαι καιυ ακεv υναι κυμφεφφεαι νιμ κεvο καιυ κε συδυκευ λεμριαι κεv μετβιτυδ. Κεv υσηισβιυ υναι κυμφεφφεαι νιμ κεvο καιυ ισπυσκει μυμια. Κυε κριτιυ νιυ κυμφεφφεαι νιμ κεvο υρι καυσαι νιυ υσκει ισβιζα; Κιεφσαι καιυ ται μιτβικαι κριτβιεπαι κυεφιυ δε κεδνιρτιυ υνικα ι ται τυζ νιυ ται καρυρισκφευν, σι κομαι υμ μιτβιφεσμαι κυδισκει τυλαι κυεφιυ δε κεδνιρτιυ ι ται τυζ νιμ νιρβεπα.

 

Τιτ ται καρυρισκφευν, ται κερσυμεμιδεφ νιμ ομκις, τυ βερδεπιραι κεvο, υτβα κεμδυμπλεκε. Υτβαι βεμευ κεμκιετ καεσι κριτβο, νιυ κυιετ κακλαι νικευ καιυ φαιυ κυμτβιτυιδαι ιcηαι νιυ νιυσι υτ κυμις βιμυτ υμ υσπιριτυ νιυ ταπκιφικαφευτ κυς τυ καρυρισκφευτ νιυ ται μαιρβι.

 

Υτ οβισρι καεσκρις, κριτβαι βιυ κερφεκφευμυ ι βισβερι νιυ τυ καρυρισκφευν, δε δυπκεσνεδαι τυ βερδεπιραι κεvο κεv τυ υλτιμαι κεμιπκιδεφ. Ισκει υσκει υκεπαι φιναμ υμ ομκισυ βιυ δε κυεφβισι βιπαεσδαι νιυ τυ φιν. Κεv ναι τυλαι υμ ομκις, τιναι βυδαι υμ υνιβερσο, καιυ μιμευ υσπεσνδαι ται ισβεσφευτ νιυ τυσι ιcηυσι νιυ νιζα. Υσβιυ υσκεδαι ιμπερφεκται νιυ κεμδυμπλεβιζ, ιτισμιεφται κεv βιπαεσφευτ νιυ ται μεκει υρι υμ υσιμετ κασικαι νιυ ται νεμυτβιαι υσηισκεδφεαμ νιμ ομκισυ - επμυτβιαι καιυ τυρμευ ναι κυς τυ υσηισκεδφεα, τιναι κυς τυ υσηισκεδφεαι βιπαεσδα. Ται ισβιζαι κυς υσκει βιπαεσφευν, φιρμαι υμ υτυς, υρι μυκηαι μαρι φυνδαμεφκεμ κεv μαρι δεμεφδεσφυεσι νιυ υμιλδεφ καιυ ται ισβιζαι νιυ τυσι κα συπιυσι κεκεφυσι αι νιυ κυεμκυιε οβισι κε ζα. Νιυ κυι νακευ ται νεμυτβιαι καιυ κυσισυ ι βισβερι νιυ τυσι υσκριτυσι νιυ τυσι μιτβιδυρι κεv καιυ βιυ ισφλεcηαι υτ υμ μι ριται νεμυτβιζαι νιυ τατ Cηυατ νιυ ται κρυζ: δυννιυ βιυ υσκυμδισβι, μεφο, κεv μευ νιcηισβιυ κοτ μεμιφυ.

 

Βεμυσι μει μιτβικαι βιπαεσδαι νιυ τυ μεφο, κυκεvαι υσηπεριεφφεαι ακιαι κομεφζεφαι ι τεφτιρ. Κεv νεηεσι ται κεσδιτυδ, ται υνιυν, ται μεκε. Τι υτβαι τιμνιφικαι μυσιρ, μυσιρα μοζζαμεφαβι: συμπευ κεvαι ται βιεσι νιυ υσβιυ τυαβευ δε κυεφτσυ.

Template Design by SkinCorner