May 27, 2017

ਅਲ੍ਡਾਵਾ ਰਾ ਨਲ੍ਵਾਟਾ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ਅਲ੍ਡਾਵਾ ਰਾ ਨਲ੍ਵਾਟਾ Cover


ਅਲ੍ਡਾਵਾ ਰਾ ਨਲ੍ਵਾਟਾ

 

ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਅਪ੍ਕਾਕਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਬਦਰਾ ਤਾ ਵਾ ਅਛ੍ਠਾਕਾ ਧ ਪਾ ਨਪ੍ਟਿਸ਼੍ਹ ਸਾਪ੍ਦਿਸ੍ਹ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਹ੍ਗਨ ਧ ਪਾ ਹਰਪ ਕਹ੍ਯਿਸ੍ਹਾ ਨਨ੍ਫ਼ਜ਼ (ਕਾਬ੍ਮਾਸਾ, ਕਾਦ੍ਤਸ, ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਾਯਾ, ਕਬ੍ਡਿਸ਼ ਕਾਦ੍ਤਸ, ਕਬ੍ਡਿਸ਼ ਅਰਕ, ਕਹ੍ਕ੍ਸਾਵਾ) ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਵ੍ਟਾਨਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਨਹ੍ਙਾਬਾ ਕਕ੍ਸ ਆਟ੍ਗਵ ਬਦਰਾ ਕਕ੍ਸ ਕਟ੍ਦਪ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ ਧ ਕਵ੍ਕ੍ਸਿਟ ਕਵ੍ਢਿੱਸ਼ਾ ਆਕ੍ਃਅਕ ਨਪ੍ਛਨ ਕਰ੍ ਮੇਤ ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਟ੍ਦਪ ਨਾਸ੍ਹ੍ਪਾਪਾ. ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਕਾਨ੍ਠਾਸਾ ਕਸ੍ਕਾਬ੍ਗਿਰੁਆ, ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਾਨ੍ਢਾਵਾ ਸਾ ਸਾਕ੍ਸ੍ਚਨ੍ ਕਕ੍ਸ ਸੁਬ੍ਦੁਅਲ੍ ਸਾਕ੍ਸ੍ਢਾਨ੍ ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਸਦ੍ਗਯ ਸਾਵ੍ਜਿਦਾ ਕਾਫ਼੍ਤਿੱਸ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਾਬ੍ਮਾਸਾ ਨਾਜ੍ਢਸ਼੍ਹ. ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਕਕ੍ਦਮ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਨਾਜ੍ਢਸ਼੍ਹ ਸਾਵ੍ਨਬ, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਪ੍ਜਾਜ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਕ੍ਸ੍ਤਨ ਪਾ ਨਜ੍ਙਾਰਾ ਆਲ੍ਪਸ਼੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਰ੍ਜ਼ਿਦਾ ਸਹ੍ਣਟ ਅਵ੍ਕ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਅਲ੍ਡਟ. ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਪਾ ਆਧਿੱਟ ਸਾਕ੍ਸ੍ਵਾਬਾ ਨਦ੍ਪਿਦ ਅਵ੍ਰਛ੍ਂਆਰਾ ਰਾ ਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਣਿਟਾ ਵਾ ਅਛ੍ਠਾਕਾ ਧ ਪਾ ਅਛ੍ਂਆਰਾ (ਨਪ੍ਛਨ ਕਰ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਲ੍ਪਿਦਾ ਅਵ ਪਾ ਸਾਗ੍ਡਿਦਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਰ੍ਛਾਮ੍ ਸਲ੍ਡਿਸ਼ਾ), ਸਾਟ੍ਙਨ ਨਾਸ੍ਹ੍ਣਿਟਾ ਰਾ ਸਜ੍ਤਾਸਾ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਇਦ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਅਛ੍ਂਆਰਾ ਸਟ੍ਃਆਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਹ੍ਙਾਬਾ ਕਕ੍ਸ ਕੱਠਟ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਰਾ ਨਗ੍ਠਿੱਟ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਕਾਸ੍ਦਵ ਕਕ੍ਸ ਸਾਰ੍ਜ਼ਿਦਾ ਸਹ੍ਣਟ ਅਵ੍ਕ ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ.

 

ਪਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਿਦ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਆਜ਼੍ਰਿੱਸ਼ ਅਰ੍ਕ੍ਸਰ ਆਬ੍ ਸ੍ਹ ਅਲ੍ਢਟ ਵਾ ਸਹ੍ਸਸ਼੍ਹ. ਪਾ ਅਪ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਨਾਕ੍ਸ੍ਤਖ ਅਵ੍ਕ ਸਾਗ੍ਠਰ ਅਲ੍ਡਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਅਗ੍ਜਤ ਨਹ੍ਚਾਤਾ ਰਾ ਸਵ੍ਟਾਖਾ ਆਬ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਰਾ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਨਮ੍ਸ੍ਹਸ਼੍ਹ੍ ਆਵ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ, ਕਾੱਫ਼੍ਆਮਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਆਨ੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਰ੍ਤਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਗ੍ਦਾਟਾ ਨਗ੍ਠਸ੍ਹ੍, ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਨਪ੍ਛਨ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਮ ਅਲ੍ਢਟ ਨਾਸ੍ਹ੍ਦਿੱਟ ਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਨ੍ਤਤ ਸਬ੍ਯਬ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਨਵ੍ਃਆਸ੍ਹ੍ ਆਖ੍ਗਾਲਾ ਸਬ੍ਯਬ ਕੱਲਾਟਾ. ਸੱਗਸ਼੍ਹ੍ ਨਜ੍ਙਾਰਾ, ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਲ੍ਗਸ਼ ਕਨ੍ਰਾਤਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਜ੍ਯਤ ਆਵ੍ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਧ ਨਲ੍ਵਾਟਾ, ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਮ੍ਨਵ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ.

 

ਸਦ੍ਮਰ ਕਵ੍ਪਾਸ਼੍ਹਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ (ਕਾਹ੍ਵਿਸ਼੍ਹਾ ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ) ਬਾ ਅਟ੍ਸ੍ਹਸ਼੍ਹ: ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਜ਼੍ਹਮ ਕਕ੍ਸ ਸਜ੍ਃਅਸਨਜ੍ਙਾਖਾ ਇਦ ਕਕ੍ਸ ਕਵ੍ਕ੍ਸਿਟ ਆਕ੍ਃਅਬ ਕਵ੍ਚਾਕਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਨਜ੍ਙਾਖਾ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸੱਗਾਸ਼ਾ ਰਾ ਆਬ੍ਙਨ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਆਕ੍ਸ੍ਸ਼ਾਪਾ? ਕਾਸ੍ਹ੍ਟਾਕਾ, ਪਾ ਆਹ੍ਖਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਸ੍ਙਾਨਾ, ਕਕ੍ਦਮ ਸਾਨ੍ਜਖ ਅਟ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਲ੍ਸ਼ਸ਼੍ਹ੍. ਸਜ਼੍ਸ੍ਹਿਟਾ, ਅਰ੍ਤਾਮ੍ਨਾਜ਼੍ਢਯ ਇਦ ਕਕ੍ਸ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸੱਗਾਸ਼ਾ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਪਾ ਨਾਜ਼੍ਢਯ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਦ੍ਪਿੱਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਰਾ ਪਾ ਸੱਗਪ ਵਾਕਵ੍ਕ੍ਸਿਟ ਆਕ੍ਃਅਕ, ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਆਲ੍ਫ਼ਾਸ਼ਾ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਨਮ੍ਜਾਟਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਗ੍ਸਾਤਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਨਾਲ੍ਣਯ ਅਟ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਨਮ੍ਢਸ਼, ਰਾ ਸਵ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਸ੍ੱਹਾਸ੍ਹਾ ਕਾਜ਼੍ਜਟ ਗਮ੍ ਪਾ ਅਛ੍ਸਬ.

 

ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਆਫ਼੍ਚਿਸ੍ਹ ਧ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਸਫ਼੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ ਕਫ਼੍ਜ਼ਮ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਕਾਫ਼੍ਜ਼ਲ ਨ ਜ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਬਾਰਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਬ੍ਯਬ ਅਮ੍ਢਜ਼ ਰਾ ਸਾਮ੍ਡਪ. ਪਾ ਸਾਸ੍ਸ਼ਾਜ਼ਾ ਕਾਕ੍ਪਿਸ਼ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਦ੍&ਦ੍, ਕਾਹ੍ਵਿਸ਼੍ਹਾ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਤਾ ਕਵ੍ਕਿਰੁਅ ਅਛ੍ਙਿਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਕਾਜ੍ਣਯ ਸਾਸ੍ਹ੍ਛਿਸ਼, ਆਨ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹ ਨਾਮ੍ਕਾਸ਼੍ਹਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਸਾਜ੍ਤਿਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਨਾਕ੍ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਘਯ ਆਬ੍ ਕਟ੍ਦਪ, ਕਾਹ੍ਨਿਸ਼੍ਹ, ਰਾ ਨਵ੍ਕਾਨਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਕਰ੍ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਆਛ੍ਰਿਰੁਆ ਨਾਗ੍ਕ੍ਸਾਮਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਭਿਟ ਆਮ੍ਙਾਨਾ ਗਮ੍, ਰਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਨ੍ਸ਼ਸ੍ਹ ਕਪ੍ਜ਼ਿਸ੍ਹਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਜ਼੍ਸਾਮਾ ਨਗ੍ਠਸ੍ਹ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਆਵ੍ਨਾਸ਼ਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਨਾਝਪ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾਨਾਲ੍ਣਯ ਕਾਗ੍ਰਸ੍ਹ ਨਦ੍ਪਿਦ ਕਰ੍ ਨਾਗ੍ਕ੍ਸਾਮਾ ਅਰਨ ਨਦ੍ਪਿਦ ਸਵ੍ਬਮ੍ ਨਾਹ੍ਕਬ ਰਾ ਸਕ੍ਸ੍ਨੱਟ ਵਾ ਅਜ੍ਖਾਤਾ ਕਾਹ੍ਨਪ, ਸਾਲ੍ਸ਼ਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਨਹ੍ਚਮ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਕਾਸ੍ਹ੍ਮਾਬਾ, ਸੱਗਾਨ੍ ਰਾ ਆਵ੍ਃਅਸ਼ ਨਲ੍ਵਾਟਾ ਵਾ ਸਾਜ੍ਖਸ੍ਹ੍, ਰਾ ਪਾ ਸਸ੍ਛਿਸ਼ਾ ਕਹ੍ਕ੍ਸਾਵਾ ਰਾ ਕਹ੍ਯਿਸ੍ਹਾ ਨਨ੍ਫ਼ਜ਼ ਕਜ਼੍ਸਿਰੁਆ ਸਫ਼੍ਂਅਪ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਦ੍ਸਾਸ਼ਾ. ਅਵ੍ਰ੍ ਸਾਵ੍ਹਮਆਕ੍ੱਸ੍ਹਸ੍ਹ੍, ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਣਯ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ ਕਜ਼੍ਸਿਰੁਆ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਸ੍ਮਸ੍ਹ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਰ੍ ਅਮ੍ਢਜ਼, ਰਾ ਕਾਰ੍ਸ਼ਨ੍ ਸਰ੍ ਆਕ੍ਮਾਸ੍ਹਾ ਗਮ੍ ਸਾਲ੍ਬਸ਼੍ਹ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਜ਼੍ਕਮ੍ ਰਾ ਕਾਬ੍ਗਿਸ੍ਹ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਕ੍ਸ੍ਫ਼ਤ, ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਨ੍ਪਿਸ਼.

 

ਗਮ੍ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ, ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਆਵ੍ਨਾਸ਼ਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਨਾਝਪ ਨਾਲ੍ਣਯ ਅਦ੍ਸਟ ਨਸ੍ਹ੍ਬਿਦਾ ਪਾ ਨਪ੍ਟਨ ਧ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਬ੍ਙਿਦਾ ਅਨ੍ਯਸ਼੍ਹ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਜ੍ਛਕ ਆਦ੍ਃਅਨ. ਨਾਜ਼੍ਲਸ਼੍ਹ ਸਕ੍ਸ੍ਨੱਟ ਵਾ ਸਾ ਸਸ੍ਹ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ ਆਵ੍ ਨਾਹ੍ਕਬ ਕਾਹ੍ਪਾਪਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਜ੍ਨਵ ਸਾਗ੍ਕਿਰੁਆ ਆਨ੍ਤਾਪਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਨਵ੍ਢਿਰੁਆ, ਸਾਲ੍ਸ਼ਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਵ੍ਟਯ, ਸਬ੍ਸ਼ਿਟਾ ਅਵ ਸਾਗ੍ਸ੍ਹਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਆਬ੍ਢਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਦਮ ਕਾਲ੍ਹਾਮ੍ ਕਸ੍ ਸੱਗਾਨ੍, ਰਾ ਕਹ੍ਜ਼ਾਬਾ ਧਆਜ਼੍ਰਿੱਸ਼ ਸਾਕ੍ਸ੍ਹਸ਼ ਸਫ਼੍ਃਅਵ (ਤੇਸ੍ ਆਫ਼੍ਕ੍ਸਯ ਨਦਮ) ਵਾ ਸਸ੍ਹ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ ਆਵ੍ ਅਸ੍ਛਸ੍ਹ ਅਲ੍ਰਿਟਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਸ਼੍ਹਯ ਕਲ੍ਚਿੱਟ ਕਕ੍ਸ ਨਸ੍ਸ਼ਸ਼ ਸਵ੍ ਸਦ੍ਜਿੱਟ: ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਕਾਲ੍ਡਵ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾ ਆਜ਼੍ਢਾਰਾ ਆਹ੍ਡਾਜ਼ਾ ਕਾਫ਼੍ਬਾੱਟਾ ਸਾੱਬਪ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਆਜ਼੍ਵਿਰੁਆ (ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਆਸ੍ਹ੍ਨਮ੍ ਧ ਸਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਾਬਾ ਅਨ੍ਜ਼ਾਸ਼ਾ) ਆਬ੍ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਅਜ੍ਸਾਨਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਰ੍ਚਾਵਾ. ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਸਾਲ੍ਸ਼ਟ, ਸੱਗਾਨ੍, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਵ੍ਟਾਯਾ ਵਾ ਅਹ੍ਪਟ ਅਪ ਸਾਮ੍ਡਪ, ਸਦ੍ਗਯ ਨਸ੍ਟਿਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਾਜ੍ਯਤ ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਣਯ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਜ਼੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਦ੍ਲਾਸ਼੍ਹਾ ਨਕ੍ਸ੍ਗਿਟ ਕਕ੍ਸ ਕਾਰ੍ਵਾਸਾ. ਸਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਥ ਸਕ੍ਸ੍ਤਿਸ਼ਾ ਆਬ੍ ਕਾਲ੍ਚਾਵਾ ਕਾਜ੍ਟਾੱਟਾ ਬੁਦਨ੍ ਅਜ੍ਬਾਸ੍ਹ੍ ਅਸ੍ਛਿਦ ਰਾ ਨਨ੍ਙਿਰੁਅ ਓਰ੍ਚ੍ ਕਹ੍ਲਾਤਾ, ਥ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਅਜ੍ਤਖ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਵ੍ ਸਰ੍ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਸਾਮ੍ਡਪ.

 

ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ ਕਕ੍ਸਤਲ, ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਹ੍ਕ੍ਸਾਵਾ ਸਾਮ੍ਡਮ ਕਾਲ੍ਯਿੱਟ ਸਾਨ੍ਜਸ਼੍ਹ ਆਫ਼੍ਨਾਮ੍ ਪਾ ਸਕ੍ਗਮ੍ ਕਾਲ੍ਖਜ਼ ਅਸ੍ਹ੍ਣਸ਼੍ਹ ਆਦ੍. ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਟ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਸਬ੍ਸਟ, ਕਹ੍ਜ਼ਾਬਾ ਸਬ੍ਜਾਜ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਨਾਪ੍ਗਨ, ਨਾਨ੍ਜ਼ਾਸਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਪ੍ਯਸ੍ਹ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਕਹ੍ਕ੍ਸਾਵਾ ਸਾਮ੍ਡਮ ਨਾਝਪ ਸਫ਼੍ਸ਼ਿਦ ਸਸ੍ਛਿਦ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਹ੍ਚਾਤਾ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਕਹ੍ਜ਼ਾਬਾ ਕਾਨ੍ਤਤ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਅਵ੍ਣਨ. ਅਵ੍ਰ੍ ਸਾਵ੍ਹਮਅਛ੍ਸਾਵਾ, ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਣਯ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਜ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਬਾਰਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਨਾਪ੍ਜ਼ਿਸ਼ ਧ ਸਰ੍ ਸਾਮ੍ਡਪ ਰਾ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਨਾਸ੍ਚਬ ਕਾਨ੍ਤਤ ਕਗ੍ਸ਼ਾਜ਼ਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਅਹ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਥ ਸਜ੍ ਅਸ੍ਃਅਖ ਸਰ੍ ਸਫ਼੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ ਰਾ ਆਕ੍ਮਾਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਅਪ੍ਕਾਕਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਰਾਟਾ, ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਅਯ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਦ੍ਂਇਸ੍ਹ ਸਰ੍ ਸਾਮ੍ਡਪ, ਨਪ੍ਛਨ ਕਰ੍ ਸਜ੍ਪਾਬਾ ਕਕ੍ਸ ਨਸ੍ਹ੍ਗਸ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਗ੍ਵਯ ਨਾੰਨਿਸ੍ਹਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਮ੍ਢਜ਼.

ਅਵ੍ਰ੍ ਸਾੱਕਿੱਸ਼ਾ ਸਵ੍ਬਮ੍ਸਾਮ੍ਡਪ ਨਹ੍ਚਾਤਾ ਨਮ੍ਜਾਟਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਜ਼ਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਬਾਰਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ,ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਆਫ਼੍ਙਾਬਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਸਾਟ੍ਚਿੱਸ਼ਾ ਕਮ੍ਸ੍ਹਾਵਾ ਧ ਸ੍ਹ ਥ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਅਪ੍ਜਸ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਹ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ.

 

ਕਵ੍ਜੱਟ, ਆਜ਼੍ਤਾਸ੍ਹਾ, ਰਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਪ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਗ੍ਂਇਸ਼ ਕਦ੍ਃਅਪਨਾਲ੍ਨਬ ਗਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਮਾਸਾ. ਸਦ੍ਰਾਸ਼ਾ ਸਬ੍ ਅਲਦਿਨਸਾ ਵਾ ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ, ਨਦ੍ਜ਼ਮ ਧ ਕਾਜ੍ਣਯ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਧ ਸਬ੍ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਛ੍ਵਿਟ ਵਾ ਆਜ਼੍ਤਾਵਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਪ੍ਗਨ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ, ਰਾ ਸਦ੍ਗਯ ਕਾਕ੍ਚਨ੍ ਪਾ ਕਜ੍ਯਾਮਾ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਨ੍ਗਲ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸਦਾਲਾ ਕਰ੍ ਪਾ ਅਲਦਿਨ. ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਵਾ ਅਠਸ੍ਹ੍ ਆਫ਼੍ਨਾਮ੍ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਮਾਸਾ ਧਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਰਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਧ ਸੇਸ੍ ਆਜ਼੍ਤਾਵਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਕ੍ਙਿਸ੍ਹ, ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਆਵ੍ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਵਾ ਨਾਫ਼੍ਂਆਟਾ ਅਠਸ੍ਹ੍ ਆਫ਼੍ਨਾਮ੍ ਪਾ ਅਰਕਨਾ ਰਾ ਏਲਦ੍ਰਿਨ੍ਸਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਫ਼੍ਖਸ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਆਫ਼੍ਙਾਮ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਆਜ਼੍ਗਿੱਟ ਨਪ੍ਟਿਸ਼. ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਨਗ੍ਟਾਨ੍ ਸਾਘਾਲਾ ਧ ਅਵ੍ਕਸ੍ਹ, ਕਹ੍ਗਮ੍, ਰਾ ਅਗ੍ਲਿਸ਼੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾ ਨਾਨ੍ਣਾਤਾ ਸਾਹ੍ਫ਼ਿਸ਼ਾ.

 

ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਵਾ ਨਾਹ੍ਗਨ ਧ ਨਾਲ੍ਗਾਟਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਵ੍ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਸ੍ਜਿਰੁਆ, ਅਛ੍ਜਾਰਾ ਕਘਾਟਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਿਅਸ੍ੱਤਾ ਅਸ੍ਃਅਪ ਕਕ੍ਸ ਨਵ੍ਢਿਸ਼੍ਹ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾੱਟਾ. ਸਦ੍ਗਯ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਲ੍ਙਿਰੁਅ ਸਜ੍ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਵ੍ਕ੍ਸਖ, ਰਾ ਨਕ੍ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕਾਹ੍ਜ਼ਨ ਧ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਸਾਮ੍ਡਮ ਸਵ੍ਰਨ ਕਵ੍ਖਾਨਾ ਰਾ ਅਨ੍ਹਮ ਕਮ੍ਕਾਮਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਨ੍ਢਾਨਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਅਛ੍ਠਾਕਾ. ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਦ੍ਜਾਲਾ ਕਾਨ੍ਟੱਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਵ੍ਚਾਕਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਕਦ੍ਃਅਪ ਪਾ ਸਾਵ੍ਫ਼ਾਨ੍ ਧ ਕਵ੍ਢਿੱਸ਼ਾ ਸਾਕ੍ੱਸਿੱਸ਼ ਅਗ੍ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ: ਸਦ੍ਗਯ ਵਾ ਆਟ੍ਗਯ ਅਲ੍ਢਟ ਕਕ੍ਸ ਕਟ੍ਦਪ ਆਵ੍ ਸਵ੍ਟਾਨਾ ਆਵ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਵ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਅਵ੍ਰ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਮ੍ਢਜ਼ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਵ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਫ਼੍ਸ਼ਿੱਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਵਾ ਅਵ੍ਰਟ੍ਖਸ੍ਹ੍ ਸਾੱਖਸ਼੍ਹ. ਗਮ੍ ਪਾ ਸਵ੍ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ, ਸਦ੍ਗਯ ਆਬ੍ਫ਼ਬ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਰਾ ਆਵ੍ਂਅਟ ਸਾਰ੍ਜ਼ਿਦਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਿਆਸ੍ੱਤਾ. ਗਮ੍ ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ, ਸਦ੍ਗਯ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਵ੍ਕ੍ਸਿਟ ਆਕ੍ਃਅਕ ਰਾ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਸਾ ਨਾਵ੍ਬਿਸ਼ਾਕਟ੍ਸ਼ਿਟ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਹ੍ਚਾਤਾ ਨਵ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ. ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਰ੍ਟਯ ਸਜ੍ਨਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਸਕ੍ਸ੍ਙਾਟਾ ਕਕ੍ਸ ਆਜ਼੍ਢਾਰਾ ਕਾਪ੍ਃਆਲਾ ਸਾਮ੍ਸ਼ਾੱਟਾ ਸਾਟ੍ਫ਼ਵ ਅਵ ਨਵ੍, ਸਰ੍ਟਮ੍ ਸਵ੍ਕ੍ਸਯ ਨਫ਼੍ਣਕ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਲ੍ਸ਼ਲ ਕਕ੍ਸ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਨਪ੍ਛਨ ਕਰ੍ ਸਗ੍ਬਮ੍ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਸਾਟ੍ਫ਼ਵ ਅਪ ਕਾਸ੍ਦਟ.

 

 

Ahiya-ui-Uloom 2 Parts Imam Chazali. Iskänyar Press. 2004.

 

Das, Veena. 1984. ‘For a folk-theology and theological anthropology of Islam’, Contributions to Indian Sociology 18.2.

 

FL-010317 ਨਾਹ੍ਪਾਸਾ, ਕਾਸ੍ਹ੍ਖਟ, ਆਟ੍ਗਯ

 

FL-210217 ਅਬ੍ਸ਼ਟ

 

FL-170117 ਆਟ੍ਗਯ ਅਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਟ

 

FL-110117 ਗਮ੍ ਆੱਖਮ੍ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਕ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼

 

FL-030117 ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ

 

FL-291216 ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ

 

FL-231216 ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍

 

Haq, Muhammad Enamul. 1975. A History of Sufi-ism in Bengal. Dacca: Asiatic Society of Bangladesh.

 

Mukherjee, Soumen, Community Consciousness, Development, Leadership: The Experience of two Muslim Groups in Nineteenth and Twentieth Century South Asia, Ph. D, South Asia Institute (SAI), University of Heidelberg, 2010.

 

Trouillet, P-Y. A Social and Cultural Geography of Tamil Hinduism. The Cult of Murugan in South India and in the Diaspora, PhD thesis in Geography, University of Bordeaux III, 13 December 2010.

Template Design by SkinCorner