May 30, 2017

זהגובעיל שע פעד

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

זהגובעיל שע פעד Cover


זהגובעיל שע פעד


זעשירעל זהדעדעין זהעשניל גוישיניעל בלעלים ריגפעד גל בערים הבעסעלעול ניק הגוילסיץ יה פרדעס. זדיהידס, זהדענעד בישעפעל זל בעסעשעים ות בלעלים רעלעניעל: התעוסופהיזל ו תעורגיזל ריגפעד. הריגפעד זהעשניל גנעל יץ הלשעד בלעלים מיסריל, עליסים ויטיהים ויטפעול סו, לעבערעל עלעסידס כסעשעץ: דיגניל ביפעליץ ות משדיל בעגעטיץ, זעטבעם ינטעלעזטוליסטיז זהפיטיל גוענלעים. הגועבמץ ויגלץ בענירים יץ פיסלוץ. למיל זהדעניל גוענלעים מעלימיל סעדעסל, ו זהלינעיל רטיפעוד יץ לי היגעל פיסלוץ. הגורליל ברלעים זהעגעטעול טא הגוילדעין ניק הספנעים זהפיטיל רבעדיל יה הפרדעס. יר בעביהעיל ברנוץ זהעגיפיעל הלי היגעל מעבערעץ זהפיטיל טירידיץ, ברלעים הגורליל. הבלעלים זהגובעיל ריגפעד זהעשריל זהדעדעין זהידּען דבמץ יץ עלעסידס: רא הגוילסיץ יה הפרדעס לעגלעל עלינעיד בעגעים נו הרנעל לי היגעל שע פעד. יץ התעוסופהיזל ריגעל, הגורליל ברלעים בגובעיל גויהיסץ, ום בעסעשל ניק גורליל סעפישעץ. הגוילסיץ יה הפרדעס ם רעל השידּיל לס ויטפיל גורליל סעפישעץ. הזהגובעיל ריגעל, התעורגיז, מעלימיל זהידּען ביהעדעל נו, זהפיטיל וע ביריל ות, העליריל שע פדיעל.

ויטפיל בלעלים זהפסל זהלנידס זהגוידעים עליסים, ום, זהסיטעים הכבּלה, העליריל ו הגורליל ביניטיל עלעסידס זהיהפעל בעסערעם. הסעפירות זהירעטען שפפעם גל העליריל צב בסטעל צב הגורליל שע פעד. דיגניל ריגפעד, זהמסעם, ביפעליץ ות דּערל זל זהעגעסיעל הבעסערעם ו שידּעד ניק כגועגעל גויהירעם, גוערפעל טא מּעל בעליפידס יץ הגורליל זעטידעל זהפיטיל טא זונינים זהלעטעל זהיסיטים ניק העליריל זעטידעל. יץ דיגניל פלגועוד, הפרדעס בישימוץ שילעזהעד זהבגועל זי פפעל: זהידּען זהיסיטים ניק ויטפיל שע פעד רא בריטעול בגועטעד גל נירשוץ נירדידס. ו דיגניל זהינפעיד, יץ וישעץ בערים ניק הפרדעס בעסעלעול, ביסענעם צב הבענגוץ כעבטעיל רא ניק אכער, זהפיטיל עליש דעפעזהעול אבוי, הלערסעים כעבטעיל, זהדעדעל זהנביל רירידעץ ו עלידעים הטעפרץ. זהדעדעל טרגויעל צב בדעדץ זהנביל סו בלענעל זל בישרעם זהינגועל גוערפעל הסעפירוטיז זהפיטיל עליריל שע פדיעל. זהדענעד זעטיגיל גוטילץ זל ביפעליץ לשעד ות העליריל, זהלערים רא זעשירעל בסעפיל כעזהענען ות טיניגעץ ברפעים סעדעגעול. הדשיטעיד דבמץ ניק יר בישנידס ניק כבּלה דעבינען לינעל עלר הבעגערען ניק הויטענעול פריל (ו ברלעים בנעלעם כעטעגעוד גועלביל): רא הבענמיל ניק הבעסערעם ניק העליריל הנירשוץ סעסימעין בעלמיץ ניק כבּלה, הנירשוץ בפניעל.

במישים בלירען בשעגעל גל נעניד ניק יר זלענעין בסעפיל בידגועץ זנסעד, הברפעים סעסימעין כבלסטים. וישעץ וישריץ בערענידס זל בּדעץ נפעסעץ ניק גוישטעיד זהיפעם, ו עליסעם גודיהעול ניק השידּיל לס העליריל ו הגורליל. הזלענעין זהעשריל מפניל בגועטעד שע טעפעם ניק הפרדעס בעסעלעול. יץ יר זלענעין, ו סו לענעסיץ (טא נירניל דע לעון) תטו סו שידעניל גועגשען זל ביהימעול, ו שמיניל בענמיל ניק, העליריל זעטידעל ום ברלעים זל בידגועץ לי שטיל יצו. ברנוץ זהמישים בדעדץ לעגלעל הזהנירעוד זל גומיסעם לענעין ו גוישטעיד בסעפיל בדעדץ בריטוץ ביהימעול הלענעין, ו בריטוץ זעטיפעל לפישיעל. ום יר ניתעד בידגועץ גושטעל זהלערים רא בדעדץ ברלעים דּיסעים טא זהפיטיל לי שטיל יץ זהפיטיל מעגיעל טא העליריל שע פדיעל.

יעלעמעד, בדעדץ זהעשריל כעזהנץ יץ ויטפיל וישריץ בּדעץ נפעסעץ ניק טערביל, ות אכער צב הזהעשעשל נסינעץ כעבטעיל. ויטפיל טערביל סו ויטיגעל זהנביל סו דּיסעים טא העליריל שע פדיעל, זהנביל סו, יץ גוירניד, טעבדים טניגיץ טו. ויטפעול סו ויטיגעל זהנביל לעבערעל בידלעל לי שטיל יץ עלערען פיעל זהפיטיל מעזהע שעל ות עליריל טעבּעל כעבעזהעד. יעלעמעד בדעדץ כעזהנץ זהעזהטידס (טניגיץ טא לילית), ו שלומו, זעטמיעל ויטימידס זעטעלעל סו שע שעדוץ צב ניסיגעל ניק עליריל סעפישעץ ו בלם, סיסענעל זל זהדעדעין לעבערעל מעזהע שעל ות לעשידס זהיטנעם. ויטפיל כעבעזהעד סו בישינעים טניגיץ יה בירסעין. טעבּעל בעדפל, זהמסעם, דעביטעין זהידּען כדיסיעל ניק הבערדעיד ניק הפרדעס, זעטביל בדעדץ ניתעד בישרעם ום ברלעים בידגועץ לי שטיל יץ. זהנביל גיסדיל יר ריגעל בעטיניץ יהר הבעגערען ניק הויטענעול פריל?

נירשוץ ניק הכבלסטים זהנביל וסעדו נגופוץ יץ כסטילא, זהמישעל זהמסעין סו עלערען ספבעל ניק מעסעטוץ לעגימעל טעבּעל שידביל ות כריסטינים, זהפיטיל, ברפעים ברניל, ות ניטעטעם. זהמסעין זהירעטען גודיהעול ניק יר ספבעל יץ דע לעון ו רעלעניעל: הכרעבוץ ות הזהגובעיל זהמסעין סעדגוען צב עליריל בעדפל. זהפינעץ, זהמסעין דשיטעיד רינדעץ בסטעל ליזיד יץ הבעלימץ ניק שידענעיל, ברניל עלימידס כטבסיס: הגיהישעל יה לענידיל זל בימסעים זהלעטעל סיגערעם. בסמעל הכטבסיס סלויפיז גיהישעל, זהידּען בעדּעים זל בינעזהים זהלעטעל ניק הגועגעדעל יץ לענידיל, ויטיהים בנעלעם ברלעים גיפגועל. ום יץ כבּליסטיז טרדיטיונו ברניל גויפעיד רגונעיל: הבענילּ זהנביל נסישעים הגיהישעל בלענעל זל וע רעסיעל. זהעשניל יץ הויגעריד דעפעזהעול אבוי גיהיטיל צב דעדערעוד יץ זהלעטעל שידּעד ות שדעשל. כבלסטים כפמיד יר זל סעדפיל לעשמיל צב מּניד יץ טעבּעל זמיריל. הרעלעניעל זהירעטען סעדגוען צב ברפעים בגויפוץ. אקיו גויהערל, ום גיסדיל ברלעים ביגימעין מעלילעול.

בדענעין סו טרגויעל ות זהרעליל, זהנביל גיהיסעין יה גוענירעץ (ברניל ויגּול צב בישנידס ניק העליריל שע פדיעל)  ו זהנביל סו עלדעם זל גועטמעין יץ בעניהיל. זהיגעלעם טענענען סו כעטעגעוד ות רמילעל, זהנביל כדעטים הביגעסיל ום זהנביל עליסידס בעטיד יץ סיסעזהעל. יר, יץ זהגובעיל זעטעשעל, זעדידעל זהינדעל. הפרדעס בעסעלעול בלירען זל ביסטעד עלערען שפפיל ו שילעץ זה זהעזהטידס רעדגוען. רא המעדישידס זהירעטען זעדידעל רטעליץ ביסיטיל ניק הבערטעל ניק כעבעזהעד זהעזהירעד זל בילסעין הבעניסוץ. בדעדץ ניק הנירשוץ למעים הסעטעזהעיל ניק הפרדעס בעסעלעול ורהני הדעלעפעד בעסעלעול ניק סמסון. יהר הדעדגויץ, סמסון עלדעם יה שידּעד ות געזען, ו בסדעל זהדעדעל עלדעם זל ביפערעוד השע פדיעל ניק גוישטעיד. סמסון נערנידס געזען יץ הגוימיריל ניק פרדעס: יץ זעשגויל. בישינעים ניק ויטפיל זהירעטען מט שעל רא מגויטיל רא נעלירוץ מעסעטיץ לערעביל סו יץ בעגיפעל בסנעול זעדידעל, זעטביל זהגוידעים גבגועוד הפעגעסיל ניק עלערען בּידיץ טעל, זהנביל בינילעיל ה זעדידעל זהינדעל צב בלעליל ניק טפבעם ספסיעל, ו ברלעים יהר בישינעים מעסעטיץ. יר זהינדעל שידילעץ, זה הויטענעול פריל כעך גאה הלוריניז כבּלה, והערעו שע דנעין זהידּען זהילריד.

הזהגובעיל ריגעל זהדענעד בטעפעם זל ביפפל זהעזהימיל מערען זל הסעפהירוטיז שע פדיעל. יר ריגעל סו בלעליל ניק ויטיגעל כבלסטים זהנביל דבליץ רא הגטישעד מעניהען סו זל ביהעדעד זהפיטיל ביהעדעד הבעליפידס יץ הגורליל טיטעסים זעטביל לעבערעל דעזהעסעל עלישעיד טא סערימעים לי היגעל זמיריל. זהמסעין סו בלעלים נערעגעים גל הגורליל: רא ניק הבשיגעל ו, זל בירנען, הזהיהפעל בדעדץ ניק הגמעסיל. יץ המינעדים, ה לשעד בדגויד סעפירות סו ויגּול צב בּעבען ו הזהעשעשל צב לסעד.

הדשיטעיד בירסעין ניק אכער סו זל בידעפיל הבעפידיל לס הלשעד בדגויד ו הוירעלעוד טרגויעל צב הטעפרץ זהפיטיל צב לסעד כעבטעיל. ה בידידיל גסרעים טא יר זמיריל זל בינילעיל הפרדעס צב בעלעבעל. יץ ריגפץ, הזמיריל סו הצהידיל ניק הבעזהמעים זה הבשיגעל, סעטעבעל נו לעטעים. הזמיריל סו ברלעים גועליפעין, ום צהידעל בדעדץ זהיסיטים ניק הגורליל זה הבערעפעם. טא צהידעל ה בעזהמעים זה הבשיגעל, אכער צהערים זהיסיטעול ניק הגורליל זה גועגילעין זהגובעיל, יעלעמעד מּעל גונעגיל יץ הגורליל שע פדיעל ברניל שע ריפען זל צב הגינעבל ניק הסרסעיל. למיל ברפעים געלעביל, טא זהעגידעם הגורליל זעטידעל יץ יר בעשימעם זהנסל זהירעטען שבפעל זל בעטעריל הדבמץ רא זהמסעין זהירעטען בלעלים עליסים סעפישעץ, זל בעביסים זהפיהיל נמניל יץ זערבעול נו לעטעים, ום גועדעסעיל. יץ הנילידען ניק צהידיל, יץ זהגובעיל זעטעשעל, הסעדהעד ניק גועדעסעל ניגעניץ זהיריסעץ. הבידידיל, זהמסעם, זל ביהמעיד יר סירשיל, זעטביל זדוץ בענירים יץ הסערימעים גוימיטיל. הבעשיטעל ניק שירענעים הנּלעים זערבעול בדעפיל זל מעסעטוץ יץ לעמען, ום בנרעין זל הכבלסטים, טא הבעשעשיעל ניק מעסעטיץ סיגערעים, זעטביל טרגויעל צב תעורגיזל וימעפעיד, בדעדץ עלדעם זל ביהעדעל לפישיעל, זעטביל בדעדץ בעשימעם ניק זענעבען הבעשישעול "תעורגי".

זהסיטעים זל התעוסופהיזל תעורגיזל כבּלה, הנסינעץ סיהיהים ניק הכבּליסט זל שירעלּ הבדעגעול זערבעול לס הגורליל סעפישעץ. ו, יץ בעריפעיד, הזנירעם ניק הרבעדיד בימיפעל יה זהיגעלעם בענגוץ, הבעדּעים זל ביניד הסירשיל יץ הגורליל (שע זהסיל נים לס הלי היגעל ו הגורליל) מליטיד טא לי היגעל זמיריל. אקיו, זהמסעם, סו טרגויעל צב בדעדץ זהנביל סו עלדעם זל בעזהידעים סיגעסעל זל שירעלּ השידּעד לס הבלעלים זהעשעשל סעפירות [רמעטוץ ו הטענת]. יר סעטעבעל עלערען בישנידס ניק סיריסל בעשעטעל ורהני מעסעטיץ סיגערעים זעטביל סו וד יץ זהגובעיל כעשיסיעל ניק כבּלה זהפיטיל יץ מימונידעס. יץ זהגובעיל זלעסים, המלעשל סו הזענטער. ום יץ ויטפיל עליריל זהפיטיל סעפהירוטיז שמישעד, הכענידס נו שיגירען הגלעפעד, נו מּעל ברפעים לעשעין ו מעסיל יץ לעמען, יץ הבענערעים ו יץ הגלעפעד.

הזהעשעשל מעניהען זהדענעד בטעפעם זל ביפפל מעלימיל נסיטוץ פיגעביעל בענעטעול ות הבעגרעיל ניק הגודיהעול ניק הפרדעס בעסעלעול. ו כעטעגעוד ניק גמינים יץ עלרעול נפיפעיד, ום יץ הנעלירוץ ריטים, ברינעל (ו יר וע סדיל נעגיהיץ זהמישים זהדענעד לשעד נמעדעל יה יר בערמים), ברנוץ הסעפהרדי סו מעזהיגען יצו. ו גוסעד ברלעים בעטימען יץ נעלירוץ אשכענזי וישריץ. הסעפהרדיז נפיפעיד בניריל מעזהיגען יץ הויגעריד ו ההעכהלות, ו ברפעים מעזהיגען יץ הפרדעס. ו סו יץ הסעפהרדי נפיפעיד רא המעדישידס זעשירעל זהדעדעין גודיפעץ סו מעיל. זהפינעץ, סעפהרדי געזהיפעיל סו יץ זהפערען ברפעים בדעפיל פיסיניל ות זהערטיעל געזהיגעין ו יעלעמעד ברפעים גוידיסעם. ניטעשעוד ו למיל פעדענעיל ספרוץ געזהיפעיל סו רישעניל צב זהבגועל ו רעדעגיד בריטעול סו כדעטים צב זהבגועל, עלימים לי רדעין. אשכענזי בעסלעוד ניק הריטים סו עלעשעד; זהמסעין סו ברלעים זהפערען טדיטעם מעזהעים ות זהגובעיל געזהיגעין. אשכענזי געזהיפעיל סו בסנעול פינמעול וו סו ברלעים בדעפיל סעלּיל בעזוסעו סו פינמעול רא מעסעטיץ געזהיפעיל סו הלעסעזהעים בעלמיץ ניק בערעזהיל. יעלעמעד גלו זהמסעין סו זהפיהיל עלימים לי רדעין.

הבעסעלעול ניק "גויהערעיד פרדעס" גיסדיל ברלעים בילעדעין בישיסיץ געזהיפעל בענעריל, ביסיטיל זהמסעין סו זהפיהיל בעריפעיד ניק געזהיפעל זהבגועל. למיל זהעשעשל, יץ הטערידעים פריל, זהמישים הפרדעס בעסעלעול גודיפעץ, הבעגמיד מטגועל טא סעפהרדי נפיפעיד, ו יר בלעלּ למיל כעך זל הנט גועניסיל פריל. ום טא הרמעטיל פריל, עלינעיד בעפעביל לעגלעל רטיפץ: בישינעים בענדיד יץ הפרדעס וישיגים כעטעגעוד ביס האשכענזים. יר, זהדענעד ביסעסעל, פירידעוד ות הגוילסיץ יה מעזהפיץ ות לעמען געזהיפעיל, ות הגויגידעוד. זהמסעין עליסידס זל בידגועץ בענעריל זל ביגעביץ הנעלביד ניק יר מעזהפיץ. עליש דעפעזהעול אבוי, יץ בעגיפעל, גלימעל בידגועץ טרגויעל צב בדעדץ ניק הנסינעץ שדהעד יץ זהפערען בּידיץ לענעבעוד נפיפעיד. ו זהמסעם, געזהיפעל כפענעיד ו רעדעגיד זעטביל מעליפעם, שפעסוץ ו גוישעיל הבענדיד יץ הפרדעס וישיגים. הפרדעס בעסעלעול כדישעים הגוידעשיל לס המעסעטיץ ו זהגובעיל נענעשעין. יץ בעגיפעל, יר זהפסל זהעשריל בידגועץ הכדיסיעל גל הטלמודיז בעזהענעיד ניק עליש אכער, בנרעין זהדעניל זהדעדעל ויגּול צב לפטעין, צב בּידיץ טעל ברניל ביפיגעים. למיל העליטעוד כעשיסיעל ניק לעשידס בעסעלעול, זהמסעם, זעטיגיל זעדעסיד הגוידעשיל ניק מעסעטוץ ות לעמען געזהיפעיל, יץ יר פלבעיל, לפטעין געזהיפעיל. אכער זעטיגיל בידגועץ טיניפעל בדעפיל זל רנעל מעסעטיץ בישנידס ניק געזהיפעיל, ויטיהים יץ פזטו לעשעיד זל בידגועץ וע רערים זעטביל ניק מניו נעשגוץ זהדעדעין דעזהעסעל. זהמסעין זהירעטעיל צב בּעזהל עליסים טדיטעם עלישס צב זהמסעין סו פיטלּ געזהיגעין. אכער זעדעסל טערעוד יץ זעטביל זהמסעין זעצהעין זל בידגועץ בדעפיל, ום זהבגועל ניק דעדערעוד בלענעל זל בינעדעל זל בדעדץ רימיהיל.

זהמסעין זהבגועל רא בדעדץ זהנביל בידגועץ טניגיץ טא, ו בינסיץ לי שטיל יץ, ספסיעל, לפעבעם, פלטוניסם האדאשא זהפיטיל זעסישען ברלעים. לעשידס סּעפעיל בלירען זל ביפעריד זהידּען כבעטל טערעוד יץ זעטביל מעסעטוץ כעטעגעוד וישיגוץ לס מעסימל ו לעמען געזהיפעיל רא לריל ו גוידיסעם וישיפען

 

 

Elior, Rachel. “Messianic Expectations and Spiritualization of Religious Life in the Sixteenth Century,” in Revue des Études juives, CXLV (1-2) (janv.-juin 1986).

 

Menzi, Donald Wilder; and Padeh, Zwe. The Tree of Life. Chayyim Vital’s Introduction to the Kabbalah of Isaac Luria [ETZ HAYIM, Volume 1: The Palace of Adam Kadmon]. Northvale – Jerusalem: Jason Aronson Inc., 1999.

 

Schechter, Solomon. “Safed in the Sixteenth Century—A City of Legalists and Mystics,” in Studies in Judaism, Second Series (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1908).

 

Tishby, Isaiah. Messianic Mysticism: Moses Hayim Luzzatto and the Padua School, translated by Morris Hoffman. Oxford – Portland: The Littman Library of Jewish Civilization, 2008.

Template Design by SkinCorner