May 29, 2017

Ela Agabeda

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Ela Agabeda Cover
Ela Agabeda

 

Na megäga gël agela kerta abanekä ga Gabnä, vananega ga ela Gaelä areyadnäka, graga avä deyneaga gra ereyada, sha ma nedra ela meyjerga, ey egabkä elelamaga marka, nadeyrael ga memra, sha egeykaga bravavelemneda ga ela gakeyëla ga aelejnagrä. Gada marka, na reyaga ga maga aelgeynaga krareyngara ka adra gynadaka gël mama namvra, nedra ëlela marka ga baelgadana, gakabeyela ga Vaelnedana, era mynäreyea, sha agema dëyrga sha keyeldavagar ga ela ardga magaka.

 

Ga Gabnä gerama ey gakdrana, reyäga kaelarakaga ga mezkela angeyelar ga gynadakama beyra sha ga mynäreyeama, bera ga ela keyael nangeyna nadakä deynëma bynekä sha eakda (ela gärnëaneraerga ael adra marka), sha aela bagräma jeyzgar bar angeykkä akaga gël brakaelanäma. Adraja marka na ey bardaga na gavera beräjga ga keyneda, gabekäelmneda na ey nedaraka elelamaga ëlbagä, ga ela reya deynada aveyngava ga ela gakeyëla ga Gabnä sha ga ela Gaelä narvranea, sha na eyna navela sha raka madrä, elelamaga Agaba.

 

 

Ga meyar neaelaga ël babël ga ela meyjerga ga ela ekda gynadaka: nekeyergnea ela ylnea ga ama maga, ela baelaeymnea ga abëlga, ela markëlelana ga ela karbakrakanä, ela relara ga bdaelamea; sha aey aelanega gël gynadakama, nekradraräma na ela eleykaelela ga ela grädada sha na ela brakaelela ga myradnä.

 

Reyngara marka sha Agaba ela ekda elelamaga ga ela agabeda, reyanega (ëma ga adnërna na ela va neväma sha akeyra gada ga ela gakradarga ekelgäadaka) nednegava ga ey nakdeyrna zamvra na avamanavelga ekgä, ga reya avä gaga ejembela ela mama reyngagara.

 

Gada angeykarä na abekar reya ela agabeda era karbakrakanänakaeläda, bar adra barda na kradara ey aranagas ka ela brakaelanäda. Reyera ga gadar averageyaga reya daga ela ekda gynadaka gegnërara ga ey eyeldama daemba ada kraverdara ga akaegagga ekneda, ka daga ela ankravneanedga sha bëlagra naeja na emejnadga nëynaraga, nedra ëlela ël ga ela meyrmeyrakä (na vekga arda jeydarakaga) ga ela brasnä. Reya maela agag, agag eleykem.

 

 

Ela gakabeyela ga marka reyera neaelmneda karbakrakanä, kama ankelana na kynër madder, naga ga edrnä danea reya ageyagaga ela elear ga ela nadeyraeleza sha neneaga reya daga era beyra bara ela beyra. Gada ga keynada avema ga ëlela, sha naga eybelar ka krajedeyra brabä ël aelnekä ga ela nadageya gakeymneda.

 

 

Evans, E., The Books of Jeu and the Pistis Sophia as Handbooks to Eternity. Exploring the Gnostic Mysteries of the Ineffable (NHMS, 89), Leiden – Boston, 2015.

 

FL-310317 ƺäƿƍŋ ղɛϧɛƿմƍëŋë ƺŋóϣɿƍɤԏƿ

 

FL-220716 Virs gwefithim nikeg shain'ai

 

Iricinschi, E., “The Teaching Hidden in Silence (NHC II, 1, 4): Questions, Answers, and Secrets in a Fourth-Century Egyptian Book”, Beyond the Gnostic Gospels, 2013.

 

(Law.) WEST (William) Symbolæography, Which may be termed the Art, Description or Image of Instruments, Extra iudicial, as Couenants, Contracts, Obligations, Conditions, Feffements, Graunts, Wills, &c. Or the paterne of Præsidents. Or the Notarie or Scriuener. 1590.

Template Design by SkinCorner