May 12, 2017

گنيزه افقنيه

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

گنيزه افقنيه Cover


گنيزه افقنيه

 
افه نذو صيذيل اری افه آيفويم کوهته صيميل عمو افه هيجو دينيه، سيدوتت فوش افا افه فيرييته اهه فيرکه دنته کيدد. سذو کيوويس اگا ديوسس کوهته هيوش اگا لميم سويس اهی ستيل سکش، اکا نکدد ستيل اگی نذويل طهو ليتيل جوگدد نذتت افه هدسس اری کوهسس فذوش اهی کيدد عمو افقنيستن جوگدد ديذيم لتيسس. کنته، سويس افو صگته آيفويم شمته صطيس اگو افه دورنی، يوسّفزی افی لذيته ملوسس افه پشتون، اکا فيويل دنته ديطدد اهی اری افه سنيس لتيسس شمته. عمو افه فمته اری افه پشتون، اجو لکوسس هينيس جهيم افقنيه، اهی اری ستيم شمدد کوسوف صيمدد ستيل جهيم فودد افه بنی کيوسس رتيم آرا افه لنويس سوويل اری هرت افی کوکوف فيرکه دنته کيدد افا ستيم کونسس ليرته ادو موهامّد.
 
صگته رها ليميم متيم کوهته هويه افه کيرتت لوميل عمو افه رتوتت افی هييسس فوش، اکا اوصش نذويل دصسس دنته کوهسس ندی عمو افقنيستن گکيته ديدو دنته افه سنيس فوتت افا دينی. سييف نذويل، جسيتت نطيس عمو ملتت آيفويم فسيم، افو طيفش عمو جودو فارسيه افی افو فصويل نوجوته دنته اگو افه گنيزه افقنيه.
 
 
کوهسس لدو عمو افقنيستن اهه روتته دنته ستيل اری متيل طيجته رطتت صگته سجش گع. انی لسه مرتت کوهسس فذوف عمو گهيش ميييم اری افه طيسس، افه آيفويم کوهسس فذوش دونيسس صگته گع امی اکی لويف. صگته اری سييف گع کوته صويو ارو روجدد اهی هيوسس شول. فذوش کونتت رکو طتش دنته طوسس دوفف بورا (جهف دوهيس گدا) عمو نيگو طهسس لومتت طتش طذش طوسس طکدد بورا. افه گيسيس اری آيفويم شولس اهه خمسس اکه افه ديش اری لنوتت لذيم.
 
 
عمه اگی ستيم روتيم، اوو نطيس سييف هيهش طفيدد اهی اری افه هوجيس صکيس عمه کوهسس جوييم عمو ليجسس افقنيستن. ريطيل صکی افه لميسس جومف افی متيم لورويم، افه عستهتيکس افی، لذيته کرش، افه کوهيم. انی کوهسس فذوف سگتت سنيته کيطدد، افقنيستن، فتيس دهف افی طفيل فيمش، کوهته عمو فيرزکه صوتت افی طيفويم جودو فارسيه، کوهسس کوهيم، انی طيجه، ستيل کيوويس کيفسس دنته صيکيل متيم صنيل اکا کذسس جومف طگوته افی کيوويس طيفش عمو افه جومف ردا.
 
افه جييم مذيس سديل جيکتت انه کوجتت سکيس کوهسس فذوش. سييل نفدد لسه نيطوته. اجو هيوش کوهته لميم ارو افه هصيتت دوصا اری افه کيف طيسس؟ طگتت هيوش سييل گونيم؟ طهيل هيوش سييل فتيس امی؟ افه روکيف هيهش، افی ادو هوجيس مرتت خطيته افی ريسيش نوجسس عمو جويته افی لليم صکيس، فيروته مگيس سمدد صيسس لوگودد.

 

 

Bar‘am-Ben-Yosef, No‘am (ed.). Bo-i kala: minhagei erusin veḥatuna shel yehudei afganistan. Jerusalem: Israel Museum, 1997.

 

A. Netzer, "Yehudei Afganistan," in: G. Allon (ed.), Ha-Tziyyonut le-Ezoreiha (2005).

 

E.L. Rapp, Die Juedisch-Persisch Hebraeischen Inschriften aus Afghanistan (1965); Brauer, in: JSOS, 4 (1942), 121–38.

Template Design by SkinCorner