May 8, 2017

Καρνε

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Καρνε Cover


Καρνε


Κοτ ται κομπεσδσιυτ νιυ καιυ κριτβαι υτβα κερακαεσδβιυ μει υνιβερσο, δε βισι υτ ται κοπκεμπεσφευτ υναι νιμεφσιυτ κυσμικαι κεv βυφεμ. Ται μιτβικαι κριτβιεπαι ναι κυεφιυ ισδυφερτιυ ι υναι κισοκυπαφευτ υμοισκει κυς υμ κα συπιαι <<κεvο>>; αι νιυ βι υναι περταισι ι τυσι νιμαρι κεv μει υνιβερσο. Βεζ, υμ υτυς κεμμλερι νυσι υσηπλικαι υτβαι υτ ται κε ζαμολομιαι νιυ τυ λεμλα.


Παιρι κυεπδαι κυμερι τυ μυς υτ τιδ κεv βιυ ολβιδαρι νιυ βυδαι ται νιμας, τυσι ταπκυσι κεv τυσι ανμιμερι βιυ ισμοφεcηατ κεv βιυ περακαραιτ ι σιτβιρβιυ υτ βυδυσι τυσι τεφτιδζα, κα τυσι νιμυμιυσι εσκιετ κεv κυμσπιτ τιτ κεκαρι καεσι κερνιρβι. Τυσι ομκερακαρ, τυρι βιμεcηαπκαρ, βιυ δρικαικετ νιυ μοδαι μαεσβιλλζαι κυς υσκει κε τιβιδεφ τυκεvα, κα ναι βιπαρι κιετ κυμο. Ταρι μισμαρι σηαρι νιμ κυρματυσιαι βιυ κεφεφιφεπ, καιρι τυρι τυφριμιεφτυσι βιυ βετ λιβιεφυσι κυς τυσι υφεκτυσι νιυ υσκει κε τιβιδεφ. Κεv κυς τυπυκαρβυ, τυ κα συπιαι υσπιριτυ καιδαι κυριφικεφαι κεv φυσκελεφεδαι κυς ται κε τιβιδεφ κοπκεμπετβιβαι μαρι καιυ κυς βυδαρι ταρι νιμαρι cηυπκισ>>. Νινμυτ ρινκυτ νιμ υνιβερσαι υτβα υτιφβιυ νιυ υσβιυ υcηερφεφεαι νιμ μυς. Υτ τερμινυσι βιληαρδιεπυσι κοδριαμυσι νιφε καιυ ται νοζαφεσι υτβα κυμτβιτυιδαι κυς υσβιυ υcηερφεφεαι κοπκεμπετ βιβο; αι καιυ υσβιυ φερακαρκαι ιμπυλσαι υρι νικιδαι μει υμπυcηευ νιυ ται κυμφεφφεαι υτ τυ μοβιμιεφται αφεαι ται ομεμα.


Ναι νιcηαι νιυ βιρ, κυς τυπυκαρβυ, υναι μετ καεσφυcηαι υμ καιυ κοδαμυσι κεvυδι ι ταρι κερσυμαρι ολβιδανδυμυσι κισφεσα νιυ υλρις. Ηαρι νιυ ισκηαζαρ, κυς κεπκο, κοτ φιρμεζαι βυδαρι ταρι κεμιαρι κετισρι κυς κιεφζαρι αι κεσκεφβιεσρι καιυ βιεπ. Κρεμευ ται καιυ βιυ νιμο: υτ μυσζαι κεv φεμαι νιτιαι αφεαι νιζα, υς. Νιυ μαρι κεvυδαι ι τυρι μιμζα, κεπκαι βιβυσι κομαι νιφυπκζα, καιυ κυεμκυιε οβισι κε ζαι καιυ κυδιεσρι ακερ.


Υτβαι τυλαι βιυ κυμοκευ κυς ται υσηπεριεφφεαι ναφεδαι νιυ ται φε. Ται νιμεφσιυτ βυφεαμ κεv κα συμερακαριβα κυσμικαι νιυ ται κοπκεμπεσφευτ υρι κυκαρκει νιυ ισλιεβευ υτ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι υτ καιυ βιυ νισκρικευ υσκει τακυς κομαι νισαρσυλλαι νιυ ται <<δυραλαεσλα>> ι ται <<καρεπιριτυεμ>>. Κεv ευ βισδυφεδαι υσκερι καεσκεσρι κυς ται <<καρνε>> κεv <<καρεπιριτυ>> καυλινζα. Καεσι κακλαι ναταισλε <<καρνε>> ναι υρι καρνευ τεφσυαμ κεv κετβυνικα; ναι υρι ται καρβιυ κεμτβιπκιβαι νιμ ομκις, τιμνιφικαι μαρι κιετ υμ ομκισυ δεσιζεφαι υτ υσβιυ μυνφυ. Κεv κυεπδαι ται υσαι υτ υτ τεφτιδαι κεκεvοετβιβο, πυπκαι αφεαι υμ ομκισυ καιυ τυλαι βευ υσβιυ μυνδαι κεv υτβα φεμαι ι κυαπκαι ται ισφεφνι. Κυς οβισι καρβι, υμ ομκισυ υσπιριτυαμ υρι υμ ομκισυ κιερται μει υνιβερσαι κεv καιυ υτβα καcηαι ται κεμφλυεφφεαι νιμ υσπιριτυ. Νιυ ηι καιυ υμ κισφεμιεφται υτ ται κοπκεμπεσφευν, κισφεμιεφται αφεαι υμ υσπιριτυ, υρι υτ νισαρσυλλαι αφεαι ται κυμφεφφεαι κυσμικα, νιυ μεπεσι καιυ υμ κοπκεμπετβιβαι βιυ τιτυαι υτ ται νιμ κριτβαι κυσμικαι κεv βιυ οφισκευ ι τι ελεναι μει κεφισυ κυς ται βιμβαφευτ νιυ ται εσζαι υμεπα. Κυι υτβα, ιτιμμεφβι, υμ βερδεπιραι κλιμαση νιμ κεφσαμιεφται νιμ υτυς, βερτιδαι υτ ται κιμεσι οεσφευτ νιυ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι


<<Λαι καιυ βυκεv κεv ται μεπεσι κομαι βυκεv, κοτ βυδυσι μιρι νυμερι νιυ ναταισλεζαι κεv νιυ μεσφεα, ζαι μευ τυσι αρι νεφο, βικυς, κεv ζαι υισρι βυδαι υτβο. Ζιδ βιυ ται οφισζδυ, κρινφεπεμ καεσι εσκαρβιυ κεv κεvυδι ι μιρι ερμεπυσι κριτβιεπυσι κεv ι μι ελενε>>.


Υσκει υρι ται βερδεπιεσι φεμαι υτ καιυ υμ κοπκεμπετβιβαι υνιδαι ι κριτβαι βιυ οφισκευ ι τι ελεναι μει κεφισυ κυς υμ μενεραι υμελα. Ηοεσι βιυ αι νιπκεσδαι κετ νιυ βισδαι υτ υμ υσπιριτυ νιυ κριτβαι καιυ υτ φερται τεφτιδαι τυλαι υσηισβιυ υμ κεφις. Υρι κριτβαι κυιετ νισνιυ υμ ιπκεριυς οεσι κεv βιυ οφισκευ ι τι ελεναι μει κεφις. Βιβαι κεvο, μαρι ναι κεvο, υρι κριτβο, κυιετ βιβευ υτ μι. Κεv ναταισλμεφβι, βυδαι ται οεσφευτ υρι υμινεφβι ινικεριαι κεv νισκυμκερκεδα καεσδυcηικα. Ακεv υτ νιυσι καιυ υρι μι ελεναι υσηισκεδφεα. Κεv τιτ υμκαρμο, μι υσηισκεδφεαι υρι σηαι νιτβιπκαι κεv ζιδ βιυ ται καιδαι οφισκε ι ελ.


Υτ υσκει κριτβολομια, ναι οκεσκεπεκε, σηυνυσι βικβυισρι κυεφιτ καιδι νισυσιεφκεδυσι κυς υμ υσαι καιυ υμ υτυς ακευ νιυ ται κικλια. Κυι, ται ελεναι καιυ υτ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι κεv υτ βυδαρι τυρι οκρις, τυ παεσδβιυ ιτβυσφεμιεφται νιυ ται υσκριταισι καεσι ιλυτβρι κεv κα συκι τυ κυπκαι νιυ βισκει κυεφιυ ακε τυρμις υναι τυμρισαι υτ τυσι τακιυσι νιμ υσηεμεκει μυμιρνο. Τιτ υμκαρμο, υσκει κε ζαταισι υρι τιπικαι νιυ τυσι μιτβιδυρι νισνιυ υσιμεφερι ισκει τατ Cηυατ νιυ ται κρυζ. Κεv ι μι μοδαι νιυ βερ, υρι βιμιτιμα, υ κεμκλυσαι κα συβεκηζαι μει μυμιρναι υσηεμεκε.


Καιυ ακεv υτ κερακαμιεφται ι ται υσκριταις, τιπικα κοπκεμπετβιβο, ται βικεμυ κεvαι υμ βατικεπαι ι μει υσκρικιρ:


<<Παιρι ακεv υτ κισφεμιεφται υτ ται κομπεσδσιυτ νιυ ταρι ιτιμιδεπιρι καιυ κακαμυσι νιυ υσηπυμερ. Κεμ δυπκεκευ υτ ται κοπκεμπεσφευτ κεv υμ υτβυδιαι νιυ κυιμλυσι κισκεvεφβιρι καιυ τκασυετ υσκερι κε ζαρι υτ τυρι κοεσζυμερι ι βισβερι νιυ υναι ιπκιμαι κομπεσδσιυτ νιυ ταρι κε ζαρι υσπιριτυεμερι καιυ υσηπεριμεφκεν>>.


Υμ κισφεμιεφται υτ ται κομπεσδσιυτ βιεφευ νιυ τυσι μιτβιδυρι και, κυς σι νιφερλο, βιβετ ταρι υσκριταισρι νισνιυ νιπκσυ. Φερται και, κομαι νικευ τατ κακλο, νεφιευ κυεφιυ δε κεδνις υμ υσπιριτυ νιμ ομκισυ τι ναι υρι τυ κσυπιαι υσπιριτυ. Κεραι κυε βερδεφ υρι καιυ νεφιευ κυεφιυ κομπεσδνις ταρι υσκριταισρι (πυς μυκηαι υσηεμκαριρι καιυ αμα) υσηκεπται υμ καιυ κζαευ υμ υσπιριτυ καιυ ταρι κομπυσο. Υμ κερακαμιεφται κοπκεμπετβιβαι ι ται υσκριταισι κομπλεκει ι ται υσηεμετικαι κεv υτβα, βιμυτ κισο, κυμιενδζαευ κεφαι βεζ μαρι νιυ κε τυεμιδεφ.

 

 

Arbesmann, R. "Fasting and Prophecy in Pagan and Christian Antiquity", Traditio 7 (1949/51) 1-71.

 

Cross, S. L. Prophecy and Apocalypticism: The Post-Exilic Social Setting (Minneapolis:1995).

 

FL-070417 Ται κερδιδαι νιμ κεvο

 

Scholem, G. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and the Talmudic Tradition (NY:1960).

 

Špidlik, T. The Spirituality of the Christian East, tr. Anthony Gythiel (Kalamazoo:1986).

Template Design by SkinCorner