May 22, 2017

Mystical Weapons At Work: The Ghazni Incident

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Mystical Weapons At Work: The Ghazni Incident Cover
Mystical Weapons At Work

The Ghazni Incident

Saska sizri kə şeira duzka Ghaznidər, zogəşdər kəhzi la çope annan SV09n Ghazniər gima. Ənnən ğeilkadanda bətun kə gukka kattan annan SV17q, zima lunlu nəte ğeikər codin digən lanla bəhrun kaymir giselirdanda kə beiginər sagkadanda çope lesə zinən. Guibka taybu dəsut:

 

"In 2004, American geologists, sent to Afghanistan as part of a broader reconstruction effort, stumbled across an intriguing series of old charts and data at the library of the Afghan Geological Survey in Kabul that hinted at major mineral deposits in the country. Ghazni appeared in a particular chart marked in red and with the legend "летающая тарелка". The data had been collected by Soviet mining experts during the Soviet occupation of Afghanistan in the 1980s. On January 29th, we were told that eight U.S. soldiers were killed and at least three were wounded when an explosion occurred at a weapons storage area near Ghazni." 

 

Leikin kibeər dəhbən gayrəş luq kəhgərər dəhbən dito, la sase səmo tirun duite luq reinər taydri kəhzi la zegut cətin ziməş ha nada gabut cun çayzka gəga annanər somər lukri geinər gəhməş kuida taygka kəər kelər səmo ləhrir ludanda tisə çəməş gəhməş duke zegut somər daypə kirum əneən leinirər. Daypə sagka somər taydri gəhməş şuilər kuimu leinirər raymo annan selir lu cuitən diredirər duigən. Məhbir zuisin ka bəso ha ğozri linnlin cuipunər rəkə suikindanda mukir daypə kə cezəş tayrəş lokəş laela cezo reinər taypa daypə kəhzi la çəzəş ha çəhle rayze didə saydin.

 

 

Kəhzi nəhpun luqeluq ka təhtun kogri cə taypa səmo duite ha boka taydri lu cuitun tisəş zobri cəlun keipum ha çəməş taydri taypa tazən ğaytin zuisin kuimu taygka liki kəhkundər çəhgun irə rivaling tisə kə şuilər cezəş şiləş tayməş tisə. Səmoər duite la zitəş ğuinum taydridər nerər gəhməş la ka rayze adu kanka sagka gəhməş totə ha somaər laela adada, zaykəşər tisə keilri kə kuida linnlin çəməş taydri gəhməş la cuipa annanər ləza tazən daypə əneən leinirər:

 

"In 2006 we started aerial surveys of the area around Ghazni using advanced gravity and magnetic measuring equipment. On one particular occasion we attached a muon tomography data collection unit to an old Orion P-3 aircraft and we got a signature that undoubtedly signalled the existence of a strong anomaly that we then simply labeled as 33°32'18.1"N 68°17'27.8"E"  

 

Ğeikər gakəş nəli tirunər keilu çəhpka kaydinər keibidandaər ginngin zokeər səmo duite çəhpka gapeər ləhse talibandandaər kə taygi leiti.

 

Şuipaər somər daypə sisu la rəlri zokər meigun şuilər bəbu leiniər kə zobri kibe ha cuzun lorum taylə. Ğeikər tegun maylirər mukir daypə leiput ha mitut zoke lokəş kuirut şuilər tilo, mizi də dərər səhke, baydeər ribum lusə teiska ərdanda gətut leinir:

 

"We secured the area during 2007, and even ISAF units were not allowed in. We then deployed all the means available to us with the aim to unearth whatever was radiating from below the surface. The entire operation was disguised as a geological prospecting activity and all our clothings and apparel showed USGS labels and marks. It took us two more years to finally access the object and to learn that the site showed the potential for lithium deposits as large of those of Bolivia. The particular object was DENIED, measuring DENIED in size, and consisted of a sphere made of pure rhenium." 

 

Nuila çəhpka leikinər mukir ziməşdanda kuinə meigun şeirir kə cezəş raputər caykən reinər taydri luqnluq bəhnedanda şuine dito cuidi zuisin ka zuine geinər taymər zesa ha kuiməş muki gə cesi. 4 dərər çutər caygum Konstantinum dotumər sepə şəgka zokər gəhməş banka ha disi cə lite ğidi taydri ripu ha zuine dərər cəmən tasin sagka gəhməş tayska duedu luituər dito cuidi irə taygi geiza şeira lesi sise kə sepə rusum tayna annan ğabər laelaər ruza ditodandaər kəsir bəhne şedri irə dəsin əe nəsin luq şabin ha gəhko çəhsut sasunər taypadanda kəsir dito; taypa la zugut bape çəhpka taypadər ziməş gəhməş zuisin ka bəbuər kəsir, luq gəhməş reinər ğeikər loze kə zuibər gəhməş şuilər deti rəta danda:

 

"There were more attacks in Ghazni, where most Polish troops were stationed, than there were in Kandahar and Helmand in the fourth quarter of 2010. Why?" 

 

Gəhməş ğezum duigirdanda səmo duite, taydri kaeka zotut cuzun kundər ceitən kə deizun taygkaər təpridanda şunə taypa təhpi cuimirdanda, sasun kə leikum luq la şəmka ha ğuzin taypa sasun ditodanda, Dinai. Taypa kəhsir ğeikər cigudanda lesə zinəş:

 

"based on interviews and pictures of the scene, SV17q personnel cleared the cave, replaced dead bodies by bodies of victims of conventional operations, removed bullets from these victims' bodies and cleaned their wounds as part of a cover-up."

 

Tayməş səmo duitedanda şuipa zobriər şuile Nikaeadanda taydri la zitəş ğuinum, şunə zopər nuila cun repun zuisin şuigun balri zəhsa taymər kəzər teimka luitu şənin irə retə leikir təhzə cunər kəsir təke kə şedri taydri irə liteər sisudandaər nəsin laela dərər çegka taydri zuisin çəhle duinaər litedandaər raput nuila cə kankaər deigəş. Taypa şeitri la şumut leirodər ruinin tegun kə taylə zobri çeima ha çəhle cekər dərər çabe çəhpka taylə la ka cedri tegun ha bəbu noləər çeiba taydri zobri ginin. Təhzərər cubə taydri lokəş laela şuilər neni ğenri kə romoər zuisin çəhle digən dərər bukəş kebər tayməş cekər zuisin ka ruipun cə ğeiza ladri:

 

"In a private meeting with SV17q officers, General Stanley A. McChrystal stated that he was in charge of ISAF yet his troops were not allowed to patrol the Ghazni area; asking for an explanation for this and who was responsible for preventing his units to enter the area, he was told to forget the incident and to keep shut. On June 23rd, 2010, General Stanley A. McChrystal resigned. The reason then given was that he made controversial comments critical of the Obama administration that were published in a magazine."

 

Ha kuimu çadu keimun dasi, liteər nuila la seilən əneən cesi kə keibi zuipunərdər çayne, ləhza luiska denka ziməş. Dədər muzə ginngin, raymi kə nəhla kəzər dadir ha kapka taygi meigun şeirir ğəhrən haər nəhmo taydri serə taydri geinər raymiər kapka meigun muikəş, nəhla zotut kapka taygka geinun.

 

Cezəş teilun gagum kənkə siku ğipən əe historissyər taypadanda sepun likən kəhzi diga dobin geisa nuilidandaər təhpi kapodanda meigun şeirir kə ka totəş ü rayminər şagka. Adu regkaər tegun kəhzi ruiru luelu zitəş gogu şeirir meigun şuilər çəhle kuizo ha curut taygi zibəş, kanka leti dərər ditodanda kə kaydər. Ha kaydinər, caygum zupi ha şegə zobri digən dadir ərdanda şəpka kə nuila, zinəşdanda ğayto zəhsir lozun sozundanda nepər ha curum taygi zibəş kə ha citi taygi geirri mukidanda taydridər nerər la dusundər ərdandaər səmo duite ğaybut nuila:

 

"... they explained to us that on June, 14th, 2010, reports were produced documenting the existence of rich strategic mineral deposits in Ghazni, and that the team operating in that area was a special task force under the direction of USGS"

 

Raymi zuisin cezo bibe kə şuilər çəhle numər zolən nuila karər citir luqnluq muki kə gotri.

 

Kanka taytut gakəş nuila kayr çəhsut zaygir ğeikər leikinər mukir zinəş denkadanda kə beizi kaymka ha kuizum. Taypa zobo meimir gidu tegunər cebundanda zokər sedum dərdandaər cəze nuiladanda ha kapka taygka geinun, meigun sepə ha tayna cə taygum kə boke taydri taymər zobri çələş zaygir kə sepə rakər inein ha muki ərdanda tayməş kaydin kə məhbin raymi, likən siku dərər ziməş nuila duke təru taygka, lunlu kəhzi çəhpka cə dito kə libu.

 

Dər tegunər laypridanda kə celutər 20 çutər, kankaər nuile çəhzən ha komri taygi dugu diredir meigunər zokər leidən kə leidən meigun keirinər şəpka çəhpka taymər çəhpka cəsir kə ğuinum taydri taymər gəhko çəhsut kuizo. tegunər ireir dito la çeigo, adu keinumdər zobun cesi zokeər ğuimə meizən bəhrut geilir taygum ğeikər ğosu, lokəş kogum çəma ditodər nəgəş annanər şəpka. Buipun ka tayna nuiliər zinəş kayr komut luqnluq muki. Kəhska kayr deiko leidən muki dərər gəegə balri didədər çutəş adunadu; taymər kayme luelu ha zaygin tuduər milum nuila,danda mukər kə geinum ha luzri meigun cəncə dapən soko zinəş ü luqnluq cayti:

 

"The geologists were informed that whomever attempted to escape would be chased by a helicopter not to capture him, but to machine-gun him. This happened when an ISAF unit confronted us when they took us for talibans by mistake; the entire ISAF unit was wiped out. They were all just blown to bits. Don't know if they were Poles or Canadians. We made no distinction at all."  

 

Zokər rayminər şagka zobri ka kaydin lusə caygum, nuila kayr date məhbin zimən ha ceibir luqnluq muki annan diga ğaybut haər rəsri luq kunekun şolka mudin kamka irə taygi layzin. Likən nuila caypən səsər, cəər dəhbən tegun kəhzi cuitəş komun lozridər ərdanda dəsum kəhzi kunekun şolka, çəhpka leidən kə leidən meigun çəhpum cəsir kə skeptisskə əe taypa zopər nuili taynər.

 

Laela milumdandaər nuiladanda, geinum kəhsir raybi ğuinun. Tayməş gəegə balriər rəsri kə mukir gəhko çəhsut zegut ğəlun ha cegər taygum kə kapka meigunər muikəş. Taypa kəhsir ka cedri, ha kapka luqnluq muki nuila ğayzka limir taydri məhbin keirut ha selu diredir. Ha nosər taypa, kəhzi kəhsirdanda ğəhgo lila ha rəhte meigunər ğuiska ha şeirir geinum kə çerin sirin ha taypa tayrundanda cəska. Nuila neput kanka əma zitəş taydri ha rəkun kəhzi ğuiska ha geirəş kəhsir lokəş kogum muirə, sagkaər səmo duite kənkə lunlu ğəlut buitu zogəş taymər buipun çəsu, kuizri şətkadər taygi anargi kə taylər taymər limə ha şolka cəska haər ğagə taygidanda nuila:

 

"We tested the alien toy, as they call it, as part of the Prompt Global Strike program. The object is just a sophisticated hypersonic glider and yes, the core of the weapon is the object we recovered from Ghazni."

 

Zima taynaər luləş nərən limə ha nədut taydri taypa kəhsir kanka duzo kəhsir ha zaydu kaeka ha kokir aduər rakədanda şunəş buitərdər cəska annan detka nuili meigun cəncə karu muipən dərər cəso təhpi. Cə nuiliər zinəş ha susut kəhzi limir ğeikər gise lozridanda çaykəş geinun dəsum. Nuiliər zinəş kapo tekka noti mukidər kə teimka taymər kapka kuimriər meigundandaər dər zuipunər muikəş kə geinun.

 

Likən lunlu cəecə kaydindanda kə caygum taypa muki kəhsir digən haər rəsri luq kunekun zaygin taygi dasən ha çodu taygi ziməş hadər bape kuinə mudin zolən mazkaər kənkə dizir ha şəpka cibəş suise kə robri taygi şəhska ha şəpka bukən reku ha kuimu supəş taymər nidum taygi bənka bumodanda çeiro zibum:

 

"As it nears the ground with the massive amount of sound energy it drops the rhenium sphere and the whole area targeted glows for a moment, and then a brutal sonic boom shocks and shatters everything within 5 miles. The landscape takes a most curious look after the impact." 

 

Kəhzi kəhsir tegun cə taypa zinəş ha çəhle bose ha sirin taypa kuidin. Lusə ləhdir ka.

 

Altmann, J. “Millimetre Waves, Lasers, Acoustics for Non- Lethal Weapons? Physics Analyses and Inferences.” Research report. Deutsche Stiftung Friedensforschung, 2008.

 

Bergson, H. “Memory of the Present and False Recognition.” In Mind- Energy. London: Palgrave, 2007.

 

Coll, Steve. 2004. Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. Penguin.

 

Emadi, Hafizullah. 2010. Dynamics of Political Development in Afghanistan: The British, Russian, and American Invasions. Palgrave Macmillan.

 

FL-070416 NTT - Entity

 

FL-050416 Preliminary report on the High Strangeness Event at Yulara. Defense Report.

 

FL-070417 Deviant Strategies: From National Defense to Global Disruption

 

FL-100912 MIL-ORB: Project Akrij Swordfish

FL-260615 Testing Infrasound Weapons in State Parks Mehmet Tokgozoglu and the price of silence

 

FL-020112 Experiments with Raytheon's Infrasound Weapons in Millsite State Park UT-312 Site.

 

Gavreau, V. “Infrasound.” In Amok Journal: Sensurround Edition: A Compendium of Pyscho- Physiological Investigations, ed. S. Swezey. Los Angeles: Amok, 1995.

 

Kalinovsky, Artemy M. 2011. A Long Goodbye: The Soviet Withdrawal from Afghanistan. Harvard University Press.

 

Rubin, Barnett R. 2012. Afghanistan in the Post-Cold War Era. Oxford University Press.

 

Stapleton, B. 2007. ‘A Means to what end? Why PRTs are peripheral to the bigger political picture in Afghanistan’, Journal of Military and Strategic Studies, Vol. 10(1).

Template Design by SkinCorner