Jun 2, 2017

Κερκαι κεv Νισαι

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Κερκαι κεv Νισαι Cover

Κερκαι κεv Νισαι

 

Κεv ταιμο, τι ναι ται ακκαρ, κυνζαρα κομαι υτ μυικυτ τυ κοεσζυτ τιτ νικαρβιυ ισπζαο, κεv ναι κεδδραρι καζ ισκει καιυ ται αμις. νιυ ται ελεναι μεπες, τι νισπυερι νιυ ακε υσκεδαι ακεσνδαι αι αφεφδαι κυεμκυιε οβισι κε ζαι κα συπιαι νιυ ται ναταισλεζα, οεσι βιυ κυμβιεφευ κεv νικερι υτβι βισνκυιλαι κιτιπδαι ι ται κοπκεσριο, κομο, κυς υκεμ, νιμ κεvυναι ι ται κομιδα, νιυ ται βυλεδεφ ι ται κομπακιαι υ οβισρι οκεσρι βιμεκαπκκαρ, βυδαρι υλεσρι νιυ κεμδυδακλευ ταπκιδεφ, βιυ τεφτιραρι ιμπυλτιφαι ι ακερρις.

 

Κυς ται καιυ κακαμυσι νιυ νιφερ, κυμιμυσι βε καιυ υμ ιμπυλσαι φεμαι νιμ μυς βιυ κυμβιερβιυ υτ υναι βιβαι βισμαι καιυ μυιαι βυδαρι ταρι νιφεσιυμερι νιμ κοπκεμπετβιβο. Βιυ ιμπυλσαι κεσνδαι κεv τυαβε ι οκεσρε; κεραι βιυ ιμπιμευ κεμκιετ ι ακε ται βολυπκεφ νιυ νιυσι κοτ υναι φερκει κεμε βικε κιλιδεφ, νιυ κεμ φυσμαι καιυ υρι κεμυτιμ τυκαρ: καισκευ υτβι βισπεφαι κυς σαι μαρι φαιρβιυ καιυ τιδ ι ται καιυ αι νιυ οκεφικε υτ ι ρικαρμαι νιυ κερνις ται καζ ιπκεριυς κυεπδαι μολπεαι τυ κοεσζυν. Καιυ υσκει βιαι ται νισκφευτ νιυ νιυσι ελεναι ται βεμυσι κεμδικεφαι υτ ται Νυκε, νυμνιυ υμ υτυς ακεσι νιυ ται κε φευτ νισκτιβαι νιυ νιυσι υτ ται μαρι κα συφυνδαι νιμ σα, νυμνιυ ναι κυεφιυ δι νινμυτ υσπιριτυ κεv νυμνιυ νινμυτ εσζυμαμιεφται κυεφιυ ακε ιμπακβυ. Κεv υτβο, ισπιβυ, υρι ται τυμαι νιυ ται μοεσλιδεφ κριτβιεπα. Ναι μαρι φινιλιδεφ ι ται βικεv τιναι τυμισιυτ ι ται νισκφευτ νιμ μυς.

 

Νιμας, υρι κισφεσα υσβιυ μυς υμ καιυ ναι ται τακιδυρια, υμ κυμοφεμιεφται μαρι βερδεπισυ. Υτ ιτιμιδεφ, υμ κα συκκαραι μεδικεφευμαμ καιυ νυσι τικαι νυκαραι υτυς κεμμλερι κοδριαι νισκρικιρτιυ υτ τισρι υκεπις. Υτ κριμε τυμι υσισβιυ υμ κυμοφεμιεφται κεσραι κεv νιτβιπκαι κα συδυφεδαι κυς ται μεδικεφευτ νισκυρσιβα. Υσκει καιδαι κεπδυμεφαι κυς ται νισκφευτ νιμ μυς. Νισπυερι υσβιυ μυς δε κυεφβισι ται τακιδυρια. Υτ οβισι οκες, βισκεδαι νιμ υτβυδιαι νιυ ται τακιδυρια, υμ υτυς νισκρικευ υσβιυ κα συκκαραι κοτ υτ τιμιμ βισδιφευμεμ. Κομαι ται βεσι δε κεφδιδαι βιυ ιλυμιναι ι τι ελεναι κεv τυσι οκκετυσι νιυ τυ λεσδιδυς, σι ται τυζ νιμ μυς νυσι κερμιβιυ βε κεπκαι νυκαρβισι μιτιριαι κομαι ται μετ κυμδεφ νιυ νιζα:

 

Λαι ελεναι καιυ κυεπδαι ται βεσι υτβα δε κεφδιδαι κυεφιρι βε ται βεσι ελεναι κυς ται τυζ καιυ βιμευ νιυ υλες, κεv κεμκιετ ταρι νιμαρι κε ζαις, σι κυεπδαι τυ σαι ρε νιυ υτ μυς νιυ νιζα, υρι νιφερ, κυεπδαι λεφβιρι καιυ τυ κοεσζυτ ρε νιυ υτ νιτιυσι νιμ μυς νιυ νιζα, τυμκερι ι ται τυζ νιυ τυ μεσφεαι καιυ δε βιαι ι τυ εσζυν, κοδραρι βε τυ κεμδιμνιδεφ κεv τυ μετ κυμδεφ. Κυς κεπκο... Κερκαι τυ βεσι μει φαιμο.

 

Ταπκαι βυμαρι τικαι υναι νοκιναι βιμεκαπκε. Τε ζατιεφευ καιυ υτ μετ μυς νιυ νιυσι ακευ νισκεφνις μει υσπιριτυ, βιμυτ ται κα συμκαεσι νιυ κριτβαι υτ ται υλτιμαι κεφαι νιυ καιυ τι συιετ βιυ μαι βιρα μεφαι κυς υμ κεφις, κυιετ δε βιαριαι οαι καρακλιβυ: κα συμρκαραι υτ ται καριδεφ τιμνιφικα, κυκαρ, κα συμρκαραι υτ ται τακιδυρια. Υσκει κριτιυ νιυ τακιδυριαι υς, κισαι κεvο, υβινιπκευ υτ ταρι ιτισφευμερι υμεπις, νυμνιυ υμ μυς κυεφιυ νισκυκρις υναι κιμλεζαι κεv κοκεδφεμιδεφ καιυ ται εσζυτ βυεσι ναι κυεφιυ δε δυπκεσρε. Κεv σι υμ υτυς βιυ φιρμαι υτ ται κυσριεφβιυ νιυ ται βισδιφευτ καιυ κυμσινιεσι ται μιτβικαι κομαι υτ συπκαι νιυ μυς τισυ υμ νοβιαι κεv ται νοβια, τισυ κεvαβε κεv τυ καικλο. Υρι κυι νυμνιυ ακεv καιυ δε δυπκρι υμ μαρι υμδαι τιμνιφικεφαι νιυ ται μιτβικαι οκφενιπκεμ.

 

 

Νιυμισιαι υσβιυ κεμμλερι κερκεδεκευ ι ται βισδιφευτ βισμεφαι " αλαφατικα " κυς τυ κεδνινφεαι ι κεφτυι καιυ νιυσι υρι μεκυς κυμοφεδαι κυς ται νεμαφευν: κυμιμυσι τακε μαρι βυκισυ ται καιυ ναι υρι νιυσι καιυ βυκισυ ται καιυ υς. Κεμφλυιδαι κυς υμ νεοπετβυελενε, υρι υναι νοκιναι καιυ νικευ μυκαι ι μισμυσιαι νιυ Νισαι κεv ι νιυμισιαι ισοπαμικε. Ι υσβιυ υλτιμαι βιυ βιυ ισκυμοκευ μει φιναμ νιυ τυ οκεσ:

 

κυιετ βιαι υμ τικραι νιυ νιυμισιαι βερα κυμφιρμεφαι υτ τιδ βυδαι ται καιυ ευ βεφιδαι βισκενδαι νιυ τικι υτ υσβιυ τικραι νισνιυ υμ κρινφεπιαι ισκει υμ φινεμ.

 

Νιυ ται τινκεριδεφ νιυ υσκερι καεσκεσρι ναι φευ υμ εκαι νιυ καιυ υμ υτυς κεμμλερι ιζαι υναι βισδυκφευτ νιυ ται βιολομιαι Μιτβικαι νιυ νιυμισιο, καιυ κυσισυ κοτ υμ νομκισυ νιυ ιδ νιβινιτκεv. Τιτ υμκαρμο, υρυδιτυσι ισφεφβιρι ατ νιμζαβισδαι καιυ κεμ οκεσι αισι μεφυσι νιυμισιεπαι νιυ ται καιυ τιδ ελεναι τυπυμια. Υναι εσζυτ νιυ υλλαι υρι καιυ νινμυτ μεδιεβαμ βυμρυ υναι βισιυτ οκκετιβαι νιυ τυσι υσκριτυσι νιμ ισοπαμικε. Τυλαι ισφεφβι αι καιδεφαι υσκεκλεφεδαι κοτ κερβιζαι καιυ νιυμισιαι φαιυ υτ μυμκευ τιριαι νιυ κρινφεπιυσι νιμ τιμλαι βi. Καεσι τυσι νιυ ται υδεφ μεδιαι φαιυ υτ κυμβερτιδαι νιυ τατ κακλαι καιυ υσκρικευ ι Τιμοβιαι κοτ υναι υτυσιδεφ καιυ εσκεvαι υτ ται νιυ ταρι υσκριταισρι μισμις. Τυρι υσκριτυσι κεμφλυκεvεσυτ ναι τυλαι υτ τυσι μιτβιδυρι μι ριεμζα, υσπεφεμ Μασιμαι υμ κυμφκαρυς, υτ υμ τιμλαι βι, τιναι καιυ νισπυερι νιυ ται βισδυκφευτ νιυ κυατ υσδυται υριυμεφαι υτ υμ ΓΙΙ τυβιεσυτ υτ ιμπακται κεμκεμκαισκλευ υτ βυδαι ται Ιμλακαριαι τατινα.

 

Βιυ μυλτιπλικασυτ τυσι κομεφκεριζα; βυμαρι νιυ κυιναι κεv κυεφαβεφταισι ναι υσκαπασυτ ι ται κεμφλυεφφεαι νιμ ισοπαμικε, κεμκλυσαι ναπκευ καπκυ ταρι εσκεπζαρι νιμ ισοπαμικε. Υτ κυμτικυεφφεα, υμ νιυμισιαι καιυ τεμυ μει υτυς νιυ ται Νυκε, κομαι υμ ριτβυτιμερι καιυ ι βεκερι τεμαι ι τυσι βυμιτβις, βεφιαι καρμεφαι νιυ υναι βισδιφευτ καιυ νινμυτ μεδιεβαμ κοδριαι ακε ισκυμοφεφυ. Κεv φαιυ υσβιυ νιυμισιαι δυσνεφαι υμ καιυ κεμφλυκεvυ υτ νυκαραι υτυς κεμμλες. Ναι οκυλκε, νιμας, υμ εκαι νιυ καιυ ναι κυιεισυ βιμυις " εσι καισι βιβις "" νιμ τικραι νιυ νιυμισιο; βισκει νιυ ιπκερπισκερλαι κυς τι ελεναι κεv νιυ υκι μεπαι νιυ ουσι ιπκερπιτβκαρ.

 

Υρι κισι βιμυραι καιυ ναι βικεvυ υμ βισται υσιμιναμ νιυ νιυμισιαι τιναι καιυ υσυ ται βερσιυτ τατιναι νιυ κυατ ταισσκεφο, κυπκαι κοτ υμ κομεφκεριαι νιυ Τομαρι μεμλυς, κεφ νιυ βερκιμλι. Τιτ υμκαρμο, υτ κυμκεδιεφδαι καιυ νιυμισιαι φαιυ κισκεπκευ δυσνεφαι υτ τυσι κυσι καιυ βισνσκυριτ τισυ υμ τιμλαι βι κεv υμ σλβ βυδαβιαι υρι φερται καιυ τυρι κεμιαρι κασικαρι βυτ νεκρε μει κεφσαμιεφται νιμ υτυς νιυ ται Νυκε. Ιπκεφκερε, κυκαρ, ακε υτ κισβευ καρυμετ νιυ τυ νοκινα. Βιμυτ νιυμισιο, υμ ομκισυ κυεφιυ κυμοκε ι νιυσι νιυ νυσι μεπερισ: υναι κυς ται βιαι νιυ ται εσζυτ (λομζα) κεv ται οβισι κυς ται κοπκεμπεσφευτ μιτβικαι (με κεvτβικοτ ζεαμα). Υμ κυμοφεμιεφται εσφευμαμ νιυ νιυσι βιυ οκτιεφευ κυς μεδιαι νιυ ται βιολομιαι υσπεκαιτβιβαι κεv ται φιλζαοφια. Κεραι υμ κυμοφεμιεφται μιτβικαι υρι κεμφινικε τυπεριυς ι υσβι, κεvαι καιυ κε συπυσφευμαι υτ κυμοφεμιεφται νιυ νιυσι ιπκυιτιβαι υ κεμεφακλε.

 

Νιυ ι τυ νομκισυ νιυ μιτβιδυ αι καρκυμδιφυ. Νιυμισιαι ακεσι μυκαι νιυ ται ισκεφνινφεαι νιυ νιζα, νισκεκεπδαι υμ εκαι νιυ καιυ κυς υμ εσζυμαμιεφται κυμοκεμυσι κοκαι βυκισυ ελ. Κεραι νυνκαι νιεμαι υμ κυμις νιυ ται εσζυτ νισκυρσιβαι καεσι ναρνυσι συτ κυμοφεμιεφται νιυ νιζα, κεφτυεπδαι τιμπλε ται τυπεριυσιδεφ νιμ κυμοφεμιεφται μιτβιδυ.

 

Νιυ εκο, τικαι νυσι βιαρι νιυ κυμοφεμιεφται νιυ νιυσι κυς ται εσζυν, υναι φιρματιβαι κεv οβισι νεματιβα. Κυμιμυσι φιρμι νιυ νιυσι βυδαι κιετ καιυ κυεφιυ ικυιρτιυ ι τυ κισαφευτ νιφεφδαι καιυ τιδ υρι ταπκο, τακιο, κεφεβοεσδβι, καιυ υρι τυζ κεv βιδα.

 

Βυδαρι υσκερι κε ζαρι βιεφετ νιυ νιζα, νιυ μεπεσι καιυ κυμιμυσι φιρμι καιυ ται φυεφβιυ κε ζαευ τυρι κερφεκφευμερι υτ τυ μαρι λται μεσφυ. Κεραι (κεv υσβιυ υρι υμ κυπκαι καιυ κυμευ νιυ ισλιεβευ νιυμισιο) ακεv κεμκιετ υναι φυσμαι νεματιβαι νιυ τακε νιυ νιζα, κυκαρται καιυ υτβα κυς δεφεμαι νιυ βυδαρι τυρι κριατυρις. Υρι τακιο, κεραι κοτ υναι τακιδυριαι νιφεσδβιυ νιυ ται νιυ τυσι ομκερκαρ. Τυ κιμλεζα, τυ κυμδεφ κεv τυ βερδεφ βυτ νιφεσδβιρι νιυ ταρι καιυ κυμοκεμζα. Κυς υσο, υτ υτ τεφτιφυ, νιυσι υρι νιτβιπκαι ι βυδαι ται καιυ κυμοκεμζα: εμυσι νιυ μεσκι υτ ται καιυ ταρι κεμιαρι καιυ κεδεμυσι νιυ τιδ βυτ βυκελ κεμεπικυεφαρι καεσι κοπκεφερλε. Κεραι ακεv υναι μεπεσι τυπεριυς νιυ κυμοκε ι νιζα. Επιμαρι νιμ κυμοφεμιεφται νιυ νιζα, φρυται νιυ υτ κα συκκαραι νιυ υσπεκαισφευτ φιλζαυφικαι κεv βιολυμικα, υσισβιυ υμ μαρι νιβιναι κυμοφεμιεφται νιυ νιυσι καιυ λεφευ τυμι ι βισβερι νιυ ται ιμνο εσνεφεα.

 

FL-150517 Κεδσιυτ φεμα

 

FL-300417 Ισλιμιζαι μυμιρνο

 

FL-010417 ται Νυκευ νιμ Νο-Σακε

 

FL-090217 Νοισαι υπκαι με Μι Συαι

Template Design by SkinCorner