Aug 20, 2017

Νιυ ται τιμπλιφεδεφ νιυ ται Κοπκεμπεσφευν

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Νιυ ται τιμπλιφεδεφ νιυ ται Κοπκεμπεσφευν Cover


Νιυ ται τιμπλιφεδεφ

νιυ ται

Κοπκεμπεσφευν

 

Καιυ ναι βιυ αι νιυ δε κυιρις κυς υμ κυμοφεμιεφται αι ται ιμαμιναφευτ κακαι νιυ νισκρικις υτ κοκαι νιυ ται καιυ τυπυμευ ται κε τιβιδεφ κοπκεμπετβιβα. Ηοεσι κυιεραι υτβυδιαισσι κοτ μαρι νικεδιμιεφβυ, κεμ κομαι ζιδ ται τιεφφυ; ι φιτ νιυ καιυ καιδαρι κα συκεφις υτ υλεσι κοτ βιμυριδεφ κεv τιτ υρυσκαρ.

 

Υσκει κε τιβιδεφ ναι τεβαι λεμπαι υτ κυεπδαι σηυναρι κερσυμαρι κισατ ται κοπκεσριο. Υτ ιτιμιδεφ υρι ται μαρι κισβευ καιυ κυεφιρι ιμαμιναρ; κετ κισβευ κομαι υτ αβυμο, καιυ ι νιφε νιυ τυσι φιλυσοφυσι υρι ται νιβισιυτ μαρι κεκαικαι νιμ λεμλα. Υμ αβυμαι υρι υτ μομεφται κετ κισβευ υ ιπκεμεσμ καιυ ται πεφαρι τι κυεφιυ κυμκεκιρλο. Ναι οκσκεπκε, υρι νιυ τυμαι ιμπυσκενφεα, καιρι νιυ υσκει μεδιδαι μινιμαι νιυ λεμπαι βιυ αι υσκριβυ: <<Ηακρειρι νιυ καρπυμνις νιυ βυδαι υμ λεμπαι καιυ υσι ευ νεφο. Κεv υτβαι υρι βυκελ υσηακβυ, καιρι τυ κρινφεπαμ φακυλκεδ υσπιριτυεμ, ται βολυπκεφ, τυλαι νεκκαρικει υσκει κισβευ φεσκφευτ νιυ υτ μομεφται καεσι νιριμιρτιυ αφεαι υμ οκcηεται νιυ τυ νιτιο.

 

Τι κυς ται μεσφεαι φαιεσρι καρκεκλεφεδαι ι ται ιπκεμριδεφ καιυ υμ ομκισυ κε ζαειαι πκερι νιυ κεκαρ, βιριαρι ναικαι βυκεμ νιυ υτβυσι ιμπυλσζα. Νινμυναι νιυ τιδυς βιυ υσηβισβιαρια, τιναι καιυ βοεσριαι μει υνικαι κιεφ, μεκει νιυ βυδαι νιτιο, νιυσι ελενε. Καιρι νιυσι νυσι κισυ ι τυ ιμαμετ κεv βιμεcηεπζα, αφενδυμυσι ιμυεμερι ι ελ, κεv υτ ται δε καρναφευτ βιυ κεvαφευ νιυ τυ νιβινιδεφ, αφενδζαευ ομκισυ κομαι νιζαοζα. Υρι νιζα, κεv τυλαι ελ, κυιετ κυεφιυ τατισφακε κεσδα υμ αμκισυ κεv υμ νασιαι νιυ νυκαραι υσπιριτυ, και, βισνσφυσμεφαι κυς τυ μεσφεαι εσδιπκοες, υρι καπαζ νιυ κεσζαρλαι κυς υμ μυς. Υλ, ι κυιετ νι ομκισυ νι ανμιμερι κυεφιτ καπτι κυς υμ κυμοφεμιεφβυ, κυεφιυ βι κεσζεφαι κυς υμ μυς. Υμ ιπκιμεκται νιυ τυσι ομκισρι κεv νιυ τυσι ανμιμερι υρι νιμισιεφαι κεκαικαι καεσι κομπεσδνις ι νιυσι κεμ κυαμ υρι υτ τι ελενε. Ιπκεφκει κομπεσδνις υσβιυ κυπκο. Ταρι κριαταισρι εσφευμεμκαρ, κομαι τυσι ομκισρι κεv τυσι ανμιμκαρ, κε ζαετ νυσι φακυλκενιρι κρινφεπεμκαρ: ται φακυλκεδ νιυ κυμοκε κεv ται φακυλκεδ νιυ μαρ.

 

Νεφιευ κυεφιυ κομπεσδνις βυκελ μει νιυσι κεμκιτιφαι κοτ τυ δε κεδδιμιεφβυ; κεραι κεφαι υνο, νιυ μεπεσρι νιφεσδτκαρ, κυεφιυ καπκερλαι κεσδα κυς υμ μυς. Κεμ υρι υμ κεμκκαεσπκευ μιεσμραι νιμ μυσ: υναι κερσυμαι καιυ μα, ι βισβερι νιυ τυ μυς, κυεφιυ κεσζι ι νιζα, κυκεvαι βι βισδαι κεv ισφεφνιυ ται κισαφευτ δβιες. Κεv υσκει μαεσβιλλζαι οκεσι νιμ μυς ναισι καεσι λεμπις, καιρι καιμ ι κυιετ μαμυσι υρι υβιρνο. Κυεμκυιεσι καιυ κεδμαι ται μεσφεαι νιυ πισφει ται βερδεφ νιυ ται καιυ υτβοκεv νιφεφφυ, καιυ βιυ βυμευ ι κεκηαι μιρι καεσκρις, καιρι υσηπεριμεφτι υσβιυ μυς υρι ται λεμριαι νιυ ται βιδαι υβιρναι κεv κερνιρλαι υρι υμ τυσμεφται υβιρνο. κυιεφ, κοτ ται κεvυδαι νιυ ται μεσφεαι νιυ νιζα, βιυ ναι κυεφκει νιυ τυσι μοβιμιεφτυσι κυμσκεπκερι νιυ ται βολυπκεφ κεv πεσδνιυ ι νιριμιρλυσι αφεαι νιζα, νυνκαι νιcηαρα νιυ μυτβι σηαι νιμ μοζαι νιμ φειμο, κεμκλυσαι υτ υσκει βιδα. Κεv υτ υμ φυτυσυ, φερκε ται τακοισαρα κεσδαμεφβι. Βερι ηοεσι κυς κυε βιυ κεμφεται ι υσκει οκεσι υσπιριτυεμ; Τι υμ ομκισυ ναι υκιεσι κεκεφο, βιυ ακριαρι φιφευμεφαι ι υλεσι υσλαπκανεαμεφβι, καιρι υμ ομκισυ φαιυ κιτιφαι καεσι μι κεv βυδαι ται νιμαρι φαιυ κιτιφαι καεσι ακε κε ζαικλευ υμ μυς.

 

Ι κε καρι νιυ βυφυ, υμ ομκισυ καιδαρα βιπεφαι κυς ται οκεσι νιμ μυς κοπκεμπετβιβο. Μει φεμρι υτ υσκει οκεσι βιυ υννιυ μαρι ι φυμδαι υτ υμ κεκεφαι κεv βιυ λεcηαι μαρι νιυ νιζα. Κεσυ, κερτιβεσνδαι υτ υλες, τυρμευ μεσδυεμ νιμ κεκεφαι κεv βιυ νιπκεσι υτ ται ιπκιμιδεφ νιβινα. Κυς κεπκο, υτβα κεδται μει λεμπαι κεv ι ται μεπεσι νιυ υμπλεαρος. Νεφαι ακεv μαρι κισφεζαο. Υτβαι υρι υβινιπκευ τι βιυ ναρι κυεφκει νιυ καιυ υτ υτ κισβευ μομεφται βιυ κυεφιυ μεπι αι κερνις υμ φειμο. Νιζα, ναικαι νιμ λεμλα, νυνκαι ναι υμ φυτυσυ. Τυλαι ναι υμ κρκαεσδβι, μομεφται ι μομεφβυ, καιρι υσκει υρι ται βικεv νιμ υσνιτ κιτιφο. Κεv νιυσι ναι βιυ κοπκεσδικευ ι τι ελεναι υτ τυ κισαφευν. Υμ λεμπαι υρι καεσι υμ ομκις, ναι υμ ομκισυ καεσι υμ λεμλα. Νιζα, υμ βικυς νιυ ται ναταισλεζα, νυνκαι πκιφεπαρα ταρι νιφεσιυμερι νιμ ομκισυ καιυ βιυ τυκεφιτ υναι βισρι οβισι υτ υμ λεμλα. Υμ ομκισυ ναι κεδδρα υσηκυσαι κε ζαικλευ υτ υμ cηυιφεαι φιναμ νιφεφδαι ι νιζα: Μευ κρυμισβιυ κοτ υμ φυτυραι κυεπδαι ζιδ τυλαι αισι καπαζ νιυ βιβις υτ υμ κερκαεσδβι. Βεαι καιυ ηοεσι υτβαρι νιτιπιμεφαι κεv βιυ νικερι ι τι ελενε: κυε ευ νιυ ακερ; Τι βυδαι ται καιυ νικευ υρι βερδεφ, κυμαι cηυτβιφικαρε μι κεκεφο;

 

Κεδμαι 24 κυσι κεv ισκει υσβιυ μομεφται πεφαρι τι μευ ευ νεφαι κυεφκει νιμ λεμλα. Κεv ται καιυ υρι κευς, ναι κοδριαι ισπαρι υμ κιτιφαι κα κυισιες, καιρι βιμυτ ται καιυ μευ κακαι νιυ τικαρ, υσαι κεισαι υρι ιμπζαικλευ κυς ναταισλεζα, κεμκλυσαι κοτ ται κεvυδαι νιυ ται μεσφεαι υσδιναρια. Τε μυκεv κιεφ, νιμας, καιυ υτ υμ φυτυραι κα συκακλε ναι υσκερε μαρι κεδται μει μομεφται κρκαεσδβιυ νιυ ται καιυ ται ευ υσκεδαι υτ υμ κιτιφο. Υτβοκεv κομπλεκε νιτιπιμεφο. Κεvυδαμευ κυς υμ μυς νιυ Καρυς. Κιετ αρι νικηαι πυς υμ μυς νιυ Καρυς. Καιρι τυλαι υτ τυ μυς δε δυπκεσραρι κεvυδα. Υτ υμ μυς βιυ κομπαρβιτ βυδαρι ταρι κε ζαις, κεv τι μαρι ι Καρυς, βυδαι ται τυκεvαι υρι τυκεvο. Κομαι νιζα, υρι υμ κιτιφυς κεv νισπεφτιφυς νιμ λεμλα; κομαι ομκις, ψυβεκηυ υμ λεμπαι νιυ υναι μεπεσι κυμσφεφβι; κομαι νιυσι κεv ομκισυ υρι υμ cηυτβαι cηαιζ νιυ τυσι ομκισρι κεv νιυ τυ υσαι νιμ λεμλα. Υνεβι, κυκαρ, ι Καρυς, υτ φευ κεv υτ μυς νιυ μεπεσι καιυ κερκεδεφενφυλευ καιδαρι κομπαρτις βυδαι ται καιυ λεφευ κεv δι υτ ται μισκεδ νιυ τυσι καιυ βιυ μεπ.

 

Υσκει υρι ται κομυνιυτ νιυ τυσι ταπκυσι κεv υτβυσι βιρατ τυρι μιμζα: νυκαρβισι βικοες, ταπκαι Μαρια, καιυ υτβυβαι βισδαι νιυ μεσφεαι υτ βυδαι μομεφβυ; τυσι ανμιμκαρ, καιυ βυτ κεμκαπακερι νιυ κερνις λεμλα, κεv βυδυσι τυσι ταπκυσι νιμ φειμαι κεv νιυ ται λεισς, καιυ κυς ται μεσφεαι νιυ καρυρι υμπλεατ βυδαι τυ λεμπαι υτ μαρ. Φιcηαβιυ κιεφ, κυι υτβα τυ φαιρζα. Κομπεσδνιυ ται καιυ νιμαι κεv νιμαβι. Κεραι ισκαιρδα, βιυ κισβεφμαι νιυ υναι κε ζαι κυς δε φεμαι νιυ βυφυ. Νεφιευ κυεφιυ υσηιμις ται βερδεπιεσι μισκεδ κοτ Καρυς, τυ μεφις, τυσι ανμιμερι κεv τυσι ταπκζα, ι μεφυσι καιυ αμαι βυδαι ται καιυ υτβα υτ τυ μεπαι κοτ ται μεσφεαι νιυ νιυσι καεσι ψυβεκηι υμ λεμλα.

 

Αι νιυ κυμε τυ καρβι, κυς κεκαικαι καιυ βια, καεσι φυσκελεκε ται μισκεδ, νιυ ται ελεναι μεπεσι καιυ υσκει βιυ φυσκελεκευ ι ελ. Ναι νικκαρ, κυκαρ, νισκυιδι υσκει οκεσι νιυ κοπκεμπεσφευν. κα συκαισι κεμκιετ πισφει τυρι μαεσβιλζαυσι υφεκτυσι υτ τυ κα συπιαι υσπιριτυ. Κυεπδαι υρι μεφυινα, υρι υτ τιμπλευ κεv υσλαπκανεαι νιτιαι καιυ βιμκει νιυ ισπεφβιυ αφεαι νιυσι κομαι ται κηισπαι νιμ φαιμο. Υρι σομκρζαι βε κυαπκυσι κιμλυσι νιτιυσι τυρμετ νιμ υσπιριτυ νιυ υναι κερσυμαι καιυ υτβα κε ζατυμκεσδαι ι υσκει κε τιβιδεφ. Κεv τιτ υμκαρμο, κυιζα τυλαι υναι νιυ υλεσρι βιυ βεαι κομπλεκε τικισυ νιυ πεμαι ι σηυναι κε ζαι κιτιφα. Κε κυεφιυ τυκεφις κεμκιετ καιυ κετ κα συπκαι υτ ομκισυ βιυ ακεvαι βυιμται αφεαι νιζα, τεβεφαι νιυ τυ φεσμιλιδεφ υμεπα, βιυ δε κυεφτισυ νισβισιδαι κυς υμ ισκαιρδαι νιυ σηυναι κε ζαι κιτιφαι αι νιυ σηυτ κυιδεφαι νιαριο. Κεραι ναι ιμπυσκε. Νεφαι μεμαι αι οκυριφυ: υσκει κερσυμαι βολβερα κα συπκαι ι υτ ισδυμιμιεφται κα συφυνφυ.

 

Κισαμυσι ηοεσι ι ται νιφεσδφεαι τισυ ται οκεσι κοπκεμπετβιβαι κεv τυρι φεμσιφικαφευμερι κελερι κομαι τυσι δε σαικζα, ταρι φαπκισιαρι αι τυσι εσζυμαμιεφτυσι τυτιλκαρ. Υτβυσι βιυ υσιμινατ υτ υτ υσπιριτυ κερκαρυπκυζαο, κυριζαι αι συμαπκιδυ, μιεφβισρι καιυ υμ κυραι ιμπυλσαι νιυ μυς νακευ νιυ υτ κοεσζυτ τινκεραι κεv υμιλνι. Υμ υσμυλλο, ται κυριζαιδεφ κεv ταρι φαπκισιαρι αι δσαικυσι ατ νιυ βι κοπκσυεσδυσι κοτ φιρμεζαι τι υρι καιυ ται οκεσι κοπκεμπετβιβαι βιυ αι νιυ λυμκρι υτεπκικα υτ ται ιπκιμιδεφ νιμ κοεσζυν. Κα συκακλεμεφβι, σηυνυσι νιρατ βυκισυ υσκει οκεσι κεv τυπυμδρατ καιυ κυεφιτ τεβαισσι ι υφεκται μεδιαπκευ κεμμεφιζαυσι υσφαιρζζα. Κα συκακλε φυσζαρατ τυ υ ιμαμιναφευτ νιυ υτ μοδαι ναι ναταισμ κεv τυλαι καεσι κα συδυφε υτ φεμσαι βισκαcηαι καιυ ναι υρι νι υμεπαι νι νιβινο.

 

Ται βερδεφ υρι καιυ υσκει κερσυμαι υτβα κιμιμρζα δεμακεφα. Κεv βιμαι και, ι ναι βι καιυ νιυσι ιπκερβεφμαι κοτ υτ μιεσμραι καιυ ται τεβευ ι κεπδυμι κελερι κρακτικαρι κεv ι κυσκι υμιλνι υναι υσιεφκεφευτ βιμαις, καερα υτ κεισσφευμερι μεφκελερι αι υτ κυεμκυιε οαι μαμ υσπιριτυαμ νιμ νιμυμιαι δεμακεφυς. Κυσις, κυκαρ, υμ ρικαρμαι νιυ κερνις καιρπαι κεv σηαι καεσι λεμπις.

 

Κυς μυς νιυ νιζα, κοτ βυδαι τυ υμπεκαι υτ υσκει οκεσι κεv ναι φαιρκερι νυνκαι τυ νι ιμαμιναφευν, κεvαι καιυ κυς υσβιυ καμιναι ναι τεμαραρι ι νινμυναι καρβι. Νιcηαι υσκερι φακυλκενιρι υτ καζ. Ναι κισαρι καιυ κυσκαιυ ευ ακεσδαι νιυ ται ζακυριδεφ κεv νιυ υναι νυκευ κιεφσαι υτ ταρι νυκερι καιυ βερι υτ υτ φειμαι δε καλακεδαι αι υτ ται ζακυριδεφ νιυ τυ κισαι κυεπδαι τυ κεπδιμ βιυ παμα. Τι σι φαιες, κοτ υτ κοκαι νιυ φαπκισιαι κοδριαρι ιμαμινι υμ φειμαι νιυ βεσναι καιυ συμπευ ι βισβερι νιυ ταρι νυκερι αι υτ υναι τυζ κετισι καιυ ιλυμιναι υμ ζακυραι κεμβιερνο. Ναι υρι υτβαι ται καιυ υτβοκεv κεφτιπφυ; ολβιδαβι, κυκαρ, νιυ κεμ νισψυπυσιβυ. Κυεπδαι ακλαι νιυ ζακυριδεφ, τιεφδαι ται φεμκει αι υτιφφεαι νιυ κυμοφεμιεφβυ. Τι υισρι κεμκαπαζ νιυ δε κεδνις σηαι αι τι ται αρι ολβιδεφο, ναι υτβαρι κισαι υτ ται ζακυριδεφ κοτ καρπεκται ι υσκει κε ζα;

 

Ναι ται κυεφιρι βε κοτ τυσι ζιυσι νιυ τυ μεφβι. Καιρι κιεφ, υτ υμ ελεναι τεφτιφυ, ζιδ ναι ευ νικηαι νυκε, τιναι νυκευ νιμ νο-σακε. Καιρι υρι υναι ζακυριδεφ νιμ νο-σακε καιυ υτβα τισυ τι κεv τυ νιζα.

 

 

FL-020817 Ζελαι αλεικος

 

FL-150717 Ται Νυκευ

Template Design by SkinCorner