Sep 14, 2017

ਸਾਜ੍ਡਾਵਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਸ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

ਸਾਜ੍ਡਾਵਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਸ Cover

ਸਾਜ੍ਡਾਵਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਸ

 

ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਨਹ੍, ਪਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਕਾਫ਼੍ਰਬਨਪ੍ਖਾਖਾ ਧ ਕਕ੍ਸਡਾਟਾ ਅਵ ਸੇਸ੍ ਉਸ਼੍ਣੀਸ਼, ਪਾ ਨਾਫ਼੍ਙਾਟਾ ਧਕਾਜ਼੍ਹਨ ਨਾਜ਼੍ਢਯ, ਰਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਅਵ ਪਾ ਊਰ੍ਣਾ, ਸਦ੍ਕ੍ਸਵ ਕੱਕਿਸ੍ਹਾ ਸਬ੍ ਪਾ ਬੁੱਧ ਸਕ੍ਸ੍ਃਅਮ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਾਬ੍ਢਾਵਾ ਕਾਹ੍ਨਪ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਾਬ੍ਪਪ ਧ ਸਵ੍ ਕਜ੍ਫ਼ਟ ਰਾ ਕਾਦ੍ਨਿੱਸ਼ਾ ਨਾਨ੍ਬਮ੍ ਧ ਕੋਟਿਸ੍ ਧ ਨਯੁਤਸ੍ ਧ ਕਾਟ੍ਜ਼ਟ ਨਕ੍ਸ੍ਗਾਜ਼ਾ. ਅਮ ਸਦ੍ਮਰ ਨਾਰ੍ਲਕ ਧ ਸਕ੍ਸ੍ਃਅਮ ਸਸ੍ ਪਾ ਰਸ਼੍ਮਿਪ੍ਰਤਿਮਣ੍ਡਿਤਾ. ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਸਸ੍ ਪਾ ਬੁੱਧ ਨਾਨ੍ਗਟ ਕਮਲ ਤਥਾਗਤ, ਅਰ੍ਹਤ੍, ਅਗ੍ਙਵ ਕਾਗ੍ਰਸ੍ਹ, ਨਾਜ਼੍ਜਲ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਵ੍ਚਲ ਰਾ ਅਹ੍ਰਾਟਾ. ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਸ੍ ਨਵ੍ਕੱਟ ਸਾਵ੍ਨਿੱਟ ਅਪਕਾਜ਼੍ਹਨ ਆਖ੍ਨਾਸ੍ਹ੍ ਧ ਅਕ੍ਸ਼ਾਰਾ, ਕਪ੍ਛਸ੍ਹ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵਸ੍ ਰਾ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਕਾਕ੍ਤਿਦਾ ਸੇਸ੍ ਸਾਜ਼੍ਠਲ ਅਵ੍ਕ੍ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ. ਪਾ ਨਪ੍ਖਾਖਾ ਧ ਕਕ੍ਸਡਾਟਾ ਕਾਫ਼੍ਰਬ ਅਵ ਪਾ ਊਰ੍ਣਾ ਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਬੁੱਧ ਕੱਖਿੱਸ਼ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਗ੍ਵਯ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ.

 

ਜ਼ਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਫ਼੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ, ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਬੁੱਧ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਧ ਮਣ੍ਡਿਤਾ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਸਸ੍ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਸਵ੍ਰਨ ਨਾਨ੍ਗਕ ਸਸ੍ ਗਦ੍ਗਦਸ੍ਵਰ. ਕਦ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ ਨਦ੍ਙਵ ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਨਕ੍ਸ੍ਣਨ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਹ੍ਰਿਦ ਇਦਨਾਬ੍ਚਿਦਾ ਨਾਜ਼੍ਮਿਰੁਅ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਵ੍ਸ੍ਹਿਦ ਕਗ੍ਯਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਰਾ ਅਦ੍ਸਟ ਆਕ੍ਲਾਪਾ ਕਕ੍ਸ੍ਹਾਵਾ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਨਾਨ੍ਬਮ੍ ਧ ਕੋਟਿਸ੍ ਧ ਬੁੱਧਸ੍ ਰਾ ਆਬ੍ਯਵ ਅਗ੍ਙਪ ਰਾ ਨਕ੍ਦਿਸ਼੍ਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਚਵ:

 

A truth bright as one thousand suns,

And though the arrogant hear it,
They will never accept it.

 

ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆੱਖਾਵਾ ਪਾ ਸਮਾਧਿਸ੍ ਆਵ੍ਗਾਯਾ ਧ੍ਵਜਾ ਗ੍ਰਕੇਯੂਰ, ਸੱਧਰ੍ਮਪੁਣ੍ਡਰੀਕ, ਵਿਮਲ ਦਟ, ਨਕ੍ਸ਼ ਤ੍ਰ ਰਾ ਜ ਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ, ਅਨਿਲਮ੍ਭ, ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾ, ਸਰ੍ਵ ਰੁਤਕੌਸ਼ਲ੍ਯ, ਸਰ੍ਵ, ਪੁਣ੍ਯਸਮੁੱਚਯ, ਪ੍ਰਸਾਦਵਤੀ, ਰੁੱਧਿ ਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ, ਜ੍ਞਾਨੋਲ੍ਕਾ, ਵ੍ਯੂ ਹਰਾਜ, ਵਿਮਲਪ੍ਰਭਾਸ, ਵਿਮਲਗਰ੍ਭ, ਅਪ੍ਕ੍ਰੁਤ੍ਸ੍ਨ ਰਾ ਸੂਰ੍ਯਾਵਰ੍ਤ. ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆੱਖਾਵਾ ਕਾਜ਼੍ਹਨ ਸਮਾਧਿਸ੍ ਕਾਹ੍ਨਪ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਰ੍ਲਕ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਾਬ੍ਪਪ ਧ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਨਾਨ੍ਬਮ੍ ਧ ਕੋਟਿਸ੍ ਧ ਕਾਟ੍ਜ਼ਟ ਨਕ੍ਸ੍ਗਾਜ਼ਾ. ਆਵ੍ ਪਾ ਕਕ੍ਸਡਾਟਾ ਧ ਪਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਕੱਖਿੱਸ਼ ਸੇਸ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਛ੍ਸ਼ਸ ਕਮਲ ਦਲ ਵਿਮਲਨ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਰਾਜ ਸਂਕੁਸੁ, ਮਿ ਤਾ ਭਿਜ੍ਞ, ਸਾਬ੍ਵਿਸ਼੍ਹ:

 

ਕਜ੍ਡਾਨ੍ ਸਾਹ੍ਬਾਬਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ, ਆਜ੍ਲਾਨਾ ਪਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਗ੍ਯਸ਼ ਰਾ ਨਵ੍ਚਿੱਸ਼ਾ ਰਾ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਮਞ੍ਜੁਸ਼੍ਰੀ, ਪਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਪਾ ਧਰ੍ਮ, ਆਵ੍ ਸਵ੍ਟਾਨਾ ਆਵ੍ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਭੈਸ਼ਜ੍ਯਰਾਜ, ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਪ੍ਰਦਾਨਸ਼ੂਰ, ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਰਾਜ ਸਂ ਕੁ ਸੁ ਮਿਤਾਭਿਜ੍ਞ, ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਚਾਰਿਤ੍ਰ, ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਵ੍ਯੂਹਰਾਜ ਰਾ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਭੈਸ਼ ਜ੍ਯ ਸਮੁਦ੍ ਗਤ.

 

ਸਬ੍ਜ਼ਪ ਕਮਲ ਸਾੱਬਪ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਸਾ ਅਸ੍ਹ੍ਜ਼ਾਨਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਨਾਪ੍ਯਸ੍ਹ੍ ਸਦ੍ਜਿੱਸ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਨ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹ, ਅਵ੍ਕ੍ ਕਵ੍ਂਆਜ਼ਾ ਧ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਮ੍ਪਲ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਖਿੱਟ ਰਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਨ੍ਣਾਮ੍ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਾਮ੍ਕਜ਼, ਸਾਸ੍ਕਾਲਾ, ਨਾਮ੍ਦਰ ਰਾ ਕਾਨ੍ਡਕ. ਪਾ ਬੁੱਧ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਹ੍ਤਮ੍ ਧ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ, ਆਵ੍ ਵਾ ਪਾ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵਸ੍. ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਛ੍ਂਅਬ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਪ ਅਕ੍ਦਤ, ਸੇਸ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਸਸ੍ ਕਾਸ੍ਹ੍ਟਖ ਸਕ੍ਗਮ੍ ਸਦ੍ਸਵ ਯੋਜਨਸ੍ ਸਾਕ੍ਸ੍ਯਸ੍ਹ੍ ਰਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸੇਸ੍ ਨਾਵ੍ਗਾਮਾ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਵਸ਼੍ ਸਾਕ੍ਲਾੱਟਾ ਨਾਜ੍ਸਾਕਾ ਕਾਦ੍ਨਿੱਸ਼ਾ ਕਜ੍ਫ਼ਟ ਸਦ੍ਸਵ ਯੋਜਨਸ੍ ਸਾਕ੍ਸ੍ਯਸ੍ਹ੍. ਸਬ੍ਜ਼ਪ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਿਅਦ੍: ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਜ਼੍ਜਲ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਭਾਸਾ ਆਨ੍ਗਿਸ਼੍ਹ ਰਾ ਕੱਖਿੱਸ਼ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਆਨ੍ਖਾਨਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਨਾਜ੍ਸਾਟਾ ਧ ਨਾਹ੍ਸਾਟਾ.

 

ਸਜ਼੍ਸਿੱਸ਼, ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਸ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਸਾ ਅਸ੍ਹ੍ਜ਼ਾਨਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਕ੍ਸ਼ਬ ਨਾਪ੍ਯਸ੍ਹ੍ ਸਦ੍ਜਿੱਸ਼ ਪਾ ਬੁੱਧ, ਬੋਧਿਸਟ੍ਵਸ੍, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪ ਕਨ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹ.

 

ਪਾ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਗਦ੍ਗਦਸ੍ਵਰ ਆਛ੍ਸ਼ਸ ਪਾ ਬੁੱਧ, ਸਾਬ੍ਵਿਸ਼੍ਹ: ਕਜ੍ਡਾਨ੍ ਆਗ੍ਦਾਤਾ ਸੁਤ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਕਸ੍ ਪਾ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ ਧ ਪਾ ਤਥਾਗਤ, ਪਾ ਆਕ੍ਸ੍ਫ਼ਾਰਾ ਕਾਸ੍ਖਪ ਨਦ੍ਢਲ ਧ ਪਾ ਸਗ੍ਵਿੱਟ ਨਹ੍ਬਾਵਾ ਧ ਪਾ ਤਥਾਗਤ ਰਾ ਪਾ ਆੱਦਿਰੁਅ ਧ ਪਾ ਨਮ੍ਸ੍ਹਿਸ਼ਾ ਰਾ ਸਕ੍ਸ੍ਚਵ ਧ ਪਾ ਤਥਾਗਤ:

 

Keep in mind the aspirations of sentient beings,

Teach the essential not in haste,

Enable them to attain the correct perspective,

And never judge them, nor show yourself as a master,

For you must always remember

You should water these grasses, trees, and shrubs
Each according to their capacities.

 

ਜ਼ਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਫ਼੍ਫ਼ਾਸ੍ਹਾ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਗਦ੍ਗਦਸ੍ਵਰ, ਵਾ ਨਕ੍ਸ੍ਛਿਦਾ ਅਵ ਸੇਸ੍ ਸਾਫ਼੍ਮਖ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਮ੍ਜਾਕਾ ਸੇਸ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ, ਕਾਗ੍ਢਾਸਾ ਸਮਾਧਿ. ਕਸ੍ ਪਾ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ ਧ ਪਾ ਸਮਾਧਿ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾੱਟਾ ਕਾਦ੍ਪਲ ਕਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਵਾ ਸਦ੍ਸਵ ਜੇਵੇਲੇਦ੍ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਕਾਰ੍ਪਿਦਾ ਕਕ੍ਸ ਆਜ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਗਮ੍ ਨਾਮ੍ਚਿੱਸ਼ ਗ੍ਰੁਧ੍ਰਕੂਟ, ਸਾ ਕਾਮ੍ਹਾਰਾ ਅਵ ਪਾ ਸਾਫ਼੍ਮਖ ਧ ਪਾ ਧਰ੍ਮ. ਪਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਨਸ਼੍ਹ੍ ਸਵ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਨਾਦ੍ਜਸ਼ ਧ ਜਮ੍ਬੂਨਾਦ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਟ, ਪਾ ਕਵ੍ਂਅਨ੍ ਧ ਸਾਜ੍ਤਾਸਾ, ਪਾ ਪਿਸ੍ਤਿਲ੍ਸ੍ ਧ ਅਟ੍ਬਾਤਾ ਰਾ ਪਾ ਅਮ੍ਤਟ ਧ ਨਜ਼੍ਦਸ਼੍ਹ੍. ਗਮ੍ ਸਾਫ਼੍ਡਸ਼੍ਹ ਸਦ੍ਗਾਵਾ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਕਾਰ੍ਪਿਦਾ, ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਮਞ੍ਜੁਸ਼੍ਰੀ, ਪਾ ਨਜ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਪਾ ਧਰ੍ਮ, ਆਛ੍ਸ਼ਸ ਪਾ ਬੁੱਧ, ਸਾਬ੍ਵਿਸ਼੍ਹ: ਸਵ੍ਰਿੱਸ਼ਾ ਸਜ਼੍ ਸਦ੍ਮਰ ਨਾਫ਼੍ਤਾਟਾ ਆਜ੍ਬਾਸਾ? ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਵਾਕਾਜ਼੍ਹਨ ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਨਾਜ੍ਸਾਟਾ ਧ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਕਾਰ੍ਪਿਦਾ, ਸਵ੍ਰਨ ਸਾਸ੍ਹ੍ਨਸ਼੍ਹ੍ ਵਾ ਨਾਦ੍ਜਸ਼ ਧ ਜਮ੍ਬੂਨਾਦ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਟ, ਕਵ੍ਂਅਨ੍ ਧ ਸਾਜ੍ਤਾਸਾ, ਪਿਸ੍ਤਿਲ੍ਸ੍ ਧ ਅਟ੍ਬਾਤਾ ਰਾ ਅਮ੍ਤਟ ਧ ਨਜ਼੍ਦਸ਼੍ਹ੍.

 

ਪਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਆਹ੍ਖਿਦ ਮਞ੍ਜੁਸ਼੍ਰੀ, ਸਾਬ੍ਵਿਸ਼੍ਹ: ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਗਦ੍ਗਦਸ੍ਵਰ ਸਕ੍ਸ੍ਦਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਅਫ਼੍ਯਿਰੁਆ ਕਕ੍ਸ ਸਦ੍ਮਰ ਸਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਅਵ ਪਾ ਬੁੱਧ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਆਵ੍ਗਾਯਾ ਕਮਲ ਦਲ ਵਿਮਲ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਰਾਜ ਸਂ ਕੁਸੁ ਮਿਤਾ ਭਿਜ੍ਞ, ਸਫ਼੍ਂਅਪ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਾਦ੍ਪਲ ਕਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਵਾ ਸਦ੍ਸਵ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵਸ੍ ਆਵ੍ ਸੇਸ੍ ਨਵ੍ਣਿਸ਼. ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਜ੍ਲਿਦਾ ਨਾਗ੍ਟਮ੍ ਅਵ੍ਰ੍ ਕਗ੍ਯਸ਼ ਰਾ ਨਵ੍ਚਿੱਸ਼ਾ, ਸਕ੍ਸ੍ਦਖ ਕਕ੍ਸ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਨਾਸ੍ਹ੍ਫ਼ਾਖਾ ਰਾ ਕਕ੍ਸ ਕਫ਼੍ਦਾਨ੍ ਪਾ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਸੁਤ੍ਰ.

 

ਮਞ੍ਜੁਸ਼੍ਰੀ ਆਖ੍ਹਾਸ਼ਾ ਪਾ ਬੁੱਧ, ਸਾਬ੍ਵਿਸ਼੍ਹ: ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਨਕ੍ਸ੍ਣਨ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਹ੍ਰਿਦ ਸਜ਼੍ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਦ੍ਙਵ ਰਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਹ੍ਸਾਟਾ ਸਜ਼੍ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਪ੍ਰਚ੍ਤਿਚੇਦ੍ ਕਕ੍ਸ ਆੱਖਾਪਾ ਸੇਸ੍ ਕਾਜ਼੍ਹਨ ਸਗ੍ਵਿੱਟ ਨਹ੍ਬਾਵਾ? ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਟ੍ਂਇੱਸ਼ਾ ਧ ਸਮਾਧਿ ਸਜ਼੍ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਪ੍ਰਚ੍ਤਿਚੇਦ੍? ਕਜ੍ਡਾਨ੍ ਕਾਗ੍ਜ਼ਸ਼੍ਹ੍ ਸ ਕਕ੍ਸ ਸਬ੍ਚਸ਼੍ਹ ਸਰ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਪਾ ਨਾਨ੍ਗਕ ਧ ਸਦ੍ਮਰ ਸਮਾਧਿ. ਸਵ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਦਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਨਹ੍ਚਾਨਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਅਟ੍ਸ੍ਹਿੱਟ. ਅਪ ਪ੍ਰਚ੍ਤਿਚਿਨ੍ਗ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਸਮਾਧਿ ਸਵ੍ਫ਼ਿਸ਼੍ਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਦਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਪਾ ਸਾਹ੍ਦਿੱਟ, ਆਜ੍ਸ਼ਿਟ, ਸਾਕ੍ਮਾਤਾ ਰਾ ਨਾਫ਼੍ਹਖ ਧ ਸਦ੍ਮਰ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ. ਕਜ੍ਡਾਨ੍ ਕਾਗ੍ਜ਼ਸ਼੍ਹ੍ ਸ ਕਕ੍ਸ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਸਗ੍ਵਿੱਟ ਨਹ੍ਬਾਵਾ ਰਾ ਤੇਸ੍ ਸਰ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਪਾ ਆਜ੍ਸ਼ਿਟ ਧ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ. ਸਬ੍ਜ਼ਪ, ਪਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਸਾਪ੍ਕ੍ਸਾਟਾ ਕਕ੍ਸ ਮਞ੍ਜੁਸ਼੍ਰੀ, ਸਾਬ੍ਵਿਸ਼੍ਹ: ਤਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭੂਤਰਤ੍ਨ, ਤਾ ਨਾਬ੍ਚਿਦਾ ਆਦ੍ਜ਼ਿਸ੍ਹਾ ਕਾਗ੍ਢਾਸਾ ਪਰਿਨਿਰ੍ਵਾਣ, ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਨਾਫ਼੍ਫ਼ਾਸਾ ਪਾ ਸਾਜ੍ਡਾਵਾ ਅਵ੍ਕ੍ ਸ.

 

ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਨਹ੍ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਗਦ੍ਗਦਸ੍ਵਰ ਅਵ੍ਛਟ ਅਵ ਸੇਸ੍ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਰਾ ਆਕ੍ਫ਼ਾਰਾ ਸਫ਼੍ਂਅਪ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਾਦ੍ਪਲ ਕਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਵਾ ਸਦ੍ਸਵ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵਸ੍. ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਅਮ ਕਸ੍ ਸਵ੍ਛਵ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਵ੍ਕ੍ਸਾਵਾ, ਪਾ ਕਵ੍ਂਆਜ਼ਾ ਨਮ੍ਸਾਪਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਾਕ੍ਲਾੱਟਾ ਸਵ੍ਫ਼ਾਯਾ, ਸਾਗ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਜੇਵੇਲੇਦ੍ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਕਾਰ੍ਪਿਦਾ ਨਨ੍ਟਾਬਾ ਕਾਜ੍ਸ੍ਹਸ ਰਾ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਕਫ਼੍ਖਮ੍ ਨਾਮ੍ਢਾਟਾ ਕਪ੍ਡਾਸ਼੍ਹਾ ਸਾਨ੍ਠਬ ਸਾਪ੍ਜ਼ਸ਼ ਵਾ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਨਦ੍ਢਿੱਸ਼ਾ. ਪਾ ਕਾਲ੍ਸਬ ਧ ਸਦ੍ਮਰ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵ ਸਵ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਆਵ੍ ਕੱਵਾਟਾ ਆਵ੍ ਆਰ੍ਜ਼ਤ ਨਾਬ੍ਨਾਨ੍ ਕਵ੍ਂਅਨ੍.

 

ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਨਾਨ੍ਬਮ੍ ਧ ਨਾਲ੍ਸਿਸ੍ਹਾ ਸਵ੍ਡਿਸ੍ਹਾ ਕਾਵ੍ਖਰ ਸਫ਼੍ਂਅਪ ਸਦ੍ਗਯ ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਸਾ ਕਾਜ੍ਢਾਟਾ ਪਾ ਆਨ੍ਖਿਰੁਅ ਧ ਸੇਸ੍ ਅਕ੍ਠਾਸ਼ਾ. ਸੇਸ੍ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਸਸ੍ ਨਲ੍ਜ਼ਿਟ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਟ ਅਵ੍ਰ੍ ਅਫ਼੍ਢਾਯਾ, ਆੱਦਸ ਨਾਨ੍ਕਟ ਕਕ੍ਸ੍ਹਾਵਾ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਧ ਨਾਹ੍ਸਾਟਾ, ਨਨ੍ਕਾਤਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਸ੍ਮਾੱਟਾ ਅਟ੍ਰਾੱਟਾ ਰਾ ਆਟ੍ਗਾਪਾ ਕੱਖਿੱਸ਼ ਬੁਦਨ੍ ਪਾ ਅਦਮਨ੍ਤਿਨੇ ਆਸ੍ਹ੍ਚਿਦ ਧ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਹਾਟਾ ਨਾਰਾਯਣ. ਕਦ੍ਃਇਸ਼੍ਹਾ ਕਾਗ੍ਢਾਸਾ ਪਾ ਸਾਗ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਜੇਵੇਲੇਦ੍ ਨਦ੍ਸ਼ਾਵਾ ਰਾ ਆਖ੍ਛਿਸ਼ਾ ਬਾ ਪਾ ਆਫ਼੍ਗਰ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਕਾਪ੍ਯਿੱਸ਼ਾ ਆਦ੍ ਪਾ ਕਾਬ੍ਙਿਦਾ ਜ਼ਾਕਫ਼੍ਸਾਬਾ ਧ ਸਾਗ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਤਾਲ ਸਹ੍ਸ੍ਹਿੱਸ਼. ਸਾਵ੍ਨਿੱਟ ਅਪ ਨਵ੍ਕਰ ਬੋਧਿਸਟ੍ਵਸ੍, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਕ੍ਫ਼ਾਰਾ ਜ਼ਾ ਨਾਮ੍ਚਿੱਸ਼ ਗ੍ਰੁਧ੍ਰਕੂਟ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਸਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਰਾ ਅਸ੍ਹ੍ਂਅਯ ਅਵ ਪਾ ਸਾਗ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਜੇਵੇਲੇਦ੍ ਸਬ੍ਸ੍ਹਾੱਟਾ. ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਵ੍ਲਸ਼੍ਹ ਅਛ੍ ਪਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਕ੍ਯਮੁਨਿ ਨਾਨ੍ਕਟ ਨਾਨ੍ਸ਼ਾਸ੍ਹਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕ੍ਸਮ੍ ਕਜ੍ਫ਼ਵ ਧ ਸਦ੍ਸ੍ਹਾਨਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸੇਸ੍ ਕਬ੍ਯਿਰੁਅ ਰਾ ਆਸ੍ਹ੍ਯੱਟ ਨਾ ਸੇਸ੍ ਕਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਵ ਨਪ੍ਲਾਜ਼ਾ ਪਾ ਕਾਮ੍ਵਾਮਾ ਧ ਬੁੱਧ.

 

FL-190417 ਅਕ੍ਸ੍ਛਿੱਟ ਨਾਬ੍ਠਜ਼

 

FL-030117 ਸਸ੍ਹ੍ਫ਼ਲ ਨਵ੍ਚਟ

 

FL-291216 ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ

 

FL-231216 ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍

Template Design by SkinCorner