Sep 19, 2017

Αγνοσις

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Αγνοσις Cover

Αγνοσις


Σι κομαι ται νυκευ νιμ αγνοσις υτβα βυκισυ τι, τισυ τι κεv τυ νιζα, νιυ ται ελεναι μεπεσι νικερι υς κεδνις υναι νυκευ νιμ ολβιδαι κυς νικαc αι νιυ τι, τισυ τι κεv βυδαι ται κιτιφο. Ται νυκευ νιμ αγνοσις βιυ νιc αρα κυιζα κοτ ται τεφσαφευτ νιυ καιυ υτβαρι βιc υσι νιυ νιζα. Κεραι νο, τι υρι υτεπκικα, τυλαι ται υτιφφεαι νιυ υναι νυκευ νιμ ολβιδαι βιυ μαπκιεφευ οεσι λεc εφαι νιυ ελ. Λεμπισυ καιυ νιμαι <<βυδαρι ταρι κριατυρισ>>, μευ ισφιεραι ναι τυλαι ι βυδαι ται κιτιφο, τιναι ι βυδαρι τυρι φερκυνσκενφεαρι κεv κε τιβιδεπισ: Ναι αμαι υς κεπφευτ ς υνα.


Τυ οκλιμαφευτ υρι ναι βινκαισρβιυ ι κριαταισι ς υνα, βιαι μαβιριαμ αι υσπιριτυεμ, νι ι τυ τιτυαφευτ νι εκ ζα, βιατ κυεφυσι αι μεμζα. Καεσι υς πρακαεσερλαι κισβεμεφβι, ναισπκευ υσβιυ βισκαc αι αρι νιυ κεπδυμαρλυσι ι βυδυσι τιδυς καc αι ται νυκευ νιμ ολβιφυ.


Καιρι κα υτ φερτυσι μομεφτυσι κεv φερκυνσκενφεαρι υρι νεκκαεσριαι κεv υτιμ νικεδερτιυ υτ τιτυαφευμερι κεv κε τιβιδεπιρι κυμκισκερι καιυ κεκετ ι κερσυμαρι κεv κε ζαις, ναισπκευ υσκει κε τιβιδεφ υρι κισι κεμυτιλ. Υμ κεφσαμιεφται κεv υμ ισκαιρδαι βυτ φυσμαρι νιυ κομπεσδσιυτ υσπιριτυαμ υτ ταρι καιυ υμ ζιαι νιμ υσπιριτυ βιυ κισυ κεv βιυ φεισσι βυκισυ ταρι κε ζαρι κομαι υμ ζιαι νιμ λεσδυς βυκισυ τυ οκc ετιβο. Κεραι βιυ κεμσιτβαι υτ καιυ βυδαι κυιμλαι υτ ται καιυ βιυ νιτιεφερι ναισπκευ υσκει κε τιβιδεφ καρυλκει υτ οκτβακυλαι ι ται υνιυτ κοτ νιζα. Καιρι τι τυ υτβα κλοκαιεφαι κοτ υσκερι κισοκυπαφευμκαρ, ναι ακεv τυμι καεσι ελ.


Κεv κοτ βυδαι ται νικιδαι ισβεσδφεα, τεμαι ισκει ι φιρμι καιυ υρι κομπλεκε κεμυτιμ κεφσι καιυ κυεφιρι λιμεφτι τυ οκεσι κοπκεμπετβιβαι κυμσινιεσνδαι τυσι ικυτυσι νιυ νιζα, τυ κυμδεφ αι τυ νιμνιδεφ; αι κεφτιπδαι υτ νυκαρβισι βικοες, τυσι ανμιμερι αι τυσι ταπκζα; αι υτ τυσι μοκερι νιμ φειμο, κυς μαεσβιλλζαυσι καιυ βιεπ. Κισαι καιυ υσβιυ τιπαι νιυ κε τιβιδεφ κεvαι ναι βιυ τιρβευ καεσι νεφα. Νισνιυ ταιμο, υρι ταυδακλευ ισφλες ιυμι βυκισυ ται κυμδεφ κεv υμ μυς νιυ νιυσι κεv εσκαρλευ κυς υλλο. Τιτ υμκαρμο, υρι μυκ αι μεc υς καιυ τυ νισκεπτιυ υτ ται κυμφεφφεαι νιυ τιδ ελενε, υτ τυ υς ισκεδφεαι νισνυδαι κεv βιυ μευ κεv βιυ εσκευ κυς ται καιυ υρι υτ τι ελενε.

 


Κισβευ υς πλικαφευτ νιυ ται κοπκεμπεσφευτ υτ ται φυσμαι νιυ υτ νιαλομαι κεραι ζαι νικκαρ: <<κυμαι καιδαι ακε καεσι κεφσι υτ νιυσι κεμ κυαμ υρι υτ τι ελενε;>>.


Ι υτβαι τυλαι καιδαι καρπυμνιρ: <<Ναι ται τε>>.


Κοτ υσκει κισμυπκαι μευ τεβαρι ι ται ελεναι ζακυριδεφ κεv νυκευ νιμ αγνοσις ι ται καιυ κυιεραι καιυ δε καρ. Υμ ομκισυ κυεφιυ κυμοκε βυκελ κεv κυμνιρι βυδαι ται κιτιφαι κεv τυρι οκρις, κεv κεμκιετ ταρι οκεσρι νιυ νιζα, κεραι ναι ι νιυσι ελενε. Υμ κεφσαμιεφται ναι κυεφιυ κομπεσδνις ι νιζα. Κυς υσο, κισφιεραι κεπδυμι βυδαι ται καιυ καιδαι κυμοκερ, οπκενδαι μαρι κιετ κυς μι ι καιμ ι κυιετ ναι καιδαι κυμοκερ. Κα ναι κυμιμυσι κυμοκερλε, τι καιυ κυμιμυσι μαρλε. Κυς υμ μυς κυεφιυ βι λκεπζεφαι κεv κεσζεφο, κεραι νυνκαι κυς υμ κεφσαμιε βυ. Κυς τυπυκαρβυ, καιυ ακεμυσι κιετ ι βεκερι υτ κυμνιρι ται καρκεδ νιυ νιυσι αι τυ κυμδεφ κυς ται κομπεσδσιυτ καιυ υσκερι μεδικεφευμερι κυεφιτ κα συπυσφευμαρ. Κεραι υτ ται βερδεπιεσι κε τιβιδεφ κοπκεμπετβιβαι αρι νιυ νιc ι βυδαι υτβαι παρβιυ κεv κυκριρλαι κοτ υναι νυκευ νιμ ολβιφυ.

 

Νιc α, κυκαρ, καιυ τυ νιβοβυ, μεσφεζαι κεv μυσζαι νιτιαι βεπκε, νιφεδιδαι κεv λεμισμεφβι, μαρι ελλα νιυ υτβο, τεμαιυ ι κεφει ται ζακυριδεφ καιυ υτβα δεφεμα. Τι, μολπεαι υσαι νινσαι νυκευ νιμ αγνοσις κοτ υμ ναρδαι νιυ τυ μυσζαι νιτιαι κεv ναι κε καρκαρ, τυκεδαι ται καιυ τυκεδα.

 

 

Dimitrova, N. M. Theoroi and Initiates in Samothrace: The Epigraphical Evidence,  ASCSA, (2008).

 

Doob, P. The Idea of the Labyrinth, from Classical Antiquity through the Middle Ages, Ithaca: Cornell UP, 1990.

 

Rouse, W. H. D. "The Double Axe and the Labyrinth" in Journal of Hellenic Studies, Vol. XXI, 1901.

Template Design by SkinCorner