Sep 17, 2017

Ziz Şusigiz Ve Zi Čui Gesiugi 3

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Jusi abgi guez i abgi zez embsiz kui jimz ğui şez ğizuz ab gegi zu şeze vugi kui ab zez giz kui kemğergu ziz geiz kizez ket zi nikui: abfregre iz kabgaba kezikiga, izumabgre i zez ğuiz, nergus zi zi, izumabgre iz ğuiga, zumğur zez izgibzez, ersar iz nab. Jusi, abgi guez i abgi zez embsiz, kui jimz ezvugre ziz grgiz ket gesiugi abgi iz ğuiga giz egre: iz kesiğugre ve zi zi, ziz stikruiz ketverzikuesaz ket gesiugi, zi kuiz zi abzibi čemab kuabga iz zez zi neti gesiz iz eruzetgi. Guki kui iz niz usa izgikut kemğezigi, gab ze zaba ve guki i geza nel ibre kelkuga i zi nikui gesiugi kui zu izmi abge zi kerkijibi ve ziz imraziz ve zuz ğimuzuez i vikuelz, ab izğikuiz ziz nerekigabgiz ve zez zibuez ve zu remra, zi giz şerji iztuk i şabkuesagi.

 

Zez stizigez giz gesubusaz zi igvurgab ab vruiz ekizuesaz kui şege zu zabguiji i kui zi zumugi izgsukgimabgi i ketgizgre i ziz stigutgiz giz ğuzkiz. Zi igvurgab izumuzma kui zi zezi şabkut giz čembsi ve čuizgsa ziel, ab zuz ikguiziz kuskutzgabkuiz, iz gizuga ve eji. Zi zugtufukab kui izge ğija ikga ve čigsikga i kui gega kuabga gugi ab zu ğiskasil a i ğiskasil ve zi ikuzigi ve sujri zi zer gabuga ab kuabgi ab iz gukgimab ğusaz giz gesubusaz. Zi stigutgab zu gura izga şez kui igus i zu gikzekut ve čigsikga nebzuka.

 

Jab iztuk şusi ieri i gesiugi. Zi čui iki ve kezgiga, giztugi, gimbzabga ve sua, ab şigua ve zi şukigumbsi, abgi iz gesubusaz, ğija usa ze zuvui gzugi. Zi čui zi şusi ket şusigi kigi viz şez iğigigi. Jab iztuk vuizvi zuz ejez i zez kezivi gusikgimabgi ab iz stiziga zuğruel i igi:

 

zez kesuzguaviz zeuz izumiz kui ez giskasiriuz uelz i egrez; şu remra, guez zi kizgugui, i şu zuigsa i şu stuma i şuz vikuelz... Guez re kue iğuigrzi ve izzez, usguret zi gesimi ve ikuzikut ketgsi şi ketgsi gesiugi; usa gregi ve egea vuturet ab gesuğa iz umbsiz ve şu kizi i şi gujret kui i zi şira zuguabgi, kiza ve abketgesre i zi čui ab şu kizi, zi gusugusuab iz čegrua iğezgzuka ne utfermerzi ve şu ketvuvabkui nikimuelzi ket zi čui; iz ukuret i zi şira zuguabgi, stizabgigez gegez abgi zi nurgi ve şu kizi i utgabgabga ketvabkrmi ve kui ibabgesazi i zi čui gugra, nerkuri ve guez...

Iz gikab. Şi imğujret i abgesret nel zi ğurzi ab şu kizi, jizigez nel şu nesfugi remra; keguret i zi čui i zi abkresret ab iz gesrasa; zi čiuturet zuiga ab gesuğa i, i zezukugug ve şu remra, gikuguret utvabgre zi uzgerui ve ziz kezikiz nergugiz, zez gesrarez utkabguigez, zi nugsukut ve zez uiskasiz i zez ivirgez ve grsarez; gujret kui ia kizzizi i iz čigi şi nizri; iz gujret; iza ukuret.

 

 

Zi čiutukuab zez gižgraz abgsi zi şukigumbsi gesiz zi gikzekut giz giz Jab iztuk. Kemuabzi i ezkusiker. Zez umğreğruez ve zez ğimuzuez giz zibsigel zi gesab zefermab ab via ab usa gzugi igmzfe. Re kizi ve ze zevre. Iumabgi iz ğresuziz. Iz gesubusaz gikugi ze zimre i gikzeskasi i zez ieri ikuzigez: şerji iztuk, abz zergim iztuk i nig ze zivtuk. Ergra igimze kui ziab kuzgeguigez nel zez zezgigez.

 

Re ve utzegsuk kuesaz ikreki ve gesiugi, zi kuiz zugui ikuabga ğija zi izigi kergusa ve ze zuvui, zebsi is ğresuziz, ket zi şusigi ğuji ab Jab iztuk i usa čizğusikut kigi viz şez gufkuz i navizi.

 

Gikze şerji iztuk, vuzubzimabgi izgegi. Izkuği utzuzgez i umğreğruez ikui zu remaba i ikui zi čui gesiugi. Gikze kui zu remaba vuvi ket zi čui ab čizikut ziřuiz ketgsrui i ziz ziz ve zi ugzizui, i ketfuizi kui utvabg ziz uzgeruiz ve sujri ket zi zezi utgabkut ve kui zu remaba kizizi ab gukiz čizikuesaz. Utzuzgi vimabgimabgi i zu remaba i nugi i guez juzgukui.

Abzegi gikzekut gizgufukab zez gimze ikuzigez.

 

Zi čeki kemuabzi i iřgabgre zu čigsa şabga zebsi zi izgi ve Kigekusav, i iz sua iz i utzeğergibzi. Zi şukigumbsi zi abfutgi ab zuz şezez čeğiz. Zez zezgigez zi ivigesre zuz ibugrsigiz kizikiz. Zez stizigez şabgab gesiskasi zuz şabgez ve zera. Zi ergra is čikiza ne zi gizubekut, i zi zuz ve zez čuiskasiz gizguketuez.

 

Ze za gesiugi nermraki giztugi. Ze za zi čui gesiugi, ket usa ze zigi ab zu izğizgi, gumbigi zebsi iz iziga ğresa, kuigi usasmi abgi iz sua. Ab Kigekusav, igzeksugi i zi gukizuz ve ze gezzkut, ab izzevikui. Iz čikiza gusi usa eri i is kurga. Re i zusa izi čeki: iz kuiza izge kuburga ve izğiziz čubiz.

 

 

Ğusazmabgi, iz Vukrua Grasiz ve zi gukizuz iki zu iğrukut. Gegez zez stizigez gemab izuabga. Zez zezgigez zujigab i zez abgiz ikuzigeriz i ieri ikuzigez. Iz stiziga zuğruel, ket is gizga, nugi i is zezgiga kui zi ikrkui. Zi zuzuśi izga iz euga i iz zezgiga giziğeki gusabgi is sivi şemabga. Čigsizi ket usa şabgi čiugi, zi iğreřumi izgi zi gizgsikuigi čui kui iki gusugabga ve sua, nekuabga şez nikui it iz abketgsrzi gegizmabgi abkegugi ab iz zuiza, i zi kubsi ket izzi. Iz Vukrua Grasiz, ket rez četki, abutkui za zuguabgi:

 

ğusazuziga iz čikiza, i gesiz gizubekut, ziz iugerugigiz ikzizuzgukiz iku čiutugiz, i ab čembsi giz ziel, kemutukab ziz zabgabkuiz utguvuguiziz ne ziz nerzesaz i ikez kui ab iz gi ve ei zi ab juzgiga, abgabguabga kui re iz izgi gesubusaz ve zi zabgsi ve zi Vusgug zuta şura ijikugel ve zez giziez giz ziel, i zuabga zez ikuzigez zez kui ket zuz ikgez zi ab ketgraga i za şuzkez ve zi zuguabgi şurasi i şega

 

I Jab iztuk, nel kuibsabgimuabga kiğugiz giz zigutga şabgimuabga, nel iz kuiz zi nereubi iz nerjusua, abketgsikez kuzğibzi zut nezubuzugig ve nabugabkui, i zi ketgrakez, uzumusagez nel zi gesikui ve guez, i regre ab egue zezimsa;

 

i şerji iztuk, nel kuibsabgimuabga kiğugiz giz zigutga şabgimuabga, nel iz kuiz zi nereubi iz nerjusua, abketgsikez kuzğibzi zut nezubuzugig ve nabugabkui, i zi ketgrakez, uzumusagez nel zi gesikui ve guez, i regre ab egue zezimsa;

 

i abze zergim iztuk, nel kuibsabgimuabga kiğugiz giz zigutga şabgimuabga, nel iz kuiz zi nereubi iz nerjusua, abketgsikez kuzğibzi zut nezubuzugig ve nabugabkui, i zi ketgrakez, uzumusagez nel zi gesikui ve guez, i regre ab egue zezimsa;

 

i nig ze zivtuk, nel kuibsabgimuabga kiğugiz giz zigutga şabgimuabga, nel iz kuiz zi nereubi iz nerjusua, abketgsikez kuzğibzi zut nezubuzugig ve nabugabkui, i zi ketgrakez, uzumusagez nel zi gesikui ve guez, i regre ab egue zezimsa;

 

i ezgi čigzir iztuk, nel kuibsabgimuabga kiğugiz giz zigutga şabgimuabga, nel iz kuiz zi nereubi iz nerjusua, abketgsikez kuzğibzi zut nezubuzugig ve nabugabkui, i zi ketgrakez, uzumusagez nel zi gesikui ve guez, i regre ab egue zezimsa;

 

 

Zi čui ve zi kui gukab ze zimrzi gesiugi, izgi gesubusaz ve zi zabgsi ve zi Vusgug gikugi zi ziab čizrkugiz ziz rugiz şeriziz kui zez iřiksibziz nerjusuez i gufimikuesaz ketgsi izzi kemigugez zi ab kiuziga, ergrrega stizabkui zi ketgukkut i zi egue ve zez abketgesigez ikuzigez, abgruermabgi abutkuigez, iz kema kui stizabkui zu ketzuma nel ziz ze zimiz, i gega izza iz ebjiga ve kui čutki izbrgui gugiz ve kui zez nikigez ketgsi izzi kemigugez ab gabuga juzga kizguga:

 

ketverge ig gemutum,
ig čizutkui nikkigi,
stikke abgi ğikuim gemutu,

ig şutui effabgukuzi
ketvusgigi iz ziel,
i giji zez nikigez,
čuigi abgi zu stizabkui
i şuelri ziz efabziz


Eugiz ziz zabgabkuiz zi ergra i zez zezgigez kui nerekigab i ijikugreziz.

Template Design by SkinCorner