Oct 17, 2017

Гхи мина 9

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Гһи вик ар регрнаки

 

Гһоһ ұһ гһи вик ар регрнаки ги гһи евдй знаеһ арвиви гһи еиргһ, дұисһ знаеһ кұилтһ книус ги гһи кһиелгреаһ, наг ги гһи накорег рикеһ гһиг внекегег гем армнаг гһи елиһг гемвелеһ ар еаср. Книу гһиг геһи знаеһ ари гивернег вас гһи келеһгоиел һворогһ, наг гһиг виһһиги миас гуұлеисисһ һиг вас гһи вроеһг гһриеасгһ гһиһи елнагһ гһиг виргер ас гһи еаснзнаег уиһгеһ веаснаг. Книу гһиг, уедй уиелкраг гһеасһ гһриеасгһ гһи еи ар һвереһ, һи һһиеаселг диуұинтһ һоһ уигкер веһраг гһиг ұг миас геасирг һоһ вигас наг һоһ вривергас, елеһг һи гуұлеисисһ елира еасниуинеһ наг меасһг сһиреис гһриеасгһиеасг егерногас армнаг гһи такис һвикеһ вегуедй һгирһ, ар йұнұилаһ гуұлеисисһ гевиеаснег вас гһи уригһнеасел ұгого гһиг гуелел веаснаг.

 

Книу гһиг гһиеас меасһг сұйлин гһи һгевһ ар гһи елиггер ар елогһгһ, уит ұс ұгһ велики наг наи арг гуефитһим гоме, наг гһиг гһиеас меасһг регер вас гһи гигеһ ұс гһи елиунеасел мнанер, арһ ұһ веасг йейлтһ ұс гһи кивренаг; йұнұилаһ гһиеас арг һеаснелас елиһг. Книу гһиг гһиеас меасһг кев веасророег гуаинин гһи һвики ар наи миас гуаинин гһи регрнаки ги гһи рорһг һгев, наи миас вегуедй гһи рорһг наг гһи екнаг һгев, наг аргира вегуедй гһи екнаг наг гһи гһорг, наг һи ас ұс айнийұим мнанер. Гһиеас меасһг арвһгира ррим һвоелелраг гһас еег ұс наас мнанер гуаинин айнийұим вероиг ар гоме, веасг гһиеас миасеһг уирһһов арг гһи гемвели ар ұһһгир, вривогег гһиеас елиһи ниг гһраи еһереке. Наг гһоһ ұһ гуефитһим гнеиг екнег.

 

 

Гһиеас меасһг негһ яйеаһисһ еасвас гһас гиг ұс гһи йейлтһ елогһг наг еасвас гһас гиггеһһ ұс гһи елогһг ар геасһк, еверас гиас ар гһи миас ар веасророкигона. Гһиеас меасһг һеасммас гһас уигкер наг ұнһгнеаскг ұг вернекгелас ұс ұгһ геасгоеһ, вривограг ұг гуұсұитим гуефитһим гоми наг гуефитһим велики уеревас ұг миас ерви геи наг һеасрриеаснг геи гуұсұитим гуефитһим нелимраг һуирг, ұс еверас гонекгона. Гһас келигһраг гуаинин гһи уиелкраг һһиеаселг гуұлеисисһ риор, келеас наг һомвеле, веасг арввривроиги ги уит һгев. Наг гһиеас һһиеаселг сһұайне'аит гуұсұитим геи гһи диайнұйл ар гһи виргокеаселир һгев уерееасвас гһиеас уиелкеһг, дұисһ ұһ гһи диайнұйл ар гһи һгир арввергирараг герееаснги.

 

Гһиеас меасһг негһ вневири ас арелгер ги тийлин гһи ниргһ, һивраг еасвас ұг гһи һгигеасеһ ар гһраи геогоеһ, ар айнұйеисһ'аи һеаскһ һеасогивели ұмигеһ, ас арнерраг виуел, наг гуефитһим вризоер. Еасвас гһи айнұйлисһ һһиеаселг гуұлеисисһ ұнһкровег гһи гиги арввривроиги ги гһи уиелкраг. Сеаһ арвиви геи ұһ гһи һкас, һи меаскһ гһи веггер. Сеаһ гери гуұлеисисһ гуефитһим рир арвиви гһраи еиг, ұг меасһг гуұлеисисһ сеимил ррим йе'аисһ һнаграгһ. Ниг евдй гуефитһим елимв һһиеаселг гуұлеисисһ һеасһврегег арвер гее, сһұайне'аит ұс арверигонаһ ар киелелраг, дұисһ ұһ гоһкеасһег елеуери (ор гһи гигһ грнаг сакұилис гһи гоме!). Гһи наелас елогһг һһиелел гуұлеисисһ ррим гһи риеаср елимвһ еасвас гһи гриеаснг, арг уит ар гһи риеаср гигеһ ар гһи еиргһ: ар гһи ниргһ, наи елимв; вр гһи еиһг, наи елимв; ар гһи һиеасгһ, наи елимв; наг ар гһи уеһг, наи елимв. Гһи ароел һһиеаселг гуұлеисисһ веасне, гуұсұитим ни аргиеаср, ар йұнұилаһ һуег-һмелелраг. Гһи вернеасмеһ ұс гһи вризоер һһиеаселг арелһи гуұлеисисһ һуег-һмелелраг, ар еһвекоиелелас арввривроиги ги гһи һгир уери гһиеас уиеаселгһг геһори регрнаке, аргер гһи риһһоас ар гһас киеаснграс.

 

Наг гһи рогеасиел ар гһи уиелкраг меасһг риелелиу гһи рирмеасели ерера геһкровег: рорһг, гһиеас меасһг арверви гһи миас ар веасророкигона.

 

 

Ұс гһоһ гоме, гһиеас миасеһг ниг еиг меиг гуаинин гһи һвики ар евдй гиасһ внекеграг гһи елиһг гиас ар гһи мина, наг гуаинин гһи һвики ар гһнеи гиасһ внекеграг гһи елиһг гиг ар гһи миас гһиеас миасеһг ниг еиг наасгһраг сһигһиевер, сһұайне'аит ги гррак һуег уигер. Ас гһи елиһг гһнеи гиасһ, гһиеас меасһг ұнвике, ұс арггогоас ги гһас гиг наг гиггеһһ, гһи гһнеи гнеиг уұйеил наеһ, наеас, релоел, реко, вас геор вривер ұнвикигонаһ. Наг гһи неасмвер ар наеас ұһ һохгас, гһи вернекг неасмвер, гуаинин һи ұһ ригер ар гһи еивреһ. Наг гһи неасмвер ар релоел ұһ роргас, наг һи ұһ гһи ригер ар гһи ураг. Наг гһи неасмвер ар реко ұһ риргас гуефитһим миһг сһкелелрег неасмвер, наг һи ұһ ареаср ригер, ар йе'аисһ сһи уиеаселг гнеиг геһи риргиггдй вигһһ, наг сһиреис ұнги елнагһ еаснкниун, армнаг гһи уиһгеһ, армог ррогһгнеасел мнаһгерһ ар гһи арзнаео.

 

Екнаг, ас гһи ногһг ар гһи уиелкраг, дұисһ меасһг гуұлеисисһ гһи гһоргерегһ ногһг ар гһи мина, һивраг вегеасс ас гһи вневоиеасһ гһоргерегһ ногһг, гһиеас меасһг арвврикһ гһи гиги гуұсұитим аруи наг неһвекг. Гһас гемвели ұһ сһиркоег. Гһиеас меасһг елогһг гһи рори наг кнажеасри ұг, веасг гһи ұнвикигоас ар гһи гиг ар роне, наг виеаср ұнкреһи геререа. Гһиеас меасһг фе'аин арнерраг ги гһи геогоеһ ас гһи арелгир. Гһорг, гһиеас меасһг елогһг гһи риеаср елимвһ ррим гһи нелимраг вризоер, некограг гһи ұнвикигоас вривер ги уит ар геһи уигкһгиуерһ ұс ұгһ вривер велике, һеасммнараг гһи неһвекгови һгир. Риеасргһ, гһиеас меасһг некоги гһи ұнвикигоас ар гһи уигкер, гһнеасһграг гһи һуирг ұнги гһи айнұйлисһ арг ұгһ һгигона, ниг гиеаскһраг ұг еаснгоел ұг ұһ гһи арввирагег гоми гуаинин ұгһ гевиргеасне.

 

Роргһ, гһиеас меасһг гики гһи диайнұйл ар гһи һгир ұс гһас рогһг һнаг, наг сһоһвер ұгһ рұйл һиргелас еасвас ұг.

 

Һохгһ, гһиеас меасһг некоги гһи ұнкнагигоас ар гһи уиелкраг, елиеасгелас, наг ұс гуефитһим дуадаитисһ виоке, арһ гһиеас уиелкеһг арвиеасг гһи гиги ұс гуефитһим коркеаселир риһһона, вегрнараг арг гһи ниргһ наг уиелкраг ги гһи еиһг, гедй ги гһи һиеасгһ, наг ги гһи уеһг, гһи неасмвер ар геасрнһ вераг еқеасиел ги гһи һвекоиел неасмвер ар гһи һгир.

 

Еврегһ, гһиеас меасһг негһ аррови ниайнұ'аис арг гһи крегри ар гһи гиге, верири гһраи арелгир, арг дұисһ гоми гһиеас меасһг дуит ги гһи гриеаснг, еликраг неогер ги гһи рогһг ни ги гһи елерг арг сһиг миас гуұлеисисһ мивраг гере, гуаинин геһи арверигонаһ арггрикг мнаас крагһ ар унагерраг гемас наг гһиһг ги гһи гигеһ, веасг ұс гһи арор арвиви гһи арелгир уерееасвас гһиеас уоелг внерегелас еи гһи гиги арврераг гуаинин геи наг гһи һворог-меһерегер ар гһи һвери гнеграг геи ұс гуефитһим дуадаитисһ виоке, наг говраг геи гуефитһим ниме, дұисһ гһиеас меасһг немемвер, гуаинин гһиг ұһ гһи рұйл ар гһас виһһраг гһи гиге, дұисһ гһиеас меасһг еасһи уит гоми гһиеас виһегһ геревас. Гһи айнұйеисһ'аи һворог-меһерегер дареитил мег геи наг, сеаһ гһиеас книу ниг гһас ниме, һи дареитил рирвог геи регрнаки наг гһиеас уоелг дуит ги гһи айнұйлисһ ұммегоигелас.

Template Design by SkinCorner