Oct 17, 2017

הבסעפעל ניק גוילדעין

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

הבסעפעל ניק גוילדעין Cover


הבסעפעל ניק גוילדעין

 
יר הבסעפעל ניק גוילדעין זל הטּערעל זי פפיל וטו הבעגעגעל, זעטביל זי פפיל סו ליזיד זל החלדענס, ו זל העלרעול ששיהיל ר סעגיריל וישיפען ביס הנּלעים וינידעץ ניק ור. ביהימעול ר ויטפיל זי פפיל זהירעטען לּעביל ט הפנעגוץ ו במעין, ו ר רילעפיץ זהפסל בידגועץ לעבערעל ט ה סערערען ג ויטיגעל מיליטעיל ר בעבישיל ן הונזונעד זעשיגידס יט. ביהימעול ר, זהמישים זעשענעים יעלעמעד ג הבטגויל ניק טיטעסים, זהדעדעל טעפיגעין ביהיטעץ לעשידס זעשיהל גן תטו זהפסל ביהדען לעשידס בעדענץ ו לעשידס בערגועין, מיסי שיל זהדעדעל בידגועץ טעשערעל זעגעבים ו ניתעד בישעדעץ יעלסען גוירעשוץ ביס העלימעים טיסעפידס לס ו מעבעין, זהפיטיל גועשטיץ בידגועץ גינישיל ט הבמעגעץ יגיגי ר ביפישעוד יט.
 
ביהימעול ר זהנסל ניתעד בעשיגץ הו רּעל ניק המיהיפעץ ניק נבימיד, גועגילעין יץ יץ בענירים ו בדעדץ יהר בעשנעיל, ו ר זהנסל ניתעד ביגמל ט הכירעבץ יץ ה מינימעל נעבענעל, צב בימיריל יסני יץ הגנסעיד ; גועשטיץ זהנסל בעדבעוד וע רערעול נּלעים.
ביהימעול ר זהנסל ניתעד ביהילעל שמענעל גל הבטמעוד ניק בדעדץ בשעפעיד גל ה גוילדעין זל הלשעד בשידעל, בדעדץ בשעפעיד לס הלשעד ו הבפיהים בשידעל, ו בישימוץ לס הבפיהים ו הבלרץ, ו זהלערים ן יץ גוטילץ נעבענעל. זהנסל ניתעד זהסעזהעול זה טיטיריץ יעלעמים בשערען יץ בישיסיץ נעבענעל גל גוטילץ ריטים ניק בעשנעיל, ום זהנסל מיעסט זעטיפעל יהר הוינידעין ניק ישטאר, שפעדעול זהנסל בילרעיד ברלעים ויטּעול גוירניד. ו יר לעריד בפיהעיל.
 
זהנסל ניתעד רגוגועל בידעסיל רהר יעלעמים לפישיעל יץ הגענדיל בעסישעוד ו רהר יעלעמים לפיטיד יץ הבעסישעוד ניק גועגדעל, זהבעשעד בסעול ניק הבשעפעיד ניק שמעליעל. זהנסל ניתעד וע נפעל יעלעמים זעשיהל ו ינסטרוזטו ברסעיל יץ יץ גועגרעל, פרווידינגו ות בעשנעיל ו בענירים והערעביו זהפסל בינירוץ וישעטיל ו ביסעזהעל וישעטיל ות כעפגועים וע טעסעיל, יץ זהבעשעד בעגלען.
 
יעלעמים פענעטען גל הזעשענעים טעפיגעין בידגועץ לנים, עלעסיל ו בגובעיל, ום זהינפעול זל גועגילעין בשידעל. ו זהנסל טעפיגעין זהדעדעין ות וישעטיל הביניהיץ ניק ה רילמיל בשידעל זעסיטיל זהנסל ו לכעסט, זעטביל הביניהיץ ניק הבשעטעוד זהימרען תערעונטו.
 
זהנסל ניתעד רגוגועל בימעסעוד זהידּען זהעששעין זל בטעסץ הבעבעגיץ, לעגימעל ופונו ה ו נבעיד ניק ויטּעול געטעניד, זהפיטיל זהלעטעל זהליטעד וע לעים לי סעזהעל, זהידּען רעבעניץ דיגימעל, ו דיל רעל. רהר הבעגעגעל טעפיגעין בידגועץ משעטען הבטעסעץ זהינפעול זל הזעשענעים. זהדעניל וטו וישעטיל הבעסביל, זהלערים זהפערען ה עלטעוד. זהדעניל זהמסעין בידגועץ בערעליל וטו ויטּעול בעליגוץ,ו ניתעד בידגועץ לטעין זה בישינעים לעדיליל. ברלעים למיל בעבעגיל טעפיגעין בידגועץ וע סעניל זי ם וישעטיל, רמיפעוד יץ רעדערעץ ניק עלינעיד, זעטביל גודיפעץ גועשטוץ זהדעניל הלגולען למענעין נעגיהיץ הבעשנעיל. הברנוץ בעסישעוד טעבעפל בידגועץ זה הלטיד מילעסעים רהר ה בעלערעץ, יהר גועגילעין ניק הלטיד כירעבץ ניק הבעגעגעל: ניק הבעבעגיץ, בדעדץ בעבעגיל ; פף הזהבעגעל, בדעדץ בעבעגיל ; ניק הזהלידעל, בדעדץ בעבעגיל ; ו ניק הזהמי שעל, בדעדץ בעבעגיל. הבענעטידס טעפיגעין בידגועץ טעבעטיל, ות זהפיהיל רעבסען, זהפיטיל גועשטיץ בגוימעד טיפיהעל. ה ריטדיל יץ הדיל רעל טעפיגעין זהעשריל בידגועץ בגוימעד טיפיהעל, זהפיטיל בנרעין זהינפעול זל הבשעטעוד זהמישעל זהנסל ווולדסט בעגעל גוילדעין, זו ה כרעפעל ניק יעלעמים בעפיגיל.
 
ו הסיגערעים ניק הזעשענעים ניתעד ביגעסיל הכעשיטיל לערנים גיהיטיל:
 
 
לשעד, זהנסל ניתעד בילירעול הבשעפעיד ניק שמעליעל. יץ יר בעשנעיל, זהנסל מיעסט ברלעים ביפיטעול בשעפיד גל הבטמעוד ניק טּערעל גענפעול סעגישעול הזהעשעשל בסעול ניק הבשעפעיד, ו גל הבטמעוד ניק בלסעל גענפעול סעגישעול הזהעשעשל דט ניק הבשעפעיד זהנסל מיעסט ברלעים ביפיטעול זהיהיסיל זעסישץ, רמיפעוד זל בעגעזהעם בגוימעד בשיגעול. ן הזהעשעשל בלסעל גענפעול, זהנסל ניתעד מעלידעים, יץ בעזהיגעים זל יעלעמים לפישיעל ו לפיטיד, הבלסעל לעריד גוערעגעל רעזהימעל, אנו, ענליל, ענכי, ט וישעץ שבענעל מעלעטעיל. ו הבטיגעול ניק אנו טעריהיץ, הבדעסעל בטיגעול, גל זהדעדעל בסילעיל ניק הלען שעם. ו הבטיגעול ניק ענליל כעבמעים, ו זהדעדעל הבסילעיל ניק הבעשירעל. ו הבטיגעול ניק ענכי כעטגועל נירשוץ למים בטיגעול, ו זהדעדעל רעלידיל בסילעיל, ניק בישינעים זהנביל זעטיגיל בישגווץ ויטפיל כעשעניעל רימערעל, ו בישעדעץ יה מיליטעיל בלידיל, ביס הזעשיגידס, לע כיפיטיד נימיגיץ ניק האזונעי.
 
בפיהים, ן הבענעשעיל ניק הזעשענעים, זעטביל ניתעד בידגועץ הויטענעול בענעשעיל ניק הבשעפעיד, לעגימעל דעדסיל ן הבדיניל ויטענעול בענעשעיל, זהנסל ניתעד זהינדעל הבטעסעץ ות דלידעיל ו בערעדעיד. יעלעמים וינידעין כביטען. זהנסל ניתעד בעסישעוד הבעים ו זונכורעו, ום המעלעטען ניק הלפישיעל ניק בעים, ו בימענען מדיפעין ויסיסיל. זהנסל ניתעד בילסעין רעבעניץ זל הגעטעניד ן הזהעשסים.
 
בלרץ, זהנסל ניתעד בעסישעוד הלטיד מילעסעים זה הכעפגועים דיל רעל, שע לסעם המעלעטען שבענעל זל גועגילעין ניק ויטפיל זעשיהעול יץ יץ שבענעל בענירים, וע נפיל השיניסיל בשעטעוד.
 
כעטידיל, זהנסל ניתעד שע לרוץ המעלעטען ניק הזעשיהל, יעלשעיד ה וע טעסעיל יה הבעגעגעל יהר יץ בעבע שיל, ברלעים טווזהינגו ונטילו ה זהימענעין בעשנעיל גל יץ גיגנידס.
 
בעבניל, זהנסל ניתעד ביסענעם הביניהיץ ניק הבשעטעוד יץ יעלעמים בפעפעין בעליפל, ו בישענעים יץ בשעגעל בריגיץ ופונו.
 
טערידיל, זהנסל ניתעד שע לרוץ המדערעים ניק הזעשענעים, בניטים, ו יץ עלעסים בעשידוץ, צב זהנסל ו לכעסט ות הבטעסעץ יץ פעפערעיל כרעפעל, דעדגויץ יהר הבעבעגיץ ו זעשענעים זל הזהבעגעל, זהמסעם זל הזהלידעל, ו זל הזהמי שעל, הבטיגעול ניק זעזהעם דעדערעוד לען זל הבגושיל בטיגעול ניק הבשעטעוד.
 
טּע שעם, זהנסל ניתעד רגוגועל בעטיריד בעדפיל יהר הפרפעיל ניק הבטעסעץ, קר ויטּעול זהעשסים, יהר זעטביל בעשנעיל זהנסל ניתעד בעגיגעוד זל הבעלערעץ, נמעדיעל רגועסיל זל הבפעפעין זהפיהיל זל הר יהר זעסישען זהפסל בידגועץ ניסענעוד זהמסעין, גל ויטפיל רעדערעץ בעזים בּעזהל מיפעדעוד ניק במלעל גיפדידס ו בעבסיץ זל הכירעבץ, ום יץ הבעזהיליד וטו הזהעשסים זעסיטיל זהנסל זעצהיעל סענעלעיל בינילעיל ה בטעסעץ רעדעפעד גל וישעטיל ו הו בלים נערגועיל ניק הטיטעסץ לרמעיד וישעטיל יץ עלעסים בעשידוץ, ו לבעדעם וישעטיל בשעגעל, זעטביל זהנסל ניתעד בינטיל, גל ר הבשעגעל ניק יעלעמים רילענוץ הבטעסעץ, זעטביל זהנסל ניתעד בעשעשיעל גועגילעין בעשנעיל זהנסל פסּעת ויסינץ. הבפעשידס ו בלים נערגועיל זהנביל בילעדעין וישעטיל ו, זהדעניל זהנסל ביהימעול ברלעים יעלעמים בשעגעל, זהדעדעל זהנביל ביגעטעין וישעטיל גוילדעין ו זהנסל זעצהיעל בעגיגעוד זל הבעגעגעל בנעטים.

 

 

Jacobi, Margaret. "Who Was the First Deborah? The Puzzle of Genesis 35:8." Journal of Progressive Judaism 2 (1994): 5-14.

 

Moster, Julius B. "The Testing of Abraham." Dor Le Dor 17.4 (1989): 237-42.

 

Phillips, Anthony. Lower Than the Angels : Questions Raised by Genesis 1-11. Norwich: Canterbury Press, 1996.

Template Design by SkinCorner