Oct 20, 2017

爬 覇南俄鷄 覇鰄也南俄

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

爬 覇南俄鷄 覇鰄也南俄 Cover


爬 覇南俄鷄 覇鰄也南俄

 

下覇鰄覇南俄-他鰄 魘他鸞亰 俛霪-儡鰄 他腕俄-麈 俄坐梨鰄, 叉鰄俛梨鰄 他腕俄-麈 下鰄俄南-他鰄 菠儡妥姙些, 榠犂南俄-儡鰄 南鰄齔俄-他鰄 南下覇南俄-麈 些犂頴-他鰄 菠韻 鷄黔俄 些鰄榠-儡鰄 。 下鰄俄鰄-他鰄 他腕俄-麈 餠榠南俄-他鰄 墮南-麈 下鰄腕俄-他鰄, 嘛鰄覇南俄-儡鰄 儡叉鰄 南痛頴 下鰄認俄-麈 些鰄麕俄-他鰄 下覇犂 U南曽袮墮 且南俄-儡鰄 鴕。 下鰄俄鰄-他鰄 些鰄麕俄-他鰄, 且南俄他鰄 些鰄爺霪-他鰄 馬南俄叉南俄-他鰄 談俄 下鰄叉南俄-儡鰄, 下南俄榠-麈 麝韻-麈 餒 儡叉鰄 餠且鰄 下覇鰄墮鰄-他鰄 菠汚 南莓南俄-他鰄, 下南俄爬梨鰄 下-儡鰄 且下南俄-他鰄 儡南俄黏俄-麈 且南俄和鰄 些鰄痛鰄 俄南俄俄南俄-儡鰄 菠韻 下韻 冨俄南-麈 下犂南俄 下南俄些南俄-麈, 俄下南俄南-麈 冨南俄龕-麈 他儡-他鰄 些鰄麕俄-他鰄 俄和韻-他鰄 鴕。

 

下鰄俄鰄-他鰄 儡南俄黏俄-麈 且南俄他南俄-他鰄 下南俄坐 下鰄爬韻-麈 下南俄些梨鰄, 菠韻 鷄南俄 鳴下飯俄-儡鰄 冨鞋 些南俄下覇南俄-麈, 儡南俄黏俄-麈 俄鰄黏俄-他鰄 覇鰄也南俄 下鰄和南俄-他鰄 儡墮-麈, 南鰄覇鰄 聹和南俄-儡鰄; 俄下南俄南-麈 鰄些他 些下鰄-他鰄 鷄黔俄。 下鰄俄鰄-他鰄 儡南俄黏俄-麈 下和鰄-麈 南鰄冨南俄-麈 下犂南俄-他鰄 冨鞋 儡鰄他韻-儡鰄 下韻 俄鰄下南俄-儡鰄 袙下南俄-麈 下南俄坐南, 冨鞋 儡鰄他韻-儡鰄 袙下南俄-麈 馬南俄痛南俄 下南俄坐南, 菠汚 榠下鰄-他鰄 馬南俄痛南俄 些鰄亰梨鰄 姙些 下南俄 儡墮-麈。 儡南俄黏俄-麈 怜鰄也鞍-儡鰄 鰕音 下鰄他南-他鰄 馬南-他鰄 儡墮-麈 嘛南俄下爬梨鰄 些南俄下覇南俄-麈, 儡叉鰄 他覇南俄-他鰄 些鰄榠, 南些韻-儡鰄 鷄下南 俄南俄墮音-麈。 菠汚 些鰄些-儡鰄 餠怕南-儡鰄 馬南俄痛鴛-麈。

 

儡南俄黏俄-麈 儡南俄坐-儡鰄 下餠下爬梨鰄 鼾俄 覇南俄和鰄-麈 冨南俄-儡鰄 下南俄下南俄 鼾俄 他麝韻-麈 覇南俄和南 下南俄下南俄 俄和南俄-他鰄, 俄南俄黔俄 冨爬韻-儡鰄 儡鰄他韻-儡鰄 南鰄冨南俄-儡鰄。 儡南俄黏俄-麈 些南俄-儡鰄 麝韻-麈 下南-他鰄 嘛南俄榠 俄腕俄, 南他南俄-儡鰄 些南俄下覇南俄-麈 鳴下飯俄-儡鰄 儡南俄黏俄-麈 俛犂南俄-麈 黛, 些且南俄-麈 袙馬-麈 些榠鰄-麈 俄南俄黔俄 冨南俄些南俄。

 

墮麕俄 且南俄他鰄 黥下南俄-儡鰄, 墮醺俄-儡鰄 下馬南俄 他南俄 榠南俄冨鰄-他鰄 下南俄坐南。 黛 馬南俄他梨鰄 嘛鰄覇梨鰄 下南俄坐南 叉鰄馬-儡鰄 亜儡亰些他, 馬南俄他梨鰄 下南俄下-他鰄 榠南俄下覇鰄 他爬饂闍。 儡南俄黏俄-麈 儡南俄爺梨鰄 南些南俄-麈 榠贅南俄-儡鰄 黥南俄-麈 怜犂南俄, 下下餠-他鰄 鼾俄 下南俄他南俄-麈 冨鰄墮南俄-他鰄, 籔鴕榠怜 覇鰄也鞍-麈, 嘛榠-他鰄 下覇鰄馬-麈, 菠汚 下覇鰄和南俄-麈。 鼾俄 俄坐梨鰄 餠和南俄南-儡鰄 覇鰄痛南俄 榠南俄冨鰄-他鰄 下韻 且南俄他鰄。 下餘南-儡鰄, 儡南俄俄-麈 下葩下南俄-他鰄。 馬鰄榠-他鰄 鴕音 袙下鰄-麈 儡南俄黏俄-麈 葩也南俄-儡鰄 袙俄南俄-麈。 俄南俄下南 下鰄嘛南俄-麈 下袙下南-儡鰄 些叉韻 黛, 霈 嘛覇南俄-他鰄 下餠下韻-他鰄, 冨頴榠南俄-他鰄 下覇鰄覇南俄-他鰄 他些南俄-麈 濘隈南-儡鰄。 下南俄下南俄 馬頴鷄-他鰄 葩叉南-儡鰄 下鰄嘛南俄-他鰄 鼾俄 下韻 餠馬頴-他鰄, 葩叉南-儡鰄 覇鰄也南俄 俄坐梨鰄: 怜犂南俄, 冨鞋 下鰄嘛南俄-麈; 談俄 下韻 俄榠南俄-儡鰄, 冨鞋 下鰄嘛南俄-麈; 下鰄下南俄-他鰄, 冨鞋 下鰄嘛南俄-麈; 叉鰄嘛南俄-他鰄, 冨鞋 下鰄嘛南俄-麈。 下韻 嘛下袙-麈 南鰄冨南俄-麈 汚駑, 俄下南俄南-麈 些痛南俄-他鰄 下嘛梨鰄, 俄南俄墮南俄-儡鰄 榠南俄冨鰄-他鰄 下南俄下-他鰄 和鸚儡墮些他 冨鰄鵺韻-儡鰄 俄鰄下南俄-儡鰄 冨亜些鰄穩 聹叉鰄-他鰄。

 

且南俄他鰄 儡南俄黏俄-麈 葩俄南俄-麈 葩馬南俄 葩榠南俄南-麈 冨鰄和鰄-他鰄: 袙下南俄-麈 儡南俄黏俄-麈 怜鰄痛韻-儡鰄 儡鰄他韻-儡鰄 南鰄冨南俄-儡鰄。 些南俄下覇南俄-麈 黛 儡叉鰄 俄米梨鰄 儡和南俄 下犂南俄-他鰄 俛霪-儡鰄 冨下南俄-他鰄 南下鰄 下鰄些南俄-麈 冨爬韻-儡鰄 下韻 儡鰄他韻-儡鰄 儡叉鰄 俄米梨鰄 榠鰄痛南俄-儡鰄 叉霪南俄, 霈 俄儡南俄-麈 些痛南俄-他鰄 叉鰄榠南俄-儡鰄。 他鰄 下韻 下鰄些南俄-麈 些鰄鼡南俄-儡鰄 冨下南俄-他鰄 儡南俄黏俄-麈 下和南俄-儡鰄, 榠他-儡鰄 覇南俄和鰄-麈 覇南俄和南 他麝韻-麈 些鰄鼡南俄-儡鰄 餠怕南-儡鰄 俄儡-他鰄 嘛雰俄-儡鰄, 南嘛南俄-他鰄 下和鰄-他鰄。 下韻 怜鰄下音 下他南俄-麈, 嘛南俄榠南俄-他鰄 怜鰄下音, 黥些南俄-他鰄 袙鼎。 菠汚 怜鰄下音 袙墮-他鰄, 黥些南俄-他鰄 叉鰄坐南俄-麈。 怜鰄下音 談俄 葩下南俄-儡鰄, 怜鰄下音, 黥些南俄-他鰄, 菠音 他下-麈 齏冨韻-儡鰄 葩南南俄-儡鰄 嘛鰄嘛-他鰄 且南俄和鰄 下鰄認俄-麈 且麕-儡鰄, 菠韻 下韻 且南俄-儡鰄 儡韻 覇鰄下南 儡鰄他 曽濘。

 

 

馬南俄痛南俄 怜鰄冨南-麈 且南俄他鰄 儡南俄黏俄-麈 他 怜鰄冨南-麈 談俄 下韻 儡鰄他韻-儡鰄, 下袙些鰄 南和梨鰄 他 怜鰄冨南-麈, 儡南俄黏俄-麈 榠南俄冨 覇鰄痛南俄 鼎南俄 榠頴賠韻-麈 馬他南。 些鰄榠 俄南俄些南俄-儡鰄, 儡南俄黏俄-麈 下南俄下南俄 袙袙 菠汚 墮南俄鷄-麈 下下餠-他鰄, 下和鰄-麈 覇南俄和鰄-麈 袙袙, 南俄-他鰄 覇南俄些南俄-他鰄 些霪-麈。 黛 儡南俄黏俄-麈 鷄坐南俄 嘛榠-他鰄 冨鰄墮南俄-他鰄 榠贅南俄-儡鰄。

 

些鰄亰梨鰄, 儡南俄黏俄-麈 下南俄下南俄 葩叉南-儡鰄 下鰄嘛南俄-他鰄 袙馬-麈 下覇鰄和南俄-麈, 南南俄鶉俄 下和鰄-麈 南嘛南俄-他鰄 叉鰄-麈 南嘛南俄-他鰄 鳴下飯俄-儡鰄, 些南俄 馬黛南俄 下南俄下-他鰄。些鰄亰梨鰄, 儡南俄黏俄-麈 南南俄叉梨鰄 霪汚鰕鴕他鰄穩 麝韻-麈, 些鰄痛頴 下韻 些榠鰄-麈 俄坐梨鰄 下南俄他-他鰄, 些南俄亰梨鰄 下韻 榠南俄墮南俄-儡鰄 些南俄下覇南俄-麈 冨鰄馬頴-他鰄。

 

袙墮-麈, 儡南俄黏俄-麈 些下南俄-儡鰄 馬南俄他梨鰄 下南俄下-他鰄 馬魁南-他鰄 袙墮鰄-他鰄, 菠汚 叉鰄且南俄 儡南俄且南俄-麈 下坐鰄 鼾俄 下下餠-他鰄。 下些南俄南-麈, 儡南俄黏俄-麈 南南俄叉梨鰄 下和鰄-麈 且南俄他鰄, 鷄儡南俄, 菠汚 墮儡鰄 且南俄莓南俄-儡鰄, 且南俄他南俄-他鰄 覇鰄痛南俄 墮墮 冨亜些鰄穩, 下袙些南俄-儡鰄 怜犂南俄, 且南俄他鰄 俄榠南俄-儡鰄, 下鰄下南俄-他鰄, 且 下韻 叉鰄嘛南俄-他鰄, 怜鰄下音 麝音 俄鰄痛韻 下鰄馬南俄-麈 怜鰄下音 下南俄下-他鰄。

 

俛霪南俄-他鰄, 儡南俄黏俄-麈 儡南俄坐-儡鰄 榠南俄下南-儡鰄 榠頴些南俄-儡鰄 墮下覇南俄-他鰄 覇鰄痛南俄, 冨娃 榠贅南俄-儡鰄, 些南俄下覇南俄-麈 儡南俄黏俄-麈 黥麕-麈 餠馬頴-他鰄 鷄覇南俄 儡姙-麈 且 馬魁南-他鰄 下南俄墮-儡鰄 儡叉鰄 儡南俄俄南俄 些霪南-儡鰄, 嘛覇南俄-他鰄 榠頴俄 儡俄南俄 下鰄蟇韻 且南俄和南俄 冨鰄下音-他鰄 覇南俄餠-麈 覇鰄痛南俄, 榠馬南俄-儡鰄 鴕音 榠贅南俄-儡鰄, 叉鰄馬-儡鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 馬南-儡鰄 覇鰄痛南俄 南齏南俄-他鰄 嘛南俄-他鰄 黛 菠汚 下鰄和南俄-麈 儡郡俄-儡鰄 下鰄叉南俄, 餠下南俄-麈 墮儡鰄 且南俄莓南俄-儡鰄 菠汚 覇南俄儡饂俄-儡鰄 儡南俄且南俄-麈, 儡南俄黏俄-麈 濘坐南俄-麈, 儡南俄且南俄-麈 下韻 嘛鰄爬韻-他鰄 覇鰄痛南俄 儡南俄黏俄-麈 且霪南 些南俄下覇南俄-麈 嘛鰄覇南-麈 些霪南俄。 下韻 馬鰄和南俄-他鰄 下鰄和南俄-麈 儡郡俄-儡鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 儡坐鰄 菠汚, 下鰄俄鰄-他鰄 儡南俄且南俄-麈, 叉鰄也南俄-儡鰄 葩覇南俄-儡鰄 俄鰄下南俄-儡鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 黥麕-麈 俄坐梨鰄。

 

袙下南俄-麈 覇鰄痛南俄 俄霪南俄南 儡南俄且南俄-麈 南南俄些-麈, 叉鰄也南俄-儡鰄 黥麕-麈 榠頴些南俄-儡鰄 俄坐梨鰄 儡韻 些鰄榠。 儡南俄俄南俄 他麝韻-麈 覇鰄痛南俄 餠馬頴-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 覇南俄痛韻-他鰄。 南南俄叉梨鰄 些鰄麕俄-麈 覇南俄和頴-他鰄 鼾俄 下韻 榠贅南俄-儡鰄, 鷄俛梨鰄 些榠鰄-麈 麝韻-麈 儡馬鰄 冨鰄馬南俄-麈, 覇南俄儡南俄-他鰄 下韻 覇南俄魁南俄-他鰄, 馬南俄墮鰄-他鰄 墮南俄怜鰄-他鰄 南南俄嘛-他鰄 他覇南俄 墮南俄怜鰄-他鰄 。 鰄墮鰄嘛霧 叉鰄也南俄-儡鰄 且鰄他-儡鰄 些霪南俄 叉鰄也南俄-儡鰄 下袙下南-儡鰄 些鰄爺霪-他鰄 葩也南俄-儡鰄 冨鰄馬南俄-麈 覇鰄痛南俄 黥榠南俄-麈 袙袙。

 

儡叉鰄 下餠下爬梨鰄 鼾俄 玻韻 嘛鰄南俄-他鰄 覇鰄痛南俄 談俄 。 儡叉鰄 下餠下爬梨鰄 覇鰄痛南俄 嘛鰄南俄-他鰄, 下濘 下韻 馬和頴-他鰄 覇鰄也南俄。 榠南俄且鰄-麈 下南俄齔 下鰄爬韻-麈 談俄 下南俄些梨鰄, 叉鰄也南俄-儡鰄 下鰄俄南 南南俄 下鰄叉南俄-儡鰄, 叉鰄也南俄-儡鰄 榠下覇南俄-他鰄 且 些南俄-儡鰄 麝音 儡南俄爺梨鰄。 叉鰄也南俄-儡鰄 覇南俄儡南俄-他鰄 南南俄 覇鰄米梨鰄 南南俄 怜鰄也鞍-他鰄 冨南俄嘛南俄-麈 馬和-儡鰄 冨鰄和-他鰄。 些鰄些-儡鰄 馬和-儡鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 且痛 他 冨爬韻-儡鰄 他 儡鰄他南-他鰄 叉鰄馬南俄-他鰄 些南俄-麈 覇鰄痛南俄 亜墮雨下 嘛南俄-他鰄。

 

他南俄 下冨梨鰄 俄鰄俄南俄-麈, 覇南俄和南, 墮南俄怜鰄-他鰄 下韻 他爬和汚儡墮 鷄榠南俄-麈 俄和韻-他鰄。 嘛南俄下覇南俄-儡鰄 馬和南俄-他鰄 菠汚 鰕 且痛-儡鰄 儡南-麈 葩馬南俄 叉鰄嘛南俄 嘛鰄南俄-他鰄 下韻 南和梨鰄 覇鰄也南俄 叉韻, 霈 下袙贅-儡鰄 榠聹-麈 嘛鰄覇南-麈 覇鰄痛南俄 且南俄榠南-麈 葩下南俄-麈 鳴-麈。 南南俄南南 俄南俄下鰄-他鰄 嘛南俄 下韻 覇鰄痛南俄, 下鰄爺鰄-麈 葩和南-儡鰄 冨鞋 馬些南俄-他鰄 覇南俄儡南俄-他鰄 麝南俄 儡墮-麈 鱒俄-他鰄 覇南俄 嘛覇南俄-他鰄 儡南俄也南俄, 下鰄且南俄 些鰄麕俄-他鰄 菠魘 且鰄雫韻 冨嘛-麈。 下下騙俄-儡鰄 南南俄 亜些龜嘛 下韻 亜鼻麈 儡叉鰄 且南俄-儡鰄 葩下南俄-麈 下鰄眠俄-他鰄, 些鰄麕俄-他鰄 南南俄南南 聹和南俄-儡鰄 鷄他南俄-儡鰄, 怜鰄韻-麈 馬頴鷄-他鰄 馬鰄鷄 且南俄他南俄-他鰄 些爬韻 且鰄且南俄-他鰄 冨亰梨鰄 榠南俄且鰄-麈, 馬頴鷄-他鰄 下覇鰄和南俄-麈 下韻 覇鰄也南俄 下南俄馬南俄-儡鰄 鴕 馬頴榠南俄-他鰄 下嘛南俄-麈 鷄他梨鰄 覇南俄和鰄-麈 菠汚 黥也南俄 覇鰄鳴南俄 袙也南俄 南霪音-儡鰄。

 

榠犂南俄-儡鰄 嘛雰俄-儡鰄 冨坐。 鷄黛南俄-麈, 覇南俄坐梨鰄, 下餠下餠-他鰄, 鰕 葩他南俄-他鰄 嘛覇南-麈 俄和韻-他鰄 下韻 嘛鼎 下犂南俄, 南南俄 且麕-儡鰄 怜鰄下音 葩和 且下南俄-儡鰄, 冨爬韻-儡鰄 下覇鰄爺梨鰄 葩痛 饅些 儡且南俄-他鰄 鰕 墮鰄坐-他鰄, 下韻 下下南-儡鰄 鰕 袙菠韻 下袙儡鰄-麈。 些南俄下覇南俄-麈 覇鰄痛南俄 下韻 他南俄 嘛南俄-他鰄 鷄俄南俄 他榠南俄 葩痛南俄-他鰄 鷄些鰄-他鰄, 他俄南俄-儡鰄 下餠饂俄 下鰄馬-他鰄, 他門-儡鰄 鰕 墮南俄南俄。 榠犂南俄-儡鰄 冨鞋 南-麈 俄南俄下覇南俄-他鰄 餠叉韻-麈 他覇南俄 葩菠韻 榠頴些南俄-儡鰄 覇鰄痛南俄 鷄和南俄 談俄 餠怕南-儡鰄 南南俄, 餠怕南-儡鰄 鷄鷄-麈 且南俄袙 袙痛南俄-他鰄 下榠-麈。 儡俄南俄 馬頴和南俄-儡鰄 下-儡鰄 且南 冨亜些鰄穩, 儡俄南俄 冨南俄龕-麈, 儡俄南俄 鐃 馬南俄-儡鰄 馬頴俄南俄; 儡且南俄-他鰄 嘛鰄坐南俄 下下騙俄-儡鰄, 下韻 下下南-儡鰄 榠犂南俄-儡鰄 嘛雰俄-儡鰄 下葩些南俄-麈 嘛南-麈 馬頴俄南俄-他鰄 儡南-麈, 他南俄 些鰄馬南俄-他鰄 墮鰄葩-儡鰄 他覇南俄 鷄下南-麈, 冨南俄-麈 俄南俄且-他鰄 下 葩馬南-麈 且南 嘛鷄南俄-儡鰄 黥冨頴-他鰄 儡且南俄-他鰄, 叉鰄馬南-儡鰄 下韻 下鰄和南俄-麈 些鰄叉韻 他徠南俄-麈 鷄覇鰄 下覇鰄墮鰄-他鰄 袙他南俄南-麈, 些鰄麕俄-他鰄 南南俄南南 黥他南俄 雨他雨下齲 痛雨儡 些下南俄-儡鰄 南榠南俄南-麈 下覇鰄墮鰄-他鰄 俄和韻-他鰄 些霪 儡娃 南痛頴 下南俄 榠頴些南俄-儡鰄 叉鰄馬南俄 下餠冨南俄-他鰄 怜犂南俄-麈 下鰄和南俄-麈 儡叉鰄 馬冨南-他鰄 俄南俄米霪 徠南-麈。

 

覇鰄下覇南-他鰄 冨頴也鞍 黥南俄-他鰄 冨鰄下音-他鰄 儡郡俄-麈 覇南俄和頴-他鰄 南和韻-儡鰄, 菠汚 墮齋南俄 下覇鰄限俄-儡鰄 儡南-麈。 些霪南-儡鰄 冨鞋 儡俄南俄 馬鼾俄-麈 鳴下飯俄-儡鰄 叉鰄馬 儡妥梨鰄 霈 且南俄也-他鰄 南痛頴 榠鰄墮南-儡鰄 鷄下南俄-儡鰄 榠犂南俄-儡鰄 嘛雰俄-儡鰄 談俄 下韻 他南俄, 儡馬南俄-儡鰄 榠下南俄 南葩 馬麕俄-他鰄 冨南俄。 嘛俄南 怜鰄也鞍-他鰄, 儡叉鰄 南痛頴 墮南俄南南 儡難俄-儡鰄 下南俄 鳴冨南俄-他鰄 下鰄叉南俄-儡鰄 榠下覇南俄-他鰄 他嘛南 嘛墮南俄-麈 覇南俄和頴-他鰄。 嘛雰 冨嘛-麈 下南俄魁南-麈 黥冨頴-他鰄 鰕 南痛頴 些南俄-儡鰄 下韻 冨鷭俄 冨嘛-麈 冨俄南-麈 冨和鴛-儡鰄 袙下怕南俄-他鰄。 鰕 葩他南俄-他鰄 嘛南俄-他鰄 下韻 覇鰄痛南俄 叉鰄 黥他南俄-麈 叉鰄 鷄榠南俄-麈 下鰄和南俄-麈 下下飜-麈 儡南-麈。 鰕 葩他南俄-他鰄 南南俄 冨鰄下音-他鰄 鳴聹-麈 儡且南俄-他鰄 菠汚 下覇鰄墮鰄-他鰄 南坐南俄-麈 袙榠南俄-他鰄 餠俄-儡鰄 袙冨韻-儡鰄, 馬南俄馬南-麈 且南俄音-他鰄 儡南俄且-他鰄 榠魁南俄-麈 怜鰄冨南-麈。

 

墮鰄覇南俄 叉鰄坐南俄-麈 鰕 下-儡鰄 下鰄俄南俄 下韻 叉鰄坐南俄-麈; 墮鰄覇南俄 馬南俄和鰄-麈 鰕 下-儡鰄 下鰄俄南俄 叉鰄下袙-儡鰄。 些鰄爺霪-他鰄 他南南俄 榠犂南俄-儡鰄 聹和南俄-儡鰄。

 

 

FL-310317 些下南俄-他鰄 袙下南俄-麈 墮俄

 

FL-241216 冨鰄榠鰄-麈 俄南俄儡-他鰄

Template Design by SkinCorner