Oct 22, 2017

کی ليليتهرا چيتب و تيکم بيضز

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

کی ليليتهرا چيتب و تيکم بيضز Cover
کی ليليتهرا چيتب و تيکم بيضز
 
جيسرعد کی شوکمرا تصئ سصک. تيصک جوبب سصک سعلک، گعنل کی زد لوبب بيسر زبب ثن تيکم کسيضی. تيصک جوبب سصک کلرس، سصک لوضم اس سنکس وو گعنل جوبب سپرته شوذی کا کوگلرا کی ليند. کلديرّا زيط بربر خيبن ثن تيکم کوز، ًيظن تيصک جونک کسذم کيرا کوگل، وو چلم کيرا هوصئ. تيصک توط لو کيدب، پيگئ هوپدرا ولع هيپر نولفرا کی جگر، را ماه زر، کی زرز خوريست می شلل
 
نولفرا کی جگرّا جسرّا پوذف کيمد پيظد وو زوط می کسوزز خوری. جوگز بودب ًعکد می دعقرا ًيم کی رظ ليدن ميصف نود هن انی، وو لصئ جوبب بمم کوتر می لوخ نوگز هيسزرا تبم جگر وو توب شگد چرا وو جيمک موبب هوضئ هن تيگب، گتب نيفيتسرا تيگب تيصک جوبب هوزب کارا پتئ شوبئ. بربر تيظی خولی گوذئ، هيپر تيظی لوست گکم می دورم زط بيسکرا هيبن لو زط تيگب ميرک تدن کيصل، وورا نوتز زوکد دضد کسوذه تيکئ هيپر رونئ، وو خوری زوکد لو کيصل هوطی. تيپک، سپر ترب حائلل مينميرا کسذ جيمی وو سوگد گوظئ نايبب ميرا هوذک ظف کی شوکم، وگرا خوری لوگن دوصز؛ هيپر سوصف دوصز انهست روکی ميرا جيصد، وو پزف، تيگب تيصک زوکد لو هومف نوتز.
 
ليليتهرا وو تيکم بيضز توب، تصئ انه هگن:
 
 
جيپزرا کی ميمبرا جيپز استرا انّن. جوگز هينی است کی ليليتهرا، وو گيضل کيرا زيطد. جوگز خولی ليگئ کی بيظر، وو بيضل زيسئ کی لپيس کوصر ثن رظ نينب، وو سعسلرا تسل کی بوسی. رظ کيمه خولی شعنئ. رظ روه می است بيسر هوزب ثن شعنئ، وو ثن چيبل، وو ثن تيذل تيط بيضفرا شعدئ کی ميمب. جوگزرا شيگرست چعتر سيرک. رظ جعزر خولی هيسزرا تو زوکد نوگز ثنرا رضز تيگب هگف. رظ شوذی کا کوگلرا کی ليند خولی ًيطن شعنئ.
 
تيظی خولی رظ سعکر، زد تو ميرک گصم کا رظ لوپ، کارا اکت دول کی ميمبرا ثن زد تو تصئ زومک، جوبل موبب نصه نوتر لع تو شا لوبب زنئ تو ثن رظ لصب. بطئ هين، خوری سمن بيسر زوطز ثن شوگم کی هيليرا شعمک وو کولم بعری سوصف تودن انه تو فيلر رظ کسوزز، وو توب، خوری سمن بيسر وزم نگف اله سوکبرا يهعيه جيطف می رکن. موبب ط کی سومه سمن ستز سعکر،را لعصف رظ پيظد بيسر رب مضف وو موسز سعکر ميرک موبئ بيسر چزل.
 
موبئرا کی انّن خولی تيظی
 
جيپزرا کی لوکد ابمست. جوگز سی زيره ناطز شومل، جوبل ليگئ بيظر، وو جمف استرا کيرا جيصد، انه زيمز انه کسزرا کی کوزرا کی رولب. جوگز ززف دپز کی کيصه کسئ، وورا ليگئ ريگب کی پوذف. رظ کيمه بوزلست. رظ روه خولی ثن تيگب لوپ کوزی انه ته، وو خولی شيگر ًيطن هوزب ثن روزم، وو ثن تيذل تيط بيضفرا شعدئ کی لوکد. رظ جعزرّا است سعصل تو زوکد نوگز ثنرا رضز تيگب هگف. رظ شوذی کارا کوگل کی ليند بوزلست.
 
تيظی خولی رظ سعکر، زد تو ميرک زوزل کا نودف نمئ، نايصی کا زيبزرا کوسز کی نينب کسعدر، جوبل موبب نصه نوتر لع تو شا لوبب زنئ تو ثن رظ کونر. بطئ هين خوری سمن بيسر زوطز ثن شوگم کی هيليرا شعمک وو کولم بعری سوصف تودن انه تو فيلر رظ کسوزز، وو توب، خوری سمن نگف بيسر وزم زبد رظ ليلی خولی ثنرا شيصر. سوصف خولی ًيطنرا بوس تودن هيپر رظ لصب.
موبئرا کی ابن عبثت.
 
جيردرا کی زيخرا است ميظئ رب اننّيته، چعتر کی برنبر اليميت رشی. شعش جيرد استرا کی نوله، کيمد کی ليتب وو کی زيتن، ثنرا جوظد. شعش ًوش انه ميظئ بيزر کوخ، ثن کليرا کی ليزک، وو نت کی سوبتيله بيکد مونف زط ميمبرا جيپز انّن. زبد تيصک تصئ ثن ًکز، تيگب خولی، زبد تيکم کسصم پرل تصئ بنف ببئ ثنرا جوظد، خوری انه است کسصم ناپر ديمی شوصد هومز ثنرا جوظد، می يربرا تعضی زوپم کيرا جيصد نعنّعرا گعصئ. وو تيپبرا خولی جيگر جوگک وو وبن. شعش شيگر ًوش ثن ال ارمرن، وو خولی تيف ميظئ گوبز ال وردين الهعلهرا لضک کی انه شعزر، فوضبرا رب لگريسّه کی کور. زط ميزبرا وو موبئ کی انّن، موبب پوذف متز هيطک می زيرد گرنگر زيرهرا فعظن کيرا کسيبم؛ هيپر بطئ ًوذک، ثن انه ارلمر، جوگز شعپن است می جيرد. خوريرا توا توپر تيگب کطل فيبه گرنگرّا هوذف پيزر تيگب ليدب جعسم ًش ننرا دظد کيرا گعصئ، وو کيطی يسل.
 
شعش شعپست جيردرا کی ليتب، وو بوطک کذه نعنّع پر ليزن شا فيلئ خوری، وو شا ليسد پومرّا روکی. بربر کوژ تيگب انّن تنل انه نصز هيپر انه نصز وو تيگب نازب چصل برنبر انه موبب ليزن لوبب تمی ًوضن کذه.
 
انه کيمه يکز استرا زند. انه للف خولی ثن لوپرا دعضئ، وو ًيطن ثنرا ميظئ بيزر هيرک کی هذل، وو ثن رومد دوصز کی بيپز،را زد تيگب است هذل هعسم هيپز. انه جعزر خوليرا تيتئ تو زوکد نوگز ثنرا رضن تيگب هگف، وو ثن زد پلی تو زوکد بيسر کی جوصن می شوصه؛ بربر کسيضی تو حائلل می رزمرا تيگب کوسز بصئ، هيپر تيگب زوسر است جيسی جيمی، کسوبه جيردرا چسس تو. انه شوذی کا کوگلرا خعدب ليند، کيزن کی ناطز ثن اليم وو انّن انرو، زندست.
 
تيظی انه است سعکر، زد تو ميرک گصم کا دعضئ، زيخ بطئ گذک ثنرا جوظد زط موبب زر لع زپل رظ کونر. بطئ هين، خوری می است بيسر زوطز ثن يکزرا شعمک وو کولم رونن بدب، نگف می بيسر وزم زبد متز ًوظن، انّن پر تودن.
موبئرا کی اينّن هبب، است برنبر زد موبئ شعش خولی کيطر کوزی ثن خپلرا کيرا فيظب.
 
جيپزرا کی سوکبرا ليپی استرا شمّش، شيکف کی انّن. جوگز سعپيست نعنّع تکن کی جيسب، ززب دپز کی کسصم کسئ، کيسز روزن ًيسد ثن رظ رنل جوزف وو همد ديسک ثن رظ ليدن، سيصد طی ثن گوض ديرک تين. جوگز جيپز استرا کی ليدن. رظ کيمه جيسبست. رظ روه می است بيسر هوزب ثن کول جيسب، وو ثن کول جيسد موسن وو پصز. جوگز شيگر است چعتر ودّو. رظ جعزرّا است هظر تو زوکد نوگز ثنرا رضز تيگب هگف. رظ شوذی کا جيگرّا کوگل کی ليند جيسبست.
 
تو ميرک گصم رظ سعکر ثن جيسب زبد سوکبرا خولی گذک ثنرا جوظد، ًيش کا منف تودف نايصی شيگب سوصف پلی چوپز ميرا طی، بربر ًيش. بطئ هين خوری سمن بيسر زوطز ثن شوگم کی هيليرا شعمک وو کولم بعری سوصف تودن انه خوری موبّست.
 
 
را موبئ کی شمّش کسنفست. جيپزرا کی لولف معق استرا لگرنن. جوگز يهعيه جوکبرا کی ليزن کا کعمرا کی ليذز، وو بيضل تيکم وو فليل. جوگز جيپز استرا کی زيتن، وو ًش ًيتر کيرا ًوگر نازک، هيپر جوگز دوعلت ثن کوتهنن هيپر تودن. رظ کيمه دوبه است وکب. رظ روه می است بيسر هوزب ثن خوذ، وو ثن کول زذه لزز می شوگر بوسيرا کی ليزن وو کی انی ملس. رظ جعزر هبف استرا تو زوکد سعذد انه تو نوگز زوزبرا ثنرا رضز تيگب هگف. رظ شوذی کا کوگلرا کی ليند وکبست.
 
رظ سعکر ميرک بيسر گصن نعنّع پطل کی خوذ، نايصی کا نيظئ ثن بوسی زبد لولف خولی ثن اکسلتين ثنرا جوظد. خوری بوس است فوز انّن موز، هيبن فر جولزرا کی لوزف وو کی ًونز، زبک تو چيمز بيسر سگب نايصی جورر. خوری ميرک بيسر زوطز هيسز ثن جوظئ چوصف، توب ثن هيله شعمک، وو توب کعته بدب شيگب تودن انه خوری موبّست. بربر تمی چنب لو می کسوزز تيظی سعکر جوتئ، هيپر خوری سيبم است تيکم.
 
موبئرا کی لگرنن گيسلست.
 
جيپزرا کی کمن ليپی استرا کی ليدی، کودرمرا سوروک کی فودبرا جوکر بگم. کودرم توا کيگن کی انّو هينی، ايکنسّی، می فونز بيپن الهعله هسبرا کيرا ًوگر نازک وو جوگز زذئ پيظل هبن، سوذزرا ًوذ کيرا گوذئ وو يطه ربرا کيرا ًوگر نازک ًش نان رظ همه. تيگب سمل دونی، است بربر فوذک. کودهسم توا بوطف هبم ميز وو پيظئ برنبرّا ديضی کيرا گيظز جيصد، زد پيظئ جوگز رصز می تيظی دول. رظ کيمه ينبست. رظ روه خولی ثنرا لوضم توکل، وو ثن چعطر. رظ جعزر شيدف استرا تيگب تو زوکد کيصل نعنّع ثنرا رضز تيگب هگف. رظ شوذی کا کوگلرا کی ليند ينبست.
رظ سعکر زد تو ميرک گصم کا پطل کی توکل نايصی چعطر، زبد کمن سوخ است ثنرا جوظد، زدز ليسک شمک خوطم می ايکنسّی انّو لوطه. تيظی سازف بيسر زودف انهرا نصک، وو زوطز ثن يکن شعمک وو کولم بدب تودنرا هيپر رظ کسوزز. کوژ تيگب کودرم ًوش انه معق زکم زط ليگئ بيظر وو همل ديسک ثن رظ جذی. جوگز چطه کيصن وو ذز کی بعدک، وو کسدئ لعرا جوظد کطدرا زنئ. تمی چنب می سوگب رظ بعزن ثن نگفرا ميظئ تطل کی چونن، هيپر رظ معدز خولی پيظل وو رظ ًول هژ. زبد تيذم هست متز کيرا پيظئ کيرا شوبئ کمن، چعت گرور زر کيرا ًودد پيظئ لمل زط ثن تيصد هگن وو تيصک زوکد تدن کيصل.
 
موبئرا کی کودرم تکنست.
 
جيپزرا کی روکر بيشه است چعتر رده، ليپيرا کی کيطد وو کی سصل. جوگز ًوش زط دپز کی کسئ وو ليگئ تيکم، ززب ليزک شينک. جوگز هيق استرا ليليته انيرا تطل انگم. رظ کيمه دوبه استرا گودل بوتن. رظ روه می است بيسر هوزب ثن کوش، ثنرا کظف گذئ کی هيپی، وو ثن تيط کی دوصز وو کی ًوبک.را کسئ کی شوسف تصئ رظ تينب. رظ جعزر کوبد استرا تو زوکد کيصل نعنّع ثنرا رضن تيگب هگف. رظ شوذی کا کوگلرا کی ليند بوتنست.
 
تو ميرک گصم رظ سعکر کا کوسل پطل نايصی کيسف، کطد خوری زيمز هيدن هيبن هعگمرا کی پورب.را خوری سمن بيسر زوطز وو يسف بدب انه کول را نصک، رظ کسوزز فيليست. خوری سمن موسی بيسر وزم زبد سوکبرا خولی ثنرا شيصر، بربر نگف اله موزرا يهعيه هعتی وورا گعصئ يهعيه جدر بوتن، هيپر بيشه کوزئ بوسرا زظک کی فبمرا تيگب عگئ النل شرا دوس، ليلئ هيپر روکی. جوگز کوزئ بوس تتمرا کيرا ًوگر نازک را پيضم کی تيکم زوصن، وو لزلرا کی جگر.را رظ يگب خولی يگبرا کی موزرا کی تودن.
 
رظ موبئ خولی هظه انه تصئ مزرا کيرا گعصئ.

 

 

Liber Abbaci. Leonardo Pisano. 1202.

 

FL-060215 The Lilith's Chess Variant and its Secret Codes.

 

FL-211017 Lilithsershyr thwi su aedrea ushōe - On the Lilith's Chess Variant

 

FL-180614 Ljošisk biz mi katagti zi bisućamlasejişi

 

Hunt, Tony, ed., Les Gius Partiz des Eschez: Two Anglo-Norman Chess Treatises. Plain Texts Series, 3. London: Anglo-Norman Text Society, 1985.

Template Design by SkinCorner