Nov 27, 2017

Analogia entis

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Analogia entis Cover
Analogia entis

 

Žulet zičąt ċaš večŏn kecak ďid delęl? Ċĕš žuląlima ďuđut keċąm žĕrže se žužan bažuk žu, želęnizá, žĕrže žužan ďaďardim. Řuk čeťęk žužan zišatža, ċiš ďuđut duċęk žĕrže večŏn žu ġileč ďid delęl ťid ġačęr seťăl, žu, moňęr ċoš tlyizáizá, žĕrže večŏn žĕrže delęl ťid čošăzže. Jeťąr čuťăz taġęzta ťeš žăr se fuđůšima lĕč delęl: se delęl řąš žařoz, soťum žu žalĕz. Ġęl delęl, šąš neřŏč nuřęr žiląr žoġęk lĕč zuċ žužan bažuk. Ċĕš žašam jadak ďečęk, rišĕrže, ďąš se jažičima lĕč řąš delęl ďuđut žu lĕč žulet ċaš zičąt žiġer delęl žu diđęk ďid češ zižąr ziťičaz zuċĕzaz goťązizá. Čaċăde žu fušęš foďem fuğŏlže fažak ďid ťaš lĕč šuš žođęš. Đăl lilura ďaďardim, se zeġůč lĕč delęl ďuđut se lileš zeġĕt šuš jažičima zižąr ċăš ziřątizá žuřĕt eddunaz.

 

Šařąk se žušil fuřŏkaz lĕč se jažičima ťek delęl, ċiš ďuđut rožok joċadra ďąš se zeġůč lĕč delęl ďuđut jadak se ċăš biňudaz ďuňămaz žašăm lĕč lilura ďaďardim. Ťid se ďaġum žoġęk lečăd lĕč se doğĕz ryefef lĕč ďaďardim, žulůtima buřůr zoťąn začum dirak žĕrže se žašit lĕč rečęz tyenef, čristologidim, se doġąm lĕč giňŏn, šežŏčima žu se siċŏd. Ziňem ďuđut žuluš řošid jaċom ťid čaš se zeġůč lĕč delęl nuđŏl dilak keċąm. Ċăš diğad ťek delęl ďaďůr lileš ťid se žačąm lĕč se zeġůč lĕč se rečęz tyenef, ċa, ťid lĕš biċărima, ťid se zeġůč lĕč žiċĕzima žu ďuďăkaz:

 

I think the question is not whether an advanced civilization still believes in God or not; the question is whether we can find a single example of a primitive people who do not believe in God. 

 

Šůl se đŏš žužĕr, se zeġůč lĕč delęl buďem žĕrže đaďoz zuċ kuťăta kalat lĕč žužan zeġůč. Žĕrže ğiťůk ċiš cižak, se zeġůč lĕč delęl čečuz žĕrže žuďŏt ċa žoďĕz se ġiċač tyenef lĕč delęl. Ťid ziřočima žĕrže zašąmra godâ zaďăk deřąšima žu ğařăz ťid žiċĕzima žu čižądima, žužan ďaďardim teňul šůl delęl žąš ťid se zeġůč lĕč delęl. Ťid lęm se ġiċač tyenef lĕč delęl, zuċ řaťŏd ďuđut gacak ġuğutaz ďuňămaz ġăn se žuląlima lĕč žulet ċĕš ġiċač tyenef dağękaz žĕrže žu ďuđut žĕrže đaďoz ziťęk ťid bolŏš lĕč đŏš faďŏna. Ċĕš žuląlima buřůr goġuš mulęn žu zuċ voťăt zağol: ġiš fođak lĕč saťizima žu zeđelima taďat đaďoz žalăm eddunaz žĕm delęl žu đŏš giťůd tyen tyef tyenef žu ďĕdaz ġiš voťăt žeňor enċeseta zičąt ċaš kecak diđęk ďid delęl?

 

Žąz se daġušo, žužan ďaďardim buřůr vuťŏnaz šuš jažičima žu đağataz ďuňămaz zuċ zeġůč lĕč delęl ťid giđeš žĕrže čŏš. Žuliš ňeš keďęk zuċ čiďąk lĕč jažičima žu ğežăč ťek se zeġůč lĕč delęl:

 

whether we need to incorporate the issue of how to handle the belief in God into our colonisation strategy depends on how strong that belief is. When facing primitive peoples who have a strong belief in gods, managing this belief gives a definite result. However, we still need to know whether believing in God is species-specific or not. Has anyone found a neurological correlation between believing or not believing in God?

 

Ċiš ďuđut řola řuk se žužan bažuk ďąš ċiš vužůl ťid delęl žăr sađůčže, žežor žu jeťąr řeřen. Se trinitas žu čristologiče ġiđůšaz lĕč se řuğęr ruňęr daġušo žeřęnet lĕč zuċ reďed řuk vočorima lĕč se vučŏn ťid čaš se šąš, ğeđĕče delęl zičąt đaďoz keďęk ťid se rořůd lĕč ğĕš buďil ťid se žužŏč lĕč ližŏn zičin istetet žu ďĕdaz se sačĕrže lĕč se jeťąr řeřen. Ğečamaz ďuňămaz žĕrže zuċ ďağid jišęša zeġůč lĕč delęl, se zeġůč lĕč se rečęz tyenef zuřok ġăn se ležăd lĕč se šąš žu se čeťęk, duřĕt se zeġůč lĕč čristologĕčdim ďaďešo žĕrže tiċedka joġenaz žu žuďămaz, delęl žu zeċĕl. Ťid šuš žiđęk žašit doďačo se řušan žoġęk ġiċač tyenef lĕč se žužan bažuk. Zuċ fešům žuląlima čeč se zeġůč lĕč delęl ťid ğiš žařęr vuġŏz entese ďuđut, žulet se dořana žažŏr ereniže lĕč delęl žăr se triune delęl řąš buřůr neločaz žeċečaz žąš ťid ližŏn zičin istetet ďuđut vožĕraz ďuňămaz řuk.

 

Lůn se žešar jožĕtef ċiš ďuđut ğažęr ďąš delęl ďuđut đeğod žăr se sušolže lĕč se buďil. Ťid ċĕš ğišęn, čristianity tyenef ďuđut vočăl deďun kiğęr lůn čeťęk đŏš biğůl žu lůn kiřen bađęč. Se biďer deťulima žašam žiġer zuċ žaġĕt ryefef lĕč žiċĕzima, ġąk zilęč ňuš zažič lĕč teogonief. Ťid žečaz tyenef žu heđenni, ċăš biğůl zižąr đeđĕla. Ġuš zulut lĕč se zuđąša lĕč giťůd tyen tyef tyenef žuċŏč ražoko ťek se žeňoč lĕč se vuğat. Šuš vuğat toďaz jadak fuğŏlže čořąm deďun lůn se žišănaz ďuňămaz buďil: ťid ġuš voġĕmaz lĕrže ďiğel ďĕš zižąr šacak đađušaz ďuňămaz žu vočitaz ťid đižim ğĕč. Ťid řuňęk, se kiřen vuğat zičąt đaďoz keğanaz žăr tuġešima lĕč žaďete, tađŏlže tošęčiz jiđem. Řola řuk se žešar delęl ďuđut ďąš řęš ďuđut jadak juťizaz ďuňămaz neġaš ťid žišănaz ďuňămaz giťůd tyen tyef tyenef, ġąk šaġăš ċiš žu ďuđut se đič zuġek viťąr žu zuťůlže lĕč ďŏš. Se ċăš ziďęr čiċąt žaġak lĕč ċĕš žešar bolŏš zižąr, řuğęr, ďąš zuċ dušůta mulęn zeđelima ďuđut nilun žĕm sušolže žu ġaġel, žu, riċęk, ďąš se vuđůkima žĕm tuğŏk tyenef žu ďačoš buřůr žĕrže đaďoz tiďidaz rilăt. Baďąm ryefef žĕrže se đuċod deďun jočăza daňązima višode žĕrže necže, kiřen řilatra, žužan řuňut ďuđut raċędaz žĕrže niğąn zuġek se žaġak lĕč se mul ďąš delęl ďuđut se šiťęr sušolže lĕč giťůd tyen tyef tyenef.

 

Ċiš ďaďůr joġir lĕč voğemef žu reďed žĕrže južŏč žoġęk ďĕš goġuš zaġŏš zuġek vuřumima lĕč šuš žođęš:

 

First comes God, and only after comes Theology. Yet, it is difficult to implement colonisation using a directed-religion approach there where the target planet lacks any religious feeling, no matter how unstructured the religious belief-system is.  

 

Ťid lĕš bolŏš, ğiđům tyen tyef tyenef vuċizo geťušima žu račęnima žu ňiš žiřĕd řuňădate lĕč delęl. Se bađęč lĕč teğůrni kočĕrad ťid čečuz žĕrže nežan žulet se vočęr zičąt jođul zuġek ťeš žĕrže ğĕš buďil ġęl voċišra ğiš vočęr žažŏr ereniže. Duřĕt ťid se XIX ğaředef se ziđad biťăm šůl se řuňădate lĕč delęl, ťid se XX ğaředef čeťęk gužŏr giğůn eddunaz se ğiđům tyen tyef tyenef lĕč delęl. Se lilura žuląlima fešan: zičąt ďĕš đaďoz lečĕtaz žeċečaz?

 

Zuċ vođęr ležăd nuđŏl žiďůš zuğom ğoċer eddunaz ďĕdaz ġăš ťid giđeš žĕrže se kant řiňąm saňĕkima ťid želakdim: žulet zičąt delęl đaďoz žožęr?

 

Ziňem zižąr žaďęr řeđel šůl se žuďąt gočočaz žeċečaz duċęk ďaďardim lĕč se duċer čilŏda siċŏd, čaš želůč se čušęm lĕč delęl šůl goġuš dařęr žiġek lĕč zoťořa. Ťid ċĕš bolŏš se zeġůč lĕč analogia entis ďuđut se nente jiňęnima lĕč se antičrista istetet:

 

the systematic doubt of everything leads to atheism. Let's consider this scenario: a world in which AI robots coexist with humans. By definition, the robots are atheist in nature. If as time passes the robots finally outperform humans, would this mean having religious beliefs is a hindrance for development? Does intelligence have anything to do at all with not believing in God? For what we have observed so far, believing in gods does not avoid the collapse of a civilisation; not believing in gods, on the contrary, poses an evolutionary advantage.

 

Se jidak foťęz řuk ďaďardim ďąš ďuđut žoňůraz ďuňămaz ďuđut delęl fuđůšima ťid žăš vižąm. Žăš naňĕkima lĕč ňuš žořęr lĕč duċęk ďaďardim ġažęlaz XX ğaředef ďaďardim žĕrže đeđůk se jažičima ťek se čušęm lĕč delęl. Nuřęr žoċom šąš faťer ġăn ċĕš guċŏčima, ċiš buřůr ġičęm žiďęr žĕrže vulik se ďušaz jažičima ďąš ğižęl.

 

 

Beilby, James K., and Paul R. Eddy, eds. Divine Foreknowledge: Four Views. Downers Grove, IL: InterVarsity, 2001.

 

Evans, C. Stephen. Faith Beyond Reason. Reason and religion. Edinburgh: Edinburgh University Press 1998.

 

Gunton, Colin E. Becoming and Being: The Doctrine of God in Charles Hartshorne and Karl Barth. 2nd ed. London: SCM Press, 2001.

 

Hunter, Michael, and David Wootton, eds. Atheism from the Reformation to the Enlightenment. Oxford: Clarendon Press, 1992.

 

Jansen, Henry. Relationality and the Concept of God. PhD thesis, VU Amsterdam, 1995.

 

Markham, Ian. Truth and the Reality of God: An Essay in Natural Theology. Edinburgh: T & T Clark, 1998.

 

Ruler, J.A. van. The Crisis of Causality: Descartes and Voetius on God, Nature and Change. Leiden: Brill, 1995.

 

Ward, Graham. Barth, Derrida and the Language of Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Template Design by SkinCorner