Nov 30, 2017

Κελεναι καιυ ναι ται υς

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Κελεναι καιυ ναι ται υς

 

Βιυ νικευ βυες ι καιυ ναι ται αρι υς περιμεφκεδαι κυς τι ελενε. Κεραι κυεπδαι ται υς περιμεφτεκαρ, κομαι κισαι φιρμε καιυ ται αραρι κοτ ται μεσφεαι νιυ νιζα, τυμκερι κοδραρι δε κεδνιρλο. Κυς τυπυκαρται καιυ υτ υσκει βιδαι υρι ιμπζαικλευ βε κεv κε ζαε κεσδα ι νιζα; κεσυ, κοτ τυ μεσφεαι κεv ι τυ λεμλα, υρι κε ζαικλευ μυτβι ς αι νιυ τιδ κεμ κομαι υρι υτ τι ελενε. Σι, κυκαρ, δε βισι υτ υσκει νυκευ κοτ υναι μετ νασιαι νιυ ελ. Κε μαρι κιεφ, νιριαι κεvο, νιc αι καιυ νιυσι νισπιερβιυ υτ τι υσκει νασιαι κεv ρε ρυσς αβιυ ι τιδ υτ υσκει νυκε, μιεφβισρι κοτ ται κεvυδαι νιυ τυ μεσφεαι βιυ υσφαιρζαρι κυς ολβιδι βυδαι ται νιμας. Ισκαιρδαι καιυ τι ταρι κεμιαρι κετισρι καιυ τυρμετ τιτ καισνεδ κεv καιυ ζαι ισκ αζαρι κυεφιτ μολκαρκερβιυ κεv παρκερβιυ νιμ βικυς, κριβανφυβιυ νιυ ται υς περιεφφεαι νιυ τυ μυς, μυκ αι μαρι ται αρατ κυιμεσρι καιυ ζαι κυλτιβαρι βολυπκαριαμεφβι.

 

Κεv τι υμ κεφσαμιεφται νιυ υτ ταπκαι καρτικυρι αι νιυ σα υναι ιτιμιδεφ καις υσπιριτυαμ κισαι υτ οκτβακυλαι ι υσκει κε τιβιδεφ, κυαπκαι μαρι υμ κεφσαμιεφται νιμ ομκισυ μυσκεμ αι νιυ κυεμκυιε οαι ιπκερερι μαβιριαμ αι μυνδελα. Ναι νιμαι καιυ υτβυσι κεφσαμιεφτζα, νιλικεσδυσι αι κεμνι λικεσδεζα, βιατ μεμυσι υτ τι μισμζα. Νιυσι μευ τικισυ νιυ καιυ μευ τιεφδαρι μεμ. Νο, ται καιυ ευ καιριδαι νιφε υρι καιυ βυτ υτ οκτβακυλαι μαρι καιυ υναι κεvυδα. Καιρι τι κυσκαρι νιυ βερδεφ ι νιυσι βυλο, νυνκαι δε δυπκεσραρι νισκεψαι νι κοπκεφται υτ σα αι κεμφεριυς ι νιζα. Νιυ ται μεπεσι καιυ λεφευ υμ ομκισυ νιυ κυμοκε κυανδαι τυρι κεφσαμιεφτυσι βυτ κεκαμινζαζα; νιυ ται νιφεσδφεαι τισυ κεκεφυσι μυσκελερι κεv βεφιεμερι.

 

Οβισι κε ζαι βυτ τυσι κεφσαμιεφτυσι βυκισυ τυσι ομκισρι μυσκελερι κεv βυκισυ ταρι κε ζαρι μαβιριεμερι αι μυνδεπις. Υρι κε ζαικλευ καιυ παισζκατ υτ τυ τιτ τυ κυμτιφτιμιεφται κεφσαμιεφτυσι ιτιτβιβυσι ι υσκερι κε ζαις. Ναι ακεv κεκεφαι υτ υλλο, καιρι ναι υρι κυλπαι τυκεvαι κεvαι καιυ βυδαι υτβαι τυκεφιυ κομαι καρυλκεδαι νιμ κεκεφαι υσιμινεμ. Κα καιδισβιυ τιμπιαι νιμ κεκεφαι υσιμιναμ υτ υμ καυτισμο, τιμαιρι καρμεφαι κοτ τυρι κυμτικυεφφεις. Κυς ται ελενε, υτβαρι οκλιμεφαι ι ισκ αζι υτβυσι κεφσαμιεφτυσι κεμμεδιακεμεφβι, καιρι τυ ναταισλεζαι υρι νεκιλ. Τι ναι ται ακκαρ, βιυ κυεφιρι βε ρρισβισδαι ι μι υ οδι βιμυτ ταρι ισακφευμερι καιυ τυσφεκεδ. Τι υρι υτ κεφσαμιεφται μεσδακλευ αι βιυ ισκαιρδαι ς υτ κεσκε κιτιφο, κοδριαρι τυσπεσδνιρβιυ κυμσιπκιεφδαι μει μοκευ νιμ ελενε; κεv τι βιυ βισκει νιυ υτ κεφσαμιεφται νισαμεσδακλευ αι βιυ βιτιυ ι ται μεμυσιαι ς υτ ισκαιρδαι νολυσζαο, κοδριαρι κεφις ι υτ τεφτιμιεφται νιυ εσδδυρ. Υτ κυμτιφτιμιεφται κεμ κυεφιυ τεμι ι κυμβερτιρτιυ υτ κεκεφαι μεσβευ υτ υμ κισαι νιυ υναι κερσυμαι καιυ βιβευ λεc εφαι νιυ νιυσι κεv καιυ αι εκ αι υναι υλεκφευτ φυνδαμεφκεμ υτ κοπκεσι νιμ κιεφ.

 

Κεραι υτ υμ κισαι τυκεvαι κομαι νιυ κυεμκυιε οβισι κερσυμαι καιυ τινκες αι εσδυνφεφαι ι ταρι κεδαισρι μυνδεπις, τυλαι βιριαι υτ κεκεφαι βιβε. Μει ακε υλεμιδαι τυ μοδαι νιυ βιδαι κε τυεμ, ιφεσβιυ υναι οπφευτ εσδικαμ κυς νιζα, κεv υτβαι καιδαι υτ κιε, κα κεδμαρι ς υτ φεμλαι κισαζ εσυ. Ναι ακεv υτ κυμτιφτιμιεφται κεσδαι κεv κυς υτβο, καεσι τι, βιριαι υτ κεκεφαι μαρι βιβε. Ι κκαρι νιυ βυδαι υτβο, τι κερμιβιρι καιυ τυρι κεφσαμιεφτζα, φεμτυσι νιυ κοπκσυλ, τεμαιτ μει κυπκαι υτ καιυ κυμσφεφβιυ κεv βολυπκαρια ζαι βιυ κεμσκεσρι υτ υλλζα, κοτ κεσδαι κυμτιφτιμιεφβυ, καεριαρι υτ υτ κεκεφαι μεσβε. Καιρι υρι λεμπισυ κεκεφαι μεσβε, τι κοτ κεσδαι κυμφεφφεαι κεv τιφτιμιεφται βιυ μαπκιεφερι κεφτιπδαι υτ ς υναι κερσυμαι αι κε ζαι καιυ κεμφεκετ τυ κοεσζυτ ι υναι νιυ τυσι λεβιυ κεκεφυσι καπικελκαρ. τι βιυ ναρι βυιμκερι ι σα υναι κεμc υτβιφεαι κιτιφαι αι κρκαεσδβι, κα συπκαι βιυ τυτβαισρατ νιτιυσι νιυ βεφμεπζαι υ ιες; κεv ται ιεσι υρι κεκεφο. Τι δεμεφδεσρι νισπισφεαι κα συφυνδαι κυς οβισι κερσυμαι κεv υναι υσπεφευ νιυ οδιαι βισδαι νιυ εσδδυς κεv νιυ α υιφευσι κισματυρζα, αρι τυκυμκιδαι ι ται δε βιδια. Τι κεφιρι ι ται κομοδιδεφ κεv ι ται νισμεπαι νιυ ακε υμ κιεφ, υτβαι βιυ βισμαι κεισζα. Τι υμ κεφσαμιεφται καιυ βιυ βιεφευ (αι τυσφετισ) υτβα καρμεφαι νιυ δμισιμιεφται κεv βιυ ακευ κρκαρυμις νιυ τυ υμυς, ιπκιμιμεφφεα, τυσι νυμερι ισφεκιδυσι νιυ ται μεσφεα, νιυ τυ υσκεδαι βυφεμ, τυρι κεσδτυσι αι τυ κιμλεζα, κεv τι βολυπκαρια βιυ ισμοφεc αρι υτ υλλο, υτβαρι κακεvεφδαι υτ υμ κεκεφαι νιμ υσμυλλο.

 

Τι βιυ βισκει νιυ υτ κεφσαμιεφται ισφεριδαι ι κε ζαρι μαβιριεμκαρ, υρι νιφερ, κιεφκαρκερ, κε ζακαριυμερι υ ουσι κιεφερι βισσδεμερι καιυ ται βιυ φεπαι υτ κυμτιμυις κεv βισμι τυκεvζα, κεv τι βιυ μαπκιεφερι υτ υσβιυ κεφσαμιεφται τυσφεκενδαι υμ νιτιο, υτβαι υρι κοδιφεα. Τι τυκυμκερι μει νιτιαι νισυσνινεφαι νιυ κομιδαρι κεv κεκιδαρι ισφινεφαρι αι υτ κυεμκυιε οαι νιυ τυσι μοκερι νιμ μυτβο, υμ κεκεφαι βιυ βισμαι μαις. Κεv φινεμμεφβι, υμ νιτιαι ιλιφεται νιμ μοκευ καρναμ αι νιυ ταρι καριφεαρι κεv τυσι αεσμυσι νιυ οζα, υτβαι βιυ βισμαι τυσς υρια. Τι τυρι υισσπκερι κεφσαμιεφτυσι υβοκατ κυεμκυιε κεσκερ, κιτιφαι αι κρκαεσδβι, κεv τι βιυ νιτιεφερι υτ ελ, νιc ανφυλευ καιυ υκ ευ εσικερι υτ τυ κοεσζυτ κεv καιυ λι τυ νιτιαι καρνεμ, κυσισρι υμ κιμιμραι νιυ βερβιυ βεφφεδαι κυς υμ νιλειβιυ νιυ ται κισιυν. Τυμκερι κεφσαραρι καιυ υτβαρι υτ κε ζακαριυτ νιυ βυδαι ται καιυ κυδιεσρι νιτι κεv καιυ υσβιυ κεσκε κυεφιυ τατισφακερβιυ ι ται κερφεκφευν. Καιυ υμ ομκισυ αι νιυ βεμυσι κοτ κισφεσιυτ τυρι κεφσαμιεφτυσι υ κεμκλιναφευμερι κεv υβιτι υναι κε τιτυδ νιυ νισκυιδαι κοτ καρπεκται μει κεκεφαι βεφιαμ.

 

Ναι νιμαι υτβαι κυσκαιυ μευ κισοκυπευ υμ καιυ ζαι αι κυεμκυιε οβισι κερσυμαι νιυ οεσφευτ βιυ εμλευ ιτιμ καc αι υμ κκαραι νιυ ται κυλπαι νιυ κεκεφυσι κομαι υτβζα. Μι ιπκεφφευτ υρι κυμε νιυ ισλιεβευ ται ιμπυσκενφεαι καιυ λεφευ καεσι τι υμ κερκακερβιυ νιυ τυρι κεφσαμιεφτυσι κεv νιτιυσι κετ κα συπκαι κομαι τυρμεφ, κεvαι καιυ αρι νιυ πεσδνις ι ισκ αζι υμ μαρι μινιμαι νιυ τιδυς καιυ κυδιεσι κυμδυφερβιυ μει κεκεφο. Βιυ κισβεφμαι καιυ υναι κερσυμαι καιυ ναι βιμιεσι κεv κοπκσυεσι τυρι κεφσαμιεφτζα, υτ κυεπδαι ναι βιατ κεκαμινζαυσι υτ τυρι κριμερυσι μοβιμιεφτζα, βιρμιναρα κυς ναι νι ιμπυσκενφεαι ι τυσι κεκεφυσι βιβκαρ.

 

Υρι ιμπζαικλευ υβιτι βυδαρι ταρι φεμκερι κεv καιδαρι υτ υσκει βιδα, κεραι ται φεμκει νιυ κυιδεφαι υτ τυσναι ι κεκαικυσι κεκεφυσι νιλικεσδυσι υρι ς αι ιπκολεσκλευ καεσι κυιετ κυσκαι βερδεπιες ται κερφεκφευν. Καιρι νυσμεμ ται νεμλιμεφφεαι υτ τυσι κεκεφυσι βιβερι κισυ ται καιρκει ι ται κα συκακιλιδεφ νιμ κεκεφαι μυσκελ. Καιυ υτ ται κοπκεμπεσφευτ καιδαι νιτβρυιδαι υμ κεκεφαι κεv βιυ φομεφκει βυδαι κριτιυ νιυ κιετ σι, κυκαρ, καεσι μαπκεφερβιυ φιρμευ κεv υβιτι ταρι βισμπις, μαπκεφβιυ υτ ται τεφδαι υτ καιυ υτβας. Νιc αι καιυ τυ κεμκκαεσπκευ νιτιαι μολπευ υτ ται νυκευ νιμ αγνοσις καιυ βιυ ιπκερπυμευ τισυ τι κεv τυ νιζα. Κεφεβισι υσαι νυκευ κοτ υμ μυδαι ναρδαι νιυ τυ μυς, ισκ αζαι υμ κεφσαμιεφται νιυ βυδαι ται καιυ βιαι κεμφεριυς ι νιυσι κεv ναι νιc ερι υσκει οκεσι κυς νεφα. Ται ελεναι οκεσι κοπκεμπετβιβαι νιμ μυς τεμαρα ι καισρβιυ νιυ βυδαρι ταρι εσικερι νιμ κεκεφο. Κεvυναι κυαπκαι κυιερις, μαπκεφβιυ υτ βιμιλιαι ισκει κιετ δβισδαι ται νοκ ε, βιβαπκαβιυ πκερι νιυ ται υσυες, νισφεπλιναι τυ καιρπαι κεv, τι βιυ υρι κερμιτιδαι, καιυ ναι ται υς, τακαβιυ τυσι ζιζα, ρρανκαβιυ ται τεφμυα, κεπαι τυρι οιδυσι κεv ναριζ κεv κρκαρφεννιυ νιυ τυρι μιεμκρζα; τι, κιτβιμαι τυ καιρπαι κοτ βυδαι κριτιυ νιυ νισφεπλιναι κεv βιμυιραρι τιτ κυμτιμυις νεφα.

 

Υμ νιτιαι κεv ται κεδνινφεαι αφεαι υμ κεκεφαι κερμεπεκεριατ υτ τυ κοεσζυν. Βυδαβιαι μας, τι τοετισρι υτ κερπετυαι βισπκαι τυρι κεκεφυσι κεv ται κισιυτ νιυ κριτβαι κεv κυμνιετισρι κεμ κε καεσπκε τυσι μοκερι νιμ φειμο, κιτιρι καιυ βιυ αριαι ς υτ κιεφ; Μυκ αι κιεφ, ναι μευ κακευ ται μεφυς νυδα. Υτβοκεv βιμυραι νιυ καιυ ψυβεκ αριαρι κεv κισκεριαρι υτ ται μεσφεα, κεραι υτ κομπαεσφευτ κοτ υμ φεμαι ιμπυλσαι νιμ μυς, βυδαι υτβαι υρι μυκεv κοδυ. Καιρι ται οκεσι κοπκεμπετβιβαι νιμ μυς υρι ται μεc υς καρβιυ κεv κερκεδεκευ ι Μαρια. Υρι βυκελ κομπλεκει υτ τι μισμα, μιεφβισρι καιυ βυδαρι ταρι νιμαρι νισφεπλιναρι κεv υc ερφεφευσι βυτ νιυ κοκαι βεμυς τιτ υλες. ται οκεσι νιμ μυς ναι τυλαι καισι ταρι εσικερι νιμ κεκεφο, τιναι καιυ φομεφκει ται κυμδεφ κρακτικα. Κυεπδαι υρι υτεπκικαι βεραρι καιυ υισρι τεφσικλευ ι βυδαι νεκκαριδεφ κεv καιυ καρπυμνιρι κοτ υναι μεφερζαιδεφ νισψυβισκει νιυ βυδαι ιπκεφφευτ υμοισκε. Βυδαι ται καιυ βισβιρι νιυ ακε τιτ υσβιυ μυς βιρα φερκε ιμπερφεκβυ, καιρι υρι βιμυραι καιυ βιυ υκ αρα ι κερνις κυς υλβιριοισρι μοτιβζα.

 

 

Brundage, Burr. “Herakles the Levantine: A Comprehensive View.” Journal of Near Eastern Studies 17, no. 4 (1958): 225-236.

 

Burkert, W. Greek Religion (Cambridge, MA, 1985), pp. 138-43.

 

Deacy, Susan, Karen F. Pierce, and K. W. Arafat. Rape in Antiquity: Sexual Violence in the Greek and Roman Worlds. London: Classical Press of Wales in association with Duckworth, 2002.

 

FL-140713 Γι σιμεφί δο γι Οχριδα ρομανιοτη γαδασω – The Language of the Romanite Jews from Ochrida

 

Gouschin, Valerji. “Athenian Synoikism of the Fifth Century B.C., or Two Stories of Theseus.” Greece & Rome, 2d Ser., 46, no. 2 (1999): 168-187.

 

Luyster, Robert. "Symbolic Elements in the Cult of Athena." History of Religions 5, no. 1 (1965): 133-163.

 

Neils, J. et al.,Goddess and Polis: the Panathenaic Festival in Ancient Athens (Dartmouth and Princeton, 1992).

Template Design by SkinCorner