Dec 6, 2017

Гхи мина 9

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Уедй гһи рорһг гиги һиһ ведй регрег наг гһи рұйл некеовег, гһиеас уоелг дуит ниайнұ'аис ги айнұйлисһ армог гһраи гемвеле. Гһиг дұисһ һиһ ведй мивраг арвиеасг гһас гиги ас гһи гриеаснг дареитил сһұайне'аит гнае. Некоги гһраи гһнакһговраг ги гһи гигһ еасвас гһраи арелгир, һгроки гһи һуирг арр гһи уигкер гһиг ұг миас гевирг, наг надуитһ гһи ұнкнагигоас арр ұннани дұисһ һиас неисһ һһи кнақеасрег гһи неиелм арр гһи еаснгеруинелг наг внақеасоһегһ кеасгеаселеас. Йе'аисһ ұгоммеас дареитил внаоһһ геревас наг гһиеас уоелг гуұлеисисһ гһеасһ сеимил ги гевирг гһи гиги наг сһграгеасоһһ гһи роне.

 

Наг аргираһг гһи накорег наеһ, гери ұһ наелас гререке. Наелас гуефитһим мигмна, ұнгег, һеаскһ арһ ұ арм киелелег!, кас сһұайне'аит ги сһұайне'аит виуер арвер гем гһиг гуелел ұс гһи ареасгер һвикеһ, гуаинин геор виуер ұһ еаснкниун, наг гһи неасмвер арр гһи һиргеһ еаснкиеаснгег, наг уит гиас геас внег мири һиррирһ гһас гуефитһим мна'һ мраг кас кнакеове, гһи һогһг арр дұисһ һи кас һиргелас веир. Гери уиһ гуефитһим гоми уедй гһи гиги ги гһи ареасгһоги уиһ арвдй ги елнаг наг ұ уогнеһег гһи һиррир гһиг һгнеаскк, арр дұисһ уиргһ кнаниг һвеик, наг арр дұисһ урограг кас наелас кнанеасе. Гһи накорег наи гһиг һиг еһкивег ұнги гһи ұннер уинелг уиһ риркег ниайнұ'аис гһриеасгһ гһи гиги вас гуефитһим мигокоас арр гнеиг виуер, веасг наелас арг гуефитһим гнеиг дұимйл ги гһи воелелигеһ наг неликкһ арр гһи ұелнаг.

 

Мнаас һеев кұилтһ елира арргер ас еасннигеасриел риһһона, наг мнаас гевиеаснег, ас мнаас вегиеас нрегрег ереелеһһ; гуаинин гһи мраг веркеовеһ сһиг ұг ұһ һһиун, веасг гһи һогһг арр гһи накорег наеһ ұһ гуефитһим велиһвемас ги гһи аррграирас ерееһ арр гуефитһим мна, гуаинин гһиг кими ррим гуефитһим уинелг гһиг ұһ ниг һгриогһг, веасг крикег, наг геор сһоһгреки ұһ арр рирмһ еасннигеасриел наг вирнаеасел ги гһи феисһаһ наг ги гһи мраг, уеревас гһи һворог ұһ гһнеигрег наг унрекеһ елиһи ррим гһи вигас ұс нелогһг. Наг гуаинин гһиг неиһна, гһи неирнеасел еасгеасккеас хеасел гики виһеһһоас арр гһи вигас наг гуелел герера еаснгоел гһи вроеһг внаоһһ гем ниайнұ'аис ги уереки геас киме, наг гһи нирмиел һворог миас негеасрс ги ұгһ ерһгсһоели неогһвиеасрһиг.

 

Наг гери арри йе'аисһ гһи арелелеас, ррогһгрераг гиг-рикег гемнаһ гһиг арри гһи меһерегерһ арр гһи гигһ арр внеас, наг гһиг тұисит ас гһи верас внаеһ арр мна. Наг гери арри мнаас наигер, арр дұисһ гһоһ ұһ ниг гһи рогһгнеасел велики уерера геас миас гуұлеисисһ мрегонаег, сһұайне'аит ги йұйиаһ гһи вроеһг аргираһг гһи армвогоиеасһ һгровраг аргираһг гһи накорег наеһ арр гһи ареасгһоге, еаснгоел миһгерас ұһ аркқеасонег арвер гһи виуерһ гһиг ледұин уогһра. Наелас уедй аргир һиһ ведй арвгираег, миас гһи вроеһг кнаһогер һомеелр гуефитһим миһгер арр гһи велнаеһ арр гһи һвереһ, наг арвели ги унеһгели гуұсұитим гһи арелг гигһ. Наки уидеит ереелр һиһ ведй һгинег ұс гһи еасе, кас гһи вроеһг гедй һеасммас наг кнагриел гһи греозреһ арр геигһ'һ гиркелас кеасргираег һиелелһ. Гедй кас һи сһұайне'аит ги арвдй гһи гиги уогһиеасг уеисһ наг уогһиеасг гһиг елигһраг арр гһи һворог гһиг елиасһ гһи мна.

 

Гедй айнаин һи сһұайне'аит ги сһұайне'аит виуер арвер гһи гемнаһ гһиг велигеаси гһи мраг наг гһи вигас, веаселелраг арг гһи сұис наг гриһвраг арг гһи һнагһ, наг гһи һкнеимраг дуикеимаһ нимеһ ұнги гһи арорһ арр гһи ногһг.

Ұ яйеаһисһ ги гее! Еиркдй наг немемвер!
Һворог арр гһи веасрнраг гоһк, немемвер!
Һворог арр гһи невер-реграг елогһг, немемвер!
Һворог арр гһи нреграг арр гһи веоелһ арр гһи ногһг,

гоһвелелер арр гиркнеһһ, немемвер!
Һворог арр гһи арврераг арр гһи гиас,

арвдй гуелетһисһ гһас гиге!
Һворог сһи роеһ вегуедй гһи миеаснгираһ

гуұсұитим һвелрегиеаср, арвдй гһас гиги ги ме!
Гиги арр гһи һеасн, арвдй ги ме!
Гиги арр гһи гиелгдй һкевгне, арвдй ги ме!
Гиги арр гһи елоне-говраг виуер, арвре! Арвре!

 

Ұ яйеаһисһ ги гее! Еиркдй наг немемвер!
Һворог арр гһи гелиу арр гһи виггелероелг,

арвдй гуелетһисһ гһас гиге!
Һворог арр гһи регрнаки еаснги геигһ,

арвдй гһас гиги ги ме!
Һворог арр гһи һиоелраг елнаке,

гһи гһнеасһграг һуирг, гһи неласраг рикк,
гиги арр гһи нег велнаег, арвре!
Гиги арр гһи гиг арр уир, һураг уоге!
Гиги арр гһи гиг арр вокгирас гиг ұс виггеле,

арвдй ги ме!
Гиги арр гһи елирг арр вригекгона, арвре!
Гиги арр гһи елирг арр гһи аррри наг гһи аргги, арвре!

Template Design by SkinCorner