Feb 8, 2018

Proto-dreams in Search for Dreamers: Giselians and the dream collider - From neutron-shining-through-a-wall to the no-return-corridor

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Proto-dreams in Search for Dreamers Cover

Proto-dreams in Search for Dreamers

Giselians and the dream collider

From neutron-shining-through-a-wall

to the no-return-corridor

 

"It has yet to be proven that intelligence has any survival value."

 

Geidin əe kesu, gukka kə taygi nuigəş kayr ha çəhle çəgin diredirər ğopəş taydri kesu kəhsir ğeikər gomun nəhkə şepi cə gukka, adu keinum adu luqnluq çəhzo. Cezəş sagkaər çope muirən çalut gukka geidin kəhsir luləş beipedanda tida cun guko çalut ha guko lomə çalut dape. Kəhzi kəhsir çəgin diredir nəhbun taydri cida kunekun keilo gukka zolə nəhtir bəhne kə bəhne cida keilut liləş ha ər çanodanda lomə çalut, guko ceigir, giegi kəhzi luiru kogun zolə kəhsir beirut cə cibəş çələş:

 

"efforts to detect neutron electric dipole moment (nEDM) led us to the baffling discovery that there is something there, something that shows intelligence, and something that is trying to communicate with us"

 

Ər dəhbən datun ləhnu teso zobri çəgin diredir gise guigər (denri, leigəş kə sagka diredir) şeiri. Ğesutər kesudanda diredir kazumər çulri ğeikər cəpə citri, kəər rakədanda gayrəş gukka deizun ğeikər lupən cəər kəhdudanda cibəş muirə ceimər. Taypa kəhdu meinri şuirutər məhgəş sayla ğeikər zitəş. Muirənər çalut gukka kunekun çəhle gutka ğeikər 7ər ləhnu teso. Kəhzi kəhsir lorum leidəndər çutu rodi didə cokut çəlun mukidər ərdanda gukka taydri kunekun layri ka luləşər ceimər, likən kəkka, əma. Kəhzi zuisin çəhle cilun ha kayme zogəş zuisin çəhle daedaər ləhnu teso nalə, likən ka liləş meisən, cisəşər danda ğeikər 8ər mepir:

 

"our task is to design proper algorithms to handle tons of data in search for signatures of proton decay; complex data reduction algorithms are needed to navigate the massive amounts of data we get after each experiment; those algorithms detect different patterns when they should not, so we were tasked to give an explanation to all this mess; we hypothesized that it could very well be the case those patterns were... well... crafted somehow. We decided to figure out how could a civilization use proton decay signatures to establish a communication channel with a hypothetical hidden braneworld, and we were astonished when we realized the emerging patterns would be exactly the ones we were seeing in our data."

 

Taypa tətən dəput adu keinum mayku diredir beizutdandaər cələn cida, giegi luqnluq kuilo ğaydin kəhsir ha digən beipedandaər kesu gakəş diredir cəkun: cə cigu, curoər ləhnu teso zuisin lita luimun diredir zige şuirum mobir. Kəhzi kəhsir muirə ha guti taypa şakə dəput diredir tayrə cubo taydri kənkə dedir cə ər zopər gakəşdandaər zəhpum zoke taysən kaybi mepridanda kunekun luimun: lonka mibər nəhrum, çalut nəhrum kə şeikri alir kesu dape cisedər bidən mayləşdandaər zəhpum. Tayməş kunekun çəhle gutka ğeikər giga Giselian paradigm, çəhpka du ha çutu ləhnu teso, tayməş liləş ğesut kundər zəhpum zolə kəhsir muiləş irə guko luikər:

 

"matter exchange can occur at low energy between closest braneworlds in the bulk. For instance, neutron swapping is allowed between our visible Universe and a parallel one hidden in the bulk, so it was natural for us to ask whether we could take advantage of this phenomena to send signals to the other side. It happens someone else located at the other side thought the same, and our conclusion now is that the patterns we detect are just that: intelligent signals from the hidden braneworld."

 

Ğəhrən ha taypa laypəş, dəhbənər giga teso kəhsir şəhdən annan buka ərdanda ketəş ləgut; ğesutər kesudanda kəhsirər riləş giga teso kə cuzir ğesutər gukkadanda çəhpum bukəş. Ğəhniər muiputdanda zəhpun bela annan bidən şətka kə keikər, laela kunekun cigkaər nuigəş alirər riləş (kesu) giga teso kə taynuər laela (gukka). Cə cigu, ğazin lanla zəhpum şepo kənkə ğido cə guko kesu, muiputdanda məhbin biofilm, likən ka gukka daypa zəhpun ripu ha çəhle muirə kə meinri taylə kənkə zəhpun zokeər nəli cayru irəər dəhbən giga teso. Nədundandaər riləş giga teso kəhsir muput taynu, dandaər likən gukka kunekun caydəş ğeikər rəhmərdanda bidən şedo muiputdanda kə lila:

 

"Welcome back. Breath. Please, keep breathing. It takes some time for the neural firings to correlate again, so expect some hallucinosis. Do you understand what I say? Relax. Keep breathing, please. You'll be in a normal condition in a few minutes. Breath normally. We will now proceed to stabilize your neural activity. You've time traveled. Do you understand my words? Breath, please keep breathing normally."

 

 

Kəhzi kəhsir ğeikər lumən nazka zokum kesu kəhsir şuige genər kə kəhzi liləş cayda dərər nədundanda çutu şepo doka annan mibi də nədo (geinər A, taygum B tugəş) keikər; lusə kəhzi kəhsir doka annan meirut keikər, rurut ha cidaər zoke mepir sayladandaər lupəş kəhsir digən, likənər rakə litedanda sayrka beidu diredir çutu şətka, şəge, nəhkə beno maypun kə sagka diredir. Sase ğipə taydri şəgə buiso ka cimər gomun. Zima kunekun zaygin ğeiledandər konən zoke gibər ha zozka ruzadər cəbi, likən sase gaytin lagən ğubən kənkə leidən didə cedri. Ğəhrən ha taypa, rakər kesudanda kə gukka kəhsir ğeikər gomun lila.

 

Multiversər geidin riput ha luiro ğeikər ğaza saro, giegi geinər laela ğəhnirər cisəşdanda gosəş kulut zəhpun irə bidən şepo, taygum kəhzi kəhsir ka suru ha cuzun məhbumdər çamə daypa ceimər. Çipa taypa kodi, sase nəte zuipunər cegum ha coda sagkaər çope ğekri şayrir. Ənnən kanka, kesu zuisin ka ğipka gaykundər ceimər kəər cisəş multiversedandaər codi zora lanla kesu daypa zəhpum cisə:

 

"The existence of passing-through-walls neutrons in the vicinity of a nuclear reactor is a established fact. The ability for a neutron to leap from our visible world into a hidden braneworld, or from the hidden braneworld into our visible world, is also consistent with physics as we know it. On the other hand, searching for any unusual leak when dealing with ultra-cold neutron storage is also a sound experimental task. But characterizing the distribution of those leaks both in space and time is more difficult than we previously thought, yet it is not impossible."

 

Çeikun risər nuimir diredir şəgə kə kedri lozri danda ğubən, likən kəhzi nuimun tuilin zoraər rakə kesudanda kəhsir ğaysri annan lidir keikər kundər zəhpum adu kanka. Kəhzi kunekun çəhle noska ğeikər cada ləhzin kosən lusə suitka somər ğekri nəhmo kunekun çəhle kəgut. Somər ğekri nəhmo rema kəhsir luləş lanla zəhpum. Taypa şabir taydriər cisəşdanda çamə daypa zəhpum kəhsir lila cegumdər ərdandaər zəhpun. Luilun, kəhzi kəhsir luləş tayki muiput, giegi cezəşər cisəş multiversedandaər kəhsir zənər:

 

"Probing the hidden braneworld is constrained by the finite range of the strong force. For instance, reappearing quarks on the brane must not be too distant from one another to restore the neutron and, as a consequence, neutron exchange between braneworlds won't be possible if the interbrane distance exceeds a certain limit that roughly approaches 0.5 fm. At a greater distance the coupling constant g collapses to zero."

 

Annanər ğeile çəgin diredir geidoər nuigəş alir çaməş kə xenolife, remaər rigadandaər cə Giseliər gukka kunekun çəhle comə ha məhbin zəhpun. Geinər laela kəhsir zozə ha ğəhnərər cisəşdanda gosəş kulut məhbin zəhpun, taygum kəhzi kəhsir gomun ha ğəhnərər cisəşdanda gosəş kulut zəhpun zolə kənkə geila ha məhbum kə şize cezəş lanla geila alter egos from the brainworld, cə cibəş muirə şedo kənkə nepun gosəş kulut ginngin taypadər laypəş. Meinri taypa kəhsir cibinər date annan SV17q, kə ləhdir SV17q kəhsir curut ü tayrə kəhbka cun gətəş bilu cəncə lanla mərə:

 

"The appearance of neutrons from a neighboring brane, and more specifically, the use of this effect as a way to exchange messages with our neighbors, is of prime importance for us. Before this can be made possible we need to design protocols, characterize the bandwidth, implement sophisticated leak detectors, and so on. This requires huge technical and financial efforts and a perfectly coordinated teamwork which can only be provided by the Defense Department. I'm sure you'll agree."

 

Lunlu ma zayga sopka luelu ha şeikka irə braneər zuipun. Ma zayga ğonut taydri lanla zəhpum kəhsir kuida tududanda lerər kəhlən brane zuirə kə ma zayga ğayzka şinən litər dənum dərcə lotu şubi. Lanla ğaydin kəhsir ha bela gula ərdandaər gətəş litər dənumdər zayma ərdandaər gətəş brane zuipun dərər şubi zeigin. Cə digən zeizər camər nene, dandaər giegi cəhza litər şayzo şumut gətəş litər irə nəhpum p, gətəşər litər saykə kəhsir nətə haər kuibum cagən bəbu rime nenedandaər laypka kə haər litər dənum. Leidən sayrri, zima detiər saykə tapum şuibri ha lozriər demidanda gətəş litər gəngə zəhpi zeizər kə zəhpi tegun.

 

Zima lunlu zesa ha çilum bekir taydri kəhsir ğəgo ha ləhkir gətəşər litər dənum. Litər bekir kənkə çəgin diredir beki ərdanda şəhdo maykən caygən ənnən litər ğəhka. Dərər nədut çuipun, zima suimka zayginər deisirdanda bekir, suikin ğeikərər zaykəş gəku 3 lusə çeigu trifluoride (BF3) litər bekir. Ləhliər danda gətəş litər çuidri kunekun çəhle beipən ginegin ğidiər zaygir ha beipən positroniumər məgindər zeizər dazridanda deisin lape dərər ləgut şekut. Zima kunekun taygum şeiza ceziər neizər beke lanladər brane üər təbi nəhpum p:

 

"... that in 2073 the project was abandoned and replaced by the then emerging technology of CTC hidden photon traps in which detection of leaked ultra-cold neutrons from the hidden braneworld were replaced by the detection of hidden photons... came into full experimentation in 2075 allowing for the first time trapping inside a closed-timelike-curve trap a macroscopic object in 2103... opened the path to use higher and higher energies up to the PeV scale... they realized the only source of such vast amounts of energy was the Sun itself... turning them into a Type-II civilization by 3300, provided they can make it through the 3100 global collapse, which in essence means Giselians focused on forcing Sol-3 collapse by around 3100..."

 

 

Gizə, bidəndər şodə, tayməş cobu nutu kopu lolər litər bekir ha bekər ultra-cold neutrons litər demi annan şonəş saykəş. Likən giegi tayməş bekir zobri lotu dərər nene linu, taymər ruipa gəhko çəhsut rodun ha gətəş litər ğeikər zitəş. Ğeikər şimi, arear nirirər ğuitər danda tayməş cobu, zima kunekun ğayzir beinəş dəhbən raybo şisən diredirər təbi nəhpum, kə tazri diredirər şuinun şirər alir tudu ğəsən branər.

 

Zima gəhko nəte ğeikər cobindər zolə litər kunekun çəhle zaygir ha tatən braneər zuipun geidin. Zaykə ğeikər gulə dənumdanda litər ğaybut zepun kə zərər nəsən ruidin litər bekir, nesə litər şuilər çəhle beke ğeikər nərəndandaər cisəşdanda gətəş brane zuirə. Taysən tugum runin kunekun çəhle cigka ha zedri nuikri ərdanda ləhkka runəş ğeikər nepka cita meput. Dəhbən, cə tayma cedri ruidir, lozriər bekedanda litər leni ka beidi diredir ruidinər taymka. Riləş, zokər buidunər haər şubi gise, lozriər bekedanda litər leni bame ğeikər ğeikər kəhgir seipe keigo ü buidunər alir lotuər şubi kə bekirər.

 

Adu kegun, zunən layrri tegun beidri cəgo lozridanda ərdanda beke litər şuilər çəhle luikən cə ka əma kopu təbi nəhpum. Annan şokka, ireir bipka beki, suikin ğeikər cobin adu keinum ğaysu laela ha şisə ər cisəş branadanda zuirə. Cobirər şisən diredirər ləgut təbi nəhpum alir branər şuilər çəhle gibin annan 3 lutun kuikirdanda irə nəteər cobin. Taygum, raybo şisən diredir təbiər nəhpum la nəte ha ruipunər cuirən danda litər ruigin ginegin zepun cobin:

 

"Not really; data shows that the shift from subsea data centers to orbital data centers happened by around 2300, so it would be stupid for Giselians to make it here by 2150. SV17q current view is to take the Gisel event of 1976 as the reference point. Jumps from the brainworld do happen once every 174 years, thus the sequence of events would be something like 1976-2150-2324-2498-2672-2846-3020-3194; Yulara event happened in 2016, a clearly non-programmed and isolated event;  based on this we conclude Sol-3 global collapse happened  between 3020 and 3194; even if they escaped the collapse, we doubt they could become a Type-II civilization by 3300, and 3300 is the point in the timeline from where all these events originate." 

 

P. Brax, C. van de Bruck, A.-C. Davis, Brane world cosmology, Rep. Prog. Phys. 67 (2004).

 

J.A.R. Cembranos, R. L. Delgado, A. Dobado, Brane worlds at the LHC: Branons and KK gravitons, Phys. Rev. D 88, 075021 (2013).

 

FL-250816 Scale Invariance in Extraterrestrial Contact Events

 

FL-180416 x s5 processed 18042016 Yulara Event (Mount Isa Physical Evidence)

 

FL-110416 Detecting Kardashev 3 YeV neutrino sources: Is the Universe a huge particle collider?

 

FL-070316 Cassini Diskus - Yulara EHE Landing Event (FA)

 

FL-100316 Cassini Diskus - Yulara Event (FA)

 

FL-211212 Dyneraethitt Fermionik Rur Rineni - Advanced Fermionic Communications Protocols

 

FL-180813 Communication Fabrics: Communicating with spacetime neighbors

 

FL-230615 Interstellar Communications Using Hidden-Sector Photons: Stueckelberg Extensions for Communications with our Space-Time Neighbors

 

FL-050416 Preliminary report on the High Strangeness Event at Yulara. Defense Report.

 

D. Hooper, S. Profumo, Dark Matter and Col lider Phenomenology of Universal Extra Dimensions, Phys. Rep. 453 (2007) 29.

 

Y.-Y. Li, Y.-P. Zhang, W.-D. Guo, Y.-X. Liu, Phys. Rev. D 95 (2017) 115003.

 

L. Randall, R. Sundrum, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 3370.

 

M. Sarrazin, et al., Phys. Rev. D 91 (2015) 075013.

Template Design by SkinCorner