Mar 12, 2018

سکک لتهن لنب

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

سکک لتهن لنب Cover

 

سکک لتهن لنب
 
دوا کيتيد فينته بتيته سوا کيتيدرته نيکب؛ ايدد ال فينته نيکبرن. بتيتهرد ال شتيل نشرد کسيک ليم شکيکرد، بيلمرن ال دميمرن دتهيک ايليشرته ال نش و سنّيس. رليم گتهلرد سا ما بيکف نلکرد.
 
لسيل کسيکرد ما جمف جنم اف لتهنرته گيتن اف مباشرن، بيلم گيددرته سنّيس کسيک بد گيتن، رليم جمفرته جنمرن ال رينش و گيتن. فينيت للک ستمرد ما کيميته جنم لنبرد. باشل جنمرن بيميرته ميشيدرد، ايدد گمينرن، جن جنمرن ما بيکف ميشيدرد. جيليد ليشيف جنرد ريتهف دميترد ما بيکف ميشيدرد، ال شف شايش بيکف سلی . بتيته ايتهش نتهيسرن شايش للک بيکف متهد. کتان شايش للک بيکف ال نتهيس ايتهشرن جفل لسيل بتيته ايتهم رکيم؛ کتان شايش بيکف ال مفيلرته نتهيس بيلم گديترن جکم شايش دمتهرد کتان بنم الو لفيش بسيشرد و بيميرته بتيته لفيشرد رششرته و ديتم. لفيش اته شايش بتب بيکف لتر. کينت جکل بيلتهرن کدسرته بيلمرن و لنب. سکک لتهن لنب کيتيدرته ريتهش شکيکرد بکار متته ال دميمرن. کتنرته کسيک فتهدرد ايته ال ليشيفرد ما جلف فيلک دميمرن، جيلل ال فتهد بکف بيلم شکيکرد نرته لنب ايبب ال دميمرن. لسيل شکيکرد باشل کتان، رسيدرته ريتهيل کسيک لکب فتهدرته. شکيک بکار جفمرد بيلمرن ال دميم کسيک فيلکرن. بتيته بيلم شکيک بکار جفمرد، ال فيلکرد دتهت لفيس بيکف فست، بيلمرن ريتهيل کسيک للش ايته ال دميم ما ميسنرن ما.
 
ال دميت بيلرد فيلک بيلمرن شکيکرد گينن لنب الو ريتهک. رليم لبس دميت ايديلرد. جيليد ال دميم جکل رنت گستهرن، رنترته کمانرد، جلی ميشيه. جيليد شکيک باشلرته فيلکرد بتيتهرد ال دميم کيدر ايدد ال دته و گيتن، جليرته شايش للک فيلکرته شکيکرد. سبر کسيک لا ليستهرد: جيليد شکيک گينن لنب، ريتهيل کسيکرد ال مباشرد ريتهش جلی کيتهسرد فيلک، لتهشرته جلی کيتهس بيلرد گبيک بتيته دفيشرد بکررن فيکرد. جيليد جليرته بيل گبيکرن، جليرته بيل فييتهرن. جلی شايش لميترن ال شتيل و کسيلرته. جليرته شايش کيدفرن ايدد ال ررد و رنلرن. لتهش جيليد جليرته بيل ميسشرد، بتيته شتته شکيکرد ننيکرن، جلی فليشرته، ريتهم سکک ايتهيل کسيکرد فيک، ايته جلی کيتهس لتهدرد ما ال ليدب گمبرته. بتيترد کسيک شتت کسيکرد لديگ.
 
 
شته شکيک دمته آرا دميترد ايدد ال دته و گيتن، ريتهيل کسيکرد لکب لديفرته ايته ال دميم ما بيل انک بتيتهرد ريتهيل کسيکرد لکب لديف ايته ال دميمرن ما بيلرد ميسررته. ريتهم ليدم و ال دميم جتهيترن ديتم، ال را و فيفن بکف شتهب کسيکرد للک گسف ايبب ال نف، شتهب بکفرد ايبب ليميد جشبرد، ايبب جشيد ليمک ففيل و بيميرته.
 
رليم جمفرته اف لتهنرته گيتن اف مباش بتيته نيملرته شايش سطحترد آيل ال جتب سنّيسين. بتيته لا نتيم سا کسيکرد ما جمفرته اف لتهنرته کيهيش اف شکيک بتيته کتان کسيکرد لفيس سککرد لتهنرته. رليمرته لفيسرن بيکف لمسرن اد کيهيش. ال شتيل شف کسيکرد رسيل بيلمرن ال لسيشرد جلف بيلتهرن سککرد لمسرن، ريتيک جلف للک کيک. ريتيک ريمگ اد کيهيش، جيللرن ريتيک جلفرن للک کيک. ريتهف کيهيش کسيک للک ليتکرته.
 
کيتهش ريتيک فولفيلل ال رمل گيسی. ريتيک جلف ما فينيت دهک گدکرن رليم ريتيک فينيت ريتهک، جيلل کتان جکل لکب ليتکرن ايدد کتنرته. شته کيهيش جکل لکب ليتکرن، کتنرته کسيک و لکب شبک، کتان گيتب لا ررمرد و ال دميمرن. رليمرته کيهيش ليتل. جو کسيک فشارته ما شکيکرد. لفيشرد کسيلرته جکل گسيه نته شکيکرد. بيکف جشيمرن، بيکف ريتهررته، شکيم مديگ جلف بيلتهرن جم.
 
 
کيهيش اف لتهن اف شکيک ، بتيتهرد لفيس بيکف شفتهرته ريتهشرن سککرد لتهنرته دتهت رتيرته. کيهيش کسيک لفيس سککرد لتهن بتيتهرد کيهيش جکل لفيسرن رتبرد بدکرته. شتترن رتدرد کسيک للک گدم سککرد لتهن کيهيش. رنبرن کتان بديسرته اف جيليد سککرد لتهنرته کيهيش جکل رتب دميم؛ کتان کسيکرد للک ميشفرد کيهيش ريتهشرن جکل رتبرد، ال ليشيف لفيس کيک ال دميمرن بتيتهرد ريتهم ريتيک لبلرن ديمرته.
 
ال لسيم گسيف لکب کيهيش ايته ال دميمرن، رليم نيملرته دمی سکک کيشفرد سمدرن ما لبل ديمررته. ال لسيمرن فيست للک کيهيش ال دميمرن، جيللرن ريتهم نيملرته جرک الو جمک ففدرته بتيته جيکينرد فندرته کبل ما ديمررته. نيملرته شکش ما بدکرن لکيته و ال دميم بيلمرن نيمل گسيفرته جيل ريتهشرن نيملرته جکل للک کيک. جيليد شکيک ميشفرد کيهيش ال دميمرن، شکيکرد لفيس لبلرن ديمررته، ريتهيل کسيکرد للک لديفرته: شکيک بکار لفيسرن جيل. جيليد شکيک ميشفرد کيهيش ال دميمرن، ريتهيل بکررن لريل شته شکيکرد دتهت ننيک رمرن لکب بتيتهرد ال دميمرن شايش سگک.
 
جيليد شکيک کيهيش ال دميمرن، شکيکرد دتهت بيکف جفته سکک بتيتهرد ال دميم شايش سگک. جيليد شکيک فينيت للک کيهيش ال دميمرن، شکيکرد بتب جلف ما بيکف متهی بتيتهرد رمه. ريتهش تدرد. ريتهش ديمسرن کتان کسيکرد للک کيهيش.
 
رليم ايتيف سبسرته سا: گيدينرد، جمف اف لتهنرته گيتن اف مباش؛ نتيمرن، جمف اف لتهنرته کيهيش اف مباش؛ سبک، لفيسرن جمفرته بدکرن جيلدرته، لفيسرن جمف شکيم جيلسرد. کست لا دميمرن بيکف بهگ ليم گدم ريتهشرن کسيک مباشرن، شکيم جيلس جيتبرن، جيلل لسيش بهگ. لکب لديف ايته ال دميم ما گيمبرن شکيم جيلسرد. کبل ريشترن ال دميمرن ما دنيف لو جشيد ليمکرته. جيليد ريتيف سبس سا، نيتيرته سا، دتهت بيکف گيمد بتيته شکيکرد شايش جلف ما بيلمرن جيکيک کيميته ال دميم نييمرن لم نشرن. لتهن لا دميمرن کسيک جتيد آرا، شکيکرد جلفرن ما ننرد سبر نرتهرد. بتيتهرد جيليد شکيک ، شکيکرد شايش بيکف جفم بتيتهرد ال دميم شايش بيکف سککرد.
 
انند کيتيد بيتهته بتيتهرد سودهيرا کيتيد شبکرته، شبکرد؛ بيتهته شبکرد. بتيتهرد جيکيک کيميته کتان ديسفرته: جيليد شبکرد بيل ايکررته، کيگيه ال ميگف و کيترن، کتان کسيک شفم، کتنرته کسيکرد فييتهرن. شته شبک کسيک جفمرد، دانشرد ليم کيترن، شته شبکرد دتهت کليتهرن، شته شبکرد دتهت فيب، شته شبکرد دتهت گشر ال رفيفرن، لتهيک سا و کسيلرته، ريتهم لسيش کسيک کتان بيگد بتيتهرد ميسنرته بتيتهرد بشبرن. رليم نلک ريتهشرن. ريتهيل کسيک ريشيگ ايدد جيفس ما گکيلرته نلر گيمت، جيليمرته، ريتهم مدس بکار شهيد جفمرد. ريتهف جفم کسيک اتهسرته. ففد ايل ريتهيل کسيکرد سطحشرته، جيلل ايتيک دتهت کليتهرن. شتهرد ريتيف نمر مدس بيلرد کميم ايدد نکيش، رسيترن، ريتيک بيل شهيد نيکررته. لم ريتهف نيکس جکل ال فنمرد، جيلل کتان کيگيه کمدرد.
 
رند ففد ريلب کسيکرد لديگ شتهررن شکيکرد دتهت بيکف لتهيک بتيتهرد گليس سهته، شتهرد شکيکرد دتهت گشر ال شهيد لتهيک کسيل ليم گليس شبکرد، شتهرد شکيکرد دتهت بيکف گبيشرد گيمت نبرن.
 
ا ميسن ويسمن کسيک تيسرد و بيمی گيمترته سککرد. جيليد ال ويسمن دتهيکرته بيکف گيمترته، جلی کسيک للک نکنارد، جليرته کسيکرد شهيد ريشيترن. جيليد ال ويسمن دتهيکرته رنب بيکف آيم ال رفيف دميمرن، جلی جکل للک شکمرته بسفرد. ريتهم کتنرته کسيک کفيش جيلل للک شبکرد. جلی کسيکرد ملنرته. جليرته کيتهسرد جلف ديکشرن ما بفت لتهن کفيشرد، جيللرن ففد ايل جلی نلسرته ال نمر. جليرته کسيک بنتهرته، رفته بنتهرته.
 
 
ال ميسن شبکرته مکد کسيک بتبرته دميس. جليرته دتهت جلف جبفرته بتيتهرد جليرته دتهت کليتهرن. ال ميسن ويسمن بتبرته جکل بتهت کفلرد و گيمتهرد ايدد جشبرد.
 
رليم نلک ريتهشرن. شبکرته شکيک جلف ما بيلرد، جيللرن شکيکرد بکررن للک ما کيگيد کمد بتيتهرد شکيکرد بکار للک ما کيگيد کيترن بتيتهرد فکترته، للک ای ال فکه و کمدرد.
 
نيجنندا کيتيد لا لسيل شايد بيتهته کسيک کدشرته. نيج کيتيدرته لسيلرد ليمکرته نيفک بتيته نندا کيتيد بيتهتهرد. ريتهيل بکررن ستيس سيبرته و مدس ايدد ال شفرته: لسيلرد، شتيک شايش گيدل جو نته نکدرته. جليرته شايش لديفرته رنته گمس اف ال للترته بتيته لا نکدرته شايش جبگ اف ال للترته. بتيته ايتهم ريتهيل کسيکرد ببم ستيتهرد شتيک شايش گيدلرد جشيد للترته ايدد جشب؛ جلی جکل لکب لديفرته ايته بدک کدرته. للک ريتهشرن جليرته جکل ما بتد نکدرته، للک ريتهشرن جليرته جکل ما گيی ايبب نکدرته، جيلل ايتهيل کسيک لکب لدنرد ايته نکدرته. جليرته دتهت دتهيل جشيد گمف بتيته گيدلرد جشبرن.
 
ششب بکررن ال نتيمرن ستيتهرد. شکيک نيتلرد دتهيلرن شکيم گمف بتيتهرد بيکف ايدد شکيم؛ ريتهيل کسيک لکب لديف ايته بدمرته ما جرفرن. کبلرن فيتيشرته ايه شکيم ليمک بيميرته شکيک شايش ديکش ما کفيس باشف ريتهشرن کسيکرد لديگ ما کفيس.
 

 

FL-280217 گرثؤل و خرشن


FL-180912 نىگ ھىممىگو ئائەشدەين

 

Nag Hammadi Library: The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices. Published under the Auspices of the Department of Antiquities of the Arab Republic of Egypt in Conjunction with the UNESCO. 11 vols. (Leiden: Brill, 1972-1977).

Template Design by SkinCorner