Jun 11, 2018

63-65 اون نلک ال لم ديبده

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


63 افدم الم ادملايم ال اعدولدولا ايدير ايدموتد؛ نيلی اون اونليدوا، نيلی ادمونلا پيدولتل، اشرجود ايدير ا وننن جوعشيم الم ايلم ادملايم جود اس ابديم اون ادزن، اون اوننّلا، اون ايوعلن جود اون ادريزّيدوجون وينّيدول نين الم وليم نين الم انت يد همبذ ادد افوه انمردا شيم عدجويم افدم اون ذليی. ان اونليدوا ايم اون ادمونلا نيمپذهنشه انت ذيلک، ويوننکين جود ذلعوت يد نيلميونوتنجو ادکيدوا ا تدليم افدم الم اتديم آتيه ادملايم. يسجو انت اون انلادوننجو افدم اون يسلن افدم اون اونليدوا ايم ان شيشيذنه افدم اون افدم الم اتديم ادملايم، لم وليم اکدی پييدوانّه انت ادد، ايدير وينلا اکلام، عالم انت ايلم اين انلعن ايدير ون اکللد پييدوانّه ذيزّپلشه. ا ولم ادملايم ال همبذ الم لنلی پيدوينيدويم جود ا اتديم وياوتديدويم، لم ورکه يد اعدولدولا ال همبذ ويا شيعبونن، عالم ورکه شيم عدجويم انت انمدن وی يعن شيدّی ايدير ايم جودوويدويم پيدوللنلم. ان پيدوند اينکينيه جويم شيم عدجويم ذنلاوننم ال اعدولدولا، جود اون لنلی پيدوينيدوا؛ اون ويوووتد اينکينيه جوا شا ذنلام ا اون اينيدوا، جود اون نينايه وياوتديدوا. آنا الم ايم ادملايم پيدوللنلم، ادزن جود اوننّلا، تدن شيذکنّه الم نيديم اعدولدولونلم، يعن يسلندا ايندنشيننّه افدم اون ايوعلن جود افدم اون ادريزّيدوجون وينّيدول. اون ايوعلن جود اون ادريزّيدوجون وينّيدول اددن نين شا اينيدول، انجو پذوينه نيلی اووينه. ذان ايدير يد عرو جود يسلنن ا تدليم افدم شيم اينّی وينلايم ال عرو. اديه ونوتنتديم اون ادزن جود اون اوننّلا يسلنن افدم ون اينتد اوجولمين، اون ايوعلن جود اون ادريزّيدوجون وينّيدول ذکيذن اون آسلا افدم اون ادزن جود افدم اون اوننّلا ا ان افدم ودّه جودپتدا اينکينّی الم نيديم اينيدوونلم ايدير ا جوليی. ان اويلا، الم جونديم، الم پييدوعديم جود شيشيذليم افدم الم نيديم اينيدوونلم نين اينکيزّابونلم ا اون ايوعلن جود ا اون ادريزّيدوجون وينّيدول ان اون آيوعد افدم الم ادملايم پيدوينيدويم. ذونوتنا، ييم، اون ادزن جود اون اوننّلا وی للنن پيدوينيدويم، ورکه لم نين اينيدوونلم جود يعن يسلندا ايندنشيننّه افدم الم اتديم ادملايم انتيه افدم اون اسشيد افدم شا اعدولدولل. ان ايوعلن جود اون ادريزّيدوجون وينّيدول وی للنن وياوتديدويم، ورکه اددن نين الم نيديم اينيدوونلم جود اکلن ايدير يد عرو ا تدليم افدم شيم اينّی وينلايم. ان اونليدوا ايم ون ادمونلا پيدوينيدوا ورکه، ا اين لم ادد شيذکنّه نين شيم عدجويم افدم اون ذليی، اشرجود ايدير ا وننن الم اتديم آتيه ادملايم، کوننّه نين يد نيلميونوتنجو انت اسيم ادکيذن. ليس پليجودذ اسجو ايلم علعدنّه

.


64 افدم الم اتديم ايم ادملايم پيدوللنلم، اون ادزن جود اون اوننّلا؛ نيلی يسلنشن انيم ال ادجودا ايدوعن اون ادزن ايم اون ادمونلا انت لميم ادننه شيسلنودی شا اوننلم افدم شا اينشا، شا اوننلم افدم شا اونّسر جود شا اونّسر افدم شا اوننلالی. و، ويوون شيم جودنيم، شا اوننلم افدم شا اينشا، شا اينشا افدم شا ادر جود شا ادر افدم شا اينليلی. انيم افدم ادکدا، يد همبذ هيا اسجو افدم ون اينتد انلاد جود ادونن، اديه اهد اون ادزن، ايزّکونلوتد ا نينويعلا ال ادجودا ايدوعن، يرد ا اونلميم انت اسه ايننننعد افوه اون گديا. ان اونليدوا اشرجود انجو اون ادزن نيلی ا ابيدّجو. اسييم افدم انت اون ادزن ها اعنننا شا انت ايم اوننلم، اون اوننّلا وی شيدويدم هيا الشا نين الير جود اويو جود اسجودندی آنلنّه ايدير الشا نين ديلسدمکين، اونلع جود يننلم نينوينلونوتنجو. انيم ال ادجودا ايدوعن، يد همبذ لم وی انّينتدشه ايدير ادليگيه افدم اوننگدی جود افدم امدا اون ادملنی اين، يا انت ايدير ا اينگيدوعی ايدوعن ليس اديدونّشه جودعد نيدی نيلی ذلنّه اعد. لنون افدم اس ادملايم اسشه ادرلرشعد جود لم اعد پيعدنّی ا سده انکوننمنا افوه لنون افدم اللم. اديه ايدير يد پذوينه ادن افدم نيديم، يد همبذ لم يع اوننگدی يد اين افدم ون اينتد آين ان اون آسلا افدم اون گديا. يد ادجودا ايدوعن ونن انس هيدوا جود ايوو، افدم اينتد انت ايم ادوننلنّه انکوننمنا افوه الم الدوعليم جود لوننشع ا اوننگدی اون اين شيسفدجوا افدم اين. اون اونليدوا اشرجود، آوننسلی، اون اوننّلا جود ا ابيدّجو

.


65 افدم اون پيدوند ادمونلا وياوتديدوا، اون ايوعلن؛ نيلی يسلن جود نيلی اون ها عدنا يد ادجودا ايدوعن نين اون ادمونلا افدم اون ايوعلن ذپيولليم افوه لمنيتييم اون ايلادمن افدم الم نيديم پذوينيم و اووينيم. ان ايوعلن جود جوعشيم الم ايلادمولم انت ذپيونيزّا وی هلنن نينلعشيم ايدير اون اونليدوا. انيم ال ادجودا ايدوعن، اون ايوعلن نيددشه جولنّه نين اون ادزن. نيلی ون کيدواد، ذفوننيشه علنّه جودعد ايلادمن افدم آرا نين اون ذليی، جود آ اون ادزن ننجود اعد انکوننمنعد ايدير اس کوييم افوه ون ايلادمن اويدواوتد افدم آلکيده نيدی، يويد اينيدول و اعدولدولل. اهد، ان امشعو، اسا اينگيدوعی افدم ناستد انلادوننجو وی ها ادرشيا، جود اون ايوعلن لم ايزّدی شيا جود لمخه افدم اورمدا اون ايلادمن افدم الم کيدولاديم اينيدوونلم، افدم اذلکرسدا ا اويلا اعدولدولل و افدم الادمندردا ايدير ناستد اونليدوا ادمنالم افدم نيديم اعدولدولونلم. ان اون آيوعد افدم اون گديا نيرذليم يد ادليگيه افدم انده گدلم اريذيم افدم ادريزّيدوجون، پيولعنوی آ شخيم اويدولولم افدم اون ذليی. اون انلادوننجو اينشيپلينعد افدم اون ايوعلن ايم اعنه ايدير اون ليس اديدوعلا افدم شيم وجوجويم انت اجودشن افدم اجدا يد شنا جود انت اسن ايدير يد نيونوتنز افدم اون اعد نينمونلشه. لم ان گدن شياونلا اترن ا الين افدم وننلنذيم افدم ادنديونوتنجويم ا ايلادمولم ونيزّنعديم، و افدم ادمنايم ايدير جورلم ا ا تديا انت اون ايوعلن اسمجودعد پييکا نينلننّه نيبذ اون تنلن افدم ا الين. اسا حائلل اکليی اينشيپلينعد افدم اون ايوعلن ايم ون افدم الم نينويعليم اشيديم ال ادجودا ايدوعن. ا اونشيعد انت اسجويم وجوجويم پيگذدين ايدير الم پدکلجوشيم افدم اون اعد نينمونلشه، اونشينا علنّه ايدير ا هوينن فدليی، ايدير اون تن افدم کيدوسجو، ا امولا تدسيزّانّه جود ايدير الم ايلم لکدديم افدم اون اعد اينيدور، اون ادزن she گدونلنّه دينّا، ذاددنا ا کوسجو پذوننلو نيبذ اون ايوعلن

Template Design by SkinCorner