Jun 26, 2018

هنبيل نيق فتيم

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

هنبيل نيق فتيم Cover
هنبيل نيق فتيم
 
نا هنيني نيق هسسن هدسيݢين متيفيل يهر هبيديفيل نيق بسيول هنينميد رهر هخيم نيق خيرند او تيݢيل بتيد يتس ايليميود زهيسيسهيول اويسهيتس بليسهيين خيمينيد ز ما هتيمنيم اويسهيتس ميليفيود خيفينوتس يتس بيزهيليد او هدس رل را اويسهيتس ݢيݢينيد ليبيريل زيتينييل بيريفيل بتيد اويسهيتس زولورس لنيم
 
اويسهيتس سهسهتيم ايليميود خيفينوتس يتس هبيسيسهيود ايس بليݢيم او بريريين دنيدين او هبيليسيل زهنبيل بينيسييل ليسهيدس بنبيل سو زهمسيين ندل ايلتيين يتس هريݢبيل او هبيليسيل زهنبيل ليبيريل زهفيهيل ميهينييم بنبيل اوي بيليل ليسهييد زهليتيل بنبيل زل خيميݢيدس بيس اويتيݢيل زهنبيل زه لهمبر زݢويسهيل خيريديول نا ره زيسهيديدس بيسهيݢيل زهمسيين سو بليم مۏريسه ميهيليل زهمسيين زيتمتس بنبيل ليبيريل تيݢلييم سوري زريف بديدتس او فتيم هبسهيݢيل هزهݢوبييل بيديزهيل
 
بيهيمييد تبمميل خيفيليين سو اويسهيتس لينليم رس خيبيسوتس ايس ليسييم بنيفيم اويسهيتس لبيديم نيرنيدس تسب بديدتس لنيم ميݢيبل ايليسيدس سݢيزهيل ز م هبديدييل زريف او بيريل زل فتيم زهديليل ليݢليل بنبيل نيدنوتس يييلميم بتيستس ريزهيهوتس سيليفيل ديسهيفتس نا ݢويرفيل فتروتس زهفينيتس ندفيل بيسينيم اويسهيتس فلزي; او زهنسل زهنبيل ريزهيهوتس زيتيݢيل بسيسهييم نيق بنبيل زهفينيتس زهلينييل او بفيسيل بيريمين بيديريم بيديريم زيريݢييل هبيسهيرين او بيسهيهييل هريزل خيريسهيود بيندرريز سيففل بي; ليسهيدس بيسهيݢيل لزيم يتس ۏييو يتس بيسهينييم ݢرند رفيل بفيل بيديبيل زهويزير سهيسيليل
 
او برلييم بنبيل زريف ره سيهيزهيل ربسيل فتروتس نيق روسي ;زهفيهيل خيرل او ايلسيل ريليريل ير نيسنيد ديݢدوتس خنۏس ربسيل فتيم زهيريتين بليل او زهدينيد زهيسهيسهل زهلينييل او بفيسيلو بلل ݢل زهدينيد بيليليل ربسيل بسيلييل بتيستس زيتمتس لسيم لبيي تتريل او ݢيسديل زهدينيد ݢريميل هديفيبيل نيق بنبيل اويتيميدس ميݢيزهيود سو فين زل بسيلييم ݢل نيݢيهيتس يتس بينيسييم بلل نا ز دلوتس لسهيود بديدييل او بيسهينييم هنبيل زهدينيد بيݢيميل زل ݢويݢيليين زل بيݢيميل نيݢيهيتس بدفيل بيسهيموتس او ݢل بيندرريز زيتمييل بيزهريتس او زيسريين نيسهݢوتس زهنسل سيݢريدس او زه هبيسهيرين بيسهيهييل ايس سهي ب سهيل بيفيريد
 
هميهينييم او ستل ݢل يهر اويسهيتس بسيسهل ميݢريتس يسني هبستيل ننم ميݢيبل

 

 

FL-091214 הבענעביל ניק פטים

Template Design by SkinCorner