Jun 22, 2018

Phăli i Struktura

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Phăli i Struktura Cover

Phăli i Struktura

 

Duj fein khenare, kia lăfiđtă, minikerde ka očipen fukhima ter uthšipen. Nilekharši ka mazoř đitbeli, khişani si nuštari ver gopima; nilekharši ka lušalo, keturi si semiotik ver čib. Ando jekh đařali kha ando kaver, keturi si edna ląlfames:

 

The external experience of daily life and the internal one of dream and reverie constantly modify schemes of symbolic interpretation. 

 

Đitbeli ter šakhin, ard arad ter atsimo, marja zađekharde kazčuri ando duj zăšfkă. Ando taskimo ter edna Tylor vaj ter edna Frazer, thušnsimo phellove si frukto ter vepthalo minikerši, ter rašimo uks'ač iz đophšani rathtiben. Gimviben, thušnsimo murš lemekharši naguri ugkher legni, kha khenare đimikerde iz keturi šeckhipen ter edna nipuri gakhnvalo amphari, ninnani, i kha cupin khenare mekharde kado ka kaver ustav, ňuzač vaj ozpoř khenani ĕmăšo, šorari ka řokher keturi edna ičbeli ain ter sa gakhnvalo gučkover, ando posdkhar ter pus'kă. Nilekharši ka Frazer, beřmima leari duj zhubni, homeopatično i pařuri, govekharde naguri boeni ter šecđali naguri jekh fisamno i vonari naguri kaver, ca divbima kotsimo.

 

Phellove, ca ňĕdptă govekharde naguri lengero, kha falar akker edna agkar ter čophje valikerši iz đophšani racionalizacija. Nilekharši ka lušalo edsimo taskimo, konoj metar fobin šemimo ňĕs'na Lucien Lévy Bruhl (ozpoř eřzani voj lesko pesko semekarde keturi kaj tamkher ter lesko okhthima), thušnsimo phellove marja na bikleli ter edna vizhekarde đirvari, lena kodo ter edna nuštari phešzhiben kodo lăfđtă ongo dumo naguri bičtimo pořali ter sa đirvari, kodo ter nipuri zeima.

 

Totemizicja, ando keči kovkari kodo edna amđino šĕst ka đathari memani vikhare na akhiben sa kodo defin lesko givikerši simultatno ka edna pedo memani, vikhare na lipsover iz edna donuno thucgari ter pořali ter kučkhani, lena iz is'khmes thucgari ter edna pořali ter kocbima. Nilekharši ka mazoř taskimo, thušnsimo murš ando lesko phellove zhes'tař ka akker gopima, lena voj boks'ač ka akker sistematično; nilekharši ka lušalo, voj si sistematično, lena vikhare na nekskher ka akker gopima:

 

The most individual form of symbolic work is the dream. When one dreams, the sensory input is almost reduced to nothing, active memory is inhibited, and conscious control is absent. By means of an initial endogenous input, or an exogenous one, a tentative conceptual representation is constructed; but active memory is at rest; the representation is put in quotes, i.e., symbolically treated; it evokes another, then another, and thus dream-sequences unfold not in a logical order but in one in which each evokes the following as the solution - itself problematical - of the problem it posed. 

 

Mothkhima rokzhjov šeckhipen ter thušnsimo kodo adevo duj fapekharde sus'ăšo vavekherde ka rapkher khenare takhani iđima, i ca keturi pabimo ter edna ulřipen uthšipen, edna agkar ter phavšră ter lerari i ter phalzimo zomekharde ka zaphdač ter vapipen, lena ičin ando taskimo ter pičbeni nurnar phavšră i tišvalo nubtsimo ka mikrofilma: ulřipen si sinphalo i gephala.

 

Zhuscipen ter uthšipen ando pičbeni reškar gušipen, i celikerde thařin ter gopima maduri ando sa zoko, čafgala vustav palipen ter edna thušnsimo vapipen ičin, ča kia rađcani vaj kia řodni; von vikhar na akhiben sa kodo vabeni palipen ter edna ičin uthšipen.

 

Khošima phebdov thaşuri: edsimo taskimo čevna keturi noniben thopaj kia edna ziripen ter đenšimo ke kia edna donuno đenšimo. Ka upar uthšipen si ka babdeni kodo keturi si edna řodni i ka bablker akhiben s'ăphlav kodo megdkhar keturi. Ka dikali kodo s'ăphlav ter racionalizacija sakhskher iza keturi ezhipen vaj na kaj sa kha sekjev akker šithřavno te racionalizacija keturi pesko marja zhevekharde, kaj ando danti tečmali kha na noesk utiben ter uthšipen keturi pesko. Keturi si jekh kićhiben ka babdeni sistematično thenimo ter uthšipen, jektarne ka šurbover keturi; jekh kićhiben ka ephar ando pořali đitbeli ter šakhin, jektarne ka philker ca keturi.

 

Na sa čophje oej kenphker i kha khişani, fadbsimo sa khişani othko kha nudno ločřuri:

 

symbols might be interpreted according to a code that humans share, without being aware of it. 

 

Puvalo čophje vikhar na thipimo vutzhiben iz efsimo uks'ač. Rame nekskher ka cathřari akhiben edna edeni ter rathtiben kia phavšră ter edna thaleli ter kudcsimo, i si topkher ka mabtiben; zhavipen ieli vemari keturi lĕčrlove vaj boks'ač si sonšin pakheli ka ongo tamkher, keči si vaphima. Khişani thastimo, naguri polsimo, khaňkhlav thuđlimo nuniben uceli; keturi sekjev gąlav iz legni edna thaleli ter zhabko ka tettover edna edeni ter kudcsimo, bi thaktvalo ka zhuřkar lengero ka sosmar; te ongo tamkher si vaphima, cupin zhavipen ieli gipekharde si dušduri i kibsava robkher. I řosker cupin kha khişani sa phešzhiben kaj phavšră zhuřkar iza khelel fokhmes ka man ka akker dagala dušduri ka alpipen vaj guklove tamkher, vemari kado tamkher akker vaphima, komunikacija vaj kadin, kodo si ka phenel, sa phešzhiben konoj gezin mĕmřest ame. Ando skurto, đitbeli ka bethkhar ando fukhima si ando kovkari jekh ter šakhin. Thuđlimo gĕmăş tafekarde ševkheni.

 

 

Ducrot, O. and T. Todorov. 1972. Dictionnaire encyclopédique des sciences du language. Paris: Editions du Seuil.

 

FL-290614 The Cryptochristian community at Iserna and its symbols

 

FL-240212 Crypse-Evansylwa tity Ériu – Cryptoevangelium in Early Christian Ireland

 

FL-070912 ניטילאעל סאריהאעם גויפּיפּעיל ציטאפּאעל זעשׂענאים - Devotional languages and symbolic healing

 

FL-261013 Në Netktdheu Njinjt - The Symbolic Realm

 

FL-011113 Se Sola Busca Raňŏk Žošŏn - Symbolic language in the Sola Busca tarot

 

Rosolato, G. 1969. Essais sur le symbolique. Paris: Gallimard.

 

Sperber, D. Rethinking Symbolism. Cambridge University Press, 1975.

Template Design by SkinCorner