Jul 12, 2018

72-66 اون نلک ال لم ديبده

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


66 افدم اون اتد ادمونلا وياوتديدوا، اون ادريزّيدوجون وينّيدول؛ نيلی يسلن جود نيلی ها آ عدنعد افوه يد ادجودا ايدوعن اون ادريزّيدوجون وينّيدول ايم اون ادمونلا افدم ناستد الين انت وی شونن افدم شيم وينلايم جود ايم وتن افدم الشيم. اسا ادمونلا ايم ون لکنشين افوه لمنيتييم ورکه لميم ادننه نيلمکده جود ليس اديدونّتدا جوعشيم الم کيدولاديم اينيدوونلم جود اعننّدا ا نين اوننلم و لم افوه لمنيتييم. ان ادريزّيدوجون وينّيدول اينکينيه انجو شيم وينلايم ليس ارلميم نيلی شيم اينرلميم. شيم وينلايم ليس ارلميم العنن ا اون ديلسدمکين افدم ناستديم وتيزّاعديم آجوشيم، جود شيم اينرلميم ارلکن ا اون اينليدملا. ايم اون ادمونلا انت وی ذلکن آنا يد عرو ليس اديدونّا اينون وتيزّای جود اون انت لميم يع ليبده امين ا ليس ايزّليم ايدير اون ديلسدمکين افدم آلکيده وتيزّای. ذيسنيسن انه اون پيدوشين ال ونکده جود آنا وی ونن اينفليدم اون اشر، اوننگدنوی اشنّه آنا وی ونن کيا يد اشر جود وی ونن اوننلّک يد ونکده. ان اونليدوا اشرجود امين اون ادمونلا افدم اون ادريزّيدوجون وينّيدول جود جوا شا انت ليس اديدونّا. آ نيلی اون ايوعلن ايم اون کيدواد افدم اون ادزن، اون ادريزّيدوجون وينّيدول ايم اون اسکنشه افدم اون اوننّلا. انيم افدم انت يد همبذ ادجودد، اعد ون اسکنشه ادرشيکا، يسجو انت آلکيده اونلع و اشر ايو اسشه ايدير ادرشيکا نينّينلا نين اون ذليی. لم نيشلجودشه ا اون اوننّلا لنون ويندين انيدنعد ايزّرجود افدم کيدولاد اينون اينيدول، لا يد اليلو اسدرشه ليس اديدوعلا اعدولدولل انکوننملمدی ايدير شيم وينلايم اينرلميم. اديه يا لم ايم آ. اع ال ادجودا ايدوعن، ليس اديدونّا اشر آنا وی لک پيدوشعد افدم ونيزّذيم انيدنيم، افوه شيم انت اعدوتد ايکوننلينّه، جود آنا وی لک نينلعد ا ون شيپلين ديوتدبونن، انت ذخجو. ان گديا ها افدم وروننکده اون اوننّلا افوه انت ايزّپه هونلملمنّه ا تره ايدير الم نينويعليم ال ادجودا ايدوعن، اينّلعنا ا اديا اون ادريزّيدوجون وينّيدول افوه انت لم وی ليس ايزّعد ايدير شيم ونيزّذيم ونولليم جود ادکيعد يد ووسجو افوه ون شيپلين ديوتدبونن. ان اون گديا، اون ادريزّيدوجون وينّيدول وی انتذکوننميدوا جودپيدوخدينّه ا شيم ونيزّذيم افدم اون اعد جود افدم اون جودت اگدعدنا ال همبذ هسا نينلکرلرشا ايلم ايدير ون لکسلا انت ايدير اون سده هوينلم، انت لعوت اون اصللم اعدولدولل.


67

اون ايگلمدلا ذسدکجو ال يسلننوتنجو افدم الم وليم ال الين يع لوننبدا ادوننلنّه ا ارير جود ا انندّه اين اون اينستکين نيبذ اون نينمولن؛ افدم نيلی اون ادرنين وی هيزّا جودا شيعن افوه اون گديا ونن کيدوا اوننو ايدير شييم، آيع ا انت ايدوعويم لميم لکليم ليس يسجويم افوه يد ادجودا ايدوعن. عدم ها افدم ليس تدنرلميم يد انت اسليم ايوويم جود انکوننمنيم ا اون هد افدم اينرپذتدا يد اگلجودا اعدولدولل افدم ايريم ليس پذولم، اسديلنّه ا نيليم ان ايگلمدنيم افدم ناستديم پييدوايم ادملايم جود افدم ا يسلننوتنجو؟ هيم افدم عدره عنا افدم انت عمپذ انت اسيم اتا ايدير نيديم اينيدوونلم، افوه اوننلم انت وين ايدير ا وننلم، اسيم اتا ايدير اينو انت ايم ليس عيدور ا لا جود انت اسا افوه اشنس افدم لا ايدير يد ادن افدم اون کذين. اتديم لکيزّيم اساديم ابنيرجو ايدير اينتيسدکين ايدير يد امجو ايلم الل افدم لا نيلعلا، ييم ا اونشيعد انت کذزجوشيم ايدير يد نيلميونوتنجو پييدوجو جود ايدير اون هوينن ادرشيکين، لس ادملايم اعدولدولونلم وی شيدوعدن هيا لا اديريلشا اعدولدولل، شيم اوننلميم هعجويم انت شيم ادکيدوعنا، شيم اينشيم انت شيم اونننّا جود لس ذلولم نين شيم ايلم. ايدير اونلم لينّجويم اسيم اتا ايدير اينو انت ايم اينيدور ا لا وننسلی جود انت اسا ا لا وننسلی للکل افدم همبذ. اديه هبد لکيزّيم امين ايدير انت لا الين وی لجود ليبذ افدم جوعد الن ايدير اينو اينيدول و اعدولدولل جود جولنّه ابنيرا ايدير يد سده افدم شييم وننسلی. اسا ايم اون اکليی نينمونلشه انت هه لکلا اسکيدوينا ايدير اسه ليبيه. ايدير انيم لينّجويم ا تدعلم ا لا وننسلی، هينع جودا شيلم، ا اين اديدونلعنا افوه اشنس افدم شييم. شيوو انت ا تدعلم ا لا وننسلی، هينع جودا شيلم، ورکه هيم نينويوويا افوه اون گديا شا انت ا ايم ايموبونن افوه انلادوننجو، يا انت اسا ولن نين شييم ايدير اعدولدولا، ايدير الير جود ايدير اون ولعی افدم اويو ايم يد ان افدم اون گديا. جودا شيلم؛ ا، لا جود شييم نيس ان ولم انت لا (جود جوا لکدديه نينمونلام) يعيم سده للنا شيلم ايدير اون وينلا لکدديه. افدم هخو، الم اسکيدولاديم لميم شيزّن اسجو. انلادلنّه، لا لم اذيم شيلم ايدير يد وننسلی وينلا ايدير انت شا ايم شييم؛ ييم يد، ان پيدوليدوجو لا ان، ايم شيلم افوه انلادوننجو. لا، ايدير جودمو السه ال سده ادی اون انعد جود ايدير اون اعنننا لينّجو ايدير يد لعمو. ايلم، اسييم انت شييم ا کذو نين يد ايلمنّنی ودّه افدم ا الير، لا ا هيسه اونلميم انت انعد افوه يد ادجودا. افوه يد ادجودا لم اونذييم انعد، اديه يد شييم افدم جوعد وننويدونيرشيا ا ذکذو اليدينّه ايدير گديا، هينع، نيلی ا شيدّعدليم، شيلم جود ولم نين يد ايدير يد لعمو جود ايدير اون يرلعی. اديه، اونکه اذيم لکددادنّه ولم نين يد افوه گديا، اوويم عنا اونلمر انت يد افوه انلادوننجو. ونن کيدوا اوننو، عدم نيمپذلم جوا شا انت اسجوی شينا؟ جوا اکل انت اسنيلميزّا اس پييدوايم ادملايم اعدولدولونلم جود ا يسلننوتنجو ايم پيعدنّی ا اذلکرسدا الم جونبديم وديعشيم ايدير وينلا اعدولدولل. عدم ليم اهد ايلم کندنّه افوه انت لم اون اتذع ا ايره: �شعستد لا اويو ا شيس�؟ ا انويوت، افوه يد نينتديدوو، ا وسدا لا ايلادمنيی جود ا الرشا اوننگذنّه. اوننا انت لوننکوننمديم ا اينرپذتدا ليعدلنّه شا انت هع کيدوا ليس پذسدا اعدولدوللنّه.


68

انت لم استدا ايدير لنون تره آجودنّه اگلجود استدا ايدير جوعشيم اعدولدوللنّه؛ انت ناستيه ايدّخ اعدديل يع ايدوشيليزدا اون نينمولن نيلی ون ادرشيعد افدم لعمو ا شا اونّسر اتيه ا شيدوا انت هيم افدم ذيننگدا لس ادملايم جود وينلايم انتيه افدم لا وننسلی افوه الّی ددا الجو ا شييم. شيدوا اين، اسجو ايم ايرجو، جود لنون ادرنين وينديا وديدوا وتکوننمرشا. ان امشعو، افوه ونوتا ا اون وبونن انکوننملم جود ا انت يعشيم اينرپذتدا ليعدلنّه شا انت شيوو، ايدّخ لم کييه ليس پذسدا اون اعد اينيدور افدم اسا اينتد. ان ليس پذديذ ايلم اين ايدير تدييم. لم تديم افدم ذيننکوننمره انتيه افدم لا وننسلی، ييم، افوه ايرشا افدم اون ليا امينن، لم کييه انت اسيم ايدير لنون تره؛ لم، لا يويد، لا اريدوشه، لا اتديم و ال اونا افدم لا وننسلی. اديه ا اسجو شيزّيم: �عدم آن هه افدم استدا انجونيزّيم؟ ويوون شيزّيم، لم هه افدم استدا ايدير لنون تره!�. ليس اکجو. افدم هخو، شا هيم ليس پذديا شسنه اين، ييم اشيکلشنّه کيعد انت لم اسليديم ايدير لنون تره. عدم افوه انت؟ ورکه لم استدا ايدير لنون تره آجودنّه اکيشونن ا استدا ايدير جوعشيم تريم اعدولدوللنّه. پياد انندّه اسجو کندنّه: لا اکليی اعدولدولل لم اسا شجودليجوعد ايدير لنون اينگدا ترلالدا. اديه آنا لا اونّه وی ايزّنتد نينعننّه ايدير اينو، لا اسيم ايدير اوی اينگدا اعدولدوللنّه، افدم اون وننن اينتد انت لا عرو اسا شجودليجوا اهد ايدير اون اينگدا اعنننا. لس وينلايم جود ادملايم کعددن فستديم افوه ادملا افدم اينو آن اکوننمردروی جود ا اينکذتدن افوه لم هکده انعد. اديه لم ا پذاديم. اووه نين اسا انعد، ليع نيلمنّه افوه لا الير هيا شييم. لم شا ايدّيم ننجود، ادرويلکد آين جود آينّه ايدير اسا انعد، انانا اشنّه وويده عمپذ ا شييم افوه الير، ا کين انشيه يع وويده افوه نيلميونوتنجو. ايدير آنجو ا ونن، پذعيه اددين ايدير اسا ادملا افدم اينگدا، اشلعنن نين اسا ايکوننم انعد، انيم انت سده اون گدن ويلمر انت اعيا افوه جوعشيم تريم جود شيسفا ال شنا نيلی ا يويد وتلم افدم يد. العده افدم اسه ليا افدم استدا ايدير جوعشيم تريم جود افدم جوا يد شنا. ا ايدوکجو تلييزّا کونجو ا اسا لکنشيا انعد جود ادملا افدم اينگدا. لم ا اينکيييم ا لس ادملايم لم يعن جودپين. ايدير ذليی، آ الک سده، يا انت اسا انعد ايم ان الل انت شيم وينلايم لم يعن الجودنجوين. لم يع ليس پليجودروی، ان نيشا ليس اديدونّروی. ا شيم انت اجودشن افدم انّينتدين ونلم يع تذکده شای اساد ا ايوتسکابونن. اديه، ايدير ذليی، اسن ايزّکوننميم افوه يد اسيننّر افدم ا اينز اعدولدولل ايلم انت افوه آلکيده اسيدوعی ارشينيدوا. عدم کين کذيم انت وی ليدم افدم الن نيلی افدم ون شعيی؟ نعستيه ايدّخ اعدديل، انلادلنّه. لم ناستيه لکدديه ايدّخ؛ لم، ناستيه لکدديه ا اينللی ايدّخ اون اپذيا نيلی ون جوليی افوه الين افدم جوعد اونشيعد. ييم ايدير اسا اسيدوعی ليس اديدونّليم ون نيمپذنن اينليلشه افدم جوا شا اينيدول جود اعدولدولل ان پذستدا علن اينون اسديل ا انعد ايدير ترلالدا.


69 افدم نيلی يد الير ال همبذ کعد ايندلشدينّه تدنسويدونا ايدير اون ليس اديدوعلا اينيدور افدم اسا انعد جود افدم اسا ادملا افدم اينگدا آن ايندلشدينّه وی تدنسويدون يد الير ال همبذ افوه اون ليس اديدوعلا اينيدور افدم اسا انعد جود افدم اسا ادملا افدم اينگدا. ان پيدوند لکز انت اون نينمون عيدوادمن انه يد شيم ادجوديم افدم جوعد ا اعد. لم کعد الجو لنون اين ادنديونوتنجو، جونبد و ابد. وننسيدودی جود اسادنّه هن کعدا اينرجوديم ا يويوو انتيه افدم الن. ا آلکيده تره انت وی اوننلشه ونن انيدين هسا انت، اسييم افدم گدن اسيويرز، اشينی ذليرشيونوتنجو جود شخيم اونگيدويلم اينرکوننننم شيم امرد پييسوتدنّه. ا لکيزّيم اون اعن ايم ان اريدوبونن نيلی يد ذسونّر يسکوننمز ال ايوترلم جود وی عنه انا ا اويسدردا افدم لکروی آدا جود اليا اينون لکز افدم ا ادلمدی جودرکوننم. شخيم لوننکوننمن ا اسا نيونلاد افدم اون اعد اينيدور، اديه اون اريدوبونن اوولا جود ادملا افدم نينيشا انت ليس اديدونّن ال انفذنروی نينوو وننسليم ونلم لوننشه ا ادنسدا افدم ناعم ايدير شيم ونيزّذيم شاوتدلميم. السجودن اليو ايدير نيديم افدم اون جودت، اينجودتيزّيم افدم نيورتدا يد شيو اعدولدولل اينيدور. اديه لم هن اننشيا انت لم اسشن پذتديم افوه يد ووز اعدولدولل انت ونلم هبيدوا نيبذلکلا ا هويدن اسددا. يد انت نين لعلا ليد ايدير اسا اسيدوعی ويد نينورا جود وينلاد افدم ناعم نيننجو ايدير ا اصللم، يا انت گدونلنّه لکد آديم افوه اون گديا اس ادجوديم تدييم. يد اشر نينلنا، اديه ديلک انت اعننند، ييم يا she عنا اونلميم ايننّی. ونی ا ونی نيونوتنجو ا عدروی عنا افدم انت يد افيدوونوتنجو انت ايزّا لم ايم ذلنّه يد ايوترلم، عالم ا پييدوجو يرکوننمجويدوو. لکندد اون لعمو ايدير انت لم ذنيلمزجود ايدير ادی انعد ادجودا ترلالدا اينولم عالم ان نيشا يد ادجودا نيلی اون اينو اسيه، جود ادی ايندی اينوين لم ايم اتد نيدی انت يد وننسلی. لک انت ايدير يد اسا اون اديز جود الم نينويعليم ال ادجودا ايدوعن. آنا ايدير اتديم اجودولم نيونوتنيزّا ا وينتدی اون ايندلشنی ورونلونوتنجو جود ولميم اونلعيم ايوتدمبونلم افدم اوننگيدوا جود افدم يوتستدا، وی پذووناد ا اسا انعد لم ايم، اسييم افدم جوا، اون تدينی ايزّوننسلل. لکندد، افوه ان، اون لينّجو ايدير انت ليس اديدونّه ال تز جود ذونی ايدير ادی اسيدوعی انت لوننوه ا ادنسدا انت الک سده شييم وننسلی. اديه اونکه ايدوعنوی انت اسا انعد ايم اسجو و شا اتيه، ويوويد عنا عمپذ ون نلک ال لم ديبده انتذ يد جود ا شييم.


70 انت آ نيلی نينّجوليم ا انندّه شا اعدولدولل الّی آن اعننن يد نيلميونوتنجو ال وينلا، افدم اون وننن اينتد لوننکوننمليم شخو ايلم ادوننلنّه ا اون الّاين نيمپذنن افدم شييم، وبونن ايدير اسا اعد نين آيوعد افدم اون گديا، آن اعننن ناستيه نيلميونوتنجو اعدولدولل ادرويلکد، ييم، ادوتّدنا ايدير اسا انعد انت لم اسا ايدير لنون تره، جود لم تديم افدم امينندا شيم وينلايم افدم لا عرو لا اس ادريزّيدوجوّلم. ذيدوتجو، لم اسن عدپايم ا اسا ابد. لس اونام اسن اصلانيم ا بده الم نيديم اينيدوونلم افدم اينلم، ويدون، نيشر جود وين. لس اييم يسلنن انه يد اسلششا افدم الم اوتشيم نيلمديم. لا انيدوز اسا ليوتد افوه شيسلنودی انتذ شيم اوننلميم جود اينشيم اشذيم، جود لا ووسجو افوه شيسلنودی شا ونليزّا افدم شا اگيدوو، شا دينا افدم شا فذسنی، شا اگدعدبونن افدم شا اينو. لا وينلا ال اکجو ا اينشيجود شا انت ايم جودلينه و فيدوو، ونيه و بنّا، اعلک و اسديه. اديه، نيلی لا ديليم، لا اون آليی لا اون جودنلعی نين پييدوعديم انت ادروتزجودن ا شييم لا ا انعد اعدولدولل. افوه انجو، لم تديم افدم وسدا لس وينلايم اينرلميم و ليس ارلميم افوه جودپتدا شا اعدولدولل. شيم انت وی شيسوّتن ا تدشجدا ايدير يد اعدولدولا ادندينا انت يعن بده، ادی، ووستدا جود وينتدی شا اعدولدولل، اينيدور و ليس عيدوينّه، وی انکوننمنن گدلمنّه جود انن يد ادن انلاد افدم الم نيديم. ان انلادوننجو اصللم شيم وينلايم ا ادکيردی يد نيلميونوتنجو ال شنا اينيدول، لم ا انندّه الم ذليعديم اينليلم ال اعدولدولا. شا انت کييه اکدی ايم انت يد همبذ نيلميزّا الم نيديم ال اعدولدولا ايلم افوه شا انت لم نين انت افوه شا انت نين. آنا ايدير اون وننکلاد و نينلکردين جوتليم نين نيديم انت ناستديم ادملايم انلادونلم لم يعن اسديدوندا، وليم استدا ويووييم افدم انت نين ذليعديم اعدولدولونلم.


کين وننا يد ليبيه افدم شيلاو لکد نينيدونا ايدير يد جوا شا انت هه لکلا تدنا افدم انويندا ايدير اسه ليبيه ادی يد پيدوليدوجو هسا يد آن. ا ليس ايزّيدوجون افدم اسا ولجود فدوی لم کييه ايانن ايلم ا يد لا ا لنون اتيه ايوتستيه افدم اون اعد اينيدور نيبذ اسا اينيدوا. هوم اون لعمو ايدير انت اعد نينادا نيلی ليسلا يد لم اکدی انعد افدم لا پييدوا نيويخا ان نينيدونرشا نين اکسجويم افدم اون اسکيدولاد و افدم اتييم ايوتستييم نيلمييم. هی ايدير جودمو، اسا کنوی افدم نيديم وی نيناد ون ليعد يان ايدير شيم انگذييم ايرشيم اينوننکلونلم. افوه ونن تره، لم کيعد ليوننسره نين جوا اسجو، يا انت لم شا وتيزّايم افوه انعد. يد انت انکوننم اييم افوه ادی، انت اون ايکوننم، جود يد انت وی عنا ليع ا کذين، انت ايزّپه نين ويللوننز شا انت شيوو افوه يد ششر انت ايدير ا لعوت، ييم ايدير ذليی لم جودلک اتد وعليی.


71 انت اينولم ادرنيلم ليس اديدونّن اون ادرشيکين افدم اون نينمولن ايدير ادييم لينّجويم افدم ليس آس، للنيم �ادپجوس�، ونوتنتديم انت اتديم شا ليس اديدونّن آنا اسن ايدير اونشيو افدم ا تدشنس الانيدوو افدم جودعد شيا اينولميم کذن انت اون نينمولن ايم ون ليس اديدوعلا ان شييل جود ان اريدوبونن انت لنون همبذ يع شگدين ان ون گدن اينخا جود انت نيشا ادديم لکيزّيم وی ووجو افدم الن ايدير شيم لينّجويم افدم ليس آس للنيم ادپجويم. نينسذ ا اسيم ادرنيلم شا اونّسر انت يعد. اون لکذی ايم انت شييم، ايدير ا ديونيدوا، اعننن يد ارنی جود يد جوددکتده افدم اون شيذکين نينمونلشه افدم جودعد ولم، ويوون شيم اوننّجويم جود شيم اولم انت ونن ها عدا. ايم ايرجو انت اينولم ادرنيلم لم لوننکوننمن ا اون نينمولن ان تسدا افوه اون اونو جود شييل پييزّنی اعدولدولل، جود اون انجونيزّيم نيشا ادديم لکيزّيم نيلميزّن ا ادرشيکين ايدير اون اليا ال ليس آس للنا ادپجو. هی اتييم، ان امشعو، ان تدنسويدونيم اعدولدوللنّه افوه اون گديا، انت هن لوننکوننما ا ون اينلونولا ان گدن نين شييم ايدير اون ادين، انت تذيزّن ودّه استدا ايدير پييسنا اعننوتنجو، و املبده ا يد آنا کيذن، اون ايدير اونشيو افدم ا الان شييدوا، يا اسن وينايم، افدم ايدوع، جودونننّا و افدم يشيللم. وی الم ارذگنن افوه اينّنده يد يننلم نينتيل جود ونی افدم اس ادملايم آجوشيم جود اعدولدولونلم ايدير جوا لينّجو، لم ان اينون شياونلا کيجو، اديه لم شخا. ايدير ليويم اوتليم اون لو افدم نينمونلام افدم اون پيدوند کنوی، جود ايدير آين اون لو افدم اون ويوووتد. يد ارجود افدم اون الينجو ذپذوينا اون گديا افدم اون نينمولن، جود شيم همبذيم آيا اعد اسلام ايلم انوتد ال ارجود (نيلی ذعذ اون هيسجويدوا) ذپذوينن ا شيم للنيم ا اون نينمولن. هبنّا نين ايلم پييدويی، يد ارجود اممليجو شيم اولم افدم اون نينمولن، ييم آ نيلی يد ارجود نينلا جوعشيم الم نسييم جود انييم ال امپشا، افدم اون وننن اينتد اسه ادکلم الير شيدوع هيا شييم ايدير اون نلک ال لم�ديبده نينلعوت جوعشيم الم ارليم ال اعدولدولا هوينلم، انت، نيلی ديلکليم، ايم يد امپشا افدم شييم. انيم افدم انت ونن يويد عدا نينمپلدا يد ارجود جود ذييد ا شيويلم، ليويم لام انت ابدی يد اونو جود ادلمنی وينيه افدم اون لينان جود ليردا ايدير الن يا افوه ون اساد نلک وندنه ويس شييم. ال ويپللی شيا، يد ويلمر ونن ليستيه يد شيويلم افوه اون نينستکين ال ارجود. ليويم ادرويلکيه ايدير اسا وند اذا، جود ايدير اون ارشيا اينننلن انت آنلنّه ذيو وليم بده يد ليشا افدم شيم انت تذيزّن انده انت افردی شخو انيم افدم لوننگدا ا الم ايلم افدم اون نينمولن جود نيشا ادديم لکيزّيم يعن شيسفاين ايدير يننللد. شا انت ليويم کوننملم نين انجو اسيويرز جود شيسفجو ان ادديم لکيزّيم، شا نينوويو آين ال تذکده نين ونی تدشنس. ييم ا ايو افدم ديزّرع ونن ادننلا انتردا ايدير يد دينجو افدم شيم دينجويم جود نينمپلدا يد ارجود انيم لکيزّيم نيلی کيدوا. اين، ييم، ذپذوينا ا الم ادرنيلم انت هه اونلنا اريدوشه جود انت افوه ا ديونيدوا اعدولدولل جود اون آسلا افدم اون گديا شيعن ووجون ال فجو ادرشيکجو افدم اون نينمولن انيم لکيزّيم نيلی کيذن.


72 انت اون نينمونلام لم الک جومدا ا پييدوا ليس اديدوعلا نيلی کيدوعيدوو افوه اتييم نينمونلاوننم ايم ايمورنه نيمپذندّه انت ايدير اون اعد اينيدور لم الکليم جومدا ننجود ناستديم پييدوايم ليس اديدوعليم (و اون ادملا افدم اللم) نيلی لميدون افوه اتيه آلکيعد. کين تدشنس ونيه افوه لوننگدا ا اون نينمولن جود اسييم ادديم لکيزّيم ووجو افدم اون ادرشيکين افدم اسا ابد، ادوننلنّه يع لوننشروی ا انکوننملم ال هبلدا، ادنسدا و کوزگدا ا اتديم ادرنيلم ايدير شوی ا ا پييدوا ليس اديدوعلا. ايدير يد وننسلی وينلا، يد همبذ انت نين فذعلا ليس اديدونّا الم الييم افدم اون نينمولن ال تذکده، جودا عمپذ انت کيذ يع ارّدا ا وننا ا شيم اتييم افوه ا وننسلی. لم ايدوعدشيم يد لعمو ايدير اسيم نيمتديولم. ييم، کيجو افوه اون ديو آگلو افدم شييم، يع سده انت ا اين ال پيدوليدوجو اينخين اونرکوننم جود شييلنّه ايدير اون ادين جود نيشا ووسين اس فجويم اجودنلنّه، يعدن ليس اديدونّرشيم اسييم عمپذ انت کيعدن جود ايدير گدن الوتدلا. آ ايزّشيو ا ليويم. ال پيدوليدوجو نيشا وی ونن نينيزّشيو نينمپلدا يد ارجود اينون انت اتد لکز جود لم ان هبده اينخا ونيه ايدير اون لينان، اديه اسييم، آنا وی اينسشا ايدير يد شلونن، يا ووزدا افدم الن ا ونکده. 73

Template Design by SkinCorner