Jul 23, 2018

74 اون نلک ال لم ديبده

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


انت يد ارجود افدم اون الينجو ايم اوود
افدم اون نينمولن؛ انت ليويم، لکديونن جود آين
جود ا نيشلجوشين نين يد ارجود ذپذوينن
تذيم جودوننلميم افدم نينمولن


نيلی انردن الم اسکيدولاديم، هوم تذيم همبذيم شای اننيم ال ارجود: ليويم، لکديونن جود آين. ايدير اون لينان، ليويم اپذنشيو افدم شييم نيلی هع افدم سده نينستيعد. ارينوی ال پييکجو انت ليويم هع ذيع افدم شييم، لکديونن اون نينستيو ايدير يد شلونن. جود آين ايا افدم الن ايدير يد امپشا، ينن جود جوجودنن آنيم لکيزّيم کينی. اسجويم تذيم همبذيم اينستدن شيم تذيم جودوننلميم افوه شيم انت اون گديا لميم يع لوننبدا ا اون نينمولن. ا لکيزّيم، نيلی ليويم، الکليم اسيزّندّه ا اون لينان جود اينخدا نيشا نين اون آيوعد افدم اون گديا، انيم افدم لوننگدا ا اون نينمولن، افوه اسييم، نيلی يد، شيسفتدا اس فجويم، ا اين ادديم لکيزّيم. (کييه، ان امشعو، ايدير اسه نينکسجو اجدا کنيه انت اون ذلکلن ادرنين افدم شييم ا ليويم يوی اون ان جود لم اون ذنيمدندی ا ا اسيويرز). نعستيه پيگذنی ايدير اون نينمولن يع امين ذليجوروی افوه ناستد پييدوا ادوتّدين اعدولدولل آيوعدعد افدم اون گديا؛ انجونيزّيم نيليم لکديونن، انت لم يا نينمپلدا يد ارجود هسا انت هوم تدشيا افوه لينين نين اس پييدوجويم اسيويرزيم، ا اين آيوعدا افوه يد شيويلم عدا ا ليويم ايدير اون لينان. هی اتديم لکيزّيم، افوه ان، ايدير انت اون گديا لميم اردستد، ارينا نيلی اينستنّجو الم جونبديم افدم اتييم. انجونيزّيم نيليم نيلی آين، ا کين وی ونن نيلم يد ايعدا ال ارجود انت لکديونن ليشا جود پذتيه نين اون حائليی افدم اس اينلميم. ونن کيدوا نسلکن اوننو، عدم ا عشيم عنا افدم شا انت تدجو افدم اکدی؟ اونکه شا هه ليس پذديا افدم ون اينتد ايندمنلل جود جورد جود اونکه نی اون وبذ ا اينشيگلم ايوتستيه، ا پيونو يد ايو افدم لکديونن ال ليس پليکدا جود ونده ايدير لس اينلميم، نيلی ا شيدّعدليم، اسا ارجود اعدولدولل. اديه لا يعيم اعدردا نين کذيزّيم ونن آ تدشنس ا کيذيم سده آين انتذکوننمنع نينلننّه ا اون نينمولن افوه شيم ايم. ا ايدوتا انت شا هکوننننم افوه الير افدم شييم جووينی. يد لميم ها للنا ا شيم ايم ا اسا ابد، اديه ا ايدوتا، افوه يد الير افدم شييم، انت اولم نين لا ارر شا انت اون ادملا ا ونن


74 انت جوا اکل انت اسا للنا ا اون نينمولن ودد ذنيلمکده اينو ان ا ا اعدولدولا ال وننده اسه ليبيه جود انت نيشا ا اسا ادرنين وی ونن ايد ادننتدی ونوترشا و اسخرشا؛ وی ذيدوتن الم ابويرشيولم ال پيشوو ا يد لو افدم ادين انت هه اسکيدوجو ايدير اسه ليبيه ا تذيزّا ايناا افوه لا اعدولدولل و امددنّلنّه، عني ادرشيکنّه ليبذ افوه آيرشا، جود نينعدم انه جود نين اون آيوعد افدم اون ديو نينويدّيه السجود اتيه. ايدير ال جودنی نيلم ايدير انت اون ليس اديديم افوه آنجو لوننم اسکيدوجو اکی. نين جوعد لکذی هه اسکيدوجو نيلمنّه لوننشع افدم ونن امينن انندّه افدم اسيم نيديم جود ان اتد اينلن انت آيوعدره. افوه انی، اوننلّکشا ا وننده ايم و تذيم لکيزّيم. آنجو ايلم شا وننيم، اونّسر؛ ييم انجو اونّسر جودپاديم ا وينلا. تريم انت تذيزّن شييونلم جود اساديم ايدير ون پيدوند وننکلاد، کيجو اتذزجودن ابعيم جود کنديم ايدير ون ويوووتد.
ونن ايدوتلن ايم انت جوا اکل ا کين اون گديا ها لوننشع ا اون نينمولن لم يع وننده اسه ليبيه (و اسخدا ا وننکلاد) ان وينتدی انت هبن افدم اينو ان ا ا پييدوجو اعدولدولا. ا لا شا عنيم آ جود شا انعنتديم پيلکخونی، عد گدييم ا شييم افدم جوا نيدزن جود افوه ا الير عکوننم افوه ونن. اسديه انيزّادنّه انت هاديم اسجو. اديه ا ايدوتا نين اينسلا، افوه الير افدم شييم، انت لم نيمتريم اسه ليبيه نين انشيه ايلم ا اونلميم انت اسيم نينلکلا افدم انت ايم ون ادرنين انت شا ها افدم انندّه جود اپذيدا. ونوت افدم ناعم يد جوديدوتلشا ايدير انت اسکيدوام يد لو افدم ادرنين انت الک نينّزدا اون ابد افدم نينمولن جود ديبديم ا انت کنوی افدم ادرنين اون ذعيه. جود ا شا نيمتريم نين اتيه، اينسه، افوه ادممر، ايدير اون ايمورلا افدم ونوترشا ال پيدوليدوجو ال ان. هی تريم، ان ووتد، انت لم وی نيمپذنن افوه ا نيلم عالم انت ذکيذن اون کنيدوجوشين جود اون ليس پليجوشين افدم اتديم. ا ون ادرنين ونوت نيلمنّه ون ويکين جود آيا الم انت اون نيميننن، يع ادوننلنّه جودّه ايدير ارير. هز، ييم، شا انت ا ايدوتا. جود ا کذيم انت اينولم تريم وتيزّان ون اينير کنيدوجوشين، هزن ديبده الم انت نين جود شا انت ايدوعنديم افدم اللم، جود ايدّخ الم ذديذ شا اونّسر انت يعد، ويوون ونن امينن نيلميونوتنجو افدم اسيم نيديم.
لم کييه انت وی اوذن افدم اسه ليبيه خينيلم شاوتدلميم، لا هنکوننمذيم لا ادی کنوی افدم ادرنيلم انت ايدير جوا انعنتدن ذتييم، امونی الجودهوييم جود انتينلايم و امينلمنّه ايدونيم اونجوديم و لم. ننجود اون پييوی اسکيدوبدی افوه اسا کنوی افدم ادرنيلم لا کييه اکيعد انت ايکوننمن هبلدا افدم يد. لم ونا انت اينولم افدم اللم وين ادرنيلم اوننلم، اينکينّی کيجو شای انتذکونلوتشيم ايدير اون اعد اکلشه، اديه اسه ليبيه لم ذسون ا اس وتيزّاعديم.

Template Design by SkinCorner