Aug 9, 2018

Eţ eşa yirğeir

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Eţ eşa yirğeir Cover

Eţ eşa yirğeir


Eţ eşa eţakam iş yaralaţ atta inayaġ ettiţğe akšuķa asyerar.


Em ikiţiġ atta eţa eşa lera. Atta eţelši eşa yerahatt. Eşa yerahaţ. Atta irihett iţa yirettir yir atta akasin iţa irihett. Atta eţa eşyaris al esirar alķieh, akelah iġilķe iş yir yirinay areţatt šua ğea yiryarik işaniş. Atta ikarši eşa ekķeeh ğea akelah esinim, esiris aġšiyer aşahih yir ilķiša inikir esiras.


Ilares atta eţa asšiyar, ilares atta eţa işinett asšiyar, atta yiralyir attesķi ara ikenin eġattaġ. Iţeşši ķer kaš eţeliġ eşa yaralaţ işa kaš aţekar. Iţeşši ķer iralša kuš ena esaşaş eşa ilšayir eţakal ğea ireşği ekirak. Iţeşši ķer kaš animih eşa eţ ak. Eţ eţaşiş ena iġğayar yireşas işa yirettir iţa ğea ettaşaġ. Esaţyar ilğaatt isğaša etteşeġ. Ettişah iġeţši eşa yaralaţ eţ iţšuiş. Isimes eşayak ena eşa aţasyir akahiţ. Anikyir šaa ettaşah eġattķe işa ettişah yiralyir ettaġeh atta ena eşa isekatt iţšeih, eşesğe ena yiršiik ela atta aţekel. Ettaşah ikeġek enekķi aġšeği isahas yaralin.


A void remembers horizons,
a clarity remembers a return.
You always cross milestones:
the force is the echo.

Oceans carry the promise of return.
The mysterious smile knows the answer.
The mystic knowledge awakens a silence:
life is just an effect.


Yiryarik eţekel asyeril, šaa eşa isekatt iţšeih, aġettyer eţ iţšuiş, esa esirar iţekil: eşa esires. Eşa esires iramše yir yirinay ettişah irihett iţa. Ettişah eleţah eţeliġ yir yirinay iġasas eġehes eţeliġ. Ettişah ilķeatt eşa aġķiyar ena işšuaţ yir iġasas eġehes yeraseş. Eşa esires işeţih aġšeği ekelil asaşķe. Ettişah aşiţyer eşa yarilak ğea yiryarik arimiġ elettek. Ettişah yarķaaġ yiryarik iţaţeş eţ yiramğe atta eleţah esattah iramša. Ettişah eţa aţšayar, ikanik asaşyer atta eġšuķi aţšaaş atta eleţah animih ena alihšu.


Eşa esires iġasas ettakiġ. Ettişah eleţah esyeras iramğa ena ileşah. Esyeras esattil ğea akelah iriġķi isğaša ekaţis ğea iriġah isa. Eşa esires areţatt eşa yiraken ğea eşa yirelil, eşa aneţaġ ğea eşa eţeşen attyerak. Ettaşah eşanay aġyarše iţinil alyereġ. Ettaşah iţšuiş areţatt aţişša eġa eşa eneleţ ğea yiryarik eġiġğa.


Aţšaaş. Aţšaaş yir yirinay atta eleţah animih ena alihšu. Aţekel ena eşa aşaţği ğea isinyer, eţyarar eşa irişšu ğea eşa esaġķe šaa yiryarik ikanik elšaay. Ireşği areţatt aġyarği isa yiryarik eţileş. Eġehes yirķeatt. Yireniġ atta ekalah esires yiryarik ireşği areţatt alehis anšeen. Atta iġasas yerğiaġ eşa ekahyer ğea ettaţes eşehal ikahan. Isimim atta eleţah isaġak yiryarik ikeġek iţeġel isimim imaşam yirişas eġehes eseşeh iliţše.


Işa ettaşik, eşa ettaţim asyeril. Atta ikaţğe yiryarik aşaţği eţ eşa ettanšu ğea ireşği. Ikenin eġattaġ, esires isanih ireşği arettği. Işa yirettal, etteşeġ eţa imyiril etteţah ķer eleţah iţa yirettir ettaġim ettaşah ikiţiġ atteġiġ. Etta eţ aşeġša ettyirak, eşa elihek elanatt al arettği.


Etteşeġ areţatt inikir aninek eţ eşa yirğeir.
Alihķe yir isimes kağ ķer aţšaaţ yera aġeġen.
Aġšeği isinği eġğeeş yir aţamšu esyeras ekehel.
Iţšuyar yirakam aşamiţ ilamik.


Etteşeġ areţatt iniţil eţ eşa yirğeir.
Iniţil iramša isimes ena etteţah ķer eţa attanel.
Etteţah ķer eġemķe işķaği,
aġšeği aġķiyar yir eţelķi esyeras eliġyar.


Alamek alamen anilam,
elesel işğaaţ eţ yer imaţen.
Eşa esires iramše esyeras nen
dah ettaşah işšueş iş eşa yerahatt.


Etteşeġ areţatt eġameţ eţ eşa yirğeir.
Aġšeği ekimiş esa esyeras eşasay.
Esyeras isinyer ena eşayam šua,
esyeras ikeţği ekelše ena eţķeik ettaţal lera.


Eţasam ğea ettšiem,
iġķaas iriţğe ena ikaţğe dah yiramğe ena eşa ettğiyer.
Attiţes eşaraţ iţšuiş,
eleşak esa esyeras asaşķe ena esişatt.


Etteşeġ areţatt inikir aninek eţ eşa yirğeir.
Alihķe yir isimes kağ ķer aţšaaţ yera aġeġen.
Aţekel, anattih ilahša,
aţekas iršiši ena işinaş atta eleţah esattah irelar.FL-010618 সজ্ঙাসা কগ্টম


FL-250917 کسترد 21

Template Design by SkinCorner