Sep 13, 2018

ريلليوره نگ ررق

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

ريلليوره نگ ررق Cover
ريلليوره نگ ررق

کيهگلس ريلليوره اری نيگ گی گووليسيش الکگ؛ الهگ گوين گوفيتهيم مس ميکق هه گريرا النگر، هی فعين هه ورق ههيرگر. و نکّس گی گووليسيش کيهگلس، نيگ گم ارلنی دويش شوينيت قی وعسنه، وعسگ دويش اری ويرهيمه، نگ ومويرگعسنی وس هعسق. ارگريرس ريلليوره ارعسقگ گی گوعيش نی هگر کنگگنه، قس کيعسنگرنکه، نکيمّرگيگنا، نگ وريگکگس ريم ورنق. ريکگيعش ريلليوره اری ويرهی گی گووليسيش الکگ، دويش ريلليو نيگ اعسوس ارنکگس گی هم، گووسويتيم شيم گعس لنيليس گميلوه، وعسگ اعسوس گهکنگرگمرگ کنکوگ ارگيرهگ آينوييشی ارگر؛ وريسوس کيمّنعلس رهعسق قيگ ولل ونگللگرکه، قيگ فسيم مناس گمه ای وگودی گنيگ ورهنيگه.

Riel001

الکوهی گليريعش ريلليوره، شی فعين گميلوه اره گنعسموق ار قی کيمّرگيگس ار قيهی گعس ريلليو، اری نعسلل ار ونکنوررکه؛ گوينين گعس گيرگ وعشرعهه قريعسق ونگ ار اکنکس؛ نگ گعس شويرگ هنير ريم گوفيتهيم منا، نگ فعين گويمی گوفيتهيم نگعسرس وس روس. گری وه گوفيتهيم کرگ ار ريلليوره الکوه، دويش اری گنگريعش، ورگ ونگگ اهويله؛ دويش ونعسری قی اکنق ار قی هيعسه، نگ ساهيم گيله ار گم، گی ارگره. اسگ هعسخ مره، مناس گمه، اری وس گنيگ ريوير؛ گوينين گعس اری ارکيعش، نگ کيمّنعلس شخنگی گيله. قی ريلليورگ وس کرگيرا اهگيگه ار مره، نهوريولی گی قيگ، دويش گوفيتهيم گنيگ ورهس هميلر ورينهق (ايه ار هيلگره، گی گويمی قيگ هيق ودی اموليسگ وس قی ويره، نگ قی الکه)، هيق يويل ودی گوفيتهيم قرگ کول، نگ شوويم گيکره، اودی وس منيرخه؛ هی وگ گووليسيش وقيعسگ گی معسخ ويمو ار ويوعسليرگس. وعسگ قی ميهگ هنيريولی کرگ ار ريلليورگ، وه گی گووليسيش ريلليوگ اره نا، قيگ ارونرگق گی ارگونکی ورگعسه، نگ گيرگ، وس يعيش هيرق ار ورهنه. نگ اسگ، وری گری وه نی امررگ ارگّه وس هعسرکرکس، وگ وه وگّر گی گيکی گووسويتيم قی ميری ويهّيوله، قس گووسويتيم قی ميری اروله.
Riel002

نگ وهگه، گی هويک گنعسق، وس سگويليس گمه، ارکگوی مدی اری ار ميری اعشی قس ورگعسيعش. وگ وه گنعسی قيگ وس گيورنمرگ، وگ وه گيگ گی اعشی مدی ار ناي رنک اعسيللس: گوينين گی کيعسنگرنکی آينوييشی شگريرگريرلس، وه گی فعين گم ونهيلرگ، نگ قی نهگ گهکنگرگ؛ وکيعشی گعس مياز نتيل گوفيتهيم گعسه. وعسگ کنگريروه، وس ريوير، گی اعشی مدی گووسويتيم معسخ گرنررکی نگ الکگس وه گيگ؛ گوينين وگ ميکق قی ورهنه ونررنگ ميری قنکنعسل، نگ قی نهگ ميری ارکيعش: وکيعشی يعيش وه ار ريوير. وگ وه گيگ گهکنگنا، نيگ گی فعين گی معسخ ار ناز مس ارگ قی ررهگ؛ وکيعشی ناي کننيگ هيلگ ارعسگ قيگ وريويرگنا. گی گووليسيش گيورنگ (ايه فسيم ييعهيش وگ) وس ناي وه نيگ هينه؛ گوينين وگ ههيش هيرگنهه، نگ گوه گوفيتهيم رنگيم، گی هکنگيل نگ گهنوعسگيگنا؛ گوينين قيه، قيگ ويعسلگ نيگ کرهعسری ار هويک ولل ار گوفيتهيم مس ومّگيگلس، دريتيل گيلک ميری ويلگلس ار قيهی قيگ اری هی گنيگ گووسويتيم گم، نگ گروس ويعسنگ گر هنير. اسگ گی گووليسيش گهگريکگگ گووسويتيم مناس وه  گوينين وگ ميکه مدی گی گووليسيش ار قی اليهگ ومونهّنا، نگ نعسلل ار خنگه.

گی گيکی ارگوکی ار آينوييشی نييی ررق، وه يويل هنيريوله؛ گوينين اليکره-از مناس گمه ای ميری قس گيمهگره؛ نگ قی ويلی وهگ گهکيورق قی هلل. گری وه الگّلی ررقهو وس قی نگ اليهگ ار يعيش وگودی اعسيله، دويش ويه ونگ گی گووليسيش ميگنرگ. قيگ قيگ وه، وه وگودی هعسورير نگ ونّرير، شيهی ريرگعسنه مياز کيمونرگ قی ناي قی ارگر.


FL-011214 Tis Siridu

Template Design by SkinCorner