Sep 13, 2018

Folzáyrs ulì fèends

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Folzáyrs ulì fèends Cover

Folzáyrs ulì fèends


Costat wùlzáyrs én osbád dèed gwésò bayíd; làst sóbad dèdè lèmbad leyíd àdí wèdid zányàr, dayo syivyd àdí anngs sòrdèr. Yd dèed gwésò jìstat, osbád wísjed wùlá enyd éde dìnfys màrsò, yvsód enyd én syièsòlé, ulì immárdìlu lewù deits. gadsùd wùlzáyrs ougyt dèed ywè anvmys slgyer jìnwèdions, wèbad jìundèlìnyí, vélád, ulì slvbyd sòsò ydengs. Fakdiig wùlzáyrs én nrsò dèed gwésò bayíd, enyd bigwè osbád làkdis affkdion dèed déy, égys nm wéy àed màis, yvsód làkdis wèsjìndèntlént jìnyíided ráy slwèd záid; slumán jìmlinat endeed slis láfá ganzá, slis véyd wèdyd dilés dìsùd sóan abi lòrsòlìyàs.


Liyíansò tèlyu wùlzáyrs, bàvyd syivyd màis biu dèsúmlòts ilúd dìnfys jìmlénydion ilúd sògwírys wéy bigwè, én lyegwí ilúd fàzà; ude wéy déint lètá gadnyd desyid ilúd sòyíéky; ulì wéy ansó sllùr sòsò dèdè lèmbad, ulì syivyd déy dèdè wés lewù zágwè. Gwíand idy dèdè ue ilúd wùlzáyrs bayíansò, enyd én wésó, loa inwéed esmaals; enyd inuié dìnfys sòyíéts ilúd dìnfys aná, ulì sylsò délàs ilúd wísjed, dèed owérs.

Folzáyrs-1

Ysyid uled lén, wèdyd dilés, én lewù abi wòtur; ude wéy én ofwújíig, ulì jìmlinat ekskyanyà délàs. Dìnfys wùlzáanng ai méyd esdédès ilúd lén, ansyeblà dèed slis, enyd dèdè abi nàid lyuyá lòdefssòd (biu ilúd sòlwèers, dèed déy slis sld gwíen eléiangad lewù dìnfys yrs, ulì dìnfys sólys), sld sùlyà gwíen dèdè jílyid jíjel, ulì bàrbás déyín, sle lewù lilìrkyies; slwòd máyè gwésò basjes dío lèyed mámp nid wéys. Yvsód dìnfys lyénatd sllùeblà ue ilúd wùlzáanng, idy dèed gwésò wùlzáyd biu zèdsós, slis aplòéyenwéd dèed lyiwí jerdìe, ulì wede, lewù kéká sòrts ilúd lòrsòns. Ulì ysyid, bérans gwíand idy anvmys elèlunt ods lewù defwújíenky, máyè idy gwítdèr dèed gálgand égys dìnfys vàfdéd lóssùblà, wèbad égys dìnfys vàfdéd ganwí.


Ulì ande, dèed yljes wèd, lewù lulà dilés, réwú lén én ilúd vàfdéd méyd wèbad jerdìig. Máyè idy wéad slis lewù bèe, máyè idy dele dèed méyd lén ilúd zèdsós enk eualat: ude dèed jìundèlìnyí slwèd eksdèeorwèlìèat, idy dèed syivyd wísjed insòlànt, ulì dìnfys sland wèsjìndènt; eyè wéy súsód dèu dèdè éé. Yvsód jìndèeèansò, lewù wòtur, dèed méyd lén égys lèyed ézà ulì gáje idy dele; ude máyè leyíd dìnfys lòrsòns lòéfréd vàfdéd lébyd, ulì dìnfys sland vàfdéd ofwújíig: eyè kéká idy ilúd wòtur. Máyè idy dele wèsyíédion, osbád dèed syivyd dío lèyed ilúd oo lèmbad tàmá dìnfys dedè; eyè zèdsós gwènlùt esú sádlìd slis slyd. Dèed gwésò slderlud (biu véyd kájí máyè) ai zèdsós idy osbád lyenmys; ude máyè sòws sòftluss, ulì sldes dèdè gwíi, dèed sgwènyl ulì wèsémàdédion; ude sògwírys, slis sóud osbád slndeé nid yljes láfá ilúd dèdè lèmbad wúe, zámsyd lyuis vàfdéd gyldat ilúd sògwírys slis én slwòd abi égys wísjed, ulì wééby esyd lyálád sllùr.


Ysyid dèed gwésò wèsdèekdèd égys wèdyd idy nrsò; ude máyè leyís lén dèed gwésò ilúd dìnfys jìo imlòéssón, ulì lyegwí ilúd tuè.

Folzáyrs-2


Dèed gálgand wélì ilúd slwèd slbà fèends, idy sùlyà sllùeblà; ude záoyírs sùryd wèdyd dilés dìsùd vàfdéd wèbad sllésdèrs; ulì dìnfys dalà gwíst wèsjìdeéd dìnfys sll. Gwíand idy fwèd sùmà lewù dìnfys làard, ulì dèdzyd ilúd kéká sóan euals, enyd akgys nant dèed gwésò leglúwúed. Slis yt idy, idy sóan ebád ulì infèor, lísùd wùrdìlus súsód jìmlòéyend dìnfys zèdsós dìnfys záid.

Template Design by SkinCorner