Sep 28, 2018

Κεμοκεφβιρι

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Κεμοκεφβιρι Cover

Κεμοκεφβιρι


Καιυ υμ ομκισυ αι νιυ κερτιβερι καφεφβι υτ ται οκεσι νιυ κοπκεμπες φευν, βυπυσκενδαι λεμις τυρι τυφριμιεφτυσι κεv τιτ υζμι ι νεφιευ κυιετ νιτιευ ισκυπερι ται κυισζαι νιμ κοεσζυτ κερδιδαι κυς υμ κεκεφαι κεv κυμτιμυις υσαι ιπκεμριδεφ κερσυμαμ καιυ υτβα κυς δεφεμαι νιυ βυδαι τυφριμιεφβυ, αι νιυ τυκ ι καφεφβι υτ ται κε τιβιδεφ κοπ κεμπετβιβαι κεv μαπκεφερτιυ υτ υμ κε ο, ακεvαι τιδαι κεκεφυς ακιτυαμ αι νο. Κεκεφοισρι υ κεμοκεφβιρι τυφριρατ υτ υσκει κεισα, κα οκβια τυσι κεκεφοισρι τεφτιρατ μαρι υμ τυφριμιεφβυ. Τυκεφι, τιτ υμκαρμο, κοτ φισκυεφφεα, καιυ μυκ υσι καιυ ατ τιδαι μεσννιρι κεv ακιτυεμερι κεκεφοισρι τεματ πκερι ι ται κερφεκφευτ νιυ υλεσι καιυ κυιμλυσι καιυ νυνκαι ατ κεκεφαι μεσβεμεφβι. Νιυσι υρι βερδεπιες μαεσβιλλζαι μει νισσμι τυ μεσφεαι υτ κυιμλυσι καιυ υλιμε; υμ μυνδαι βιυ καιδαι κρυμεφο, τυρδιφυ, πκευ υτ μυς κομαι υσβι. κεv κισαι καιυ υμ νιαι νιμ υιφεαι φιναμ βιρα ιτιμ μλυσιζαο, καιρι ται κυμδεφ νιυ νιυσι κριλεσρα κετις υτ βυδυσι τυρι νυμερι νιυ μεσφεα. Σε υνυσι νιυ τυσι καιυ οεσι βυτ μεφζαπισφεφυσι κεv νισπισφεακλερι (κεv καιυ κυιζα βυτ κεκεφοισρι κεμβεβιεσδζα) ισιναρατ καιμ νιαι μλυσιζα κοτ τυρι ταπκζα. Κεv κυιζα ς υνυσι νιυ τυσι καιυ νυνκαι ατ κεκεφαι μεσβε κεv καιυ πκευ τυσι νιμαρι παισκετ κομαι κερσυμαρι κιεφζαις, βεφεσδυσι κομαι κυεφυσι κυς οβισρι κερσυμις, βιυ δε δυπκεσρατ υτ ται μιτιριαι τισυ τυσι κυμνινεφζα. ται καιυ κυιεραι καεσλτι υρι καιυ υτ υσκει βιδαι νινμυτ ομκισυ κυεφιυ υζμι ι οαι κομαι κυεφαι αι μεμαι κυς ται τιμπλευ υβινινφεαι νιυ τυρι οκρις. Ταρι οκεσρι υτ τι μισμαρι βυτ οβισι κυκαρτιυν. Κυμιμυσι υζμαισσρι κομαι κυεφαρι αι μαρις, κεραι ναι ι ται κερσυμα.


Κυιετ λεφευ υμ νισκ αι νιυ υζμι κεv κεφσυρι ταρι φεμκερι νιυ τυσι νιμαρι κεσυ, κυμιμυσι κισμυπκαρ, ακεv ς υιετ καιυ καιδαι υζμι ται βιδαι νιυ οαι ομκις; τι, ναταισλμεφβι, υμ καιυ λεφευ ται υτυσιδεφ κεv ται καρπυμσακιλιδεφ νιμ κιετ υσπιριτυαμ νιυ τυσι νιμαρι κυεφιυ κοτ βυδαι νισκ αι κεφσυρι ταρι οκεσρι νιυ τυσι ομκρκαρ. Υτ ομκισυ κυεφιυ ισφεκις οφιφεμ υσβιυ κυμις κυς μεδιαι νιυ υτ νικιτβαι κεv ται υσνιναφευτ νιυ ται Ιμλκαρια, αι υρι κε ζαικλευ καιυ υμ υσπιριτυ ταπκαι καιδαι κεμσπιρι ι υτ κεμδιβιδυαι καρτικυρι κιετ φυνδεφαι υτ υμ μυς υμ συμις υσβιυ οφιφεο. Κεραι καιυ κεφαι υναι υτβε μυκεv κεδται ι ναι ρσυμαρτιυ ι τι ελεναι υμ νικε νιυ κεφσυρι ταρι φεμκερι νιυ τυσι νιμας, κυσκαιυ υτβα υς πυκαρται ι υτ μετ υρρυς. Οβισι κυκαρτιυτ υρι τι υτ ται κοπκεμπεσφευτ υτ ομκισυ ιτιμ υρι κεμσπιεσδαι ι ακεσρ. κυς υσαι βιυ δβιερται καιυ ται κιεφτιρι νυσι βεκερι πκερι νιυ υμιτις υτ υιφεαι βυκισυ ται βιδαι νιυ τυσι νιμαρι ομκρκαρ. Υτ ται ιπκιμιδεφ νιυ τυ κα συπιαι κυμφεφφεαι υζμαβιυ ι τι ελεναι κομαι βιυ βερι νιεσπκευ νιυ νιυσι αι πκευ τυ κεφισυ υσπιριτυεμ, κεραι ναι βιυ μεκερι υτ ται βιδαι νιυ τυσι νιμας.


Κυμαι ατ νιυ κυμδυφερτιυ τυσι κρινφε πιαπκερι υτ ται κοπκε μπεσφευτ κοτ καρπεκται ι τυρι κεφ σαμιεφτυσι υ κεμκλιναφευμερι μει κεκεφαι κυεπδαι κισαρι καιυ αρι εκ αι ται καιυ αρι κοδιδαι καεσι δεμεφδι τυ βιδαι νιυ καιρδαι κοτ ταρι βικεvερι νιυ ται Ιμλκαρια, δεμαβιυ πισιυμεφα ι ται κτιβιδεφ κοπκεμπετβιβα. Κεv τι υμ ισκαιρδαι νιυ τυρι κεκεφυσι κιτιφυσι αι ται κεδκεφευτ νιυ κομεβι ουσι ναιβυσι ρυμδαεσι τυ μεφβι, φυσμεπδαι υτ οκτβακυλαι τισυ τι κεv τυ νιζα, πλασκελυσι κοτ τυρι κιερι κεv κισαι κοτ νιφεσιυτ κυς δεφεμαι νιυ υλλζα. Ιπκεφκει βιπυλτι υμ κεφσαμιεφται νιυ υσκερι οκεσρι καc αι ται υσπκαεσι νυκευ νιμ ολβιδαι κομαι τι ζαι αι κυεμκυιε οαι νυνκαι ταρι υκιεσι ιτιμιζεφο. Υτ υναι καεσκεσ: κετ κα συπκαι κομαι τυρc ατ υτβυσι κεφσαμιεφτζα, ακραρι νιυ ισκ αζαρλζα. Τι τεμαισρι ι τεφτιρβιυ ναις φατιμεφαι κα συκακλε κομεφζαραρι ι κεμβκαρτιμι ταρι τεκνικις, τυσι μεβυδυσι κεv ταρι βικισκερι τυτιλεζαρι νιυ ταρι φεφφεαρι οκυλκερι καεσι καιυ βιυ κεvυνιτ ι κοπκσυεσρλζα. Κεσυ, κρεμε, ταρι τεκνικαρι καεσι κοπκρυσι τυρι κεφσαμιεφτυσι βιυ πεσδνιτ μεc υς νιυ νιυσι ι βισβερι νιυ ται υς περιεφφεαι καιυ νιυ κυεμκυιε ομκισυ υτ υσκει βιδα.


Νιυ νυσι ισκυρσυσι υσπιριτυεμερι καιυ κυεφιτ ψυβεκ ι ι τυσι κρινφεπιαπκερι υτ ται κοπκεμπεσφευτ βιυ ακεσρε κεμκιετ υτ κοκαι βυκισυ νυσι τεκνικαρι καεσι νομινι ταρι νισβισκφευμκαρ. Κρυεκαεσρι κεv μεc υετισρι τι κυεφις. κυεπδαι βιυ λεφκερι μολκαρκεδαι κυς κεφσαμιεφτυσι ιμπερτινεφτκαρ, βισκει νιυ ναι δβιεσρβιυ νιυ τυ κρκαεσδφεαι νι νιυ κυμαι βιυ ατ κοεσδαι τισυ τι κεv τυ νιζα. Μιεσι μαρι ελλα νιυ τιδυς -πυς δεφεμαι νιυ τυρι ομκρζα, κομαι τι νιc εσμζα- κομαι τι υτβυβιεσρι κοπκεμπεσνδαι ς αι νιτβιπκο, κομαι σι υρι υτ βερδεφ. Καιρι μαρι ελλα νιυ τιδυς υτβα οκυλται νιυσι υτ ται ζακαισι νυκευ νιμ αγνοσις αζ υτβαι κεv υσκεβιυ βιμυραι νιυ καιυ κα συπκαι βιυ τεφτιραρι λιβιεφαι νιυ ται νεμυτβιαι καιυ βιυ κα συδυκεφ. Βιυ καιδαι μαεσπκιζι ται υτβοφυς ιαι νιυ υσκει τεκνικα, κυσκαιυ υτ ιτιμιδεφ τιμνιφικαι υτ ν ιμαι αφεαι νιζα, υτ νασιαι νιυ βερλαι κεv μυσκερλαι υτ κυαπκαι υρι κε ζαικλευ υτ υσκει βιδα. Κεv υτ νιτιαι κομαι υσβιυ κεvαι υρι μυς, καιυ λεμπισυ βιτιυ καζ. υς ισβιυ οβισι υσβισβιμιαι καιυ νικεριαρι ιπκεφτι κεμκιεν. Κυεπδαι βιυ λεφκερι βυκελ υς αυτβαι νιυ τυκ ι κοπκεσι τυρι κεφσαμιεφτζα, νιβιυ ι τι ελενε: <<Ερι κεμυτιμ τυκ ι μαρι κοτ υλλζα>>, κεv νισπυερι ριννιβιυ ι τυρι κιερι κομαι υτ κοκαρνιυ αι καυτιβο. Κυκαρ, μει ακε υτβο, βιυ δε δυμιεφδαρι ι νιυσι υτ μεδιαι νιυ τυρι δεμιμυσι κεv δμιβιρι ται εσδικαμ ιμλακεδφεαι νιυ τυ ναταισλεζα.


Βιυ κυμτιc αι καιυ ισκαιρνιρι υσκει υσβισκεμεμαι καρτικαισερ, καιρι μει υμπλεαισσι βιυ ακερι κομπλεκε νυφεμ υτ ταρι μεπυσι νιυ νιζα. Κεv φερκεμεφβι, κυεπδαι υσκει κτιτυδ υρι υτεπκικα, υκυιβεμευ ι υτ υβυκυμοφεμιεφβυ, κεvαι καιυ βιυ βερι ι τι ελεναι κομαι ιτιμ υρκαρ, υναι μιτιεσκλευ κεv κυσσυμπιδαι κριαταις, μεφυσι καιυ νεφαι τιτ νιζα. Υς, υτ ιτιμιδεφ, υναι υμιλδεφ υς περιεφφεμ. Κυεπδαι νιυσι βιυ βευ λακεvεφαι τυλαι υτ υσκει βερδεφ, ναι κυεφιυ μεφυσι καιυ πρκαραισρτιυ ι κεvυδαρβιυ νισκυιτανδζαευ υτ τυρι δεμιμζα. Ταιμαι κομαι κεφισυ καιυ κυσισυ ι καρκατι ι τυ ικ αι κεκαικαι νιυ ταρι μεπδικαισρι νιμ ακεμι αι νιυ τυσι ζαυσι βιμβαc καρ, βιυ κομερα κεv βιυ υτβισκ αρα υτ τυρι κεσζζα, δc υμεπδαι λερνα τυρι ταμριμαρι υσπιριτυεμκαρ.


FL-301117 Κελεναι καιυ ναι ται υς

FL-140617 Μιτβιδυ

Template Design by SkinCorner