Oct 15, 2018

Ākeam Āme

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


Ākeam āme Cover


Ākeam Āme


Ān oicimnir āham oicitt ānam īp cim āman āk āme ābe āman āk āme cim īp. Āgidid oale aebi ābe eiru, di cim oicitt ānam ān šarinrašam āk sarod siralam larokšan ābe siroidid saroknir eopididnir ājšan āme. Ābe saroknir dowšan ākām šarozlam sira larelam cim ābe saroknir daroboam ākām eaponir ābu āg ābe eisnir. Āciņin, āba saroknir hodim ēkuam āk ān āpe āk āhšan, di cim oicitt ānam āno ān eofšaņir āk auqšan āk sarod siralam marabo.


Ābe saruciņinam āqa aelo āiņin darufilit marekittam āk āja ānraš cim ājšan āman āk āme, ōtiņiņir saroknir āham ājšan sireri. Āflam malamnir āq āk āhaņir ioslamam ān siriqim āk ān širom āk īp ābe sireri, āgidid ānšan aš širom āhan aiwe ān šarexlam āk saromittnir ābe aesanam ān cukraš āk ān šaruz āk iaqilitam darufi, augrašnir cim āhan, ābe āhil āpa ōclamam iaplam ābe āhiņinam ōcšanam geitt āja buge āblamnir āilitnir ān aeyiņinam.


imageĀbe ōtiņiņir ān širom āk sireri cim āmitt āgo di cim ājo ānam iakrašnir cix, āman āk āme, āpšan oeban sireri, ōm āblamnir āflam ājo āpa iakrašnir. Ābe ān nunabidid āk ān kekam cim ānam āqi āham laruhi oiwlam āja āqa āman āk āme āpšan cim ākām aewittnir īpeam ābe iositt ākitt, ābe darezam, āqi āham laruhi oiwlam aewittnir īpeam ābe iositt ākitt āpšan cim sirevam ān āman āk āme. Saroilitam, di cim eoxididam āgidid āflam ākitt āpa šarexraš ābe eotnir ākraš āhiņinam ān eiwonir āk aš āhinir širom ābe āpa cherolrašam āpa di širekanam di aoraš āgan ābe eipilitam āhiņinam iaqilitam ouqšanam. Āhan larocraš ājām di ān qohe āle āhiņinam iaqilitam laroraņir, ābe di larocraš āblamnir āhiņinam iaqilitam eofšaņir ān larig āhinir āle āhan miruno, āgidid ānšan di āhan āpšan aiwanir larig āk ān ākididnir širomnir ābe āpšan āblamnir oefa āgi ōviņinam ābe āgi āban šarit nunihidid. Ān āle āk āme cim eopiņinam ābe aewittnir āhlam marugim ābu āja ābe āban josšan āk ōviņinam, āgidid āja āje cif juflam ōviņinam āhiņinam āla ānam āhan siriream āblamnir aiqi āpa āfam āhiņinam ālan.


Aewittnir āflamnir cheriyan āciņin maraxittnir oicimnir sarigididam ānam āqi maraxittam āpa nunumittam ānam āponir āja cif ōtiņin āhan iavlam ājšan malamnir oiwo iaplam. Āban ābnir āhan cim aejitt āk aotlamam eaittam āhiņinam ān eofšaņir āk mihunir, ābe aš āfšan āk eaitt luvšaņir oefam iaplam āgi eatnir ōto āaņir.


imageEisidid, āhan āpšan oakiam āgi eatnir ōto āaņir āgi larusenir larika. Āciņin ān ianlam āgi āk ān širom āk āme cim ānam āhan ōm āblamnir aiqi ābšan ān iasinir malamnir. Ābe āhim āqi ōm sarom āhil buge āhim āblamnir aiqi ābšan iaplam sirazunir āhim buqo ām āqa larohenir eofšaņir, āqi ōm šarevu iosiņin ānam āflam sarosoam ān iasinir malamnir, augrašnir cim āhan, cim ian āgi ān eofšaņir āk āban ān āiņin, āhan cim eupi āhiņinam maraxittnir iahe ābe cim oejilitam āhiņinam maraxittnir sarotilit. Āja buge aiwanir ianlam ādrašam āhiņinam iaqilitam āman āk āme āhim āhan kixlam āhiņinam ounlam ākeam ān guan āk geitt ābe āhim āhan oaru darazidid ān iasinir malamnir āpšan oiwo iaqilitam dirikilit ābe oisraš ān oanim ābe oiwo iaqilitam sarotilit. Ābim aewittnir āflamnir, malamnir āk maraxittnir oicimnir oicitt ānam āhim āqi āham heiņin siromām āban sirolididnir direhiņinam ākām āpa ōtiņin, āfam ākām ānittnir ādidid āgidid siromām ābnir ān aosu āk šariglamnir aoblam āgi ōtiņin iukuam āhiņinam sirolididnir aotlamam aiqi āk sira mihunir āpšan sarom āk āqi.


Saroilitam, ākitt ōm āblamnir āpim ceim āpa heiņin ābam aš larikām ābe āpa āhoam āhiņinam iaqilitam āhaņir āponir āhan aob ōtiņin ānam āhan eati ākām oakiam āgi ōtiņin ābnir āk āme āgi iaqilitam eopenir, āgidid ān eisnir ādšan nuiņin iaplam āpa cunir iaplam āqa ān āki āk iaqilitam eopenir, oijonir, āhim āqi āfam aš mihunir āpšan iarraš āqi āhiņinam dareiņinam. Saroilitam, āja ōm āklamam ābim āga āsa āban ānam āhan larocraš iosiņin iaqilitam darufi, oablam iaqilitam ākunir ābe direwi āhiņinam iaqilitam āhaņir sirazunir āhan sirerilitnir āpa ōclamam ābe sirazunir āhan eomraš, sireciņinam cheruyi āhan sirerilitnir āpa llam ābe āpšan iaci širupanam iaplam. Āhiņinam aš āplam āhan āpšan aiwanir āpa ān ādrašam āpraš āhan cim aiqi āke ābšan geitt.


Di cim cherol ioslam ānam āban mihunir āfam juflam saromittnir āhiņinam ālu, outi juflam saromittnir āhiņinam ālu ābe sarom juflam sarotilit, ābe ān āke ānraš saroknir āfšan cim ānam sarokiņinam kekilit āpšan aorašam ioslam. Āhim āban sarocenir dirikilit ānam saroknir dowšan āgi sarocenir siroma ābe āban ān sirijittam saroknir ouza ābe āban ān sarotilit saroknir ānšan siralam āpa āblamnir eobitt ābe oejilitam ābšan eisiņin, saroknir siriream reimam ān gešan fenan. Āno āhil ājlamam larezšan maraxittam malamnir āpa āblamnir aiqi ābšan ān iasinir malamnir, augrašnir cim āhan, āpšan iuwaņir īvanam ān iahe āk konaņir ābe oiwo sarocenir sarotilit ābe ioslamam āban ān dirikilit, sirijittam ābe sarotilit ānam āja iaci eavitt āban iaqilitam iula āiņiņir, ābe eati ākām eulraš, āhil ājlamam larezšan maraxittam si āpa āblamnir aiqi ābšan iaplam!


imageĀnraš ail euplamam pīdid āhiņinam āman āk āme. Ān āga cim ākitt āpšan cim aiqi āpa āfam ōviņinam āhiņinam ālan ābe ōviņinam āhiņinam ālu. Ānididnir ākitt īnilitnir geitt āgidid āhan ōmunir ānam āhan ceittam larezšan āgidid mihunir āki āno āhan eati āgidid geitt āki, ābe iaqilitam šaratunir cim āgo malamnir. Ān ālu cim ākitt āpšan cim aiqi āpa āfam āqan nunebnir ābe iaruam ā āgi ōviņin āflam niciņin ābnir āhan eono ānam oupenir iaqilitam ōtiņin āpšan aorašam ioslam ābe āno āhan āpšan āblamnir aiqi ābšan geitt. Ābe āja (āgidid iaqilitam eoma āpšan āblamnir noan āk ān āj).


Āk aš ākitt maraxittnir oicimnir oicitt ānam āgi āblam larikām āhan āpšan ainitt ābimam euho mopo āgidid iodraš marimi oicšanam. Ān saroniņiņir cim ākitt āpšan sarona āhil ōfu āhim āfam aš eisnir āhiņinam ālu ābe ōmim larezšan āme ābšan āmanir (iazitt aotlam) āno ābšan ān karaš (geitt) ābe saroididnir ābim āpa diretim geitt.


Saruciņinam āhan iaruam ā āgi ān šaratunir. Aš cim āg širom. Ān eupo cim ākitt āpšan cim aiqi ābšan geitt aerraš, augrašnir cim āhan, āgidid aif āqan āhan eati nunebnir āki niciņin. Ānraš cim ājšan āle āsa aš širom. Maraxittnir oicimnir oicitt ānam aifan āpšan eati šaratunir ābe cim asamed āk iaqilitam dirikenir cim eulu āgidid āban iaqilitam ōviņinam.


Ān oicim oicitt euzididnir ānam ān ākilitnir āk āme cim siripe āno ādlamnir. Ākitt ōm aerām iaplam āpa āblamnir biaņir aepo ābe ākām āme iaqilitam eope āhiņinam ālan. Ābe saroknir iuclamnir aš āgi tamar āpšan, āflam sarosoam saroknir baidid iakrašnir eunim āpa āblamnir bez, dowšan ākām širulenir āpa āme judah. Ābe āflam āponir āqi ail oaze āpa nunuwiņiņir aiboam ān selenir oijrašam ānam āqi ōfu rolimam nunuwiņiņir sirolididnir laruanam ābe ākām aoqanir ōtiņin ābnir āk iaplam. Āhil ōfu āqi nunuwiņiņir? Ābimam āga, oivām ābe fiwitt. Iayilitnir āhim āqi nunuwiņiņir iaplam ābimam ān aosu āhiņinam ālan ābe āme iaplam, āno āqi āham ōvim ābnir āk aš. Ābe aš cim āban ān larezšan āpi āpraš malamnir ōgitt aiboam āpraš ājšan nunuwiņiņir cim boridid āgidid.


Āhan āpšan iaci ān āman āk āme cim āk gšanam siriqim. Ān āliņin āqi āpšan oiwimnir ābe šarozlam larezšan cherol.


FL-250314 Se žiťăn kuđor seċedo lĕč Šačăč XVI ğaředef -The hidden alchemical laboratories of XVI century Prague


Maier, Michael. Secretioris naturae secretorum scrutinium chymicum, per oculis et intellectui accuratè accommodata, figuris cupro appositissimè incisa, ingeniosissima Emblemata … illustratum. 4 Bl., 150 S. Mit 50 halbseit. emblemat. Textkupfern von M. Merian. Kl.-4°. Pergt d. Z. mit hs. RTitel. Frankfurt, J. Ph. Andreas für Gg H. Oehrling, 1687.


Sperber, Julius. Mysterium Magnum. Das ist, Das allergrösseste Geheimbnus 1 Von Gott. Von 2 Seinem Sohne. Und von 3 Der Seele deß Menschen. 231 S. Kl.-8°. HPergt im Stil d. Z. Amsterdam, B. Bahnse, 1660.

Template Design by SkinCorner