Oct 8, 2018

А йы пан Lа ще суә

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


А йы пан Lа ще суә


Щя ба вў шы бый а шә а вый чы
тун хўн суә моү фый
зўо а ә зо зўо йү а щүә бо а вый цу
щя э дэ нуә тэ ә вон щүә ще хуа пын,
го хуә җун йон йы ган.


Җун йон ә хўн, а вў тун дуә ә дан,
жә ба вў шы тун ян нуә дуә а вый цо.
Зўо пин вә вый бый зўо а ә бо
жә ба вў йүн лэ гуэй зўо а йы гу.
Щя гу мў а пан,
тун ян нуә ны моү щүә мў а кан,
на вў цо нэ вон а чы вон ба по.


Нў а чў тун вон ба кун, жә ба вў шы
по нэ чы до лан,
ще бо э йин җе жә ба вў шы тун а йы вў
бэ цун дуә а ә чў жә вон а пан дуә а вў де.
Зўо бо дэ он җү а ган са йы ло
дў а ху мў а ман шэ йин,
җун йон йы моu ә вон а чы дуә а.


Җун йон вый кан
зўо а йы гу сэ пын; ныә гуа э тун;
тун а вў нэ ныә щүә җун йон йы чин,
тэ ә йү фый нў а чў нў а жо
но җин, тун ян нуә моү пин
лы дэ ган, ка ә ган, җун йон йы ган
го гу җун йон вый чы гў а бэ, за вў фый.


А йы пан Lа ще суә,

тэ ә йү фый дуә ә дан суә моү фый
э дэ вый ә ә вон шы,
щы дэ цун yэ шә вә ә цуэй.

Template Design by SkinCorner