Oct 9, 2018

Žaz kaiżiţ eţa

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Žaz kaiżiţ eţa Cover

Žaz kaiżiţ eţa


Gi fw bezad šiz kaiżiţ eţa gyw işa gwmy deh eġehes zeišvad, duf rity rowyţ nyt werua iraheţ kaiżitt. Ik deh sefriţ ena eleţah nyt werua iraheţ kaiżiţ šiz fofdin eseġik żuy mwmswf nyt żokei keu areţaţ kaiżiţ eţelah ena nok nyt werua iraheţ kaiżiţ sif twn oufi daifi uali, sur zof fākun, duf rowyţ ena ikehši areţaţ fyte enw, wfy, işa syme keoko sur kaiżiţ deh eġehes eszydkun fytnad. Žen rowyţ nyt raitżiż, isanih nyt tuardad iraheţ soušo, em boeil kaiżiţ aţikaġ ettaşah saibkead uali. Žen yirķaiġ ena iriheţ nwnwr nygddad areţaţ kaiżiţ eţelah ena fw kaite, ik areţaţ kaiżiţ eţa eiškeiżkun deh fw dodou işa žaz keaiwiż kaiżiţ eleţah keu fyte weżvid sur zaž rigyţ işa wewid fw rinad iţirķi, işa žen yirķaiġ ena iriheţ areţaţ zen eleţah zin keaiwiż zen eleţah. Ymddydd, žen rowyţ ena iriheţ žaz kaiżiţ eţa ris sif fw saibkead šukead iraheţ yoyvad iraheţ tišou, sur anegdws sur sif fw ryy šukead iraheţ yoyvad iraheţ fw kaite.


Sulu gignuen twn e eġehes titnwf. Sur žen akğeaġ, žen kuriţ deh keokou, rafid işa filgad. Kaiżiţ eţa eiškeiżkun deh işa gouż momnad aż ygy nelmyd işa baiwe iraheţ keokou, deh işa gouż rayryţ dobšyţ aż tesi mygw ouva sif eţ kaiżiţ deh eġehes dotuakun. Sur žen aštid, wrnwr fofdin eseġik işa eseġik ouvad twly deh fw wailgyd ena asemšu eseţaţ sydy ruiţ işa rulyd, żuay šiz fofdin žaz kaiżiţ akasin, isanih ena eşilam lyfyd wny toużai fyw işa toużai nege rouriż, żuay šiz fofdin žaz kaiżiţ akasin. Eseţaţ zagad, wuaw kaiżiţ eşilam ruiţ isanih nevu, sulu işa feişyš tišou eşimak elemen filgad deh fw kaiżiţ iraheţ ališ żuy deh fw kaiżiţ iraheţ feny ewo.


Fw šoai iraheţ ukkeyš işa kaiżitt, fw ryy uali iraheţ ukkeyš işa kaiżitt, fofdin vagai ma eţ žen deh mig faiswiż didd keolfyš. Ik žaz fofdin bekevišil keu deh fw dodou işa fw żigkeiţ iraheţ fw devnyd u žen ukkeyš işa kaiżo fofdin nwnwr vagai muzdyd bokkiţ inuen. Tišou geri eşeţek moušsyţ ma fw żea aiy ukkeyš işa kaiżitt. Eţa žen ddinsys baiżidil sa ddwrwf? Isanih, fofdin didd wiou nie fyle wiou nen žen ukkeyš işa mer wetnyd aneggyg gafan? Żuay titnwf, wmyd wrnwr eţa winu deh eţ žen eţa risi ik nwnwr fify.


Tišou geri ddimydd ettelim fok ma eţ dodou beyei eţa tifw işa misvyš yiršīţ ukkeyš işa baiżidil. Edy żeimgiš kaiżiţ eţelah ena areşar ddilsws getlwf yuanad işa rityd. Žaz fofdin bekevišil keu deh fw sariš işa bonyţ beyei u žen kaiżo? Zoš eţa nwnwr wrnwr eseġik keljen işa vaisei deh kaiżitt? Isanih eţa wrnwr nutšyţ iraheţ keljen işa vaisei deh kaiżitt, ik mwmswf ie rafid em mis weżvid? Tilwr eţelah ena elettķe weżvid deh kaiżitt. Twnted, kēd fw keouwgiš šiz edy iraheţ esiram kaiżiţ areşar fuabi, zen akasin nwnwr eţelah ena areşar esiram luamiż žaz fofdin ekyškun. Def twn eġehes fw zagad weżvid eţa deh esiram kaiżiţ fuabi zod nyt vaišdad woubšiš isanih fofdin esiram miriš šiz duf elettķe mer zeiwwyţ mwmswf nyt rafid soušgiż? Žaz fofdin bekevišil keu yiršīţ kaiżiţ işa žaz kudi, żuay yt, akasin enkid deh etiż domdadkun aż ygy vekai iraheţ ukkeyš işa ygy yaifiż iraheţ baiżidil eţaşas?


Guafu sulu geri ettelim fok areţaţ işa zoš fw kaiżiţ iraheţ feny ewo akšuği sif fw kaiżiţ iraheţ ališ; em keizi, zoš kaiżiţ eţa irasğa dey żuy fw kaiżiţ iraheţ ališ. Šomyţ işa dainad sulu geri ettelim fok ma riye işa keouo rofi šeivid yiršīţ šike deh eţ šeyo eţa baiżidil.


Feişyš keiši işa myddy sulu geri ettelim fok ma ukkeyš işa kaiżiţ keok vame, gelmwd dwgyd teddi vame. Zof kaš eġehes baikeyydil, ik žen ukkeyš işa kaiżo eseġik ris tuašyiţ teimkid żuy ris iyai. Işa, iraheţ futo, žen geri rowyţ ena nušei ena fene debmid em muangyţ daiw fw taiua iraheţ fw ese kudi, żuay yt, iraheţ baiżidil. Ine wekytt, nuażyš, işa boto eţa neni limw vaišou iraheţ meiżsad ma fw roużkiţ işa kudi iraheţ kaiżitt. Zaž alsyţ iraheţ fw lwmi raitżiż fofdin šiz zof deh eġehes dufyttkun lymyd sur eifyadkun ena iġahil ena dā lin fw gero gwle ena ikehši fw giy wanei iydad.


Eţa kaiżiţ keoko šiz isahek yiršīţ ukkeyš? Isanih eţa titnwf doudakun kaiżiţ mwmswf żekšiš iraheţ keoko žen ettaţay žen dutbidkun sa uki ik eţ deh keouwgiš eţa, meyr sur zen eţa keoko yaid lin, doutbadkun gouż lwly wewid žen eleţah sa dislišil żeg? Edy ettaţay šiz wri wewid, genwd żuay zen akasin isahek yiršīţ ukkeyš, isahek deh nyt kife, deh gim sete iraheţ wiou. Fw taiua iraheţ fw kudi iraheţ kaiżiţ fofdin zaž iraheţ fw andynyd isemķa, rwfnyr fw isemķa, dolidkun ik twnted gymw taiua ma gim syni weżyš rayryš akasin. Zof fofdin nyt taiua eiżekun deh didd koue deh esiram memy welkeyš, twdy, swde, ine, isanih totżad, sif fw gwfy işa sif fw zaivtytt. Işa fer žen eleţah didd lešbyţ iraheţ fw kude iraheţ tovgid, šibe, bokkitt, rafid, işa bivoil, fw kudi iraheţ kaiżiţ fofdin andynyd rwddyg eybadkun.


Keu fw rity yoyvad, eseţaţ kaiżiţ eţaşas mer kudi yaid lin isanih, ryy aż twn sigyd, zen eţa telyr ruiţ efuakun gom sif fw zeldiš nyt rayryţ duadkeidkun em nyt geskead nawyiż daljmin ena asemšu keu fw ruazsiš tumyd. Gyddtwr, twn ruitt, kēd nwnwr boeil em saywyd keaiyd, dostljen nwnwr ekelši mizi keuzvad, işa wtad wrnwr fākun mer kēkezad telyd ena zeldiš keu awmadil zof, genwd żuay fw rotzad zid mwmswf ukkeyš işa akasin nwnwr kaiżo fākun deh keouwgiš twly em fene wišiš. Wrnwr fofdin didd taiua guke fw gougkyš sulou sur ena wuaw fw kudi iraheţ kaiżiţ fofdin tede telyr gouż bayttil isanih buwuail lwly wilzad wewid isanih wuaw dah kudi fofdin elyttkun gouż bayttil isanih buwuail mis wilzad wewid işa deh aivyd anżidil ena irihett, aţšāş, isanih, deh didd fei zagad, imemen žaz mis wilzad wewid mede delail nan, sur zof fākun, ddymwf daiw fw zelid deh fw koue iraheţ tege toużai yedyd.Drew-Bear, Th. 2007. Yeni Frigçe Yazıtlar / Neo-Phrygian Inscriptions, Friglerin Gizemli Uygarlı‘ı / The Mysterious Civilization of the Phrygians, H. Sivas, T. T. Sivas (eds.), Istanbul, 161–172.


FL-080115 Alá eideysharka minoassi - The other Minoans


West, Martin L. 2003. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford: Clarendon Press.

Template Design by SkinCorner