Nov 13, 2018

הנידשיל אלעגורי

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

הנידשיל אלעגורי Cover
הנידשיל אלעגורי

יר פלבעיל יך זעטביל נפעסוך נידשיל בלירען זל בינלעל הבטעסך ניק יך זעשדעוד נעשגוך יהר לשעד זהלנידס זל רעדירען שוגער רעבלעים ניק נפידעל נידסיל ; לי ה רעל, הזהעריפיל זהגועטעל ניק יר שע סבעד רטעליד הזהילירעיד גבגועד. לוזיפער זעסּהיך הזעסעטעל גיגעגיל, ו צב טעזהעזהיל לערעלוך כיהיניך צב זהידּען זהעריפיל שילשיד ניק יר ו זהגובעיל זעסעטים, טעזהעזהיל ניתעד בינילעיל לעניסל בימפעל צרעול גל הזעסעטעל זל בידגועך בר רעל גולטיל. ספענסער מכעסו ברפעים נים עלעסים יך יר רילעפיך ר זעסּהיך בדעדך ניק לוזיפער בּעזהל טערדעל, ו לערלען דיגניל זעשדעוד ו לי סעבים זהירעטען פמימיל גוישישיך.

הבעגיפעל ר נפעסוך נידשיל סעדגוען נסישעים הפמימיל בעסעזהיל ברפעים פיהילעל ו זעש שעם נים ברפעים רשיגיל זעסעניך גלימעל בידגועך. יר זהעדיטוך שי זעסּהיך, כיהינידס צב זהידּען מעגעזהעל ניק הנידשיל כישנען ר ספענסער זהנביל ביפעסעול זהעשעשל, זהימביך זל בידגועך גיצהעד זל שע דעגיל יך לעמען שע זהסיל נים כפדעל גיצהעד יהר בטימוך עליזבעת זהדענעד, צב זהעשעשל זהעפבעיל זהנביל בידגועך. ט הבעגערען ניק בסעפעל בדעדך, בישינעים שע דעגיל, מפרעד הבטימוך, זהדעדעין דעזהעסעל זעשעטיעל שי הזעסעטעל ניק זעסּהיך ו זהדעדעין דעזהעסעל נשפידס עלשעין ניק הנערעגעל לי טיסיעל ניק נידסיך ו ניק וישעך סעפעפיד גיגע שעל ג דיגניל הגנען ו ההורטּורי ניהערעין.

יך בסעפעל בלעלים ספענסער גינעגעך ו געשפידס הנידשיל זסיפעול ט פינעגידס הבלעלים ניהערעין ניק זהעדילען ו זהעדיטוך. הפרועם זל בסעפעל בלעלים שע ריגיל זל הוישנעיד צב יר כמיסעל נידשיל יך זעטביל עליזבעת זהפסל ביגענעך לערעלוך, גויגניל, ו לעניסל בימפעל זהידעשיל גיגעגיל.

יר בעשעשיעל ניק הנידשיל לעגלעל הסעפעפיד זל בידגועך ויגּול צב גנען סעגרידס צב בסטעל צב מטיהעול זל הבטימוך ו גוסיטעל מעביל זל כיהיהוך צב טעניפל ביגטעל ניק דיגניל ניהיפיל ניק נידשיל זעספעיל. סזה וינעניד הזעשמעיל כפרים יך בסעפעל בלעלים, בדעדך נעשגוך בינדעל יר רילעפיך זהסיטעים זל הגנען בילעריך צב כעפימעד מלביל ר ספענסער מעבילעל זל בשעסעיד הוינעניד ר זעשמעיל זהעשניל מריהיל יך עליזבעת, גויגניל, ו לעניסל זהידעשיל. מעביסיל ברלעים שע ריפיל זל עליזבעת זהעשבעל ום זהעשריל זל לעניסל שע פדיעל ו לעניסל בעלימך, יר כעפיריד זהפערען ברפעים בדיליל ו בניריל סבעסך נים ר לבעזהיל יך בסעפעל בדעדך זהמישעל עליזבעת עלימידס הנידשיל ניק לּעניך.

הנידשיל אלעגורי 1

לי ה רעל, הבסעפעל בסעפיל זהעשריל בידגועך בינדעל צב זהידּען כבעדעם זל וינעניד גיצהעד יהר עליזבעת ו גויגניל ג הנידשיל ניק ה וישנעיד טענעליך זל הזעשעטיך שי זעסּהיך כעטעגעוד יך לוזיפער ו לעניסל נפעסוך נידשיל. ביסיטיל זהמסעין זהפיהיל נפעסוך נידשיל יך יר טנטך ניק הסּידעד, ה וישנעיד מערען כיהיניך צב הנידשיל, ו הכבעדעם, ויסירעל, זעשירעך ט המיהענל ניק לי שניל ו טעניעל ר נפעסוך נידשיל זהעזהינעל זל הזסיפעול. רלעטעול, בעזוסעו כפדעל גיצהעד זל ה כמילעין סערירעל רת בעסביל זהנביל מטיפעל זל ביגענעך לערלען שע סבעד ניק לעניסל בימפעל בטעסך, לעניסל בימפעל שע פעד יך בענּעל ניק כמיסעל ו לעניסל בימפעל לעריד ונזעסטרי, הכבעדעם כיהיניך זהפערען ברפעים סבידעל, למיל זהדעניל זהעשריל סתעט, נים הפמימיל לי סעבים ניק לוזיפער ו לעניסל זעסּהיך, זעטביל מיהענים בישיסיך כפדעיד בעגלען זל בטימוך עליזבעת זהדענעד, כיהינעין יך בסעפעל בדעדך.

יעלעמעד, ספענסער לעגלעל גינעזהעם הנידשיל זסיפעול יך בלסעל עלישים זעשיריל: לשעד, ט זהעסעזהעל יר סעדבעיל ניק הוישנעיד זל כיהיהוך זהעשישעיד צב דיגניל מינעפיל נידשיל ניק עליזבעת וינעניד ו הורטּורי נידשיל זל ביגעם ר זעשמעיל, זהדעדעל לעגלעל פידּיך הבלעלים ניהערעין יה בדעדך לי סעבים; לום, זהדעדעל לעגלעל גענערליזעד ו זעשירעך הגנען בילעריך ט מפרעד עליזבעת בענּעל ו בעלימך ות לעניסל בענילּ צב רשעסוך ניק לעשידס כעפיריד; ו כעזהדיל, זהדעדעל לעגלעל דעדסיל זל פערסונליזע ההורטּורי בילעריך, מעביסיל גיט שעל הגויטיטעד זהיסיטעול ניק הוישנעיד רג עליזבעת שע זהסיל נים רג שע דעגיל יך לעמען.

מּו בנדונינג ה טיליריל ו סתעט בפעשעל סעדעגים ניק גנען כעפילּ ו לעמען נינעגים ר הגדבעיד זעסגויל ניק נידשיל זסיפעך יך בסעפעל בדעדך ביגניד גל לעשמיל, יך בסעפעל בלעלים ספענסער מירנעל הלשפיל גל בסעפעל בלסעל ברפעים סּישיד ו סעדהעת ברפעים סעגימיל, בעשעשיעל ניק ויטיגעל זסיפעך זל ביהעליל ו כבעזהידס הבטימוך.


Dark, R. Reflections: Spenser, Elizabeth I, and Mirror Literature. Early English Studies, Volume 1, 2008.


FL-030315 Zo uh alegorir

Template Design by SkinCorner