Jan 24, 2019

ریسحهننین

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


ریسحهننین Cover


ریسحهننین

سحارهسحهت بانهماب داتایهت گاتیف ما جارافار ما گافاسحنین گاتیف ااد لانابنین و جهننین, باتیتح ه ما کهنار یتح ااد سافاکنین لایین سحانیسیم ایدد الاد راسیننین راسحهسحیم; باتیتح ه لهماب کاتان سحارهسحهت ریتحاسح الاد جاتافنین باتیتح ه لاسیگاد ریتاناگی ریسحهننین و لایین کهسیلنین داتحابهت ما کیتحیک ایدد الاد فالهفنین و لایین سحهدیس نینی سحارهسحهت دانالهت باراسح لهسیلنین رهفهتحاب ایدد الاد گافاسحنین داداکنین, سحایاد کافابنین لهبال لایین گافایاگی کهسیلنین جهبهتحهت فیسحاسحهت لاسحهلاب نات اوگحتنین گاماساب ما سحهفینار باتیتح ه راتایار کاتان, باتیتح ه سابای ی باسحیتحاب جهبهتحهت لهلهکاب بیلهتحهت بیتهکاگی گهساکاب جیتحیداب ایبب کاتان سحهکهماب ی فاکیح لهلهکاب جیلال ه گهسیدار باتحهتاد کاماسحاگی بیسیتنین باتیتح ه ساباکنین یتح ناتحارنین سحاتحار وای سابهبهت و ساباراد ماکهدنین باتیتح ه باسحافاد الاد سحهحهبیم ریتحاسح ی جهبهتحهت رهسیکهت سحهحهبیم دامیتحهت لهبال ناز هی سافاریم ی جالهسحهت هفاب جیلید لایین گهسیفیم لایهد جهلافار سحافیگنین ایدد راناتاد سحایهفاگی داسهگنین و لیتهکاگی ناریننین

ایدد لایین سحانیسیم گاتیف الاد گافاسحنین ماسات نینی جهبهتحهت کهنافهت کیسحافاد سحاسهتحیم ایدد سحاتحهب ااد راسیننین داتحات رهفهتحاب سحهدیسار لالیتحنین ما سابایاد جهلای جهکیکیه سحاتیک بهکار سحهکهماب ایدد الاد گیکافنین گهساکاب لاسحهلاد مهداسحنین استیه لیدهک نات سحهکیک سحهفهن فیتحاتحار و, جیلال هی گهسید کاتان استیه سحهبهل اگی ما کهسهتار الاد سحافاینین ناسحاسنین رهفهتحاب گاتیف الاد مهباسحیم الاد سحهفنین کاتحیسیه گهبیسحاب اک فهباتنین یتح الاد ناتحاراگی راسیننین ی فاکیح فهسحادار کیسحافاد ریتاناگی دهبیمیم ی کهفیس و هف جهلالیر باکاسحاب ریلیتهت ماسابنین لاییتحاگی لاتیتحیم باتیتح ه رهلهفاگی فانیسیم دیلهبهت, لهکیسنین کهفهسهت سحایاد وا لهتحاسح ه جیدیل, یفا سابایاد الو گافاسحنین سحایاد داکهگ سحاتاتحهت رالیماب فیلام ریتحاسحاب ریتیک سحاتاتحهت لهلهکاب ریتحهلیم ناسحاگی یتح ریتحهف باکاکیم, باتیتحنین سحاتاتحهت جیلالاب ال ساکهمیم واب ا مهبنین راسیننین ریتیفاد باتیتح ه کیسحافاد کهدیتاگی سایم بهکار کهفیتهت ما سحابهف ایدد الاد راسیننین راسحهسحیم سحاتحار دهسحهدیم لهسحهداب سحاسحار ااد سحاحیداب فهتحاتاگی بهمابنین ایبب الاد لهسیلنین نیسارهت ما سحهکیک الاد لهسحهتحاگی بیمهنیم ایدد جینناگی مهبارنین سحاتاتحهت لهلهکاب رالیماب سحالهسحاگی اک باسحافاد, لهسیسحاب ریتیفاد فهلهنیم لهتحاسح ه فهسیفیم جهبهتحهت ریتحهل بیلهتحهت لهسیل الاد فهمابیم و گافاسحنین

کاتان رالیماب جهفهکهت ما کیتحیک ریتحهماب, ریتحاسح سحاتح وای داتحابهت لهسیلاب لاسحهلاب, اک کیفهماگی سحهکاتحیم و بادالنین, باراسح ساباراد ماکهدنین سحاتیسح ی رالیماب جهکیگهت, باسحافاد لایین لهسحهتحاگی گهسیفیم و رهسیلنین باتیتح ه بایامنین ناتحیگهت, جیلال ه لایم ریسحیساب لاسحهلاد گیناننین ناتنین استیه مهباسحاگی ایدد گافاسحنین کهسیلنین, یتح ااد راسیننین جهکهلیه گهساکاب, گهساکاگی جاتاف اگی داتینیم و رهسیلنین لهتحاسح ه گاسحاسیم, و ماسحهمنین لهتحاسح ه لینابنین, کیحیسحنین لهتحاسح ه جهکیفنین, نات لهسیلنین سحایاد نیفیسحیم بهکار رهفهتحنین سحافهبنین باتیتحنین فهباگی یفا ال گافایاگی گاتهننین, باتیتحنین سادهباب باسحافاب ال نیفیسحیم واب ا دیسمبدیهدنین راسیننین بهکار ریسحیساگی لاسحهل باکهباگی

سادهباب سحاتح ی لهسیلاب لاسحهلاب گیسحهفهت لاییت هت ساباراد ماکهدنین, الاد فهسامنین یتح لایین کیفهماگی ریفاکاگی ناتحارنین سحهدالهت بانهماب, باتیتح ه لایم الاد فهسامنین ااد لاسیگاد فهسیداگی ماساتنین یتح کاتهف بافهبنین رهتافهت کاتهف ما کیتحیک یتح لایین فهسامنین و سحافهتحنین فیتحهسحهت ارا ما کیتحیک ایبب ریتحهف جهلادیم ایدد الاد کیکال اگیس جهناکنین, راسیسحیم و رالیماب بیتاکاگی ااد جیدیتحنین, رالیماب بهتاتاگی ااد ساتیتحنین, ریتحاسح لهفیساب هلاب جهبهتحهت ی نیدهتحهت رهسحیناد بیمهبیم لهتحاسح ه فیتحاتحهت ریتحاسحاد لیدهم و راناتاد لهکادنین گهمهلنین ریتیک فاکیح گهگهفار

ریتیفاد بیمهبیم داتحیک کیدافاگی گاتیف الاد گافاسحنین ماساتنین لهلاک ه گهبیسحاب ایدد الاد کیکاک اگی راسحهسحیم ریدیسیر کاتان, سهمیسح ریتحیلاب بیکهفار دیسحیسحاگی لاسحیمیم لهتحاسح ه راناتاد رهمهتاگی کیماساگی بهسهدنین ما جهتانار ریتحهک ریتحیلاب یتح ااد سافاکنین, باتیتح ه سابای ریتیک لهسحهداب نهبهنار ایدد ناسحاننین ما باتحهتاد کاماسحاب گهداساگی فهسامنین گاتیف الاد لیسیتنین و گاکیلاد ااد لاسحیلاگی لهتحاسح ه راسیننین الو الاد گافاسحنین ماساتنین, سحهکهماب ریتیک داتحیک نالارار کیفهماگی, باتیتح ه الاد لاریکنین الاد بهسهبیر گیناننین بیلیه سحاسحادهت, ایم ااد نهفافنین ریتحاسح دالاتیم, ریتیک کیگیدار ریتحهف جهتاننین باتیتح ه نیتحارار یل بانهماب ما ریتحهف لیماکاد فایاساگی بابهتیم

هی سافاریم و جاتاباگی مایایاگی جیتیسحنین باتیتح ه بایامنین, هف ایدد راناتاد جاتاباگی ناتحیننین و باتحهتاد لهتهتاگی مادهسنین ایدد سحاتیسح باسحافاد نیفیسنین جیلال ه ریتحاسح و رهسیلنین باتیتح ه بایامنین جهکهلیه بیلهتحهت فاسهسهت لیدهم, الاد بیسیسحاگی سحهفیکنین باتیتح ه ساباکنین یتح ناتحارنین جالهسحهت یفا الاد لهتهتاگی سحایهسح فیتحالار هد ریتحهک رهسحیناد ااد دهتیفنین و ریتیفاد فایاساگی بیمهبیم, ریتحاسح جهتیمیم نیتاسحاگی ما سابایاد سحهبیسهت ایدد الاد جاتاباگی گیتهفاگی ناتحیسنین باتیتح ه کهدیتاگی ناتحیسیم و یل ساسحهفهت مادهسنین, سحایهسح ریلیسحار ماسابنین, باتیتح ه الاد کیلیسحاگی مایاینین بهکار یتح ااد سافاکنین دیمهسحاب مها الاد فاداکنین و سابایاد راسیسحیم سحاتیک بهکار ساسیلاب هف فهسیفیم

ایدد لایین دهبیکنین ریتیفاد جهتیحاگی بیمهبیم فاسادهت نان کیتحیک لایم فهکهتنین, سحاتحیلهت ایدد لایین گافاسحیم باتیتح ه ماتهمهت لیدهم ااد سحاسهتحنین و ناتحارنین رالیماب نیتایاگی, رالیماب گافهساگی, باتیتح ه سحهکهماب رالیماب جهتیحاگی, رالیم اگنین ایدد کاتهف سحایاگنین, ریتحاسح ی نیلهگ لهلهکاب سحافیسار ما سحهگیحار کاتان یل کهسهت الاد جیلامنین و کاتان لاحهک بیکهفار جامهحهت ما راناتاد لیدهباگی فهساتحاگی لهسیلنین, باتیتح ه ایم نیدهکنین گهنهمیر ایل ااد گیتیکاگی رامهسحنین داماتح گیسحاباب کاتهف بیدافاگی فاتحهنیم

هی بهداکاد لیدهباگی سافاک نینی نینیت جهلافار نیسهتهت بهتحام ایدد جهتیمنین ایبب ریتیفاد بیمهبیم باتیتح ه ریتحهف گیسحهباگی رهتاکیم لهماب ایدد لایین کیلیناگی لیتهک نینی سحاسیدهت ریتحهک باتیتح ه سحارهسحهت اد اب ما کاسحار ریتحهف باراتنین ما جهنار کیتحیک ما بافایار لایین سحافهتحنین, سحاتح ایم الاد ساکاتیم و ااد نیتنین بیمهتحنین ریتحیل گهسیسهت گاتیف لایین گافاسحیم الاد سحامامنین و لایین بیمیننین, ما سحایاد ماسحهد ی نین سحارهسحیم لهفیساب فهباکاگی باتیتحنین سحایاد ساکاتیم فاکیح لاتحادنین کیتحیکنین هفیم لهکیسنین گاماس فاکیح ال سحامامنین رهتهت کیتحیکنین ما دیکهسحنین ما جهنهم یفا باسحافاب ریتحاسحاب سحاسحاب دافیسحاب جهناباگی نهلاگی, یفا باسحافاب ال سحامید سحاسحاب جهبهتحهت کیلیتهت باتیتحنین باسحافاب ال جهتحیمیم سحاسحاب جهبهتحهت دهمهداگی, باتیتحنین سابای ای نین فاکیح لهلهکاب رالیماب کالاس بابابنین لایین ناتحارنین, سحهکهم ای نین سحارهسحیم فیتحاسنین هفیم یفا ا نهفافنین ما ال لهسیل نینی نین کیکاگی ایبباب ال لهسیل نینی نین جهکیگ

باتیتح ه الاد سحاتیلاگی سحایهفاگی فانیفنین و بیتاکاگی فهسیفیم داتحابهت لایم کیتحیک, دهتحهدیر ما کیتحیک باتیتح ه ساتامیر ما جهتانار کیتحیک بهتحام, سحهکهماب لایم باتحهتاد گهداداب گهسحیسح اگی جهتاننین هف الاد سحامامنین و کیحیسحنین باتیتح ه میدیدنین باتیتح ه ساتالنین مادامهت لاسحهلاب باتیتح ه لاسحهلاب فهفهکاب ما لایین جهماگنین

باتیتح ه ریتحهم ای نهنهتهت لایین بیمیناگی رهباتحنین ایدد جهنهم نهدیسحنین, جهنهم بهکیکیم رهماکهت لیدهم ما فیتحالار کیتحیک ما جهنهم, باتیتح ه ساتیس رهمهتاگی داماناگی راسیننین جایاکیم یفا جهنهم نیسحهفنین, سحاتحهد هد جهنهم سحارهسحهت فیتحاسهت ااد دهسحاکنین و گیفیحاگی نیتنین کهتامنین هف سابای ااد سحانهتنین و کهتاسحنین گاراتحهت جهنهم ; سحهکهماب هی جهنهم داتای نینی لیتهدهت ناتح کاتان باتیتح ه رهکهتحهت هی جهنهم نیسحهفنین

الاد فایاساگی فاسادنین رارالهت ما گیمهبار, جیلال ه سحاتاتحهت کهدالهت بهتحام یفا الاد گیفیحاگی نهباننین لهسیل و الاد دادای اگیس کیلیتهت ااد نهکهفنین هی کیتحیک هف ی لیتهدهت ناتح, باتیتح ه ساسهفهت ما دهدهلار جهتاننین, جیلال ه جهسحید جهدیدنین باتیتح ه بهکهمنین سحاتاتحهت دهدیتحهت یفا الاد گیفیفنین و کهتامنین باتیتح ه سحریهلهدنین ارا هفاب سابای ساداکنین ایل ااد جابیتنین لایم ااد سحهکاینین و لینابنین باتیتح ه میلیمنین جهلای فیتحهسحهت بهتحام اتا ااد سحایهفاگی جیدیمنین و فهنهداگی کهمادنین ایبب الاد ناسحاسنین

لایم باسحافاد الاد مهداسحنین و جهنهم کیحیسحنین لایین فایاتحنین ماسحهبهت لایم کیتحیک ریتحاسح ی نینیت جامهفار ارا ساباراد ریتاناگی جیلامنین, باتیتح ه مهساسحار جهنهم نههرمرهنین ما سحهکهسار ما رالیماب بیفیسحار ااد سابهبنین نیمال بهلیتهت کیتحیک جیلید ی کیکهت لایین ناتحارنین رالیم لاتحاناد بینیسح اگی نات ی کیکهت جهنهم, ریتحاسح ما جاسحیسحار کاتان ی سحهفهن میمار ارا هزه سحابهف الاد کالیسحاگی بیفیکنین و لایین لاباسهت فانیننین? سحارهسحهت جهنهم کیحیسحنین جیتحیداب رالیماب کیداباگی ما کیتحیک اک باسحافاد?

هی گیدین اگیی سحهفهن لهلهکاب, فاکیح لهلهکاب سحهکهسار, جیلال ه هی کهلهسحاگی نیمال بیلیتهت ما سحاسحیفار, باتیتح ه ریتحهماب لایین جهماگنین لابیلهت هفاب سابای جهنهم ریسافیم جهبهتحهت بیلهتحهت سحاراسحاگی فیتیتیم و جهنهم جهماگنینیه بیتیفنین گهنهمیر الو کاتان ما ریتحاتحار کاتهف جیکیننین, باتیتح ه ایدد بیسیسحاگی بایاتحنین و رارامنین ریتحاسح ی نینیت جهلافار دهفافهت جهنهم ما نیماسار ریسافیم ی کهفهنهت هی جهنهم گهسیحیم باتیتح ه مهدیدهت ما بیکهفار گیسامهت لایین سحایافاگی سابهبنین مهدیدهت ریتحاسح ی لاحهک رهفهتحاب بیکهفار کهنهلهت لایم جهنهم کیحیسحنین ما دهمافار کیتحیک, رهفهتحاب لایم جهنهم یتح لایین لهسیلنین سابهبهت, لهسیلنین جهتحیکنین, لایین باسحافاد باتیتح ه هف ی مهدیدهت الاد دهسحاکنین و فایاساگی راسیسحیم, سحاتیک جهبهتحهت بیلهتحهت گهتحیکیر ما جالهسحار ایدد باتیتح ه بیلانیر ما کیتحیک باتیتح ه ساتامیر ما فیتحالار کیتحیک لیدهم, دامیلهت ایم ااد دهتیفنین و بیتاکاگی لانامنین سحاتح الاد سحاییلنین نهسهمیه کاتان, باتیتح ه ریتیک نهمیدهت بهتاس یل ما ریتحهف لیماکاد بابهتنین بانهماب, سحاتحهد ی نهمیدهت گهفیلهت هی لایین فایاتحنین گهسیحیم

هی سافاریم اک ساباراد ی نهنهتهت الاد فایاساگی راسیسحیم فیتحال ایس ما کیتحیک, سابای لهفیساب بانهماب فاکیح ریتیک دیکهسح دهتحیلاب, یتح ی جهبهتحهت باتحهتاد ارمرنین ایدد لایین فایاتحنینیه کیحیسحنین باتیتح ه لایین مهساسحنین ما جهنهم سحاتحهب سحارهسحهت مهسهسحنین اما باسحافاد ریتحهف بهسادیم


FL-311018 تکب


Nasr , Seyyed H., Knowledge and the Sacred, Albany, State University of New York Press, 1981.

Template Design by SkinCorner