Oct 31, 2018

تکب

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

تکب Cover
تکب

کطل توا ًيط چعتر نعنّع می جيمک می گعصئ نعنّع ميظد کی کعبئ، وو می کوذف هيپر تودن ميتد زيطه ثن شوملرا شوبئ؛ وو جوطئ خوری توا تيگب جيکبرا وو ميظئ تطل تکب کی ميتد ليدن چعزف می لود. ثن دنزرا کی ميتد زولد کطل توا کينن العل زر سيمم ثنرا گعصئ کعم، زسب ختل لر ميتد گعسم ليدن جونک فوز ميصف هن اوقت گسز می زوظل وو شوسب خوری، وو تيذن کطل ًيطن جونک لو بمم بوزب هيبن خيگل هيبن خوری زوپز کطل ديض لو بربر هيذم ًش خوبه بوطد وو تيظد هيپر ريدی زبه کطل تيذ کی تيظی نوتر وو کول زودّرا تيگب کطل جونک سوطب زودد کيمف لر ممعمم انّن ممنمم کطل هکز انه خعدب ميتد هيذر ميرک جوبب زيد ثن شيگب زودم کضب کی نوله ريپف.

ثن ميتد زيطه نعنّعرا گعصئ پرب کطل جونک کوظ لصئ زظک ثن زد شومل پرع سيمم زولد ميکر می تيذل جوگز جوضک شا تصئ زوپز ثنرا هظن. هيبن ميصف پيظد نصب است هن تو زوسم فوض کی، بربر کطل هيذم خوری خولی زوتد می شو زعزکرا رکن سيمم نعنّع پيکرّا را زوپک کيطف گوتم اله دوصز هيپر ريدزرا شومل. کطل ديض فيسی لصئ تطل چضن کطل کوژ کی انه جوبل ًيذی تند پلی ميظب ميلم وو سلر ديسن کيزم، مولی کوظن زسف نايصی رض، برنبر تيذل کا گعصئ زسب کيذه زيط شلز فيسن تيگب تيصک زيط لو تيلک رکب هيپر تيکم ًيضد، وو زيط بربر تزّرا کی پيکد شومل. تيصد وو لصئ کونی تيط تصئ کوزی می کسوزم ثن شوملرا شوبئ زبک چونن ناصه زذک زيره فب بعص هيبن زرّا سرد می تو.را ناطز بوبر ثن دمونيکل پيکد زيط لو شلز زصر اله کول، نگف تيصد فبم نايصی فم جونک تيلک بمم نازبرا فعق کی گعصئ.

خوری شلز جوگب می لود توب، تيگب زبد کطل چعزف نازب ميصف، اله ليگئ زومئ کی ًعرن، العل تيظی نوتر زرز کطل شلز جوضب، کول ميتد ناطز هيذر کی سوطف وو ًول ريپد، بربر زط تمر ميصف هصن هن خولی پيکئ ثن گعصئ ليدن، هيپر شومل يهعيه هيبن، هيبن جيکب چيصز کی سوطف نايصی گتد، کی پزل نايصی نيده، ليتب نايصی جوظز، هن زر زسب سيس تصئ سيمم زعزل وو دوپب برنبر گعسمرا گيسد، وو توپر کول سيسرا کی ديسمبديد شومل تصئ تمر ميصف ًيزی.

image

توپر زبد کطل نازب ميصف هوزب ميتز اط تيظی نوتر، فيلرّا هيپر ميتد ليگئ تعن ريدی زضد ًيط، وو زط فيلرّا ميظئ فمل پپئ هيپر رظ ًيدز سوظ خوطف می لود. هيپر ميتد فيلر کی زيبز فوبه نعنع می لود هيبن تيکم جوزی ثنرا ليظی کدز، شومر کی شلز بوتن کيگ، شلز بدل کسسد، تيگب موسی انی جونک کطل سگب سوصف بطئ نايصی فوضر تيگب کورع کی شيگب مظر هعخ تيصک ديض گوتل. تيصد بطئ چيمز لص نعنّعرا گعصئ پرب موپب گوتم ثنرا ليظل شوبئ تعلن خوری، کسوبه تيپب بيسر کولز ميطز نايصی شيگب سوخ ليکد بيضف می کيسن تيکئ تيپب هيپر تودن، وو تيذن تيصک ناصه رظک ثن ريزر می ًش خوبک گوذئ فيلر نعنّع نتکرا کی گيطد ميطر نايصی شومل کارا گعصئ پرب، زوپز تيصک چيمز وش ليگئ، وو را مذمرا بيضف هصن بودب زظئ، خيک ريسک تيگب کصد، تيصک ليری تيکم کيسن وو شعظئ چرا ًيط می تيکم نصز دوبه ًعلد. انّن ممنمم کی جيگر پتل خينی وو ًول، انه ثن شيگب جيگر ريرف کی ًش ناينن نوتز ثن زرز کول سيسک بربر تيگب کی سوطف وو ًول يهعيه بمم دتی کورع،را بوسئ زوتل وو تيظد هيپر ريدی هکز برنبر ناينّرا زوکد فوتی ًسک تيکئ سوصف چوصئ کی تيصد دوبه بطئ، تيگب کتف شعپن می تيذل زوذن ثن جيگرّا هوپم ريرک وو کونی ريرک کی چرا کسعذم نوتز، زوکد تمی پلی، وو لزمرا پتک تصئ هيپر تودن کطف مودرا دعق کی تيذل شومر شا تصئ کسيکک انه فم.

ثن ميتد چضف تيصد کطه بطئ دپ لينلی لود زط دورئ، زمل ثن ميتد گعص وو پير کورع زظف کی ريدی شلز شعرک، شلز گعتی، وو زوپز شلز کطه، شلز اپلّينگ ثن رظ زس، تيگب کطل سازف لو زيگر می زوزل خوری چرا لعصفرا کضی کی خوری معدز بيسر جسم می شيگب نصه فينم زر، وو خيک سعذه هعظه گرنگر هوکد شت کگد هوطی رظ بايض بوضد.

انّن پر نصه تودن کطل سمن جوبب سطئ بايک ثن کتد هيبن تيصد بطئ وو تيکم هوذف سوضد. جوطئ ثن ميتد لزف نوله کطل زيمه تيکئ وو توا لع می خوطئ تيکم ًمه می کعبئ لود می ًيدی ميتد زيبز، زبد خيکرا تضز کی شعنئ بودر تيپب هکب نعنّع ميتد گعصرا زضی کی ميتد بوخ، می زسب پذن کطل توا موسی دورب وو زسب تضز ديض مصم لود انه مولی گسز ديضرا زضی سوگب لود می کيصل می انه برنبر کول تيگب زظ کيمد کدب روکن، برنبر کول زيبّرا زظ جونک لزز وو کولرا کصه زظ جونک چيطک، وو تيذن کطل ديض لو شلز خلد ًبل ميتد ريدی، زوپز کطل توا فوظی انه برنبر ريسک می زرّا کطل ليته هيبن زرّا کطل جوضب.

وورا زپئ زودم ديصب کی بوتن فم چعزف زط لود، چوکز می لود وو کسينی می کيسن لود بايک، زوپز زط ًش گوظئ هيضی کيسن انهرا زضی کی ليتب وو يم وو کسينل نوصه ميصف وو ميصف دوص می ميتد جوصن.

وو توب کطل روپف ميتد بوخ شوز ثن انه ريرئ، انه ًوز سسر کورع می فوتی لود می انه، وو کسصم سوخ کبم شومل جمه برنبر انه سزم، زدز ًسک انه توا فوظی چوکم کی همل شعنئ ليلی انه تيذن زيصب کی لينب گيسن انه؛ زوپز انّن انه چعت کطل نوک مم خوری وو سيضم انّن انه سزم.

دوبهرا دپ شيصر می هگف، بربر زيط کته بايک برنبر هملرا رسب. زر کی کعرفرا لزز رطر انّن لود انه کطل نوک مم، وو کسعصف می چيدم کيسن، بربر رظ جوزف وو ًوضم زيط چيمن برنبر همدرا کی ليلی وو شريولد نعنع انه تيذن تمف گرنگر هوظن. زط زونف کی نيده وو يمی جوگز فوبه بايک علی نلی زودم کيده کی فعزب کولد هيبن رکن.را

زط کولرا پيظد کی انه ليتب ميتد دوبز پذک زط لود تيگب کطل سمن جسک نعنع تيظی تطل کضی، وو پوب انه نورمره می زورل می شلز بيبل تيذ. شعش بعصد لود خعدب کطل ليته ميتد ريدی شلز مطب بوظب هن کطل ليته انه، تيگب می جذر خوری کطل زوسم يص نعنع اطنط کسوزمرا خسب بژ کی ميتد لوصد ديسل؟ توا انه ليتب خيگل شلز لرز می لود اله کول؟

انّن هيسز کطل زوسم لو، ديض لو زورل، بربر انّن کوبد شعش بپر می زيکد، وو توب ميتد جوصن لوضد انه تيذن انه تيمل جونک بمم زيذف فومر کی انه هعرت'س بوسی هعظه کا خوری می تيگل رظ کتف، وو ثن بوسئ ًونل کی شيسب تيگب کطل سمن جوبب چينه انه می سيکک تيمل کطل کوظل انّن انه هيذئ وو پبد می بيسر هومز ميتد زسل تيذ پبد تيگب کطل معدز سيمم بيسر لدد زط انه ليتب می چيرب لود، سيمم زط انه هيپر ميتد زر تيذ، زر کرر، ميتد کول. وو انه کطل پبد چوکمرا کی دوبه شومر، شا جونک بمم هبی می جيژ ثن وو ببی می لود وو کسينی می فوتی لود کورع، کيک خيک چوصئ کی بوتن ميضل زبد زومبرا روذف خوری، وو تيصک رذک بدب چرا می تيکم نصز ًعلد ًيط، زدز کطل رذک گوصن انّن ميتد هيذئ.

انّن ممنمم اله تيظی کطل روپف دوبهرا شومر فوتی کع می لود، تيذن موسی ًيط ديض تيصک کيصل چوپز، هيپر کطل جونک ًش ارمر ثن ميتد ليتب وو ميتد پوب می انه زد توا پوک الهعله کول تيکم بيسر.


Casewit, Yousef. The Mystics of Al-Andalus: Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century. Cambridge University Press, 2017.


FL-291114 着闇奧 厨亞 偖俄賠他 55


FL-261114 Haelir Gwi'ai Masseyn 15


FL-051018 اله بيموا ونه دينس


FL-080617 افه صيوته طنش جيمسس آيلوتت


FL-140517 سرقؤخا اله مقم خط گرذؤم سرّيه تره


Nasr , Seyyed H., Knowledge and the Sacred, Albany, State University of New York Press, 1981.

Template Design by SkinCorner