Jan 26, 2019

Йедиднин у йнин - جهدیدنین و جنین

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Йедиднин у йнин - جهدیدنین و جنین


Йедиднин у йнин


Шаыкхънин Мушрифуддиннин Саьдинин у Шираз, сарарут шаыамил алад шатебыи касилыи шефнин, реналут еы алад низамиыыанин аидд Безизнин, шарешет йенабут мемазнин ифа алад фасеним аидд сашаннин, медикут аидд алад кимишыи дешесим батиз е, аидд нинешыи, ненет еит батиз е йем еит лазанил у алад шефнин:


бисафанан у алад ракашнин у канаыыи
шефесим чера ке еы келешыи базетад канаыыи шефеснин мые далананан
оут гнакнин ма сетизанан ахъад йемагнин еф кифемыи еф атта кон чера ке
ахъад нишимнин маы сетизанан аад шефнин


Кол сабарад гекашнин батиз е алад шебекнин бахъат еит ризилил хъе динал еит аыл тwо шефамим семесил баген еит еф китаыим, алад бустаннин батиз е алад гулистаннин.


Алад бустаннин фа зид лаымид дар зин тен нидалим у лешедил билафыи шахъакнин, фимазим алу кебелнин, яридыи ясаынин, биналнин, гафаыыи батиз е лаыизыи кихъишнин, йифефнин, гемелнин батиз е лидебыи катифим.


Алад гулистаннин фа зид хъаст финиким, гадитад лаым дар зин лимакыи дидалнин у якадыи батиз е фаыасыи рекитим, аидд кеад нидефыи ланезнин у наыут мешезнин батиз е шахъакнин аныа ке йебез миыаст дикешут ма бикеф нафазут еф алад гаыифнин у галетыи димитнин:


алад мафемнин у кесилнин йекел аст литедут
бетасил аым алад фениннин шаыилнин бисишыи батиз е рифитыи саыеднин
батиз е билакнин йелаф литедут аwаы алад саыазнин фандед еит хъе
йебез миыаст фишашут кагигнин ма дар налас еит алу аные леденнин
батиз е литед еит бетасил аибб


Ыи дар ыаые мемесил неласыи ма нениканан ке лаым алад гедизим у румиим батиз е фирдаwсиим лекебад дадитнин казис зид аад масабнин у йиседнин газешыи ма ритифад батиз е, чера ке алад гулистаннин шарешет шабекут из дегизим еф аад мелишнин из алад нешашнин демитим у кал кашнин, йитиднин батиз е сазаснин, дар йекел аст дехъелил билезет мисатут рамые ке шаыамил нат бедакад лидебыи дадитнин аидд алад гатадыи лаыаынин шефнин, наранан у фалефнин алад кегагнин.


Йидилил, дар ыаые аидд алад мишафнин у алад килелнин, алад гхъазалнин, кеад Саьдинин кимишыи фадабнин ма макаыыи матегнин кесик зид, из хъе шарешет алад гдиныи ма маыебанан алад гхъазалнин еф аад шафаынин из алад сареснин у йифамыи литекнин батиз е ма гакаманан алад санекнин бетасил аибб алад гсасыи гхъасиданин.


Аные гхъазалсим аням ыа деладут ифа рисыи фадакнин, глаынин у фезагнин батиз е аад машелыи гсаынин батиз е аидд алад килелыи гхъазалнин хъе ыаые каыинут ма бикеф гединут лесишил ифа хъафизнин:


ненет еит аад ладалнин еы алад гдитнин у алад
кабахънин кум нелег еит сабарад батиз е шатаз еит бадесил белитанан
лелекил из алад бафаднин у мо никебнин йилал е из физунд алад маднин
у лишеннин наг мо низатим


جهدیدنین و جنین

شایکحنین موشریفوددیننین ساعدینین و شیراز, ساراروت شایامیل ظروگحوت الاد شاتهبیی کاسیلیی شهفنین, رهنالوت هی الاد نیزامیییانین ایدد بهظیظنین, شارهشهت جهنابوت مهماظنین یفا الاد فاسهنیم ایدد ساشاننین, مهدیکوت ایدد الاد کیمیشیی دهشهسیم باتیظ ه, ایدد نینهشیی, نهنهت هیت باتیظ ه جهم هیت لاظانیل و الاد شهفنین:

بیسافانان و الاد راکاشنین و کاناییی
شهفهسیم چهرا که هی کهلهشیی باظهتاد کاناییی شهفهسنین میه دالانانان
وت گناکنین ما سهتیظانان احاد جهماگنین هف کیفهمیی هف اتتا کن چهرا که
احاد نیشیمنین مای سهتیظانان ااد شهفنین

کل ضاباراد گهکاشنین باتیظ ه الاد شهبهکنین باحات هیت ریظیلیل حه دینال هیت ایل تو شهفامیم سهمهسیل باگهن هیت هف کیتاییم, الاد بوستاننین باتیظ ه الاد گولیستاننین

الاد بوستاننین فا زید لایمید دار زین تهن نیدالیم و لهشهدیل بیلافیی شاحاکنین, فیماظیم الو کهبهلنین, جاریدیی جاساینین, بینالنین, گافاییی باتیظ ه لاییظیی کیحیشنین, جیفهفنین, گهمهلنین باتیظ ه لیدهبیی کاتیفیم

الاد گولیستاننین فا زید حاست فینیکیم, گادیتاد لایم دار زین لیماکیی دیدالنین و جاکادیی باتیظ ه فایاسیی رهکیتیم, ایدد کهاد نیدهفیی لانهظنین و نایوت مهشهظنین باتیظ ه شاحاکنین انیا که جهبهظ مییاست دیکهشوت ما بیکهف نافاظوت هف الاد گاییفنین و گالهتیی دیمیتنین:

الاد مافهمنین و کهسیلنین جهکهل است لیتهدوت
بهتاسیل ایم الاد فهنیننین شاییلنین بیسیشیی باتیظ ه ریفیتیی سایهدنین
باتیظ ه بیلاکنین جهلاف لیتهدوت اوای الاد سایاظنین فاندهد هیت حه
جهبهظ مییاست فیشاشوت کاگیگنین ما دار نالاس هیت الو انیه لهدهننین
باتیظ ه لیتهد هیت بهتاسیل ایبب

یی دار یایه مهمهسیل نهلاسیی ما نهنیکانان که لایم الاد گهدیظیم و رومییم باتیظ ه فیرداوسییم لهکهباد دادیتنین کاظیس زید ااد ماسابنین و جیسهدنین گاظهشیی ما ریتیفاد باتیظ ه, چهرا که الاد گولیستاننین شارهشهت شابهکوت یظ دهگیظیم هف ااد مهلیشنین یظ الاد نهشاشنین دهمیتیم و کال کاشنین, جیتیدنین باتیظ ه ساظاسنین, دار جهکهل است دهحهلیل بیلهظهت میساتوت رامیه که شایامیل نات بهداکاد لیدهبیی دادیتنین ایدد الاد گاتادیی لایاینین شهفنین, نارانان و فالهفنین الاد کهگاگنین

جیدیلیل, دار یایه ایدد الاد میشافنین و الاد کیلهلنین, الاد گحازالنین, کهاد ساعدینین کیمیشیی فادابنین ما ماکاییی ماتهگنین کهسیک زید, یظ حه شارهشهت الاد گدینیی ما مایهبانان الاد گحازالنین هف ااد شافاینین یظ الاد سارهسنین و جیفامیی لیتهکنین باتیظ ه ما گاکامانان الاد سانهکنین بهتاسیل ایبب الاد گساسیی گحاسیدانین

انیه گحازالسیم انجام یا دهلادوت یفا ریسیی فاداکنین, گلاینین و فهظاگنین باتیظ ه ااد ماشهلیی گساینین باتیظ ه ایدد الاد کیلهلیی گحازالنین حه یایه کایینوت ما بیکهف گهدینوت لهسیشیل یفا حافیزنین:

نهنهت هیت ااد لادالنین هی الاد گدیتنین و الاد
کاباحنین کوم نهلهگ هیت ضاباراد باتیظ ه شاتاظ هیت بادهسیل بهلیتانان
لهلهکیل یظ الاد بافادنین و م نیکهبنین جیلال ه یظ فیظوند الاد مادنین
و لیشهننین ناگ م نیظاتیم


FL-070317 Visions of Iddo the Seer.


FL-270617 Story of the Prophet Iddo.


FL-070119 ايميعنن مشش ونه ايسيه

Template Design by SkinCorner