Mar 12, 2019

گڤارالاەم - גואראלאעם

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org

גואראלאעם Cover
גואראלאעם

הא שישוזכאע לייע טענאשאץ, סעחיטאים ראסישעל האי הא זי בשילמיי ו זי דשומביע זעטידעל מאגויטעול הא הוכפאוי לייע וע ניפאעל חעלידעאל ו הא גאמינאים לייע דוגכיבגעזוט גוישאבאעל, האיא זענעפאעל דערעה זאשים האי שאהשודוט פומפאמים געחיגעין. הא גוזים זעטינאל זאכשאלוט שיכהעשטווט כאהינוט לייע פאכלעגאי, כיכזיכים, פידאמיאל כאמים געחילעל וישאריץ לייע פומפאמים עליאם. הא שישוזכאע לייע טענאשאץ כאמים לאגואלאען האיא זעשאסאעל דערעה זאשים שיכהעשטווט פומפאמים עליאמי יעלאסאען שע לא לענילאל פאמים.

הא גוזים שע רעסעוד לעי דיוינערס ו גואראלאעם לאמשעבים גאשבאבגאים האי הא זעטינאל טיסאביאל לייע הא באנּאע נעשימאעד דאבוט דינאי., מישאי היגיגוט טומזאמלאנדיע לייע לוצהידיגהאי זאבעבאעם. עשנאהים הא נודושזיבים דערעה גוישישיץ לייע פאנעגוץ גואראלאעם יך לאדים נעדינמוע לעי הא געפיפאץ לייע שאנכושוט גודעא, מי ראפישעיד אעלאשאען פאכלעגאי כאמים בוטאים גואראלאיל האגבוכטוע נינגירסו, פינעבעץ בוטאים געגעמוט שיכהעשטווט מולגושפעזוט דעלּאיע וינידעין האי לאגאש. זע זאכשאלוט כאמים הא ביש עיי שע פיגים דאבוט דינאי הא גועלאבעיד שא פאגּעדפאגים דערעה דאדילעיל לעי הא דוזגיבים לייע טענאשאץ האי כאגמעבוט ו שא רעחעלעל גאדעחיעל גואראלאיל גערעחעל. באגויפאיד דערעה, פיסיגוץ הא הוכפאוי לייע הא לאגואלאען אבגיכטאע דאדילאעד דעשיפמוהיי האי פומפאמים עליאם, חאסימידס פיזינים טענאנאעל לוהגעמּיכעי פאנוע באדיסאעל כוגשאניטוט פאנוע זענעביאל.

הא רעחעלעיל נאנאבאעל לייע הא באנּאע נעשימאעד דאבוט דינאי הומנעי דעחעסאעל לייע רעפעליעל וגטיע, בילבעמוט וישאריץ שע נאטעול רעחעלעל אל לונבעזוהאע טעשים האי עליאם גאאי זאדזאע זאשמיי נעשימאעד הידלאהים הא בענאדאים לייע בעסיגאל. הא גוזים זעטינאל סיסידאעם לייע רעחעלעיל פעסימאץ זעסאגועין הא עע ובשיוט דאדילאעד האי הא וישאריץ כאמים הא טאלבאטאע ידהום באנשעוי רעדאגואען.

הא עע זא טעדאפעי גיהכעפגוע ניכפענזאי האי עליאם האיא לייע הנעלאי לעי אפאי זעטאניעל ביי האי שא באנשעוי זאשמיי באדיניאל דערעה. לייע טפושזיי נאפעסעץ ימנעל כאבעשאעד כאמים הא באמכיי האבמיזאהים לייע געחילעל בעסיגאל, שימפוים האי הא טאלבאטאע ידהום באנשעוי דאמדאלים דערעה דעלּאיע מישאדניע לייע מיטעבעאל וישאריץ האיא מעיל ו לייע הנעלאי לעי ביי האי הא טאגוישיל טאפאלעול. נאפעסעץ באליראען לעי פינשאוט בעסיגאל, עליאמיט שאנבעבפוע, הישטאשוט ו זאלוטאי. נאפעסעץ באליראען לעי היניי מינישוץ, דופשעזיע ו רעחעלעל. הא עע דעביטעין הא סעסעחיל ובשיוט שיכהעשטווט שע נאטעול בענאמאיל ו הא עע ובשיוט לייע הא רעחעלעיל פיגעטעוד, העכזיע, מאגויטאים שא זע טאדיסיעל דערעה בענאמאיל. מענילידס פירילאים לעי הא גאדאבעיד ובשיוט לייע בענאמאיל גיהכעפגוע, ובשיוט שא האיא כאדאגואעם ו כאפאראים האי רילאמאיל האי הא טאלבאטאע ידהום באנשעוי.

שע גדעלפאנים גויראטעאל הא ובשיוט לייע בענאמאיל גיהכעפגוע, הא וידיסעין רעחעלעיל שע נאטעול מוגּאוט נאפעסעץ כעלען טאגווט. יי שומיבהאע סעשאגויץ לייע חעחעטעל ו גוענעבאען, עלעה פעסימאץ לאראץ מוגּאוט פיגעטעל לייע רעחעלעול סאדיטאעם, איפאה טאראטאען לייע פאלבאטוע ראסינאעל נילכעפיע כאדאגואעם מוגּאוט באמכיי פיהיראעל רעחעלעיל אפדאמפיגאי, גאשבאבגאים האי הא חירענאעל ו מיטיהעים לייע גוזים נעשימאעד עליאם. עלעה רעחעלעיל פיגעטעל נילכעפיע לאבעחיל ישטאשיגים כענמיגטיי ו וישיטאען דעכנעהלאע, מישאי כאדיסיאל פיהיראץ לייע הא סאדיטאעם שע נאסיל האי הא פעסימאץ, זא כענמיגטיי דערעה אמאוט ראסיהאץ האי הא נימהאניע כעלען רעחעלעול שע מּידים לעי ניראדידס. הא אלעזאעל דאדעטאי עי לייע הא פומפאמים עליאמי חיטיפידס דעכטיהוט נוגּאדפאע לעי פיזינים דאגעזפאנעע ו וכליוט האי הא נימהאניע חאסיטעים לעי גואראלאיל הוכפאוי.

פאכשוטאי הא והאפים לייע הא פאנעגוץ רעחעלעיל אפדאמפיגאי וע לאשיל שא הא לאגואלאען פיזהיטזיע גילעבאל הא פישעלאל ו נעלאנאעל הא הידהופלוי האי הא האבמיזאהים לייע בעטעגאיד, ויסינאץ גויראטעאל הא כאגמעבוט דערעה טענאשאץ. חאטאבאץ, עליאמן גואראלאעם האיא שאהשודוט גועסישיעל טאסאנאיד עפיגכעכיע גילעבאל לעי דעבוט הא כאל נימהאניע.

sep1گڤارالاەم

حا ششڤزکاە لیە تەناشاتس، سەختایم راسشەل حا حا ز بشلم ڤ ز دشڤمبە زەتدەل ماگڤتەۆل حا حڤکفاڤ لیە ڤە نفاەل چەلدەال ڤ حا گامنایم لیە دڤگکبگەزۆت گڤشاباەل، حایا زەنەفاەل دەرەح زاشم حا شاحشڤدۆت فڤمفامم گەخگغن. حا گڤزم زەتنال زاکشالۆت شکحەشتڤۆت کاحنۆت لیە فاکلەگا، ککزکم، فدامال کامم گەخلەل ڤشارتس لیە فڤمفامم ئەلیام. حا ششڤزکاە لیە تەناشاتس کامم لاگڤالاەن حایا زەشاساەل دەرەح زاشم شکحەشتڤۆت فڤمفامم ئەلیام یەلاساەن شە لا لەنلال فامم.

حا گڤزم شە رەسەۆد لەی دڤنەرس ڤ گڤارالاەم لامشەبم گاشبابگام حا حا زەتنال تسابال لیە حا بانناە نەشماەد دابۆت دنا.، مشا حگگۆت تڤمزاملاندە لیە لڤتشدگحا زابەباەم. ئەشناحم حا نڤدڤشزبم دەرەح گڤششتس لیە فانەگوتس گڤارالاەم ک لادم نەدنمڤە لەی حا گەففاتس لیە شانکڤشۆت گودەا، م رافشغد ئاەلاشاەن فاکلەگا کامم بڤتام گڤارالال حاگبڤکتڤە ننگرسو، فنەبەتس بڤتام گەگەمۆت شکحەشتڤۆت مڤلگڤشفەزۆت دەللاە ڤندغن حا لاگاش. زە زاکشالۆت کامم حا بش غ شە فگم دابۆت دنا حا گڤەلابغد شا فاگگەدفاگم دەرەح دادلغل لەی حا دڤزگبم لیە تەناشاتس حا کاگمەبۆت ڤ شا رەخەلەل گادەخەل گڤارالال گەرەخەل. باگڤفاید دەرەح، فسگوتس حا حڤکفاڤ لیە حا لاگڤالاەن ئابگکتاە دادلاەد دەشفمڤح حا فڤمفامم ئەلیام، چاسمدس فزنم تەناناەل لڤحگەممکغ فانڤە بادساەل کڤگشانتۆت فانڤە زەنەبال.

حا رەخەلغل ناناباەل لیە حا بانناە نەشماەد دابۆت دنا حڤمنغ دەخەساەل لیە رەفەلەل ڤگتە، بلبەمۆت ڤشارتس شە ناتەۆل رەخەلەل ئال لڤنبەزڤحاە تەشم حا ئەلیام گاا زادزاە زاشم نەشماەد حدلاحم حا بەنادایم لیە بەسگال. حا گڤزم زەتنال سسداەم لیە رەخەلغل فەسماتس زەساگڤغن حا ئەە ڤبشۆت دادلاەد حا حا ڤشارتس کامم حا تالباتاە دحوم بانشەڤ رەداگڤاەن.

حا ئەە زا تەدافغ گحکەفگڤە نکفەنزا حا ئەلیام حایا لیە حنەلا لەی ئافا زەتانەل ب حا شا بانشەڤ زاشم بادنال دەرەح. لیە تفڤشز نافەسەتس منەل کابەشاەد کامم حا بامک حابمزاحم لیە گەخلەل بەسگال، شمفڤم حا حا تالباتاە دحوم بانشەڤ دامدالم دەرەح دەللاە مشادنە لیە متەبەال ڤشارتس حایا مغل ڤ لیە حنەلا لەی ب حا حا تاگڤشل تافالەۆل. نافەسەتس بالراەن لەی فنشاۆت بەسگال، ئەلیامت شانبەبفڤە، حشتاشۆت ڤ زالڤتا. نافەسەتس بالراەن لەی حن منشوتس، دڤفشەزە ڤ رەخەلەل. حا ئەە دەبتغن حا سەسەخل ڤبشۆت شکحەشتڤۆت شە ناتەۆل بەنامایل ڤ حا ئەە ڤبشۆت لیە حا رەخەلغل فگەتەۆد، حەکزە، ماگڤتایم شا زە تادسەل دەرەح بەنامایل. مەنلدس فرلایم لەی حا گادابغد ڤبشۆت لیە بەنامایل گحکەفگڤە، ڤبشۆت شا حایا کاداگڤاەم ڤ کافارایم حا رلامال حا حا تالباتاە دحوم بانشەڤ.

شە گدەلفانم گڤراتەال حا ڤبشۆت لیە بەنامایل گحکەفگڤە، حا ڤدسغن رەخەلغل شە ناتەۆل مڤگگاۆت نافەسەتس کەلەن تاگڤۆت.  شڤمبحاە سەشاگڤتس لیە چەخەتەل ڤ گڤەنەباەن، ئەلەح فەسماتس لاراتس مڤگگاۆت فگەتەل لیە رەخەلەۆل سادتاەم، ئایفاح تاراتاەن لیە فالباتڤە راسناەل نلکەفە کاداگڤاەم مڤگگاۆت بامک فحراەل رەخەلغل ئافدامفگا، گاشبابگام حا حا چرەناەل ڤ متحغم لیە گڤزم نەشماەد ئەلیام. ئەلەح رەخەلغل فگەتەل نلکەفە لابەخل شتاشگم کەنمگت ڤ ڤشتاەن دەکنەحلاە، مشا کادسال فحراتس لیە حا سادتاەم شە ناسل حا حا فەسماتس، زا کەنمگت دەرەح ئاماۆت راسحاتس حا حا نمحانە کەلەن رەخەلەۆل شە ممدم لەی نراددس. حا ئالەزاەل دادەتا غ لیە حا فڤمفامم ئەلیام ختفدس دەکتحۆت نڤگگادفاە لەی فزنم داگەزفانەە ڤ ڤکلۆت حا حا نمحانە خاستغم لەی گڤارالال حڤکفاڤ.

فاکشڤتا حا ڤحافم لیە حا فانەگوتس رەخەلغل ئافدامفگا ڤە لاشل شا حا لاگڤالاەن فزحتزە گلەبال حا فشەلال ڤ نەلاناەل حا حدحڤفلڤ حا حا حابمزاحم لیە بەتەگاید، ڤسناتس گڤراتەال حا کاگمەبۆت دەرەح تەناشاتس. چاتاباتس، ئەلیامن گڤارالاەم حایا شاحشڤدۆت گڤەسشەل تاساناید ئەفگکەکە گلەبال لەی دەبۆت حا کال نمحانە.FL-031011 Runisban


FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book


FL-030418 Book of Shemaiah the Prophet


Noegel, Scott B. 2007. Nocturnal Ciphers: The Allusive Language of Dreams in the Ancient Near East. American Oriental Series 89. New Haven: American Oriental Society.


Template Design by SkinCorner