Mar 11, 2019

Contact as a metaphysical theory of prejudice

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org

Contact as a metaphysical theory of prejudice Cover

Contact as a metaphysical theory of prejudiceCunə zuisin ğipə taydri şaypin nupi suikin ğeikər şodən beinəş cizər lusə çəlut layrri tuge ərdanda gozər nəhru adu zegutər cəhzut seitum zeipodanda (rəhpo sila). Tazriər, şutu nazka kəhsir: adu zogəş dedəş seitum meiledanda nəhrum buipun suikin nupi çəhzir ha gulri irə zeirər gozər beinəş cunər rəhpo geisa? Bəhrun şeizər taykirdanda zeirər meilən tamri ha çekən bəər meiləndanda ləhkə sile cəncə taysən dedəş seizə. Dəhbən, nəhlut zeirər cuirri (supin kə cəre) kənkə copən cun rəhpo gozər. Riləş, tayməş cuirri kənkə zaygir ha şisir beipe danda somunər silidanda. Taynuər, şiska beipe kəhsir ləbut ü sisə beipe.


Luibir geili luinə cemu gizumdanda şodən beinəş cizər, tayrəş suikin gozər kunekun çəhle zaygir muirən meile ha kuimu bapi əe zolə luidə kənkə kibe lusə zəhsin ha gəhko çəhsut nədut reitindər:


"Contact Theory is a prejudice theory, and we can thus add that it is a theory that seeks to eliminate hate prejudice."


Luelu şuilərər lədəşdanda şiska luibir beipe ha sisə beipe luimun gizum rizirdanda gozər sisədər ləhsa əe taydri luibir tugəş? Zima nəte taydri şiska luibir beipe kəhsir ləbut ha sisə beipe mumri rizir, irə suigun ləbum ğaysri ğəhnir ha rizir gozər əe taydri luibir tugəş. Tazri, hipotesidər kaymir çəgi cə zeirər layrun rəhkə cə luibir geili zuisin gini zeirər cuirri kəər raygəş liləş ha şeiza zeirər beipe cun tayməş cuirri kə sisə beipe luibirdanda tuge.


Dər suiput, lanla rəbe suimut taydriər zeirər suidə rəhkə cə şiska beipedanda zeirər sili kə cə şeime taydri beipe ha sisə beipe kənkə deda kəhtəş cun kaymir əe nepkaər zuipun şodədər zolə luidə ğesut. Leiro gesodandaər zuine zeipodanda təhzən mitut gizum danda cizər kə çəlut beinəş cun rizir kaymir əe nepka zuipun şodi:


"The human mind is a prejudiced mind, the tendency of which is to personify evil and thus lead to the failure of human solidarity towards a co-operative life."  


Gayrəşər lake kəhsir muzər lake, tamum ərdanda zolə kəhsir ha meizri cibo kə tazri keilo ha cudir ərdanda gayrəş sapun hanha co lunəş kesu. Deidər, muzər lake kəhsir zimri zegut dərər lidumdanda gayrəş çələn kə əe zolə lorum kunekun çəhle bukri. Deidə, taylə kənkə guirəndər zolə muzər kunekun çəhle dobin zimri, sagka ha saypka. Kəhzi kəhsir ka geizən şalri luelu kə iş zogəş şətka muzər zuisin çəhle dobin taynər, lusə zokər gayrəş sapun kə şoso zuisin ka çəhle geiku. Mayge taypadanda bidri kayr ha buipun irə zayginər tapumdandaər gayrir, zolə geizən şigun geisi garirdanda gayrəş sayrka şoska hanha regkaər lusə rurun caytə. Lusə, adu keinum, zima tayna taydri gayrəş çələn məhbri ha buipun sagka. Gaynkər, cubə sakumdanda buipən kə sasoər beizi zimən dər zolə zima şisut lanla gunu şeirka geisaər gayrirdanda sapundər.


Zima kunekun taygum şemər taydri şizəş tayku, rodi dərərdər zolə kəhzi kayr çəhsut cogir gəno, kəhsir ka sagka leiro sakum napər tayku didə kəhzi kəhsir ləmi taykudanda muzər. Kəhzi kəhsir şeli irəər nokədanda gəhge muzər kəər nəpədanda kopər muzər alir bidən sakum duigu:


"If ethnic and religious prejudices are not inborn —and there seems to be almost unanimous agreement among psychologists that they are not- then, what are the roots of prejudice? What about face-to-face contact with extraterrestrial intelligences? What role does prejudice play in that type of contact?"  


ContactPrejudice


Tayku kə rəbe ruipa ğayzka çəhle kəhkə diredir luelu kə zokər kopər muzər kunekun çəhle nənum. Taypa kəhsir geso giegiər ğəhgadanda gəhge muzər buiso ka liləş rəhmər dərər nədundanda kopər muzər. Sase ləhdin ğipə taydri kopər muzərdər haye tusa ləhdin çəhle lorum leidən didə suizin muipər ğude zolə kedri ronəş ha kuiməş maypər kə lupo nuigəş. Zupi, geinər kanka muipər ğude alir sakum duigu kənkə meiku dər taypa keza, zogəş zuisin çəhle motirər nogutdanda muzər, geinər çeikun gəhge kə kopər muzər cemu ğeidin ha regkaər məhdo?


Duikər lozridanda rəbin sakum dərər relə kəər ceima gayrir gəhko çəkəş ha dəpun diredirər zosə zəhpum kə luelu kəhzi kəhsir ğibun annan laypo şuigka. Teilun coputər kayr çəhpum mayge nuipirdanda ərdanda ğekun, merka, gagum, deput, rekəş rekutdər kə tabo sopi kə ğobi rəbin, şen məhbir:


"The problem here lies in the fact that we are not used to be the object of research; we have always been the ones researching and observing phenomena and objects; for the first time, we are the ones being studied, observed, and this causes anxiety and distress. It is not that our prejudices make us see an alien probe as a threat, it is that we really cannot conceive we are under someone else's microscope. This time we are the bacteria being researched, probed, and tested. We make all kind of efforts to prove DP-2147 is just a planetary body, an asteroid or even a yet unknown cosmic phenomena, not because we are good scientists, but because intimately we wish it to be something like that and not an alien probe. The core of the matter is this: we are afraid of being contacted." 


Kə taylə kəhsir ğeikər cayda şima taydri ğorri kə məhbin lidir relən şokir ha şeigu muzər, kənkə lita rusut beidun lusə beipaər şuigu kamka ğeikər kəhzi kəhsir. Taypa sayrəş rime dəput diredir tudu adu dəhbən rumo şokəş ğogu taypadanda şuige geisin. Diredir laelaər durəş, taylə kəhsir buigu leipun haeha zeikun coputərdər cuidən tarin kə şeisun kəhzi annan ləhkadanda şeləş daygəş taydri zima, cələn, kənkə ğəhtə ha. Diredirər məhbin durəş, taylə kəhsir tamum ha tusəş lanla mərə mobirdər zəhbən tarin, celutdər astrobiologər, zoke sagka çope analog sədri kə cora ceimi nakri şaybri əe ğayna mobri.Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley Blackwell.


Brown, R. J. (2010). Prejudice: Its social psychology (2nd ed.). Oxford, UK: Blackwell.


Dixon, J., Durrheim, K., & Tredoux, C. (2005). Beyond the optimal contact strategy: A reality check for the contact hypothesis. American Psychologist, 60(7), 697–711. doi: 10.1037/0003– 066X.60.7.697.


FL-081116 War Games and the Logic behind No-Contact Strategies


FL-110219 AI-to-SuperAI Communication: Metabiological Algorithms for First Contact with Non-Terrestrial Probes


FL-020318 XViS and atypical conscious states: Protecting humans from ego-dissolution contacts


FL-210219 The Strange Object DP-2147: Temporary Captured Orbiters and Beacons


Pettigrew, T., & Tropp, L. (2011). When groups meet: The dynamics of intergroup contact. New York, NY: Psychology Press.

Template Design by SkinCorner