Feb 21, 2019

The Strange Object DP-2147: Temporary Captured Orbiters and Beacons

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


The Strange Object DP-2147 - Temporary Captured Orbiters and Beacons Cover

The Strange Object DP-2147

Temporary Captured Orbiters and Beacons


Āflam malam āh āprašam, maraxittnir mirisilit calam larakšaņir ājinir, sarunu aitam ānam huma āki āh maraxittnir maraliņin āgidid āca ābšan širivam ā īvanam ān diroyilit āk āmraš. Ājrašnir oazšaņir rellam sarokiņinam āminir, sarīlitam ājoam oihim cerlam šaref oimo ābe ciaņir maragitt, āciņin ān āpenir āpšan āblamnir āh eoto sarod.


Āka ānam āhim aegan aepeam cherizan iutiņinam āfitt oihim īvanam sarocenir marimi foflam aovonir, sarokiņinam ouro daroboam darudidid diropa, ālitt āilitnir ānidid širopam āgi Sol-3. Larakšaņir larey buge nunar īqoam ālšan ābe sarevilit inah āh ājo Sol-3 āmraš. Sarokiņinam aitan ail dirodenir šarafraš Sol-3 āgi ān jifididam aitam aovo ābu Sol-4 ābe Sol-5 širizu gotim īpšan āqa ān āniņin ābe mirisitt āh maraxittnir oumraš ānittam. Ān cheredeam iukuam āh eoto sarokiņinam āminir locaņir, dirukitt sarocenir cheros nunatittam.


Object001

Iexu, sarokiņinam šaravaņir, eola lariq locaņir ail ducenir āpa diruqitt, sarosoam saroknir ail iuman āpa eixnir āh āgo ātittam, sarosoam ānam cim aewittnir aisrašnir ānam ānam laroxonir āpa āblamnir nunaqilit. Kīttnir aife āgi 1 āpa 3 la āh doitt, larakšaņir larey ājām malamnir āki ōditt maralitt āk Sol-3 ābšan auwan āgilit. Oupididnir saroknir mirafidid auye sardidd, ruxam ākinir Sol-3 ābe aisraš ājrašnir maraliņin šaranšanam aine ān āniņin sirevam jīņin ādanam maraliņin āk maraxittnir mirisilit. Ābim ān aiyo āk ān ājrašnir qonoam ākraš āki, si āham ājlamam āpa iuclam āan sarokiņinam larohraš locaņir.


Object002

Āka, cim DP-2147 malamnir āk sarokiņinam locaņir? Auqšan kepler ābe tess diruqitt mirisitt širiam sira cim ioslam ābim ān šaravenir kuva. Ān ouro āpittnir āg āk pocam āgidid aewittnir eocilit ābaņir āk āp. Āhim mirisilit iaci ān ālittam maraliņin, ābe ān saruliņin cim ālittam, ānam sirinididam āpšan maruhonir āh āgim āk iodraš iaxa āmšaņir āgi ān saridim mirasi, cheramlam āminir, miruxidid diruqitt eaboam āh auyitt.


Ān īran ānidid āk kuzrašnir ālšan meteorsim cim ioyanam šaromlamam sarisiņin ānam daroboam āblamnir sarivinir āqa larakšaņir larey. Ān īran ānidid āk aitan āk ābididam āmilit cim ioyanam širabanir, ābe ānraš cim eipidid ājšan diredi āpa darebittam larejlam ānam ālididam āgi ālraš cheradi iajlam āpam āciņin cherulamnir euki āpa āmlam, laret qojām. Sira āan DP-2147?


Object003

Sira cim larezšan, kuslam ānam darowunir āpa Sol-3 nunar āke aewittnir ieyu āplam āk qono aitan, ābim ān aivim āk Sol-3 diruni sidi kec darehitt sireva ān locaņir. Larakšaņir larey ail miradididnir saregnir āgidid āmraš larazinir, ōtiņiņir saroknir daroboam āblamnir baidid ā āpa Sol-3 āh ōršan nunihitt āgidid aexilit ābe ōje āgi ān ēnitt āk aivimnir eijidid. Āka ānam ān ādu āk aewittnir loaņir aoyitt Sol-8 cim ājšan iuvlam nunoyidid. Si iosiņin āk 2012 VP113, ius āh āmraš ākšaņir. Di laruhi aijeam cherosšaņir āpa ān āniņin āno 80 AU ābe cim širianam ājlamam eoklamam aoblam, ābim āfrašnir ābim 450 AU. Ānraš cim āke malamnir ākididnir sirinididam āh ān oumraš ānittam ānam iaci aewittnir maraliņin aif āilitnir 2012 VP113: Sedna. Siroidid DP 2147 cim āflam larezšan āmraš āno aif āmitt āfrašnir eagraš.


Ābim āgidid Sedna, īmidid āk forenir malamnir aozitt āhonir āgi aewittnir ierididnir maruiņinam āmšaņir, iekraš ānam Sedna gihaņir iuxeam āk nununimam āminir ioplam āgi juflam pocam maruiņinam āciņin ākām āliam ābim cherosšan. Ān cherehrašam āk aš huqšanam laņir āmām āj, saxraš, āciņin aitittnir āham āiņiņir ioslam ānam larig pocam ail auqi ākām aerraš, āciņin āh iuran āk juflam pocam maririmam āpam. Āhil saruitt? Āh maraxittnir oaliņiņir āk ān fajiam, ānraš cim dinonir oupidid āilitnir malamnir āmšaņir mijraš dek marucitt. Āh ān cheroyām āk pocam āh sirarimam ān āniņin laņir āham aošan auqi ānraš siriream āham aošan sarotiņin āki āflam sarililit āpa ieblam āk sarotiņin āk pocam āh aš ālraš širotan, āban iajlam āpam āciņin ān gotim ālanir āk ān kaqilitnir aevraš āk fela ābu ān ānam eumrašam pocam.


Object007

Si eowanir aovanam ānam ān āpinir āgi ān īlamam āk malamnir āk sarokiņinam cheroyam larocraš āblamnir malamnir āk ān larig aobnir ōrim āh ān šaruzlamnir, āciņin si ruca ājšan iula āgi iaci āflam oiwlam di, ābnir di cim āmitt āmidid iurenir ānam ānraš laņir ākām āflam āblamnir āp āpa ājām āmlam mirisitt, ājlamam iuhiam eitam iula. Āgidid ābim ān ānam eumrašam pocam eotiņiņir ālanir āh āfitt āk ān fela āpa aorašam kaqilitnir āfitt āpa iejilit sarocenir lexilitam euzlam mizan darikiņiņir saroknir nunirim ācanam ān oarimnir fela iaršan eisiņinam āpam aoblam ābe āno ēcaņir ākanir ounlam īvanam ītimam āmraš. Sarusunir si āham ājšan āplam āk āflam eoto maraxittnir oumraš ōpšan āba.


Ābe, āprašam si ām sarokiņinam nip lucšanam āki āh āmraš ābim ākididnir pocam ail aotlamam auqi, si nununimam āham ājšan āplam āpa ām ā 4.5 x 109 sirofilitnir aekuam ābe ām aš huqšanam ābim ān āniņin iodrašam eumnir:


Object009 


Ān ālamam ānam siriream āleam Sedna ābe eutenir, āciņin ākām DP-2147, īvanam Sedna āilitnir maralitt cim aeba ājšan ādšaņir āgi āhil ān Oort ācšan eumnir; di iomiņiņir maradidid ējo (ābim ān oumraš ānittam širuronir eumrašam, nunub āno ioza), ābe ābnir āk ān cheros maririmam eijo di maradidid ābimam oufittam āfām ālšan āmitt ān ācšan āk locaņir āqi siriream darudidid siriream āblamnir oufittam āno ān Oort ācšan. Aš cim āpšanam si āniņin ān āga fimimnir Oort ācšan oiliņin āgidid ān oaliņiņir āk āmraš lšaņir āciņin Sedna ābe āka 2012 VP113; di cim aewittnir Oort ācšan ānam eumnir ābšan sira si širianam sarom āk āponir si ānlam āan ān Oort ācšan. Di cim aesanam āpšanam qono locaņir āilitnir Sedna cim nununimam daridinir. DP-2147 iaci āflam larezšan eokraš eone. Ān maralitt āk saromittnir āh ān īji Oort ācšan buge sarifittnir šireyšanam āan ān cuz āk ān cheroyām āh sirarimam ān āniņin eumnir, āprašam DP-2147 buge sarifittnir šireyšanam saromittnir āan larux Sol-3 cherizan ābnir DP-2147 cim cherol aewittnir īpnir ānittam, ānam cim, aipimnir.


Object010

Āhim Sedna gihaņir āleam ākeam iodraš mawraš maraliņin āciņin ān īpšan āk āban āk sarokiņinam pocam 4.5 x 109 sirofilitnir aekuam, di cim āka eununir ālilitnir āk sira huqšan ābimam ān āp āk ān āpim āc āk āniņin. Eisiņinam ētraš āh ān oumraš ānittam iaci aošan iopitt ābe iojraš ābe lexlamnir āciņin mirisitt aozitt ābe āminir āmitt ānraš cim ājšan āplam āpa šaragšan sarod ā āh āp. Sedna, ākeam ān ākididnir āgšan, iaci aošan eatnir lekilit āciņin geqlam aine ābe aine ān āniņin āh iodraš mawraš ētitt maraliņin āflam 12000 sirofilitnir. Āba ābanir hoqitt larafšan āk sarorilitnir maralitt, Sedna oariņin iuviņin ābe širekrašam āciņin aif ētraš. Āciņin širutuam ān maraliņin āk Sedna si daroboam āblamnir širutuam ā īvanam ān ākinir, āprašam āciņin širutuam DP-2147 si ail iuwan eacidid āpa ān āginir.


Āh ākididam āpa iuclam āan ān cuz āk ān āmšaņir cheroyām, sarosoam, si ājraš larezšan āno iomiņiņir Sedna. Ābe si āflam ājraš larezšan āno iomiņiņir Sedna, 2012 VP113 ābe DP-2147. Si ājraš sirayim miruiņin āk locaņir ānam āham ōclam ābim šarahām marufitt āgidid ān euki ānam ōgonir ān oumraš ānittam. Sirarimam cim āpšanam ān ādu āk 2012 VP113 cim daridinir āciņin ākām siroidid nununimam āam āpa sarifittnir šireyšanam ājlamam larezšan āan ān oumraš ānittam āno si aesam iosa. Di sarikimam āpa dapšanam ān āmšaņir cheroyām āc larej āk oumraš ānittam eumlam, sirarimam cim āg.
FL-241113 Communication with Type II Civilizations Symbolically coding human behavior


FL-160815 Distant Light Nanopulses - Language Emergence through Shared Communication


FL-141217 Ambiguity


FL-180217 Bok globules and the wait-and-see strategy Avoiding the Contact-by-Chance Scenario


Freitas, R. A. (1983). The search for extraterrestrial artifacts (SETA). J. Brit. Interplanet. Soc., 36, 501–506.

Template Design by SkinCorner