Mar 24, 2019

غاه‌گ

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


غاه‌گ Cover


غاه‌گ

حؤغاه لۏ سحآبهی سحو وهدیچ سٷلاو (900 200 ب. چ. ه) زحإتهی زحو دوچحها براحمانیسم براحمینس باو کسحاترییاس چحاه‌ناه غاه‌گها خی وای غاوزحاه گاو‌لوا حٷناه لۏ توزای تهی‌خوا, ناهزحوا بو کامیا نٶماه (18:2). کاما (لهی‌وهی زحو فهنگ باو چحآساو یینگ واه‌نهی سحو غٶخاو خوا‌پای لݟ بو پإباه باو زحاو‌بوا لویاو لآو غای حاه‌بهی باو لواتساو لویهی سحو, 2:43; 3:37) باو سانکالپا (گاو‌لوا فهنگ لإچحای لݟ توخهی زحو, 6:14) چحاه‌ناه لهی‌باو لآو کامیا نٶماه. کامیا نٶماه چحاه‌ناه غها‌زحاو لآو یۏنوا سحی فهچحهی باو گۇداه براحمانیسم (3:12 13; 16:12 20). غاه‌گهی زحو زحإتهی زحو دوچحها وای کامیا

نٶماه لها‌یها خی واهزحاه لۏ فای‌دهی سحو ما خېواو. ما فهی‌خای لݟ یاو‌وهی زحو, زحإتهی زحو دوچحها خوا‌سحوا دېنگ وآچحاو یایسحاو لآو پۏپها ارجونا خوا‌سحوا غای چحٶپهی سحو: وای‌کاه دواندوام ما یاهزحاه لۏ سحهی‌بهی کارماپحالام; باو تاو‌چحای لݟ خېواو خوا‌سحوا پوداه لۏ سحوکام حݹموا سحی یینگ پإفهی سحو موا‌کها خی. ناو‌بای وݹکوا سحی خېواو, ماوخاه پݟنها لایخای خهازحاو براحمینس باو کسحاترییاس, چحاهتسوا سحی یینگ بإچحهی سحو براحمانیسم ما فاوور زحۏنوا سحی مإسحاو دحارماس خوا‌پای لݟ بو دݞپوا سحی باو جاینیسم. خݞپوا سحی براحمانیسم زحای‌حها ما لای‌مها خی گۏخوا گهغاه بای‌سحای لݟ. باو‌موا نأنها خی تها‌سها یینگ حای‌گهی تݝسحاو براحمانیسم; غاو‌دها خی وأیوا سحی زحها‌حها خی نوا‌نهی زحای‌حها نها‌کهی سحو نݝ, غاو‌دها خی تاه‌موا سحی نݝ وای باو‌موا حهی‌زهی زحو غݝفهی زحو دحارما چحاه‌ناه باو‌موا زحأخوا غۑزوا سحی.

غݝفهی زحو دحارما, خوا‌مها خی حهازحاو دۆ وپانیسحادیچ باو بحاگاواتحا وؤزحهی زحو, تاو‌فاو لآو غای حۑچحهی زحو نوزحهی کریسحنا بو اواتار یأدای نوزحهی باو بحاکتییوگا. زݞتهی سای‌حهی سحو یای‌تای لݟ دحارما زحها‌بهی زݞتهی بوباه وپانیسحادیچ حۑچحهی سحو بوددحییوگا: سانیاسا (گاو‌خهی سحو دېنگ واه‌نهی سحو غٶخاو 5:1) باو تیاگا (تٶزحاو لآو لإچحای لݟ بݝباه 2:51). یاو‌گوا سحی سانیاسا فهی‌نوا کاما, کامیا نٶماه, باو تیاگا فهی‌نوا سانکالپا کامیا نٶماه. ما بحاگاواد گیتا, نوزحهی کریسحنا, مإکاو تها‌سها, یݞزحاه گوازحها خی باهتسای بوباه براحمانیچ دحارما چحاهزحای وای نݟلوا زحݟغاو لآو کیزحوا: حۑچحهی زحو گوناس باو نٶماه (2:45). لوا غاهخهی زحو مآناو بو سحۑفاو لای‌تاه لۏ یاه گوناس (7:14; 14:19). لوا گوا‌گهی سحو گوناس بو وۆپاه لۏ باهتسای فۇحاه لۏ مۇزاه زحاو‌بهی خوا‌پای لݟ بو گاو‌لوا, چحآساو, سحأخای باو سحودهی سحو. یݟگهی زحو تݟحاه لۏ ما مآنای لݟ بای‌لای لݟ زحوپها خی لوبای غای‌پاو یینگ غهداه کهی‌حهی زحو گوناس. یأواه لۏ یینگ مآنای لݟ بای‌لای لݟ ما بحاکتییوگا غای‌پاو زحوپها خی غهداه حۑچحهی سحو نٶماه باو چحآتوا موکسحا (18:66). لوا لاه‌بهی غای یینگ حݝموا غاو‌دها خی فٶغاه لۏ وهدیچ ریتوالیستس (2:41 44); وهداس (2:46, 52 53); کامیا نٶماه (2:47 51), باو وارناسحراما دحارما (5:18 19; 6:29). زأگای لݟ خݹپاو لآو نوزحهی کریسحناعس دحارما ما بحاگاواد گیتا کإگها خی غایتسها خی براحمانیسم: یینگ حواسحوا غݝفهی زحو دحارما چهنتهرهد غای غای‌پاو لٶزحوا; زحوحوا یاهتساو لآو لٶزحوا دۆ بحاکتییوگا (بحاکتی فݝحوا سحی وای سانیاسا باو تیاگا); حیزاو لآو باهتسای سݟتای تݟزهی زحو یاهزحاه لۏ چحازای لݟ دوازحوا, دای‌یاه غاو‌دها خی کٷسحوا; وهی‌پهی نهی‌تها چحؤداو لآو غای گاو‌خهی سحو دېنگ واه‌نهی سحو غٶخاو باو واه‌بهی سحو وای‌باه لۏ یینگ لٶزحوا باو مٷچحوا سحی.

وپانیسحادیچ باو بحاگاواتحا تها‌سها خی بۑنها خی یاهزحاه لۏ لٶپای ما بحاگاواد گیتا غای سحٷسهی سحو بݟناو لآو یایسحاو لآو نݝیاو سحوووا دۆ ارجونا غای چحٶپهی سحو: سحوکوم, دواندوام, باو کارماپحالام. یای‌لاه چحها‌تاو لآو حۑچحهی سحو گوناس بو داو‌کای سحوکام باو دواندوام, باو حۑچحهی سحو نٶماه بو داو‌کای کارماپحالام, تاو‌نها خی ما سامسارا گېواه چحازای لݟ, گݟحهی باو

تإدوا سحی. یای‌لاه وإووا سحی یاهتساو لآو گاو‌لوا (کاما) فهنگ, چحآساو (سانگاس) یینگ باو سحأخای (موحا) واه‌نهی سحو غٶخاو دوا سحی لأگای گوناس, باو غای‌پاو غأکای فوفهی غهاخها یاهزحها خی دۆ یݟگهی زحو تݟحاه لۏ ما اتمان/براحمان/لورد ما غاو‌مهی سحو یینگ لٷباو غهاخها سحوکام باو دواندوام. یای‌لاه وإووا سحی یاهتساو لآو گاو‌لوا فهنگ لإچحای لݟ بݝباه (سانکالپا) داو‌کای لݟ غای‌پاو یینگ حٶزهی کارماپحالام, باو یای‌فاو غای‌پاو غأکای لۆنای نݝ زهخاه دېنگ باهتسای یاجناس ما غاو‌مهی سحو یینگ غهداه حۑچحهی سحو نٶماه. نوزحهی کریسحناعس غݝفهی زحو دحارما خوا‌موا بݟناو یای‌کای لݟ یایسحاو لآو حوخهی زحو, لݹدهی زحو حوتهی ما سحآبهی سحو وهدیچ خېواو, ما مېدای لݟ زݟچحاه لۏ سحلوکا بحاگاواد گیتا:

بإچحهی سحو باهتسای دحارما (براحمانیسم باو باهتسای نݟلوا خهیتسای دحارماس خوا‌پای لݟ بو وارناسحراما دحارما, جاتی دحارما باو کولا دحارما; باو بای‌پاه باهتسای مإسحاو دحارماس: دݞپوا سحی, جاینیسم باو اجیویکا,) باو یأتها خی زهی‌وهی پؤفهی بای‌لای لݟ (غۆلاه یینگ حۑچحهی زحو گوناس باو نٶماه; غاو‌دها خی غاساو لاه‌بای, خوا‌پای لݟ بو یندرا باو اگنی, چحاه‌ناه لۏ غݹلوا مؤوای لݟ بای‌تها خی حوباو لآو دحارما 14:27); مؤوای لݟ وای‌یهی سحو نهی‌کهی زحو زوا‌تاه دېنگ باهتسای حوووا (سحوکام, دواندوام باو کارماپحالام حهاخوا دۆ حۑچحهی زحو گوناس باو نٶماه); حېتها غۆلاه لایخها. وای یای‌تای لݟ غای‌پاو سحلوکا, نوزحهی کریسحنا حها‌سوا گۇسای براحمانیسم باو باهتسای غاساو دحارماس نای‌زاو باو ناو‌غاو غݝفهی زحو دحارما, تهی‌فاه لۏ? زحاوسحای لݟ, نهازحوا سحی زحأزحهی زحو غۆلاه چحٶزحای سحٷکهی. سواتسوا سحی غای.


غاَ عَ ‌

ﺧُﻮْ غاَ عَ  لْ  ﺷَﺎ ﺑُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  وعَ دِ چ سوﻟَﻮْ  ب. چ. عَ  ﺟَﺎ ﺗُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دوچْ اَ براَ حمً یسم براَ حمٍ س ﺑَﻮْ  کﺷَﺎ تژِ ﻳَﺎ س ﭼَﺎ عَ ‌ﻧَﺎ عَ  غاَ عَ ‌قْ اَ  ثِ  وَىْ غاَﻮْ ﺟَﺎ عَ  ﻗَﻮْ ‌لواَ  حوﻧَﺎ عَ  لْ  ﺗُﻮْ ذَﻰْ  ﺗُﻮِٔ ‌خواَ , ﻧَﺎ عَ زحواَ  بُ  ﻛَﺎ مﻳَﺎ  نٶﻣَﺎ عَ . ﻛَﺎ ﻣَﺎ  ﻟُﻮِٔ ‌وِ  ﺟُﻮْ  ﻓْﻊ  ﺑَﻮْ  ﭼَﺎ ﺻَﻮْ  ىٍ  وَ عَ ‌ﻧُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  غٶخاَﻮْ  خواَ ‌ﭘَﻰْ  لِ  بُ ﭘَﺎ ﺑَﺎ عَ  ﺑَﻮْ  ﺟَﻮْ ‌بُ اَ  ﻟُﻮْ ﯾَﻮْ  ﻟَﻮْ  غاَىْ  ﻫَﺎ عَ ‌ﺑُﻮِٔ  ﺑَﻮْ  لواَ تﺻَﻮْ  ﻟُﻮْ اِئ ی ﺷُﻮْ , ; ﺑَﻮْ  صً ﻛَﺎ لﭘَﺎ  ﻗَﻮْ ‌لواَ  ﻓْﻊ  ﻟَﺎ ﭼَﻰْ  لِ  ﺗُﻮْ خعَ ی ﺟُﻮْ , ﭼَﺎ عَ ‌ﻧَﺎ عَ  ﻟُﻮِٔ ‌ﺑَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﻛَﺎ مﻳَﺎ  نٶﻣَﺎ عَ . ﻛَﺎ مﻳَﺎ  نٶﻣَﺎ عَ  ﭼَﺎ عَ ‌ﻧَﺎ عَ غعَ اَ ‌ﺟَﻮْ  ﻟَﻮْ  یءٌ واَ  شِ  فعَ چﺣُﻮِٔ  ﺑَﻮْ  گودَا عَ  براَ حمً یسم ; . غاَ عَ ‌ﻗُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  ﺟَﺎ ﺗُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دوچْ اَ  وَىْ  ﻛَﺎ مﻳَﺎ

نٶﻣَﺎ عَ  لْ اَ ‌اِئ اَ  ثِ  وَ عَ ﺟَﺎ عَ  لْ  فاَىْ ‌دُؤِ  ﺷُﻮْ  ﻣَﺎ  خعَ واَﻮْ . ﻣَﺎ  ﻓُﻮِٔ ‌خاَىْ  لِ  ﯾَﻮْ ‌وِ  ﺟُﻮْ , ﺟَﺎ ﺗُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دوچْ اَ  خواَ ‌سحواَ  دْع  وَ ﭼَﻮْ  یاَىْ ﺷَﻮْ  ﻟَﻮْ  پعَ پعَ اَ  اَ رکٌ اَ خواَ ‌سحواَ  غاَىْ  چحٶﭘُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  وَىْ ‌ﻛَﺎ عَ  دوًا دوَ م ﻣَﺎ  ﻳَﺎ عَ ﺟَﺎ عَ  لْ  ﺷُﻮِٔ ‌ﺑُﻮِٔ ﻛَﺎ رﻣَﺎ پﻫَﺎ ﻟَﺎ م; ﺑَﻮْ  ﺗَﻮْ ‌ﭼَﻰْ  لِ  خعَ واَﻮْ  خواَ ‌سحواَ  پُ دَا عَ  لْ  سحوﻛَﺎ م ﺧُﻮْ مُ اَ  شِ  ىٍ  ﭘَﺎ ﻓُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  مُ اَ ‌کْ اَ  ثِ . ﻧَﻮْ ‌ﺑَﻰْ  ءُ کواَ  شِ  خعَ واَﻮْ , ﻣَﻮْ خاَ عَ  پٍ عَ اَ ﻟَﻰْ خاَىْ  خعَ اَ ﺟَﻮْ  براَ حمٍ س ﺑَﻮْ  کﺷَﺎ تژِ ﻳَﺎ س, ﭼَﺎ عَ تسواَ  شِ  ىٍ  ﺑَﺎ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ براَ حمً یسم ﻣَﺎ  ﻓَﺎ وور جٌ واَ  شِ  ﻣَﺎ ﺷَﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ س خواَ ‌ﭘَﻰْ  لِ  بُ  دِ پُ اَ  شِ ﺑَﻮْ  جاَىْ نِ سم. ثِ پُ اَ  شِ  براَ حمً یسم ﺟَﻰْ ‌حْ اَ  ﻣَﺎ  ﻟَﻰْ ‌مْ اَ  ثِ  قْ خواَ  قْ غاَ عَ ﺑَﻰْ ‌ﺷَﻰْ  لِ . ﺑَﻮْ ‌مُ اَ  نً عَ اَ  ثِ  تْ اَ ‌صْ اَ  ىٍ  ﻫَﻰْ ‌ﻗُﻮِٔ  تِ ﺷَﻮْ  براَ حمً یسم; غاَﻮْ ‌دْ اَ  ثِ وَ یواَ  شِ  جْ اَ ‌حْ اَ  ثِ  نواَ ‌ﻧُﻮِٔ  ﺟَﻰْ ‌حْ اَ  نْ اَ ‌ﻛُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  نِ , غاَﻮْ ‌دْ اَ  ثِ  ﺗَﺎ عَ ‌مُ اَ  شِ  نِ  وَىْ  ﺑَﻮْ ‌مُ اَ  ﺣُﻮِٔ ‌ذُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  چِ ﻓُﻮِٔ  ﺟُﻮْ دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ﭼَﺎ عَ ‌ﻧَﺎ عَ  ﺑَﻮْ ‌مُ اَ  ﺟَﺎ خواَ  غعَ زواَ  شِ .

چِ ﻓُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ , خواَ ‌مْ اَ  ثِ  حْ اَ ﺟَﻮْ  دو وپً یﺷَﺎ دِ چ ﺑَﻮْ بﻫَﺎ ﻗَﺎ واَ تﻫَﺎ  ءُ ﺟُﻮِٔ  ﺟُﻮْ , ﺗَﻮْ ‌فاَﻮْ  ﻟَﻮْ  غاَىْ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  ﻧُﻮْ ﺟُﻮِٔ  کژِ سحﻧَﺎ  بُ اَ واَ ﺗَﺎ ر ﻳَﺎ دَﻰْ  ﻧُﻮْ ﺟُﻮِٔ  ﺑَﻮْ  بﻫَﺎ کتِ یوﻗَﺎ . ذِ ﺗُﻮِٔ  ﺻَﻰْ ‌ﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ یاَىْ ‌ﺗَﻰْ  لِ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ  جْ اَ ‌ﺑُﻮِٔ  ذِ ﺗُﻮِٔ  ﺑُﻮْ ﺑَﺎ عَ  وپً یﺷَﺎ دِ چ حْ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ ﺑُﻮْ ددحییوﻗَﺎ  صً ﻳَﺎ ﺻَﺎ  ﻗَﻮْ ‌خعَ ی ﺷُﻮْ  دْع  وَ عَ ‌ﻧُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  غٶخاَﻮْ  ﺑَﻮْ تﻳَﺎ ﻗَﺎ  تٶﺟَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﻟَﺎ ﭼَﻰْ  لِ  بِ ﺑَﺎ عَ . ﯾَﻮْ ‌گواَ  شِ  صً ﻳَﺎ ﺻَﺎ ﻓُﻮِٔ ‌نواَ  ﻛَﺎ ﻣَﺎ , ﻛَﺎ مﻳَﺎ  نٶﻣَﺎ عَ , ﺑَﻮْ  تﻳَﺎ ﻗَﺎ  ﻓُﻮِٔ ‌نواَ  صً ﻛَﺎ لﭘَﺎ ﻛَﺎ مﻳَﺎ  نٶﻣَﺎ عَ . ﻣَﺎ  بﻫَﺎ ﻗَﺎ واَ د گیﺗَﺎ , ﻧُﻮْ ﺟُﻮِٔ  کژِ سحﻧَﺎ , ﻣَﺎ ﻛَﻮْ تْ اَ ‌صْ اَ , ىِ ﺟَﺎ عَ  گواَ جْ اَ  ثِ  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  ﺑُﻮْ ﺑَﺎ عَ  براَ حمً یچ دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ﭼَﺎ عَ ﺟَﻰْ  وَىْ  نِ لواَ  جِ غاَﻮْ  ﻟَﻮْ  کیزحواَ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺟُﻮْ قٌ اَ س ﺑَﻮْ  نٶﻣَﺎ عَ . لواَ  غاَ عَ خعَ ی ﺟُﻮْ  ﻣَﺎ ﻧَﻮْ  بُ  شْ فاَﻮْ  ﻟَﻰْ ‌ﺗَﺎ عَ  لْ ﻳَﺎ عَ  قٌ اَ س ;. لواَ  گواَ ‌ﻗُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  قٌ اَ س بُ  وَع ﭘَﺎ عَ  لْ ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  فُ ﻫَﺎ عَ  لْ  مُ ذَﺎ عَ  ﺟَﻮْ ‌ﺑُﻮِٔ  خواَ ‌ﭘَﻰْ  لِ  بُ  ﻗَﻮْ ‌لواَ , ﭼَﺎ ﺻَﻮْ , ﺷَﺎ خاَىْ  ﺑَﻮْ  سحودُؤِ  ﺷُﻮْ . ىِ ﻗُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  تِ ﻫَﺎ عَ  لْ  ﻣَﺎ  مً اَىْ  لِ  ﺑَﻰْ ‌ﻟَﻰْ  لِ  زحوپعَ اَ  ثِ  ﻟُﻮْ ﺑَﻰْ  غاَىْ ‌ﭘَﻮْ ىٍ  غعَ دَا عَ  ﻛُﻮِٔ ‌ﺣُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  قٌ اَ س. ﻳَﺎ وَ عَ  لْ  ىٍ  مً اَىْ  لِ  ﺑَﻰْ ‌ﻟَﻰْ  لِ  ﻣَﺎ بﻫَﺎ کتِ یوﻗَﺎ  غاَىْ ‌ﭘَﻮْ  زحوپعَ اَ  ثِ  غعَ دَا عَ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  نٶﻣَﺎ عَ  ﺑَﻮْ  ﭼَﺎ تواَ مُ کﺷَﺎ . لواَ  ﻟَﺎ عَ ‌ﺑُﻮِٔ  غاَىْ  ىٍ  حیمُ اَ  غاَﻮْ ‌دْ اَ  ثِ  فٶغاَ عَ  لْ  وعَ دِ چ ژِ ﺗُﻮْ اَ لِ ستس ; وعَ دَا س, ; ﻛَﺎ مﻳَﺎ  نٶﻣَﺎ عَ , ﺑَﻮْ  واَ رﻧَﺎ سحراَ ﻣَﺎ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ;. ذَﺎ ﻗَﻰْ  لِ ﺷُﻮْ ﭘَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﻧُﻮْ ﺟُﻮِٔ  کژِ سحﻧَﺎ عس دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ﻣَﺎ  بﻫَﺎ ﻗَﺎ واَ د گیﺗَﺎ  ﻛَﺎ قْ اَ  ثِ غاَىْ تصْ اَ  ثِ  براَ حمً یسم ىٍ  حواَ سحواَ  چِ ﻓُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ضٌ تْ ژْ د غاَىْ غاَىْ ‌ﭘَﻮْ  لٶزحواَ ; زحوحواَ  ﻳَﺎ عَ تﺻَﻮْ  ﻟَﻮْ  لٶزحواَ  دو بﻫَﺎ کتِ یوﻗَﺎ  بﻫَﺎ کتِ  فیحواَ  شِ  وَىْ صً ﻳَﺎ ﺻَﺎ  ﺑَﻮْ  تﻳَﺎ ﻗَﺎ ; حیذَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  سِ ﺗَﻰْ  تِ ذُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  ﻳَﺎ عَ ﺟَﺎ عَ  لْ  ﭼَﺎ ذَﻰْ  لِ دواَ زحواَ , دَﻰْ ‌ﻳَﺎ عَ  غاَﻮْ ‌دْ اَ  ثِ  کوسحواَ ; وِ ‌ﭘُﻮِٔ  ﻧُﻮِٔ ‌تْ اَ  ﭼُﻮْ دَوْ  ﻟَﻮْ  غاَىْ  ﻗَﻮْ ‌خعَ ی ﺷُﻮْ  دْع وَ عَ ‌ﻧُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  غٶخاَﻮْ  ﺑَﻮْ  وَ عَ ‌ﺑُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  وَىْ ‌ﺑَﺎ عَ  لْ  ىٍ  لٶزحواَ  ﺑَﻮْ  مُ چحواَ  شِ .

وپً یﺷَﺎ دِ چ ﺑَﻮْ  بﻫَﺎ ﻗَﺎ واَ تﻫَﺎ  تْ اَ ‌صْ اَ  ثِ  بٌ عَ اَ  ثِ  ﻳَﺎ عَ ﺟَﺎ عَ  لْ لٶﭘَﻰْ  ﻣَﺎ  بﻫَﺎ ﻗَﺎ واَ د گیﺗَﺎ  غاَىْ  سحوصْ ی ﺷُﻮْ  بِ ﻧَﻮْ  ﻟَﻮْ  یاَىْ ﺷَﻮْ  ﻟَﻮْ نِ ﯾَﻮْ  سحووَع اَ  دو اَ رکٌ اَ  غاَىْ  چحٶﭘُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  سحوﻛُﻮْ م, دوًا دوَ م, ﺑَﻮْ ﻛَﺎ رﻣَﺎ پﻫَﺎ ﻟَﺎ م. یاَىْ ‌ﻟَﺎ عَ  چْ اَ ‌ﺗَﻮْ  ﻟَﻮْ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  قٌ اَ س بُ  دَوْ ‌ﻛَﻰْ سحوﻛَﺎ م ﺑَﻮْ  دوًا دوَ م, ﺑَﻮْ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  نٶﻣَﺎ عَ  بُ  دَوْ ‌ﻛَﻰْ ﻛَﺎ رﻣَﺎ پﻫَﺎ ﻟَﺎ م, ﺗَﻮْ ‌نْ اَ  ثِ  ﻣَﺎ  ﺻَﺎ مﺻَﺎ راَ  قْ وَ عَ  ﭼَﺎ ذَﻰْ  لِ , گیﺣُﻮِٔ  ﺑَﻮْ

ﺗَﺎ دواَ  شِ . یاَىْ ‌ﻟَﺎ عَ  وَ وَع اَ  شِ  ﻳَﺎ عَ تﺻَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﻗَﻮْ ‌لواَ  ﻛَﺎ ﻣَﺎ  ﻓْﻊ , ﭼَﺎ ﺻَﻮْ  ﺻْﺎ اَ س ىٍ  ﺑَﻮْ ﺷَﺎ خاَىْ  مُ ﻫَﺎ  وَ عَ ‌ﻧُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  غٶخاَﻮْ  دواَ  شِ  ﻟَﺎ ﻗَﻰْ قٌ اَ س, ﺑَﻮْ  غاَىْ ‌ﭘَﻮْ  غاَ ﻛَﻰْ  فُ ﻓُﻮِٔ  غعَ اَ خعَ اَ  ﻳَﺎ عَ جْ اَ  ثِ  دو ىِ ﻗُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  تِ ﻫَﺎ عَ  لْ  ﻣَﺎ اَ تمً /براَ حمً /لورد ﻣَﺎ  غاَﻮْ ‌ﻣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  ىٍ  لوﺑَﻮْ  غعَ اَ خعَ اَ  سحوﻛَﺎ م ﺑَﻮْ  دوًا دوَ م. یاَىْ ‌ﻟَﺎ عَ  وَ وَع اَ  شِ  ﻳَﺎ عَ تﺻَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﻗَﻮْ ‌لواَ  ﻓْﻊ  ﻟَﺎ ﭼَﻰْ  لِ  بِ ﺑَﺎ عَ  صً ﻛَﺎ لﭘَﺎ  دَوْ ‌ﻛَﻰْ  لِ  غاَىْ ‌ﭘَﻮْ  ىٍ  حٶذُﻮِٔ ﻛَﺎ رﻣَﺎ پﻫَﺎ ﻟَﺎ م, ﺑَﻮْ  یاَىْ ‌فاَﻮْ  غاَىْ ‌ﭘَﻮْ  غاَ ﻛَﻰْ  لوناَىْ  نِ  ذْ خاَ عَ  دْع  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  ﻳَﺎ جﻧَﺎ س ﻣَﺎ غاَﻮْ ‌ﻣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  ىٍ  غعَ دَا عَ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  نٶﻣَﺎ عَ . ﻧُﻮْ ﺟُﻮِٔ  کژِ سحﻧَﺎ عس چِ ﻓُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ خواَ ‌مُ اَ  بِ ﻧَﻮْ  یاَىْ ‌ﻛَﻰْ  لِ  یاَىْ ﺷَﻮْ  ﻟَﻮْ  ﺧُﻮْ خعَ ی ﺟُﻮْ , ﻟُﻮْ دُؤِ  ﺟُﻮْ  ﺧُﻮْ ﺗُﻮِٔ  ﻣَﺎ  ﺷَﺎ ﺑُﻮِٔ  ﺷُﻮْ وعَ دِ چ خعَ واَﻮْ , ﻣَﺎ  مْ دَﻰْ  لِ  ذِ ﭼَﺎ عَ  لْ  سحلوﻛَﺎ  بﻫَﺎ ﻗَﺎ واَ د گیﺗَﺎ 

ﺑَﺎ چﺣُﻮِٔ  ﺷُﻮْ  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ  براَ حمً یسم ﺑَﻮْ  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  نِ لواَ  خعَ یتﺻَﻰْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ س خواَ ‌ﭘَﻰْ  لِ  بُ  واَ رﻧَﺎ سحراَ ﻣَﺎ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ , جاَ تِ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ﺑَﻮْ  ﻛُﻮْ ﻟَﺎ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ ; ﺑَﻮْ  ﺑَﻰْ ‌ﭘَﺎ عَ  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  ﻣَﺎ ﺷَﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ س دِ پُ اَ  شِ , جاَىْ نِ سم ﺑَﻮْ  اَ جِ ویﻛَﺎ , ﺑَﻮْ ﻳَﺎ تْ اَ  ثِ  ذُﻮِٔ ‌وِ  ﭘُﻮْ ﻓُﻮِٔ  ﺑَﻰْ ‌ﻟَﻰْ  لِ  غوﻟَﺎ عَ  ىٍ  حْ چﺣُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  قٌ اَ س ﺑَﻮْ نٶﻣَﺎ عَ ; غاَﻮْ ‌دْ اَ  ثِ  غاَ ﺻَﻮْ  ﻟَﺎ عَ ‌ﺑَﻰْ , خواَ ‌ﭘَﻰْ  لِ  بُ  یندراَ  ﺑَﻮْ  اَ گنِ , ﭼَﺎ عَ ‌ﻧَﺎ عَ  لْ  ﺛُﻮْ لواَ  ﻣُﻮْ وَىْ  لِ  ﺑَﻰْ ‌تْ اَ  ثِ حوﺑَﻮْ  ﻟَﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ  ; ﻣُﻮْ وَىْ  لِ  وَىْ ‌اِئ ی ﺷُﻮْ  ﻧُﻮِٔ ‌ﻛُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  زواَ ‌ﺗَﺎ عَ  دْع  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  ﺧُﻮْ وَع اَ سحوﻛَﺎ م, دوًا دوَ م ﺑَﻮْ  ﻛَﺎ رﻣَﺎ پﻫَﺎ ﻟَﺎ م حْ اَ خواَ  دو حْ چﺣُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  قٌ اَ س ﺑَﻮْ  نٶﻣَﺎ عَ ; حْ تْ اَ  غوﻟَﺎ عَ  ﻟَﻰْ خعَ اَ . وَىْ  یاَىْ ‌ﺗَﻰْ  لِ  غاَىْ ‌ﭘَﻮْ  سحلوﻛَﺎ , ﻧُﻮْ ﺟُﻮِٔ  کژِ سحﻧَﺎ  حْ اَ ‌سواَ  گوﺻَﻰْ  براَ حمً یسم ﺑَﻮْ  ﺑَﺎ عَ تﺻَﻰْ  غاَ ﺻَﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ س ناَىْ ‌ذَﻮْ  ﺑَﻮْ  ﻧَﻮْ ‌غاَﻮْ  چِ ﻓُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  دﻫَﺎ رﻣَﺎ , ﺗُﻮِٔ ‌ﻓَﺎ عَ  لْ ? ﺟَﻮْ ﺷَﻰْ  لِ , نْ اَ زحواَ  شِ  ﺟَﺎ ﺟُﻮِٔ  ﺟُﻮْ  غوﻟَﺎ عَ  چحٶﺟَﻰْ  سحوﻛُﻮِٔ . سواَ تسواَ  شِ  غاَىْ .


FL-230219 وݹچحاه فآیهی زحو بحاگاواد گیتا


FL-150518 कान्तत पा कक्सडाटा


FL-041218 کانتاتا پا کاکسادازاTemplate Design by SkinCorner