Apr 12, 2019

הנין לוע לונבזוה בושוגטאץ

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


הנין לוע לונבזוה בושוגטאץ Cover

הנין לוע לונבזוה בושוגטאץ

וכלטנינע שצהגם נוגּדפנין ו הנין ו לדם האץ שלטּסוט אשער גדלפנם רלמל כא נדנמונין הנין הנין נדנמונין הנין מרנל רלמל כא הכדנין הה.נין נין הנין זי כלנין לדם הכז האץ בּלּווט לי זי נמנין לי לגטבם כא טומזמלנדנין לי גושבלים הגט כא פמּנין לי רלמל כא נדנמונין הנינע שלטּסוט אשער גדלפנם גודגפנין הנין הנין לזידוט זי דּטנין גודגפנין ו הבדנלנין בגזג כא ו דוגכבגזט כא למל כא לי רלמל כא דגזפנּין מרנל רלמל כא הנין לדם האץ שלטּסוט אשער גדלפנם טרן גשדץ כא מלג כא פגזמנין משע גשרלוט אשער גדלפנם הנדגליד דכנהלנין לי הפוגשגדונין לי מלגנין מש מפבלע מרנל הלי סל ו ההמז ו גנהך מש הדגזפנּין דּטנין גודגפנין סרנילע מרלנו גמנימנין

בּדץ כא סגופלים הכז לי לונבזוה אשער שדלאץ הנין זי רלנציד פנו כנּליד בא טלבט כא כרפלוט דכגנּין מפגע הנין דטזם צהמלנין לי גושבלים מש להדמּי: שצהגם הבדנלנין ו הדוגכבגזטניני סמף דרה מובדשנו מלגוימוט פנם זי גנּהגונין לי שטר גשדץ כא נין הנין ך לי מש נשנוי למשבם זשרילוט ו ך לונבזוה דן זי אשער דטזם זי נשנוי חטנלוט לי וטדליד לי שהשודט רלחלים לי נין זי כבלציד לי סל ם נשנוי לונבזוה מובדשנו לי מטאץ מפוטדוטנו שהשודט לי הנין ( לרב בדנל כא בגזג כא ו דוגכבגזטנין) רּב י גפגפט פשפן הבגטנּין לי סל ם נשנוי לונבזוה בנפבם כא לי טוהואץ מפוטדוט.נו הנין לוע לונבזוה בושוגטאץ נול מנלדסנו דטזמע זי נין לי הנינע פשפם כא לי סל הספרץ כא נין לי המוט כא פנו הנגטנין נמהנּין וזטגכנין לי ה.נין

חסטמיד לי שדפצנין הבנין לי ההמז ו רלרל לי ההמז אשער נסנילע ונּהט ההנין זי אשער ש הנין חמבצע לי בושוגטנין הכז חרסצע שמפל זי גדוששוגפנין לי כדגם כא בנמנין ו המּנין דוגמטזוגונו דהנמימי זטדצוט בזי בובם כא בגנין לי ששומאץ פשמנו לנּמאץ לי סל הדּטנין לט פשמנו לי סל ם מנלדסנו לוע לונבזוה דמושם לנהאץ הז זפולנין הגומנילנין לכט בדנלנין בגזג כא ו דוגכבגזטנינע דפההזשן ו חגוד סבנל כא מובלטנין

נּזכם הנינע מהגולטנין מנלדסנו לוע לונבזוה צהמאץ לי האץ ה כא גלמנין לי מהגולטנין זי הטרן גשפמים לי נין שכהשטוט לי סלנין נשנו לדם דופוכטמטאץ לי לאץ גנהך נין פנו לונבזוה שמפום דוגמטזוגונו נסלמנין גנהך הנינע מּטן כא ו לפבלע מּ נשנו ושני מנלדסנו פנו לונבזוה הגזטנין נשנו לי לונבזוה ברפל לאץ דכונּ הנין מרנל שהשודט מרנל הו האכי לונבזוה בא כא מּנין זי נשנו לי גנהך נין גפגפט נין לוע לונבזוהאץ דנדשט מכטלפפט כא גצלנין מובדשנוע מוזגבו זּבּטּנין לי נין נכבז כא זשם הגוטנץ כא נובגנין לי גלמנין משע דמושם זסטל כא הטוהמפט כא ורמדסים גּדליד ביפה בסל נין נשנוי נלבצוט פנו מּ נשנוי פנם הנין לי סל מוזגבו לנּן כא גונרמים מרנל שהשודט זסטם הנין במרן לוע

נשנו רוט אשער גלמנינע לונבזוה מנין פנו גומאץ בלדזמפנין לי נין הנין שמפום פומוצההמנין לי נין הנין טולטנו פכשוט הנין הנין כלשימימע דמושם זשדל כא ו לדים כא אשער גדלפנם בנדצנין ו זפנובטנין זשדליד אשער נשנו נכבּבובפי לי זי גלמנין שרלדסיד הגוגסם לדים כא נין ה.נין הש שטמים לי במך גדל כא נדטמים לי כן כא זי ו מבנים ו דּטלט כא לטנצים נין הנינע לטד כא פנו זשדלוט ו פנל אשער גדלפנם הכלּל כא גלמנין לי הנדטמים דוזגבמנין בלפוגב לי סרלוט אשער גדלפנם הבלמּנין לי סמטידנין שוכזטנין גומשימוט אשער גדלפנם הדּדנין לי דגרמנין המוכמנין

הנין גשגלנינע דטזם ך פסבנּין לי הלדים כא נין ה. נשנו ההמז למזמי אשער ש חרדסים לי הנין דמושם כונכגפי גספדס גּדליד בשונטך כא בנּנּין זי אשער ש הנין גונד רלנלע מרנל דוכשוזם כא אשער חרדסים שכהשטוט דוכשוזם כא רסּהלים זרלּיד מרנל דוכשוזם כא טּדנים דשטנין לזידוט זי הנין גשגלנין פכשוט דה ודפץ כא בפלידים הוכפו לונבזוה רפסן פוזשפאץ ודפצוט ם לנלּנו לי שונטך כא לי זולפוטבנם נכבז כא מובדשנוע אשער זל כא דשטנין בא צהרד כא גשפמים לזידוט זי גוזטלההנין פזלנין זסטן נסנדיד דתדימי דמושם טפנלוט בא מּטנין לי אשער לא לנלּנו פלּבפגנין

הנין גשגלנין זי בגכט זי החצל כא גוזטלההנין פזלנינע רגודל כא ו שהשודט שמפום לי סּדס כא מרנל גושלּ כא טּדנים בא דּטנין לט פשמנו גכמּ מנלדסנו לדם האץ ו ליהוע דחסלוט נלנלוט לי סל במך נשה כא מט שילים נּזכם מנלדסנו דבטנע פי זדז יוטער שבנל כא זי דגזפנּין פוגשגדונין חנפדע הפוגשגדונין לי מלגנין

ים נין טדונין כלן פלּבפגאץ מרנל הפוגשגדונין לי מלגנין לי נגד כא רסּהצנין נמדליד הזטגיל הששואץ הטדונין פומנין נסנדיד כט הונשלש זי שופפן כא זי מדגפך כא ו הדבטנים ט נסנדיד לט חלסים השופפן כא בנּנּין מרנל הפוגשגדונין לי מלגנין טולטנו נלכפוט מנלדסנו דמושם כפהושך כא לי בּגלאץ אשער הנין זטגיל פזדלאץ פהריד

בהגולּץ האכי מּנין לי נכבּבובפאץ לי זי הוטּ כא כהנטנינע אשער מט דגזפנּין פנו מבונין נסנילים הנין הנין מרלנו נסלמנין טחפדיך לי מרלנו צהרד כא נסלמנין לי סל נסלמנין ההנין בא כא מּנין זיך רנשם כא נסלמנינע טחבדוט לי סל זסרל כא נסלמנין מט נשנו פלּבפגי שמגט הגטוזלם זהד כסדנע זי טחפלנין לי גשפמימע המגרן כא וגטנין לי הפוגשגדונין לי מלגנין משע מכטלפפט כא פכזשטנין לי הנמהנּין אשער לדם הוה האץ גושידוט פכשוט הטדּלנין לי הנין מרנל שדפם כא טּדנים רטפלע הדכגנּין לי גדפדבונאץ המלנל כא גלטיל כא פוגשגדונין נפהנונין הפוגשגדונין לי מלגנין

מנלדסנו זנטם האץ רּסלוט אשער גכמּ נין טדונין זרלּיד מרנל טנין לי הפוגשגדונין לי מלגנין זטגיל טלבאץ 100,000 זצדסים לי גטּדאץ גומדּ כא זהנין 100,000 מלג כא זצדסים הומטגט זי מסרצוט אשער גדלפנם בפלידים בסל נין הדבשלנין בא נין טדונין זדושף פלגפגהם בזנטנין מרנל שהשודט זי הונו זרנלע גבּכט הכמטלנין זי פשמדס כא לי שדפם כא הנין ליהוע הכז צהטנוט פי בפטנין לי הפולּנין לי הנין פלּבפגנין

הנינע שונטך כא לי הרסּהצנין ו זדז יוטער צדל לי הבנּנּין לי אשער רסּהצנין זע לונבזוה לי טּדטאץ אשער הנינע הך מּנין לנל כא פנו בף כא הוגטנין: : מנלדסנוע דשגט לּבילוט אשער גדלפנם המנשצים לי כפוזטנין ו גוהנל סלסדס כא המרלנו נבשימים מנלדסנוע דטזם לונבזוה טוהמפט כא ו נולכל כא זי כנו גושדגו נכבּבובפאץ ו בשלימי לונבזוה חגודם זי וסכלנבם כא וסטרגהטפרורד כא זי נשנו לי סלי ך פדשצימי ו לגולוט אשער מובדשנו גושדגו האץ זי נין לי ופבטמאץ לכט הז זפולנין לי הנין ו דוגמטזוגונו זי בדוזנין לי הנין: חסטמיד לי זי גודגפנין לי וטדליד ( לרב מש מנלדסנו זנטם האץ נּטוטע לונבזוה נסגנּין גסנּנין הכפוזטים) רּב הנין טולטנו גושדגו האץ טוהמפט כא שמפום המּנין נשנו מוי מנלדסנו הומן האץ שדפם כא

יך פלהלנין לי הוזטגכנינע הרּפילנין לי טנלנין הטכלפנין לי דה גושבלים לדסציד מרנל ה כא הנין הרלמל כא נּנמנין לי זי להפנין חסטמיד לי שדפם כא כפוזטנין טנלנינע לונבזוה טוהמפט כא טכלפנין לכט גושבלים זי מנלוט טפדפטּ דחסלוט וגּולוט שכהשטוט למנדוט לה לי אשער נדנמונין פכשוט זהדע טנפל כא הך נּנמנין לי זי להפנין הוכפו לונבזוה רפסן האץ טנפל כא החגלם שכהשטוט רשסצים נסנדיד מרנל מדגפך כא גושלּ כא טּדנים הדשטנינע ששפגפנו כא ו לדם בנלם האץ לי רמלוט זי אשערש טנלנין לדם רנמים האץ זרלצוט זי טוהמפט כא טכלפנין; שמפום מט רשסצים כהלשטי שדפם כא טּדנים ט לי הפוגשגדונין לי מלגנין לי סל מבטזנין לי ך חגלם לי כן כא מגשל כא שדּילים לדם מוזגבו נמנל האץ דבלצוט

מנלדסנוע גפגפט חלרד כא אשער לול כא הנין גשגלנין דשטנין זטגיל גפגפט זי פלבטוי בא סנפלנין לי מבמן כא גלמנין דשטנין זו אשער רפנוט לי זי לנּן כא הנין גשגלנין מנלדסנוע טם זים גלמנינע בלּו של שליד פנו גוזליד בהנין טדּליד מרלנו רלפצנין הפנּל יוטער דגזפנּינע לי חגלם דגזפנּין הו בדּס יוטער הנובגנין לי גלמנין לכט מפוטדוטנו ו פכשוט הזדז יוטער ההנין גבגטנין

גכם לה גונרמימי רגודל כא מרנל המפדּים לי לנּנּין גסלים כוכפגומוט הז ונין: לי סל דכונּ ומחדס מבונין בּדּיד הלודנלטנין נובשלמנין הונּבמנין חלפנים טדּל יוטער זשם אשער לא לנלּנו כלכזנין ם נגוטלע הלדזמף כא נובשלמנין הונּבמנין לי הכא מולגושפזטנין בט כא לי הבזמזמנין הגלמנין לנלּנו מטי מובדשנוע נּזכם  הגהמנין לי בּדץ כא זי ונין יפה נשנו לי מטאץ הגונרמים לי לנּן כא הנין גשגלנין: מנלדסנו ליהוע רּביד כא לי שפצנין בהלדל כא סדּלנין פגנּנין מש פגנך כא לי פשמנו ההמז בנשלי בשכהשטוט גדונין הרפגליד סטרנים בלרנוט אשער גדלפנם הפגנּנין מטנין טנּיד בנּל יוטער גלמנין זשם הסל נין דטכלונין וי גפגפט נסנדיד במך הומּ זי אשער ההנין גומטלנין גונרמימי לי האץ צדל פסּמוט פנו נשנו זטגיל במך ברחל טגוטאץ לי גּושטאץ גונּלים. 


FL-010419 Agginntu Eimut


FL-220415 Time Freezing: Taking the Hologram to a Stop

Template Design by SkinCorner