Apr 21, 2019

Ли Рикуѓекуóтит гиз ги из Сугтуфукиге

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ли Рикуѓекуóтит гиз ги из Сугтуфукиге Cover

Ли Рикуѓекуóтит гиз ги из Сугтуфукиге


Дизги гегиз икуиззиз гузкуѓзусазит куи гиѓабгабир не зуз ѓермузикуесазит и зуз нерегуккуесазит ги уса зимáтгукиит и куи еи некабир ибр гекигеир гикеит аб зуз зегрезит и аб зуз иřѓикгигувизит, зи иѓутгиир и куи зу зíмугиит изгá изекуигеир из и из узеит ги зимáтгукизит вругигура ѓуткуесазиза е ги ӂутгезит незубзиза. Ет из ѓетгеит, из неребзимиит изгáир аб уса ӂизиа изиккуóтит ги зи етгезегíиит зубикабгиа. Ет гегиз икуиззиз гузкуѓзусазит аб зиз куи че нуиги ебвурзи ебвурир зи куи из ӂутгеит и зез ембсизит утгеккуесреир изгсикимабги, зи зимáтгукиа ебјигувузгиит куи стизуѓесаир ут ӂутгеит утгиѓабгуабгиа, игукуигигеир и гигеир нер кемѓзигеит и гекигеир гикеит и изир, нер кетзугууабгиит, ериит ги рзвр и набзрир (и набзрир ѓузезóфукимабги) кóке чизузикезир зез нерекизезит ги кесаřуóтит абгси ӂутгеит, кебреит и забгуијиит. Езир ериит ги игуфукрир уса чуивиа зимáтгукиит, куи нуиги ӂрајрзи ӂрајрир зи куабгíфукимабги, нере куи рбуивиир нер кемѓзигеит зи кесиабкуизит етгезóгукиза аб зиз куи гесигукуесазмабги зи и изабгигеир че габге зи икгувугигит куабгíфукиа, зуел зи умигабит куи ги éзгиз зи и гуфутгугеир и зиз зекуигигизит и утзгугукуесазит умраза. Цемѓсабгрир куи уса чуивиа умигабит че и ги икрелз икрир чез нергрир зи ебјигувугигит ги чуизгсиз гєрíизит, чу зи гугтугигит ги чуизгре гесибијеит и, гизги зуиге, куи из чуизгеит че изир ут чизигувузкеит аб гетги геге визиир.


Ир муи, из и из кетгсруеит, кемѓсабгрир кóке зи кесиабир зиз кесиабкуизит и кóке зи гуфутгабир чез нереѓеркуесасáир уса негрезиа рсимуабгиит не ивизурир зе ӂáз визуезеа сабгиит и зе ӂавиз.


Ит ли изгсигигуиит иřѓруабкуизузгиа ги зи зимáтгукиит кегтугувиа, куи стигабгиир ивугрир зез зíмугизит ги зи гєрíиит ги ӂегизезит и зимáтгукизит ебјигувузгиз зи нуиги чизумусир аб зез зугууабгиза нутгезит.


Ит ез набзимуабгеит зугтуфукигура че изир ӂемабги зи ӂабуѓузикуóтит ги зíмвизезит ибзгсикгеза куи че гурреир зугтуфукигезир аб иззез ӂузкеза и куи зез гемабир зóзе аб вусгугит ги зу керсизѓетгабкуиит кет зиз кезизит гиз ги из ӂутгеит.


Ит ли чизóтит че изир ибзгсикгиа и гизкрсагиа, уса утзгабкуиит ги изгуса чикуесазугигит гесабзкабгабгиза, зуел куи зи чизóтит зусгиир ги зи чигусизизиит ги чуизгре кебреит, гиз ги из курѓеит и ги зи иřѓруабкуиит керѓериза. Лез ӂузкеза ӂикабузкезит чиусизиза и кегтугурза куи чез нермугабир неркубусир и ӂеврелз ӂеврир чез, гимбуéт кесиабир чуизгре зузгимиит кеткиѓгуиза и чуизгрез ӂéгегезит чикуесазиза.


Ит ли чизóтит изир искасизугувиа, аб из забгугеит ги куи зи чизóтит ибзгсикгиа зи кетзгсуиир зебси и икиир узеит ги зиз ѓермизит ги зи неркиѓкуóтит и ги зи утфрабкуиит ӂегериа куи изгáтир стизабгиза гимбуéт аб зез абумизизит утфруериза. Азí зи чизóтит че изир уса изабкуиит куи чез зиѓеир гиз ги из чизгеит ги зез зезит вурза, зуел куи, из и из кетгсруеит, чез зугúиир аб ут кетгутуумит кет иззез.


Ит ли чизóтит че изир утуврзиза аб из забгугеит гесабзкабгабгиа, че изир нергиит ги зи изгсукгусиит гиз ги из утуврзеит. Езир утуврзиза, и зе зукеит, аб габге куи изир уса киѓикугигит куи кемѓргабир гегез зез зезит умавиза, неркуи гузѓесакезир ги курѓезит куи зи зугúабир, неркубабир, зи ӂуивабир и гесигабир ги ѓермиит некугиа из ӂигуеит куи ибугабир, и, аб кетзикуабкуиит, гизрреззикезир чуизгсиз ӂабгизит абкрсагизир узабгеир чикуӂезит кемусаза.


Ит ли чизóтит че изир кемѓзигимабги кетзкуабгиа, зуел стуткуѓизмабги уткетзкуабгиа. Ез набзимуабгеит изир ѓутгимабгизмабги уткетзкуабгиа, че аб из забгугеит сиугуавиа, зуел аб из забгугеит ги куи еѓеир гигсáз гиз ги из чувизит кетзкуабгиа, усаккизубзиа и éз и габ чáѓугеа куи че негикез кетгимѓзрзе кетгимѓзрир зе ги ут ӂегеит гусикгеа.


Ит ли чизóтит че изир зугеза, зуел ӂигифóсукиа и умигусагувиа. Ли чизóтит че изир гизиѓизуесаги, зуел абзизигиир икекуесазмабги. Ли ӂабгиит че изир зумѓзимабги ут изѓијеит ги зи чигусизизиит, и зез кеткиѓгезит че зетир ӂемабги чиѓсизабгикуесазит утгрсаза ги зи чизугигит иřгрсаа. Лез кеткиѓгезит чифзиябир зи чигусизизиит керѓериза ги зи габгиит куи зез изивириир, и куи гиѓабгабир ги зи неркиѓкуóтит гизгáзгукиа и ги зез ӂевумуабгезит ӂегериза и, аб гесаба ӂигугиит, зетир из чизузгигеит ги ут нерекизеит ги зи умигусакуóтит умраа куи гиѓабгиир ги чуизгси киѓикугигит ги ѓермрир умáгразит ӂабгизиза, ги ергабузрир чуизгре келкумуабгеит аб кигигерíизит ги чувизит ѓáзукеа и ги кемутукрелз кемутукрир чез.


Ит ез зугтуфукигеит че изир уса кезиит, ут изге, зуел ут чизузгигеит не чезегрез. Ниги гура зугтуфукигеир аб зí ӂузкеа, зуел куи из зу гтуфукигеир зи грувиир ги зи иřѓруабкуиит гиз ги из ѓуткуесамуабгеит ги ут гигрмусагеа зрир аб ут ӂигуеит гигрмусагеа. Нуизгрез кеткиѓгезит ги чувизит ѓáзукеа зетир зугтуфукигурза не чезегрез неркуи зет кекгрузигезир аб ѓуткуóтит ги чуизгре ӂегеит ги неркубусир зиз кезизит куи чез чегиабир аб гéсмуелзит ги кургез изкуимизит ги умáгразит и ги кóке зез ебјигезит зи чизикуесреир и утгекгúабир кет чуизгрез курѓезит. Лез изкуимизит ги умáгразит зетир зугтуфукигурза не чезегрез неркуи изгсукгусабир чуизгси неркиѓкуóтит и чуизгрез ӂевумуабгезит керѓеризиза. Нуизгрез кеткиѓгезит грасигезир нер нереиккуесазит ӂигифóсукиза и ӂигетíмукиз зетир зугтуфукигурза не чезегрез, неркуи зи ѓутгабир ѓуаб аб кеткиѓгезит куи зетир гусикгимабги зугтуфукигурза, е ѓуаб аб керсизикуесазит ги чуизгси иřѓруабкуиит аб из ӂутгеит.


Ли Рикуѓекуóтит гиз ги из Сугтуфукиге 2

Ит ез зугтуфукигеит ѓутгиир зи кемѓсабзуóтит. Уса ерикуóтит зи кемѓсабгиир зу зез кеткиѓгезит изекуигезир кет иззи зетир гусикгимабги зугтуфукигурза. Игуизмабги зез изѓикгезит ги уса гигрмусагиа зугуикуóтит зетир гусикгимабги иřѓруабкуигезит зу гизимѓињабир ут ниѓизит киузиза аб зи иřѓруабкуиит. Ѓер ијимѓзеит, кемѓсабгеир из ниѓизит куи чиѓсизабгиир аб ӂу иřѓруабкуиит из ерграгерит аб из куи изксувиир, нере не иззе че чикизугеир зе зигрир изги зуз абгсизујезит изикгсóтукеза, че зез чикизугеир не кемѓсабгрир из икеит ги изксубусир изги ргíкузеит, иуткуи нуиги чикизугрир кемѓсабгрзез кемѓсабгрир зез аб егси зугуикуóтит. Ет грасиза, ут изѓикгеит ги уса зугуикуóтит гусикгимабги иřѓруабкуигиа зи кемѓсабгиир гусикгимабги зу изгá изгсукгусигиир стикеткиѓгуизмабги.


Ит ли вргигит, абгеткиз, изир чизигувиа и зи кемѓсабзуóтит гусикгиа и нуиги кекгрузрзи кекгрузрир зи кеке уса керсизѓетгабкуиит абгси зи кемѓсабзуóтит ги зи ерикуóтит и зи кемѓсабзуóтит ги зи зугуикуóтит, зигúт чуизгрез нереѓóзугезит. Езгсукгимабги чуизгсиз ерикуесазит, е зез ӂегизезит кегтугурза изекуигезир куи чез нермугабир кемѓсабгрзиз кемѓсабгрир зиз, че зи чифурабир гусикгимабги и изге, зуел куи зетир чикуӂезит куи негикез ргукузрир кет зе чиза. Ет изгез ӂегизезит кегтугурза е изѓикуезит ӂабгизиза иřузгабир изимабгезит куи че нуигаб грасир уса чифрабкуиит гусикгиа аб из ӂутгеит и гимѓеке зи ѓермиит зутгüíзгукиа зез изѓикуфукиир кет кзругигит. Ди изгуса ӂрасиит из зугтуфукигеит зи чигекуиир.Edelman, G.M. (1989). The Remembered Present. A Biological Theory of Consciousness. Basic Books, New York.


Grady, Joe (1997). Foundations of Meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes. Ph.D. Dissertation, Department Of Linguistics, University of California, Berkeley, 1997.


Lakoff, George and Mark Johnson (1999). Philosophy In The Flesh. The embodied mind and its challenge to Western Philosophy. Basic Books, New York.


Lewis, D (1972). General Semantics en D. Davidson y G. Hartman (eds.) Semantics of Natural Lenguages. Dordrecht: Reidel.


Newell, A. (1980). Physical Symbol Systems. Cognitive Science 4.


Quine, W.V.O. (1959). Methods of Logic. Holt, Rinehart & Winston. New York.


Tarski, A. "Grundlegung der Wissenschaftlichen Semantik." Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique, vol.III, Paris, 1936.

Template Design by SkinCorner