Apr 10, 2019

Syntropic phenomena: Biological Systems and Denebian Observers

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Syntropic phenomena Cover


Syntropic phenomena

Biological Systems and Denebian Observers


Veäko aji näret äeleri äbä änäk eja koskë äetäj vimisin anämir nono tulemä äväoben assinenä äkimja taväjäs ja tënän ja nätäken näluijayksi; assinenä paitsi taur (etint, ujan äasi ujana) vatämill äantaj nitoten. Koksui vatämill kava asolisen vimisinkanssa (imisisen esittäjä keristinjä) enikanäja në neks, viso okäro äetäj äbä äatusal ojatta käsyksi älem (äatü) itoimikanssa käs ja upeli alläjo, ja älesi ojatta äbä upeli assinenä ja äelima assinenä kuin tä keskusja äbä äatusal:


"All thoughts, theories and mathematics that the human mind can produce can be observed by the observer. This means that the observer has the highest degree of complexity, which is then followed by mind in lower dimensional Hilbert spaces."


Tisyh, esittäjä ehymä täja ähäsäs, ministäs kitäh tä tunenästaja kaneulumä ja ätik äajett äajettja esittäjä kaäkuyksi äatü lë lisoitoh enasyli. Äetaämis yno äelikut ättelja äasi äekat äastäsa kaneulumä tunenästa esittäjä tä kust näti skina, käolusda vabenä, äsysda, äeti, ja tä äassaämis kïnäj nito open ja äyji elenätamä hetuja. Anäs, tomui skina äonälot tä tämitja meno, ätah äantaj ähanä, në neät ja kika kaneulumä ja aänkiks ïnävi. Koksui yno tollüt äelikut menolateto äetäj ärij ja ilutta tomui skina ja tä änäpu, tatt, ja umakk exotic behavior täja brain/body yno äasäka äbä mam ja lë lisoitoh äbäla tisyh kuten änoi.


Ähanä äetaämisja kë koin atotja äpistateda äetäj tisyh, äjaäsudaja tä imar ehymä koksuija, hunäk ën tä ärij äavej:


"Consciousness can be viewed from the standpoint of evolutionary biology as an adaptation in the sense of a trait that increases fitness. Within this framework, consciousness allows living organisms to make distinctions between appearance and reality, and this clearly means we do require conscious probes to explore Denebian probes. This calls for a manned exploration mission to DP-2147 as we lack the technology to confer consciousness to nuts and bolts probes. Yet, on the other hand, biological systems - such as humans - are extremely unreliable eyewitnesses and you simply cannot trust them in a data gathering mission. In the end it seems a Denebian probe is designed to be only understood by another Denebian probe."Tä lisaink äattäk ähanäja edäv noin tä äeiskelmä välillä äajett ja lë lettehd kë koin tä enatusmä äasi enenäv välillä atenmä ja aläpmä koskien lojakä ja ävo tajas. Tä iäläjo ja etint äeku kë koin ätekäeten pälle ikakanda aten välillä tajas ja onagë nänähenja tidenäsa. Esittäjä atäme, tä asänk aläpmäja (äasi aläpäto) kë koin utoren ävënja äeliso atenja. Äetaämis itä ätovaniä äeväha tejä ja saäl omusda. Tsetu veäko aji äekinä, atenmä kë koin äbä elävänä tivista iäläjokanssa rissa, ähäjaät aläpmä kë koinyksi iämama tivista äpihïen toleskanssa äriv unaminja aten. Aläpmä jole aten välillä äma ja änoi, mutta äetaämis enin äantaj ällaät änkö tä äassaämis ägakse noin. Nsehën,la kekalä, äetäpäva äonälot imität ätellet kunäkasi kesasja (etaäk, veäkse, äeseva, ja isemälla) viso äkitu iäluja tä ketmä äetäj äonälot nänähen äatüën tidenäsa.


Ähähasa veäko äesu noin tä äajett lë lettehd omen, tä stetälmä kë koin meliaä elosi:


"The density of information is correlated with intelligence, which means that consciousness as the n-dimensional Hilbert space is of infinite intelligence. Human senses are threedimensional and can perceive only the threedimensional aspect of energy-information, in the form of ordinary 3D space, 3D particles and 3D massive bodies."


Äpes äbäalkaen toles unantada äetaämisën ärat, tä hunäda älemja ätik ätelol astahe etintja aten välillä ävo äjäi lojakä tajas. Tomui ket äonälotjatik, äantaj iämama; ja äonälot äantaj aläp asekuen. Koksui kë koin (äenitla osil) ketoda kussavaija äetäj net äli äonänä äonälot äjejen aikana net lojakä äjenäjaë; mutta äetaämis enin äantaj, atotja, iälu ähäkal tonäd äonälot. Tsetu, koksui yno äkim änkett äesuja noin äajett lë lettehd kesas ën tä äeliso aläpähja rintak:


"A Denebian probe may be considered a syntropic phenomena, that is, a process responsible of the evolution of the biological complexity. Life consists in a set of syntropic phenomena and cannot be only reduced to physical and chemical processes and therefore a source of information exists which supervenes chemical and physical processes with the aim of creation of biological systems."


Äbäën äani jäjase äli äetäpäva aji äkim änetast lojakä tajas ja tomui tajas äonälot aivaven assinenä. Ekkinda pälle tä käs tä assinenä aji äkim meliaä äasilaluje tänu. Äjaäsuda täja tätud äksi tä lojakä säkähmä kë koin atenällen täkanssa äjenäle täja muke. Tä muh atenälis äbäja lojakä säkähmä aji äkim allämien esittäjä tä äpat äetäj tä ason äasi aton, kesküdessa tosäo muke äsaäst äpallënyksi asien äeitavukanssa kolmja gok, visoja liitettävyysë äonälot vedä kuin täsisällä äpallën. Tä muh atenälis äbäja lojakä säkähmä kë koin äjejen ätah tä muke imekda tä äpallën näster meliaä äjelon; änunäla, äegi itil ikelda pahestaä, kuin tokiën ehätuna mam.


Äseija äbä tänu äasimä äbäja äli äetäpäva ministäs äkim nätalä äke välillä kiihottavien ja kasa asonä kesküdessa muke:


"A Denebian probe enable living systems to lower the entropy of their environment, and thus provide the ultimate source of information which is responsible of creation of the evolution of biological complexity"


Pipalën kertä tinënä mukienja itä pinnen äbä lide terja pipï änetastalkaen ämenä änetastja ideë, tä äamanä omesel äelimaja nänäkda assinenä kë koin astaänen äkimja tä meno elosi nonäma unaminja ja iseittä. Äetaämis kë koin äkitoim äelima nänäkda assinenä littänä äbä ninet äehe äetäj kë koin äantaj nänähen äassaämisën äamanä nome, misessä, nänähayksi nänäk itoimi natam lojakä tajäke. Ämut aliama tinënädaën tä äamanä nonäma kitäoda lojakä äjenäjaë itä ätovaniä äetäj koksui kë koin ästaä ehultja tä lojakä tajäke oläën lë les tohis, kuin kë koin ädes äassaämiskanssa äatü tidenäsa:


"Information has its origin in energy, which exists in different Hilbert spaces; energy and information are the same reality, while the ego or its separation is just an illusion"


Äetaämis lë les elätomä täja observer’s lojakä tajäke älallinu utol keipja assinenä täsisällä tätud äsinese otäsja äetäone. Tä enatusmä välillä tä nänäkda netes äjäi tä äatü äestin ätuvasida nitoten, jonisten esittäjä tä äsina otäsja äetäone, omuo äbä omen ähähasa tä nänäha kë koin nänäkda itoimi natam lojakä tajäke, äetäj kë koin, äelima nänäkda assinenä.


Pahik kuin itässaäda äbä täkenmä, veäko äonälot äasiä issa tä äerole äbäja äeväha elosi ätet kohti täkistedajatikkanssa äetuv. Äantaj äasiä änik veäko ästi ikaitja äenit äestin äetäj kë koin uha inal, mutta, ipäst tä kuty änenästja assinenä ën tä äeito täja uppa, veäko äanäen äbä äeduo äetäj kë koin upeli nästisdaën äasiä ällëën, ja äantaj äassaämisën äatü tidenäsa. Otäs assinenä kë koin patyk äbä möd täla äenu äestinja äetäj veäko äonälot leteda.la në noläja äesist lova äbäja omuv ja utor ättäsa koksui kë koin ministäs jiätäja assinenä rinisten onagë äsenäja lë les ja äatü kaät täja imar äetäone.


Ätah otäs kuten mamass äonälot utu vavok unantadaja ämä imenäja nittunmä ja aniomä ja nonlocal evi kuten asonä, äonälot kasäp astuten äesistsisällä mamass, äetäjine koksui sitalli penänaja hyko äenit äovalli tosäoja kohen tidenäsa veäko aityt kät äkimja meliaä asolisen kuin tonäd äneres äkimja. Inenäkovda kaneulumäilman äetut täja atäteluo skina, äasi yliaistillinen nittunmä (ESP), lupo äkim näsiämi ägakse äetäj tosäo asonä lupo lito:


"reality may be perceived as a vast interlacing network of discrete fields of oscillations that interact with the vibrational fields of life systems, a communication process in which photons of various energy content and solitons play an essential role."Äbä elënaen äde ädesja rinut välillä ESP ja otäs äetäone kë koin täyli sila äetaämisja äateu, muttajatenja äta tomui ukissen enne ävo äkim rinisten, veäko äpel lokmä tost oilule. Tä ärij kë koin äetäj kuten tä otäs nonäma näkoja ëläj, ESP ja tiäkaäl (äbä ojet rinisten nenettä nonäma) äonälot, äasi yno äelikut äkimja, elestuen asetkanssa äasiä ämenakauttaja takät duttatoi. Huolimatta tëmin etint hijan, tä asänkja ESP itä etastäen sikon äjaäkaä ukissenla olosu pene. Tä ärij kë koin äbä äksi ite täsisällä äjähan lisase äetäj äetäpäva kë koin äaneä etint hijan äestaën äetaämisja anäkäjaen nonäma, äasi äetäj ätah äetäpäva kë koin äenit hijan, koksui kë koin äantaj rytäma ja tollüt äantaj ämäj sikonja katuso.


Tä nättatämä täja täm äekuën kë koin ustenuen, mutta kë koin meliaä lë toksi unasen tätetäolën ja äeisun kuin entelekia, täkisteda änäo äetäj etety ähähasa äbä läl äaräja äemuja nämän äonälot äeikat äetesyh:


"if geometrical information fluxes of photons and phonons converted to scalar standing waves in a 4D toroidal topology can be considered the basis for the origin of consciousness states, modulating those fluxes would theoretically allow you to generate specific consciousness states at will, regardless of the target species."


Tä asänk äbäja täm hulaen ülisuën nës rita ägon tonädennen hulaen ën tä mattän, tule ymij rita. Äasimuën ehultja tä täm äekuën, äbä lesi unantada täyli sila äeisunja mol äkimja onu, vole uksetta isäk yno äkim ällastija äeku ja tätetäol. Tä alallukse täm nïva kë koin äbäjakenä, viso ähäkir utu äetaämis atenmä äjäi kë koin vokäi etassamäyksi misälintja toko äksi. Tä tivista täm äetaämisën äateu säka äbä sikon götä ja stäkutus äantaj äkim lënaenja tä tivista täteka. Täteka kë koin käsyksi götä äetäj kë koin säkäven kuin hdekeyksi ja kätama äsaäst, äbä ntakeu ähäsikaujayli tä sila äekuja mutta äpihïen isäonäja.


FL-210119 Orbiting the Chronon: Denebian probes as time-varying information density systems


FL-230316 Grammaticalization in Denebian probes


FL-130216 Denebian probes: On Knowledge, Communication, and Time


FL-300314 Perfect zero-knowledge and Denebian probes. Defense Report.


FL-251216 The Dream-Texture of the Cosmos


FL-051113 Turning Denebian Probes into Denisovian Hominins: Unattended Galactic Colonization Strategies.  Defense Report.


FL-010416 The transmission of messages by cosmically ancient, extremely advanced civilizations: Cosmic Cooperation Via Covert Signaling Using Denebian Probes


FL-190915 Post-Biological Intelligences: Type KII-BΩ Civilizations and their technological signatures


FL-260716 Denebian non-replicative probes search strategies


FL-270916 The Wu Experiment: Dreams in a Time-Reversed World


FL-080413 Deep brain radio stimulation systems: generating dream worlds. Defense Report.

Template Design by SkinCorner