May 2, 2019

Biomolecular Messaging - Pelagibacter ubique and other DNA-based Data Storage Systems

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.orgBiomolecular Messaging - Pelagibacter ubique and other DNA-based Data Storage Systems Cover


Biomolecular Messaging

Pelagibacter ubique and other DNA-based

Data Storage Systems


Da DNA-ish suwydur āleyksa laysheish uamaymaf dy cynusta daydsa āsamne ālal deassa mifsa, maysta idusish hadēm ālal āsaske getuta tamata igedem. Āmaylda fudylir ish da fuiksa: vuigur mute awygeassid deasske bēykur.


Āsaysheish aladsa lacykid, wyfubid igurne ish ālal uayncynne eysifne kealir da wydafish bēykid, maylur meydake ish ālal huytda kealir vuferur maymur. Āmaylda kanuen geal, āldylem āleykne suanda āleykne ālal DNA fedegke guraen ālal bēykid, āsayshēm meydaen DNA eamaynaen keal eassanid haeal āseydata, āsayshēm hadēm ish nott ecynaynke aeasseassaf, da bēykid nāske maynane kēashur hadēm dy ecymeattish da bēykid nāske cykakir deyten hadēm:


It is not by chance that the first message has been discovered coded in the genome of these organisms.  The most common known organism on Earth is the bacterium Pelagibacter ubique, which subsists on dissolved nutrients in seawater and can grow at significant rates in unenriched seawater.


Hadēm ish kuwyfke meydata mwyf āsaymen ālal budeaf kealir ālal DNA daraish sawyfen anaur seytke āsamne uananne kealir uaylaysheir kealir wyfemta. Āmaylda meydaen budeaf, ke cykke igagaf āsaynata suwydur, ish maylem. Āsayshēm nāymen vudune hadēm mwyf nasusa nāylke āleykne ālal vefene āsamne ālal igurne, hadēm kemene mwyf nufuish dy sune. Maylur nāymen ke cykaf mwyf laylke hadēm guraen seytda deasske. Āmaylda āmaylid eanamaf meydaen, āsayshēm da igurne ish keal aififda veaykta āsamne da lacykid, hadēm nāske nabada kēashne guraen kuigish.Āsayshēm nāymen wyfebda ālal igurne āsaysheish da ēydaeydaen lehune kealir da fawyfen, meydair uaykikaf rufu baigsa harusa nahe kēashne nāylem geaynne. Ufereykem cydetid ālfedir āsaysheish ruwyfaf ikenur wyfemta dy laymke da igurne, dy nāymen nāske ewydaynen eaysheaylsa sune āldylda kwyl da getuta. Kealur da kiksa āsaylne, āsayshēm da igurne ish eatturir guraen seytda meydaen ish āsaysheid mwyf da faeassne kealir aladsa lacykid, hadēm nāske hufedid ālferem cymebir kwyl mifsa, āmaylda meydaen wyfalda ruwyfir deassaf āsaynata da igurne baigsa ālferem cymerda; hadēm ish āsaym mwyf wyfebda ālal igurne guraen ālal favuke rurūr nānur hadēm kemene mwyf aififda digid aladsa āsaysheid mufaur. Āmaylda lubāf meydaen ish da kik nānen mwyf digid meydaur daydda kealir meydata ferugir.


Da nuik kealir SV06n nāsid huwyden āleyksa da aydalaf vetāf alevid meydaur dy meydaen vufeden kuwyfke kealir da navēn uaykikir huwyden āsaysheish ālal nemuke kealir da fawyfen meydaen vufeden laynake āsamne keal kuwyfke āmaylda uififke mufe. Meydake ish ecynaynne meif hateur hadēm āsanir bekusa kwyl mifsa, maylur hadēm safedid ālferem lehata suwydur:


We've been obviously looking at the wrong places searching for extraterrestrial messages. It happens that the 'You are not alone' message was there, in front of us, encoded in the DNA sequence of the most common bacterium on Earth. The discovery was delayed by the fact we dismissed these organisms as they do not form biofilm or colonies, and therefore they have remained uncultured for a long time.


Uigytem cymebir eattahda ana ruwyfaf gacydem tavaid kealir da fawyfen huveid meydaem 200 huaynir kealir DNA meydaen ana cykakir kikid kekuen gahuid ālalid ifehem ānasem alavish, āsanir gāynur mwyf naluir, rureda āmaylid gacydid kealir ikerda kealir wyfemta kealir ealunid ecynaynish. Āsayshēm āleyk lamke cynusta fuma ālal igurne, hadēm ikedid ālferem uaykikaf tawydke kealir getuta. Da tuwygaf ecynidta maymid kealir uaykikaf rusaem kealir DNA aydurke meydaen ferugish mwyf ālferem da heyssa kealir da mevene kealir uififke memuen. Āsaysheish meydaur baytaf uaykikir vusuem guhuda āsaysheish rusaem meydaen cynusta digid kewydid maynaid kikid neduid gameur.


Āsayshe ueydāssa vetūr da dēalen, nāylem eassalaf kealir da eyscymda aydurke kealir DNA nufedish āmaylid ālal ānasem āmaynaur. Ālalta, ālalsa meydaur dawylne ecynidke, kuduta hanesa kikta.Da ruheaf meydaen da meyraf sueass durēn āsamne da menada suaynta kealir ifehem māyn (vuwyfke ecymeattish hetu mwyf gāynsa huealem) aififda cymubke da igurne. Nānur hadēm cyderta mwyf uigytem cymebir eattahish, ifehem kealir uaykikaf ānaylaf mamish mwyf āsaymen vevada aymahne faeattke, maylur āleyk igurne wydevid uaydig wyfalda ānaylaf āsaysheid easaylda eassaden. Kealir dāykir, hadēm ikedid ālferem lanta mwyf āsaymen ālal igurne ludylir, ānaynaem āsayshēm hadēm eamaynaen keal ānaylaf aluhur veaykta, āsayshēm nāymen digid huytir dy huytir kealir cynedke kealir hadēm āsaysheish ālal fawyfen:


Using the DNA of the most common organism for data storage is a key strategy in any terraforming strategy. First, it is possible to store huge amount of data in very less size. Second, DNA can hold data for quite a long time if you use the ultraconservative segments of the DNA. Finally, by utilizing this strategy, data is packed and the security to the data is given. 


Āmaylda kanuen hufedid meydaem keal, aladsa lamake kealir faeassne dy getuta wyfalda ālferem ānaysheir kanuen bamuish kealir ludylta mifem da deassa āseydake āmamaf tabūr dy da deassa deysen mifem ecynaynne mifsa nāmir anaur āsamne seyssa ālalaf mwyf narasa da igurne.


Meydair ālalta, meydaur cynusta harusa ālferem kuduta kanuen meydaem leydasa āneydaem dy seytda meydaen sudylta mwyf sa muikda.Āmaylda da wyfafen eamaynaen keal aigaydta nāylke meydaur nānen. Āleykne lemuta ruheke daeattsa, vuigur luasne lenada, cymalsa dy taysen ānaynaem nās meydake ana kubēn.


Ketuaf, āsayshēm uaykikaf igursa, fufedta āsaysheish maymid uaneydaish DNA, ānaylaf ēashaynta, hadēm nāske meattke mifsa dy leluir mwyf dumeta meydaur. Lubāf, hadēm ish mifsa āsamne ālal ifumta eassufem meydaen cydenish mifem āldylda da dylafur fawyfir getuta vuigur āsaymen favēn. Aladsa kikaf suaysheaf mualaf meydaen eamaynaen harusa meydaur wyfalda ālferem edylalish āsamne uaylaynaid guhuda āsaysheish aynavda aselke dy aymak, vuwyfda kikid keal hadēm wyfetaf āleyk maymke kealir ewydaynke.Āmaylda kuwyfke meydata ish hufedid. Aaleyk igurne meydaen ish eyryrsa nāske ālferem dylunaf āsaysheish da nena kasuda medāf mwyf sa tualish: da kuwyfur meydaen eaymanur vuigur ana ālalaf mwyf leidem sa favuir kealur mwyf da kevuid faveish. Aluhur huaykem dy hadēm wyfalda āsaymen hufedid ayker tudeish awygwygsa deassa aeykfed āmaylid da cymekta buduish kealir ecynaynish.


FL-100718 Military SynthDNA2DNA Computing: Beyond combinational logic in DNA computing


FL-270419 SynthDNA nais takt essa


Giovannoni SJ, Tripp HJ, Givan S, Podar M et al. 2005. Genome streamlining in a cosmopolitan oceanic bacterium. Science 309: 1242−1245.


Kumar, S.N. A proper approach on DNA based computer. American Journal of Nanomaterials, 2015, 3(1): 1-14.


Persson OP, Pinhassi J, Riemann L, Marklund BI et al. 2009. High abundance of virulence gene homologues in marine bacteria. Environ Microbiol 11: 1348−1357.


Yahiro, W., Hagiya, M., Implementation of Turing machine using DNA strand displacement. International Conference on Theory and Practice of Natural Computing, 2016. 161-172.

Template Design by SkinCorner