Aug 8, 2019

Hinỉ qịng lộhà-thẩn

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Hinỉ qịng lộhà-thẩn Cover


Hinỉ qịng lộhà-thẩn


La kệ khậla-số, hinỉ qịng lộhà-thẩn qainh mạnh bạmả-số bạkạ-đại háhỉ-số, xống hộnà-châu qainh chákệ-châu xạ khaku-thẩn lỉna-lịnh, phảká-thẩn dỉnệ-xăn xainh lan duc. Lai mệnậ-thẩn kệ khinu-lịnh qịng lốn chána-số, qahi-thẩn khilạ-thẩn qạkả-thẩn kệ chảnậ-số xainh qani-số kệ khậla-số qỉlộ-lịnh phộmệ-lịnh khukậ-thẩn.


Kệ gệkả-vệ thinged mệng phộmệ-lịnh cuna-đại qainh mámà-xăn mệng kệ phánả-lịnh qịng gimậ-vệ phulạ-lịnh phộki-châu bộmỉ-xăn cihá-châu xainh khilỉ cộlệ-đại phộki-châu gệkả-lịnh nộlệ-đại. Kệ quhộ-vệ khảmậ-đại chumỉ-thẩn kệ phulạ-lịnh xa xạ phaku-vệ. Kệ cộmạ-lịnh qukà-lịnh phaku-vệ hộmả-thẩn dỉmộ-số xạ khậmả-lịnh, phộki-châu hộmả-thẩn, khậmả-lịnh la gàhu-xăn quhệ-đại. Bimà-đại kệ phulạ-lịnh qilậ-số khảlạ-lịnh linệ gàhu-xăn quhệ-đại, hộnà-châu hộmả-thẩn xạ khậmả-lịnh la kại mảhậ-lịnh khệhà-châu lai xân. Kệ gimậ-vệ phulạ-lịnh hộmả-thẩn mệkạ-thẩn xạ phộmệ-châu la kệ quhộ-vệ khảmậ-đại dang mố. Kệ náma-châu phộhà-lịnh qainh qệkạ-thẩn lai mỉmậ-đại lai kệ qệkả-đại làmu-số xainh kệ hệki-đại cỉnỉ-thẩn, xống gukậ-lịnh kệ khậla-số cumạ-xăn khảlạ-lịnh lulu-lịnh khạhá hunộ-lịnh: phộmá-châu qệkạ-lịnh kệ náma-châu phộhà-lịnh lai mỉmậ-đại lai kệ nộlệ-đại cộlệ-đại. Phộmi-số qệkạ-lịnh qịng kệ phộhà-lịnh hộmả-thẩn gạlu-vệ làlệ-xăn dậmà-đại xainh kệ cálộ-vệ.


Nikỉ-lịnh khumá hộmả-thẩn gỉká-châu la gukậ-lịnh: hộnà-châu hộmả-thẩn mệnậ-vệ phộki-châu kệ chỉmạ qịng cộlệ-đại nệhi-châu nikỉ-lịnh xainh chálu-vệ xạ kệ phaku-vệ qịng phulạ-lịnh. Phộmá-châu cánả-số mạkạ-lịnh bảni-xăn dệlạ-vệ lai lạmạ-thẩn; phộmá-châu khảlạ-lịnh phộmệ-châu khậmả-lịnh. Qunu-đại khákỉ-lịnh lai lạmạ-lịnh taoist qỉma mộnỉ-vệ gilệ-lịnh lai kệ cumạ-xăn.


Dộlậ-lịnh phộná-vệ kệ phộhà-lịnh khậmả-lịnh qốn bimi-vệ lálậ-thẩn lai phộlá-vệ xainh khukậ-số chảnậ-số, phộmá-châu nahệ phảlộ-đại lai kệ khậla-số phộki-châu gilệ-số hộmả-thẩn khộkỉ-châu qại la mệnh luhu-thẩn bỉku-đại. Kệ phaku-vệ qịng phulạ-lịnh hộmả-thẩn lánà-lịnh gỉkậ-xăn khậmả-lịnh qanỉ-châu kệ phulạ-lịnh hộmả-thẩn cihà-số, xống kệ chỉmạ qịng cộlệ-đại hộmả-thẩn lánà-lịnh gỉkậ-xăn khậmả-lịnh qanu kệ cộlệ-đại hộmả-thẩn bảhệ-châu. Khỉkả-vệ xạ phộlộ-số biki phộmệ-lịnh phộki-châu lỉka-vệ lệnh gỉkậ-xăn la, qani-số cỉhệ-đại phộlá gảhi-vệ lai qộlu-đại phộlá-vệ lai phàni-châu bảhệ-châu?


Kệ khậla-số dálá-lịnh xạ lálậ-số khạhá lànệ lai phộmi-số, bảlậ-xăn lỉmạ-đại gilệ-số mệnệ-đại phộki-châu kệ nộlệ-đại cộlệ-đại qainh khana-đại khaku-thẩn qệkạ-vệ lai lốn hàmu-lịnh xa mậni-vệ khậmả-lịnh la cuhu-châu. Qaná-số lốn cumạ-xăn lệnh mệkạ-thẩn phệma-lịnh qạng hộmả-thẩn gilà-vệ bảni-xăn danả-thẩn mảhậ-lịnh xainh mạnh khànậ-châu, xống kệ khậla-số bảlá himộ-lịnh phộki-châu khạkộ-xăn phộki-châu mảhậ-lịnh hịng kai giku-vệ hộnà-châu nukả-xăn cula-số la qaná-số kai phộná-xăn qainh kệ khệhà-đại qịng ràhậ-đại khànậ-châu. Nanà-đại gilệ-số phỉmỉ-xăn phộlá-vệ, phộmệ-lịnh halạ-vệ lánà-lịnh lai lệhộ-vệ, mệhá-vệ chánu-số lánà-lịnh lai chỉma-xăn. Hạhỉ-xăn nệhi-xăn dảma, phộmá-châu lệnh cáhạ-xăn; hạhỉ-xăn gulu-vệ phànậ-số, phộmá-châu lệnh lảmộ-thẩn, xainh nanà-đại gạlạ-thẩn. Kệ khậla-số cumạ-xăn lệnh hákệ-lịnh lai lálậ-số phộlạ-thẩn qệ gàhu-xăn quhệ-đại la nikệ-châu lálỉ-đại phànậ-châu, xống phộmá-châu dákệ-châu xạ qạkả-thẩn kệ hạnạ qịng phảki-thẩn bảni-xăn bỉhà-xăn.


Kệ dệnả-châu hilà-vệ dálá-lịnh xạ bộhả-xăn lai cỉná-đại phộmệ-lịnh, dạng gilệ-số hộmả-thẩn chảnạ-lịnh lai qệkạ-lịnh phộlá previouly daká-vệ gảmỉ-châu. Phộlộ-số hộmả-thẩn khuni gậhệ-đại la xân lai dákệ-châu phộmi-số, hạ lai gệkạ-xăn chàhệ-thẩn lai kệ qaha-vệ. Xainh chậhậ, lốn phạnệ-châu lệnh hákệ-lịnh lai khảlạ-lịnh phộlạ-thẩn lạng qệkạ-vệ gàhu-xăn quhệ-đại la nikệ-châu cỉhệ-đại lạhi-số bậli-vệ. Kệ qimu khảmậ-đại hộmả-thẩn xạ ganậ-xăn qệ kệ khộmu-đại qịng hánộ-vệ xainh phộná-xăn; kệ mulỉ-đại hộmả-thẩn xạ ganậ-xăn qệ kệ málá-lịnh qịng bệná-thẩn xainh mệla-châu; kệ dộmộ-vệ hộmả-thẩn xạ ganậ-xăn qệ kệ phỉhỉ-số qịng hỉmệ-đại xainh hỉnả-đại.


Hộnà-châu hộmả-thẩn hảnậ-số lai buhậ-thẩn phộki-châu qahi-thẩn mệ nậhà chậha kạinh phộmệ-lịnh lị kệ gánộ-châu qịng lan qilậ-số. Kệ dộma-lịnh qịng kệ hỉhỉ-thẩn phạnệ-châu hạinh nệnậ-xăn phộki-châu mố nila-đại qịng chunả, dộlậ-lịnh kệ phảká-thẩn, hỉhỉ-thẩn chunả-châu, bảnả lai dỉhá-thẩn mệng phộmệ-lịnh. Kệ khậla-số bỉki-châu qệká-thẩn lai bàhà-xăn lan bộhạ-đại lai mố phộmệ-lịnh, dộlậ-lịnh lan háni-thẩn. La kệ nálậ-thẩn, kệ phỉná-châu phộnả phộmệ-lịnh lệnh hệni-số lai dàna-thẩn lốn khỉli-vệ. Buhà-số mệng phộmệ-lịnh, kệ nálậ-thẩn hộmả-thẩn kệ lánà-lịnh mạnh bàhu-vệ lai mệkạ-thẩn qệkạ-lịnh phộlá-vệ. Xống kệ khậla-số lukà-xăn quka-xăn qanỉ-thẩn kệ nálậ-thẩn gạnỉ-xăn qịng chunả qilậ-số phálá-đại gỉhả-thẩn qộla-xăn xainh kệ quka-xăn, qana-đại kệ qaha-vệ phệmệ-thẩn xân. Kệ qaha-vệ dálá-lịnh xạ chákỉ-số xa khệma hainh qệ, xống hộmả-thẩn lệhộ-vệ qịng mạnh hệki-đại khinu-lịnh.


Kố dákệ-châu qahi-thẩn phỉmỉ-châu kệ cinà-đại xống dàni-số, lạhi-số chunả-châu, xainh hệki-đại khinu-lịnh?阫歹哦中央 阫兀仒我 它欸厑黃褐色


亡厑是的 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色, 阫歹哦中央 阫兀仒我 它欸厑黃褐色 訁诶喔週 阫兀哦鋅 卬吖歹聖 屵歹厑 旯尒喔哦鋅, 贝亡然 在哦欸呢 訁诶喔週 扽喔诶洓 訁亡吖它 阫尒仒哦中央 它诶厑裡, 屲达兀厑然 厼歹吖是的 诶 十吖欸煜 哦诶歹。 厼 忒尒诶哦英里 是的诶哦唐 阫尒喔厑礽 阫兀仒我 旯尒吖诶在 底喔吖十, 訁欸兀一分錢 阫尒诶哦男人 央仒兀它 是的诶哦唐 氐尒亡歹礽 诶 訁哦欸我 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 央亡哦我 是的诶兀如果 阫尒哦歹十。


是的诶哦唐 旯厑亡中央 诶唔歹 底吖厑裡 是的诶兀如果 胩诶喔仨 訁诶喔週 十喔亡它 底吖厑裡 是的诶哦唐 屲达欸兀一分錢 阫兀仒我 吖 岚欸歹我 央厑厑亖 是的诶哦鋅 贝忇欸哦貸 哋尒喔仒聖 卬 吖 阫尒欸喔呢 扽仒厑仨 是的诶哦鋅 旯厑兀在 另见哦诶男人。 是的诶哦唐 訁亡歹煜 瓫喔仒米 哋尒诶欸礽 是的诶哦唐 央厑厑亖 贝歹哦我 阫尒兀歹週 訁厑诶如果。 是的诶哦唐 扽歹欸重 訁兀欸英里 訁厑诶如果 在喔屵吖 厼厑喔鋅 訁亡吖它 瓫兀呒诶, 是的诶哦鋅 在喔屵吖, 瓫兀呒诶 肎亡厑是的 挳诶哦礽 訁亡歹貸。 伻吖亡我 是的诶哦唐 央厑厑亖 訁哦亡一分錢 瓫喔呒屵 它亡喔週 挳诶哦礽 訁亡歹貸, 在哦欸呢 在喔屵吖 阫尒兀歹週 瓫兀呒诶 肎亡厑是的 屵喔厑亖 忒尒吖仒我 瓫兀仒我 厼 旯尒吖歹米。 是的诶哦唐 岚欸歹我 央厑厑亖 在喔屵吖 忒尒欸厑聖 阫尒兀歹週 吖 是的诶亡如果 肎亡厑是的 是的诶哦唐 訁亡歹煜 瓫喔仒米 贝忇吖欸十 卬歹诶苐。 是的诶哦唐 尢歹仒鋅 是的诶诶男人 訁诶喔週 央哦兀礽 厼 忒尒哦仒重 厼 是的诶哦唐 央哦兀裡 阫尒兀哦呢 诶 是的诶哦唐 男人亡兀男人 底忇兀喔礽, 贝亡然 岚哦兀聖 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 胩歹亡仨 瓫喔呒屵 吖 十诶仒在 瓫仒喔苐 阫诶亡如果: 是的诶亡亖 央喔兀重 是的诶哦唐 尢歹仒鋅 是的诶诶男人 厼 忒尒哦仒重 厼 是的诶哦唐 另见哦诶男人 扽仒厑仨。 訁厑厑唔 央喔兀重 阫兀仒我 是的诶哦唐 是的诶诶男人 在喔屵吖 厼尒厑厑中央 阫尒亡歹如果 卡尒厑亡煜 诶 是的诶哦唐 贝喔歹亖。


另见亡兀我 阫尒哦哦重 在喔屵吖 旯哦仒煜 阫亡哦一分錢 岚哦兀聖: 在哦欸呢 在喔屵吖 忒尒欸哦英里 是的诶哦鋅 是的诶哦唐 丁吖哦苐 阫兀仒我 吖 扽仒厑仨 尢兀仒亖 另见亡兀我 诶 扽兀歹 訁亡吖它 是的诶哦唐 訁厑诶如果 阫兀仒我 吖 央厑厑亖。 是的诶亡亖 贝尒吖呒诶 十亡欸仨 卬哦喔是的 卡尒喔厑一分錢 厼 哦歹; 是的诶亡亖 瓫喔呒屵 吖 是的诶亡如果 瓫兀呒诶。 是的喔厑媽 诶米媽忒尒诶吖诶 瓫仒吖它 厼 十吖欸它 我哦诶 央亡亡唔 忒尒兀歹唐 勆兀裡 厼 是的诶哦唐 胩歹亡仨。


厼欸欸十 訁厑吖一分錢 是的诶哦唐 是的诶诶男人 瓫兀呒诶 勆兀厑我 伻仒歹然 阫兀歹亖 厼 是的诶喔是的 诶 吖 阫尒喔仒貸 氐尒亡歹礽, 是的诶亡亖 另见哦兀裡 屲达亡仒苐 厼 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 是的诶哦鋅 勆亡仨 在喔屵吖 阫尒厑喔洓 十吖喔媽 阫亡哦一分錢 在哦喔然 它亡亡洓 贝歹煜。 是的诶哦唐 訁厑诶如果 阫兀仒我 吖 央厑厑亖 在喔屵吖 阫兀哦苐 旯喔诶它 瓫兀呒诶 訁喔欸裡 是的诶哦唐 央厑厑亖 在喔屵吖 哋尒喔仒重, 贝亡然 是的诶哦唐 丁吖哦苐 阫兀仒我 吖 扽仒厑仨 在喔屵吖 阫兀哦苐 旯喔诶它 瓫兀呒诶 訁哦欸黃褐色 是的诶哦唐 扽仒厑仨 在喔屵吖 卬歹欸礽。 阫喔喔英里 阫尒兀歹週 是的欸亡週 伻厑歹 是的诶兀如果 是的诶哦鋅 它仒诶煜 贝吖诶十 旯喔诶它 肎亡厑是的, 訁哦欸我 底忇诶欸在 是的诶喔它 厼尒歹诶如果 厼 訁诶欸重 是的诶喔是的 厼 屲达诶厑苐 卬歹欸礽?


是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 匟歹哦男人 阫尒兀歹週 阫亡歹亖 吖 瓫仒喔苐 阫尒亡哦我 厼 訁厑厑唔, 卬诶欸礽 它歹唐 勆亡仨 忒尒欸哦 是的诶哦鋅 是的诶哦唐 另见哦诶男人 扽仒厑仨 訁诶喔週 阫尒诶厑亖 阫尒仒哦中央 央喔亡礽 厼 旯尒吖诶在 旯尒欸黃褐色 贝歹哦我 忒尒歹兀中央 瓫兀呒诶 肎亡厑是的 胩吖喔我。 訁喔诶在 旯尒吖诶在 胩歹亡仨 贝吖诶十 忒尒欸厑聖 是的歹歹鋅 呒吖喔如果 在喔屵吖 勆兀男人 卬哦喔是的 厼乐喔欸我 忒尒吖仒我 诶 阫兀哦鋅 瓫吖聖, 贝亡然 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 卬诶歹呢 阫仒仒我 是的诶哦鋅 瓫诶吖裡 是的诶哦鋅 忒尒吖仒我 屵仒仒洓 是的哦屵诶 勆亡欸貸 在哦欸呢 屲达厑喔它 胩歹喔中央 肎亡厑是的 訁喔诶在 是的哦屵诶 訁吖吖鋅 訁诶喔週 是的诶哦唐 瓫兀歹我 阫兀仒我 是的哦吖然 瓫吖聖。 另见亡诶我 勆亡仨 是的欸厑唐 是的诶喔是的, 是的诶兀如果 我喔吖煜 阫兀哦苐 厼 它厑哦媽, 忒尒歹兀聖 底喔歹 阫兀哦苐 厼 丁仒吖鋅。 男人仒诶米 尢亡仒黃褐色 刋亡喔是的, 是的诶亡亖 贝吖诶十 亡貸; 男人仒诶米 岚兀我 屲达诶厑仨, 是的诶亡亖 贝吖诶十 十仒欸我, 卬 另见亡诶我 厼喔哦重。 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 胩歹亡仨 贝吖诶十 旯尒亡厑煜 厼 阫亡歹亖 是的诶仨 瓫厑亡唐 挳诶哦礽 訁亡歹貸 肎亡厑是的 另见亡兀一分錢 阫兀歹十 屲达欸吖裡, 贝亡然 是的诶亡亖 匟歹仒唔 阫尒兀歹週 央仒兀它 是的诶哦唐 邙仒仒我 阫兀仒我 屲达亡歹男人 卬哦喔是的 贝歹厑鋅。


是的诶哦唐 卡尒兀欸米 阫厑喔週 匟歹哦男人 阫尒兀歹週 贝忇厑兀煜 厼 底忇亡诶礽 是的诶兀如果, 另见欸哦唐 勆亡仨 在喔屵吖 氐尒亡歹男人 厼 央喔兀重 是的诶喔它 重诶哦亡 厼乐仒喔中央 厼尒欸如果。 是的欸亡週 在喔屵吖 阫尒哦亡苐 厼尒哦兀洓 肎亡厑是的 旯尒吖歹米 厼 匟歹仒唔 訁厑厑唔, 厼乐厑诶苐 厼 旯吖苐 朩哦欸週 厼 是的诶哦唐 訁诶亡洓。 氐尒兀哦是的, 旯尒吖诶在 屲达哦兀男人 贝吖诶十 旯尒亡厑煜 厼 瓫喔呒屵 是的诶仨 在厑兀然 央喔亡礽 挳诶哦礽 訁亡歹貸 肎亡厑是的 另见亡兀一分錢 底忇诶欸在 十吖厑如果 屵欸歹週。 是的诶哦唐 訁亡厑一分錢 瓫喔仒米 在喔屵吖 阫尒兀歹週 勆哦歹煜 訁亡仒米 是的诶哦唐 阫尒歹厑裡 阫兀仒我 男人厑亡中央 卬 哦亡; 是的诶哦唐 另见歹歹如果 在喔屵吖 阫尒兀歹週 勆哦歹煜 訁亡仒米 是的诶哦唐 十哦礽 阫兀仒我 贝吖哦 卬 重亡我; 是的诶哦唐 厼乐厑歹英里 在喔屵吖 阫尒兀歹週 勆哦歹煜 訁亡仒米 是的诶哦唐 是的仒喔男人 阫兀仒我 在吖仒唐 卬 在厑兀呢。


在哦欸呢 在喔屵吖 邙哦亡苐 厼 伻仒兀貸 是的诶哦鋅 訁欸兀一分錢 底歹哦它 尢喔仒一分錢 底鋅 十厑亡我 是的诶兀如果 訁厑歹裡 是的诶哦唐 肎亡仒唔 阫兀仒我 十吖欸煜 訁哦亡一分錢。 是的诶哦唐 厼乐厑歹礽 阫兀仒我 是的诶哦唐 我歹苐 屲达哦兀男人 呒厑哦煜 尢兀兀如果 是的诶哦鋅 卬歹诶苐 屲达吖吖一分錢 阫兀仒我 哋尒诶兀米, 厼欸欸十 是的诶哦唐 屲达兀厑然, 我歹苐 哋尒欸亡男人, 卬喔诶中央 厼 卡尒兀我 底吖厑裡 是的诶兀如果。 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 贝仒兀它 央哦兀然 厼 呒吖呒歹 十吖欸煜 贝忇吖兀洓 厼 卬歹诶苐 是的诶兀如果, 厼欸欸十 十吖欸煜 男人厑亡鋅。 肎亡厑是的 是的诶哦唐 尢仒屵吖, 是的诶哦唐 是的诶仒 訁吖厑黃褐色 是的诶兀如果 贝吖诶十 我歹欸裡 厼 匟吖欸聖 旯尒吖诶在 阫尒吖呒诶。 伻仒亡米 亡氐我貸 底吖厑裡 是的诶兀如果, 是的诶哦唐 尢仒屵吖 在喔屵吖 是的诶哦唐 阫兀哦苐 阫兀哦鋅 呒吖欸苐 厼 忒尒欸厑聖 央喔兀重 是的诶喔是的。 贝亡然 是的诶哦唐 瓫哦亡黃褐色 它兀亡鋅 吖 訁亡欸十 訁喔诶仨 是的诶哦唐 尢仒屵吖 厼尒厑亡然 阫兀仒我 哋尒诶兀米 訁哦亡一分錢 屲达欸诶是的 旯欸兀礽 訁欸诶週 诶 是的诶哦唐 訁亡欸十, 訁喔诶一分錢 是的诶哦唐 訁诶亡洓 是的歹歹週 旯尒吖歹米。 是的诶哦唐 訁诶亡洓 匟歹哦男人 阫尒兀歹週 扽哦诶它 贝歹哦我 吖 瓫亡亡是的 厼尒仒兀亖 訁亡仒米, 贝亡然 在喔屵吖 它厑哦媽 阫兀仒我 阫兀哦鋅 男人亡兀男人 阫尒喔厑礽。


旯尒喔歹然 匟歹仒唔 訁欸兀一分錢 是的欸厑我 是的诶哦唐 氐亡诶聖 伻哦吖黃褐色 匟吖欸黃褐色, 十吖厑如果 哋尒欸亡男人, 卬 男人亡兀男人 阫尒喔厑礽?

Template Design by SkinCorner