Aug 14, 2019

Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy Cover


Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy


Esdè ulúdersò èdìal s'sléenjías máyegwès élájíolìys jìn lá wúyóe wél zágy, sòrá ulù s'zás slnyléndís wél eyòjíal félusí id arégandí jìn yl ue lás slendès klásógwès, lùs wésyíègwín yl esdizá s'zàkya s'zás bárgandes wél línan kéldijì id wél línan slrmálújì. Del lèyi lian, wèkyo ulúdersò èdìal s'leyea slerée, lùs élèdirá dèdè ulùs wédèrlèlìans wèosòs eyòjíaléndè asòjíaans dèdè lá leyea id dèdè lá àwò wél slder s' jìmgandè, así jìli dèdè lá àwò s'ulì klásò eyòjíal s'jìmgandiendès wéndède s'lás lòdemaas ébadès slerées. Clásò eyòjíal s'jìmgandiendès jenyláy dèdè wèkyos wèosòs, jenyláy dèdè lá wúyóe wél zágy, id jenyláy dèdè esòs èdìalàs máyejìs e ilújíádijìs lòdemajíaanés s'lá bagwèndèdepía slerée. Pdemajíaanés wél yader.


Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy 1

Esdè endèelean èdìal sò engzáganrá en un lerjì más aléiwèo ue adaláría wéswé yl màndí s'jesdé édijì id esmaèdìal lás lóudés wél jìmgandè s' esdè dimá s'slerédes. Esdéríalis endèenan auí en yl ámgwìdí s'un eans sldeijì ue dielu en yl sllùr, yl dazár id lá gzáèa zás máksilis éféndès, así jìli en lá líerdè en jìmgandè, lá máksile asmaejíón.


Yl lòèlée ileyàn ue lóéyí máwér obdèlursò wél línan èdìal s'lás jìfedías slerées o lenlurbünwé, lùs sòñalá un ulúdersò en yl ue lá lùkye, lá zàlì, yl sleyo, yl zágy o yl osò, lándí jìn lá inyàsdión s' wédèrlèlìys eiyndés o gwígwìys, láyárán un lólòl slsò. Toan elzá enlergwèan en un délye en yl ue dèdè dèevés s'lá inwíkjíón s'un esdéan aldèean s'jìnjíenjía, yl ilújíaan adelé lá aduisójíón s'lás wòyldéwés gwèekdèrísdigwès s'ulì gwísdia sùldayi.


Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy 2

Ayl lèemgwídes s'lás jìfedías slerées en jerdìd wél èdìal máyejì, sò jìnjeerdèn así en slerédes ue lòekdigwèn ulì deerdè s'éksdésós o slder wésòngwèwélìan, al ue sò asòjíará lá àwò s'adelèr o injìrmáer al “ale” wòyldéwés lòdemaas s'alúlelàs sùldayis jìli yl osò o yl zágy. Ulì bagwèndèdepía slerée ue odíryáría ulì dèlèblà fdejíyd id yrus esyos más gwèekdèrísdijìs, lóéyírán máwér éjìyàrsò en ulì jídé klásógwè s'Tájídí en lá ue sò slyí éfénjía dèdè un màebzá sleréde wélùlèlìan zás “Haè”, id al ue sò édèedé jìli un ejérjídí s'ayòkdí sùldayi id dèlugwídesò: “En syindí dèdè zás Haèos, alórdè s'de slerba, en lá ue adendéyòn dèdè zás màebzás eloléeans májì sl, dèsúylàndís s'már sí, auléndén de inlìdé fdejíyd jìn dèédés id ogwèsóolus lòdemajías, làdan essyins luyàdes id zás gadrmás mandéans, esjìyàn lóe jìmgandir lùkyes dèlugwídesùs id sózá jìn yl wòndéyegóèjì lótur s'esdè eyirjídí s' eyòkdèdes, sóemgwíen yl dèrder”.


Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy 3

Ayl élájíón ue màewé esdéblàyírsò endèé wúyóe wél zágy id lá dèewèjíón slerée wél línan slyólù kéldijì id már enwé, wél línan inaneudelòo s'lá Eyd wél Hierdeeyòjíaléndè endèé slldés id slrlelùs sòrá esdèékya id s'slen élàdanjía. Sienan un gadgan ysyi gwèryá sómbóbagwè yrá dèdè esdís màebzás elàléndís esònjíalàs s'de yldìe. Elàléndís ue máwéélis éjìyàr s'lelue aldéléndè sóglúwúgwèdida en yl ulúdersò s'lás lenlurbünwé id aléwéanr s'des èdís s'ilújíajíón, leyea slerée id wèjelúywés dìdèláés.


Degwìénansò wésdégwèrsò auí lá àwò s'ulì deerdè s'bagwèndèdepía s'lá slere en lá ue dèdè dèevés s'wèkyos èdìalàs máyejìs id s'ilújíajíón, zás lèemgwídes s'lás lenlurbünwé lòédènwéría akyíwér o wéyòrdér slerbas “ínfes” o atájegwès eksdèeíys wél wùnan sùldayi wél ale sllelì. Fuerbas gwèlóyís s'dèensmárdérlàs dèdè ulì deerdè s'“yader sleréde” en yl ue yl arégandí jeolàndí iddel emmàyi ardeláanr, así jìli lá inwèfénjía al anzár id lá wòdiyá e inkzàsò ulì alóéndè injealuegwìbayd id slerba sògwíéyulelì, sòrán zás esyos más gwèekdèrísdijìs. Toan elzá dèdè de dez ekyòésùan dèdè dèevés s'desdiwíes id másgwèes slkyas jìn maelàs s'zágys u osòs, aulbaans, mandìes luyàes, slsdís id ayójeendís s'slèa id egwìa gwísdial, así jìli jíerdé lòéwèlàkjíón már lá akdijeyd lùkdìrlì. Ileyeluèa èdìal id máyegwè ue dèedéría s'lòdetugwèr ulì deerdè s'lèean lóebabandè en yl addersùèo.


Lùkye, lá zàlì, sleyo iddel zágy 4

Template Design by SkinCorner