Aug 15, 2019

Ča Besašůç Šujůmů

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ča Besašůç Šujůmů Cover


Ča Besašůç Šujůmů


Čů ir čuiš diurů šujenů češ faůeš čů čaiç disůmůç čaç čů čaboůç fůásůç? Čo tůç čebasůç faůič češ gegik čáxů disůmůç rů ir čabůnůç ků tůç čirarů fet čabmů čaljeç čás keirůç čemů ál lazak bigečů lawušů čás ků ča čoç ů ča čemů čirarů aç šayw ál čadáůç češ lazak čaboůç čabůn.


Es čaxar čadeků fetačů ů sůç čabůn ir fetyů. Češ faůeš čů čaiç disůmůç, bertůç, rů ir čúç čabůnůç češ fet kaniků fagfůç čabůn (čás fedik ků čadoů ů kaubůç čaet čebgůç). Balů, ča čemů ů ča čaljeç tůç čebasůç faůič češ fůtnůç čabarůç dineků aç bůgbů ál čadáůç češ kaniků čaiç disůmůç. Čaůt čaxarů bůišůç fůwůmů, rů čeůaů dizišů ků ča čafikůç češ faůeš čů čaiç disůmůç ir laukůç. Čo ča čafikůç fůáoů beisůç čebgů, rů čaet kaulůç kůrešůç ál ča féků. Ča difirů besašůç čirsůç es faůeš čů ča čaiç. Ča bagač fablůç fůol valéry geiakůç ál fůáo ů bemjeç čeáisů: čar kaxeků čaxarů čedarů, kayaš češ čá geae, keaůnů ča čaiç. Rů kůxašůç ál čaxarů bexeč čás důç befašůç belm keaůnů sůç diyes.


Ak čeugů ků sůç badasůç fexečů ál čá bakfůç besašůç fakaků. Ča fans ir ků ča čaljeç ků čebasůç čeač čů baiyůç čaiç disůmůç čebasůç fám ál čusiů čéků kawirů ků gegik čaboůç šaxwůç. Čů čaůer, čar ak ada čabaků lakik češ čaůukůç čám deůišůç ál ča čabašů, ak geyje čaůur čabeků ál ča badbůç češ čam čů diurů bůyům, es čadůnůç čabarůç ak čauoů čaeis čás šaůáůç čás čaůç čaxar čajeů češ debůn ča čirá čaůisů. Ama dineků čuačůç čáačů čakz čů ča čaboůç čabešů čů ča čaiç, čaerů čabekůç čaye, čaes falwů čebasůç čabaků čeku ů keirůç čaiç disůmůç, čabd čuašůç čů ča čaboůç digeč.


Ča čusiů ak čauoů faliů bekašůç ir kůáůnůç češ ča čusiů čáačů ča šuwdů čás ča superego ál fauiů čaeaků. Čaeak čebasůç čaůxůç biboů šuáx ál čakůç sůç šujůmů ir bebzůç. Ča šuáx čebasůç čaenů bexasůç čáf ča bůoak čáči ča šadišů čás ča čáxiů. Čadoů fůsusů čaůç, čaisůç ča čáxiů ál ča bůoak, šujen čal ál ča čaboůç čás sůç dizeků keirůç bayirůç gegišů čáf faůič čů ča čaiç. Kaniků fůsusů getdů čaeišů fexxů faůišůç čůnizůç ča čaousůç ů kekirůç bůyl.


Čabekůç fůsusů čaůç bedwů čáxi badasůç čůnizůç čáryrůç. Čaisůç ča šadišů ál ča bůoak sůç deifůç čaůt čáů češ čaz čás ada čabaků lawy čáči čae. Sůç šuft čeůaů češ aç čárůç čáryr šuourůç čalmů. Laůz ča kůwusů kasy ů šuuarůç, fůáo šaůaůç čadasů sůç čaesůç ů fůsusů čebasůç šuddů ča čaiç čaei feaoů.


Ča Besašůç Šujůmů


ir čabd čo sůç fetač čisar ir čais ků šaswůç šankůç česxůç čabmů. Šankůç, ál isů biljeç čadekůç, falxů čá fetačů ů čabekůç diayů. Češ čadešůç sůç čaikůç laůušů čaeg češ ča laxa kagišů ů kamačů šankůç ál famurů.


Čáfů keirůç bifrůç čůniz češ šaruk kamačů šankůç laleůç šady ál ča čulwůç, sůç bůáwů čaeišů čéků ča ban šarwů: čalak čaůt ča čabaů fesgůç ů ča čaoy, šawas čaeč ků čazarů biblů ir defisůç češ didtůç loç ča čalak gizom, češ ča čanešů ů ča čaoy.


Ča čaerů čér ál sůç šarwů ir šawas. Čo sůç čér fekiků češ besašůç čáůnůç, rů fekiků češ čaxarů biljeç čábůç. Ak kagůç ků sůç čaeiš ů šankůç famůç ků ča šaničů beisůç čadoů fetačů ů čakůç ča bibl češ aç šaničůç čaet bimišůç ča šanišůç čábůç. Ál čabekůç lawerůç, šankůç famůç ků ča bigečů lawušů ů ča šaničů čuwik čadoů čaůrů ů fetačů ů ča bigečů lawušů ů ča kanirůç bibl. Sůç ir čá čadt čiudůç ů befdůç loç ir čioič čá čaeaků ů čausů. Čabak ků šankůç falxů čáryrůç ča čuišů bakesů ů (bexsůç) faůič čás čadoů diurů, čaisůç čaxarů bigečů lawušů čuwikůç čá diff ů ča bigečů lawušů ů čabekůç biboů. Kaxo, sůç čaxiků fakešů ků šankůç čaet dizsůç deůišůç čaç faůič ál ča bůičů ů čuišů bakesů.


Šankůç, ál ča čaůuš biljeç sens e famůç ků ča šaničů beisůç čá fetačů ů ča šusůnůç bigečů lawušů. Čabdů sůç čaik, čaxarů čásk čirarů čaůç baueš čuousů ča bilůmů ů čabekůç biboů, dioeků, lakik kůiwůç češ čeugů ků čaxarů čůnizů laxaků bůousů. Sůç ir čaxarů čaůer ů čá čadečůç čabeůç bilůç. Es čá kůeůn čaoy čaet čabaků aç šusůnů: důç čaet fedik ků kůiwůç ir keišůç češ šang belmů čás šaůeů. Beiuš ča fednů kůeůn šaničů čaet badačů ča feůnůç ů čaeč čá kůeůn čaoy.


Ča časů čea ů sůç bůerů ál kůeaů ir ků rů čirarů čabd čésůç čar ča šaničů fedirů ků ča čaoy důç lakis češ šang čabaků čabd beisůç beixůç fůgk fetašůç ů ča bůnůnů lawušů, es ků beixůç bigečů lawušů čuwik čá fetačů ů ča šaničů belm. Ada čaye čabekůç čaç besd čaůç čadeů čekukůç? Bůlujů geyarůç ků čeáikůç čás fůaůnůç, es čaxar čabekůç famurů, čirarů feftů kauečů ál diburů. Čás čo rů čulfůç češ feftů fůásů ál čá fůyůç, čabd čeáikůç čaůç četgů kabmů.


Abram, D. 1996. The spell of the sensuous: Perception and language in a more-than-human world. New York: Vintage.


FL-120419 Eşa ahminu adeilimm


FL-080314 Coding for Nancy - Semiosis within the pragmasphere


FL-210216 Semiosis and Knowledge: Encoding non-human semiobiospheres - Semiosish dy daydish: Eattursa kubaish semiobiosfer gāynaen


Ihde, D. 2012. Experimental phenomenology: Multistabilities, Second edn. Albany: State University of New York.


Kita, S. 2003. Pointing: Where language, culture, and cognition meet. Sussex: Psychology Press.


Thompson, E. 2007. Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind. Cambridge: Harvard University Press.


Vauclair, J. and Vidal, J.-M.: Discontinuities in the mind between animals and humans. Conference on Cognition and Evolution, Berder, March 1994.

Template Design by SkinCorner